Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Označení na obalu - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quadramet
Kód ATCV10BX02
Látkasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
VýrobceCIS bio international

ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA VN ĚJŠÍM OBALU KOVOVÁ SCHRÁNKA / OLOV ĚNÁ NÁDOBKA

1.NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU

Quadramet 1,3 GBq/ml injekční roztok

Samarium (153Sm) lexidronamum pentanatricum

2.

OBSAH LÉ ČIVÉ LÁTKY/LÉ ČIVÝCH LÁTEK

 

 

Samarii (153Sm) lexidronamum pentanatricum

:

1.3 GBq/ml k referenčnímu datu

 

(odpovídá 20 – 80 µg/ml samaria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový EDTMP (jako EDTMP.H2O)

 

 

 

Calcium-EDTMP sodná ůsl (jako Ca)

 

 

 

Celkový sodík (jako Na)

 

 

 

Voda na injekci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

Injekční roztok v jednodávkové lahvičce.

 

 

 

 

 

ml

 

 

 

 

 

GBq/lahv.,

 

 

(12 hod. SEČ)

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si p řečtěte příbalovou informaci.

K nitrožilnímu užití

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, ŽE LÉ ČIVÝ P ŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORN ĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP : DD/MM/RRRR (12 hod. SEČ)

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v mrazničce při teplotě –10 0C až –20 °C v původním balení.

Použijte do 6 hodin od rozmrazení

10. ZVLÁŠTNÍ OPAT ŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉ ČIVÝCH P ŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉ ČIVÝCH P ŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Jakýkoliv nepoužitý lé čivý p řípravek nebo odpadní materiál je řteba zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, FRANCIE

12. REGISTRAČČÍSLO

EU/1/97/057/001

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š. :

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský p ředpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

<Nevyžaduje se - od ůvodnění přijato>

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁD ĚNÉ NA MALÉM VNIT ŘNÍM OBALU

SKLENĚNÁ LAHVI ČKA

1. NÁZEV LÉ ČIVÉHO P ŘÍPRAVKU A CESTA PODÁNÍ

Quadramet 1,3 GBq/ml injekční roztok

Samarii (153Sm) lexidronamum pentanatricum

Pro nitrožilní použití

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

3. POUŽITELNOST

EXP : DD/MM/RRRR (12 hod. SEČ)

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š. :

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO PO ČET

ml

GBq/lahv.

 

(12 hod. SEČ)

6.JINÉ

Výrobce: CIS bio international.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis