Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quinsair (levofloxacin) – Příbalová informace - J01MA12

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quinsair
Kód ATCJ01MA12
Látkalevofloxacin
VýrobceHorizon Pharma Europe BV

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Quinsair 240 mg roztok k rozprašování

Levofloxacinum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Quinsair a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quinsair používat

3.Jak se přípravek Quinsair používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Quinsair uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Quinsair a k čemu se používá

Přípravek Quinsair obsahuje antibiotikum nazývané levofloxacin. Patří do skupiny antibiotik, které se nazývají fluorochinolony.

Přípravek Quinsair se používá k léčbě plicních infekcí způsobených bakterií Pseudomonas aeruginosa u dospělých s cystickou fibrózou. Pokud nebude infekce řádně léčena, bude nadále poškozovat plíce a způsobovat další dýchací obtíže.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quinsair používat

Nepoužívejte přípravek Quinsair:

-jestliže jste alergický(á) na levofloxacin nebo na kterékoli chinolonové antibiotikum, jako jsou moxifloxacin, ciprofloxacin nebo ofloxacin, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-jestliže jste někdy měl(a) problémy se šlachami (zánět šlachy nebo přetržená šlacha) během léčby jiným chinolonovým antibiotikem

-jestliže trpíte epilepsií

-jestliže jste těhotná nebo kojíte

Upozornění a opatření

Předtím, než budete používat přípravek Quinsair, informujte svého lékaře, že máte nebo jste měl(a) kterékoliv z následujících onemocnění:

-Ledvinové obtíže

-Závažná alergická reakce. Příznaky jsou uvedeny v bodě 4.

-Závažné kožní reakce

Pokud budete léčen(a) přípravkem Quinsair, možná budete trpět závažnou kožní reakcí jako například tvorbou puchýřů nebo lézemi (poškozením kůže). Pokud po používání přípravku Quinsair zaznamenáte jakékoliv kožní reakce, informujte svého lékaře.

-Porucha funkce jater. Příznaky jsou uvedeny v bodě 4.

-Abnormality srdečního rytmu

Přípravek Quinsair může způsobovat změny srdečního rytmu, zvláště pokud užíváte jakékoliv léky na srdeční obtíže nebo nízké hladiny draslíku či hořčíku v krvi. Ženy, které užívají tyto typy léků, mají mnohem vyšší pravděpodobnost výskytu těchto obtíží. Pokud se během používání přípravku Quinsair objeví bušení srdce nebo nepravidelný srdeční rytmus, oznamte to ihned svému lékaři.

-Záchvaty a křeče

Chinolonová antibiotika včetně přípravku Quinsair mohou způsobovat záchvaty nebo křeče (záchvaty ). Pokud se tak stane, přestaňte přípravek Quinsair používat a neprodleně vyhledejte svého lékaře.

-Deprese nebo problémy s duševním zdravím

-Poškození nervů

Přípravek Quinsair může způsobovat periferní neuropatii (poškození nervů). Pokud se Vám v končetinách objeví bolest, pálení, mravenčení, necitlivost nebo slabost, zastavte používání přípravku Quinsair a ihned to oznamte svému lékaři.

-Onemocnění způsobující svalovou slabost nebo únavu nazývané myasthenia gravis

-Zánět šlachy způsobující bolest, ztuhlost a/nebo otok kloubů (tendinitida)

-Dýchací obtíže, které mohou sahat od mírných až po závažné (bronchospasmus)

-Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu z dýchacích cest

-Deficience glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

Chinolonová antibiotika, například přípravek Quinsair, mohou u pacientů způsobovat deficienci glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy (vzácné dědičné onemocnění), která způsobuje náchylnost ke krevním komplikacím způsobujícím náhlé zvýšení tělesné teploty, zežloutnutí kůže a sliznic, tmavé zbarvení moče, bledost, unavenost, těžké rychlé dýchání a slabý rychlý pulz. Jestliže budete mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto onemocnění, pohovořte si o tom se svým lékařem.

-Cukrovka

Chinolonová antibiotika včetně přípravku Quinsair mohou způsobit buď příliš vysoké, nebo příliš nízké hladiny glukózy v krvi. Pokud jste diabetik/čka, je nutné, abyste pečlivě sledovali hladiny krevní glukózy.

-Průjem

Během léčby přípravkem Quinsair nebo po ní se u vás může objevit průjem. Jestliže půjde o závažný nebo přetrvávající průjem nebo zjistíte, že máte ve stolici krev, přestaňte okamžitě přípravek Quinsair používat a oznamte to svému lékaři. Neužívejte žádné léky na léčbu průjmu bez toho, že se o tom nejprve poradíte se svým lékařem.

-Rezistence na antibiotika

Bakterie se mohou po určité době stát rezistentní na léčbu antibiotikem. To znamená, že přípravek Quinsair se nemá používat jako prevence plicních infekcí. Je nutné jej používat pouze k léčbě plicních infekcí způsobených Pseudomonas aeruginosa. Jestliže budete mít jakékoliv obavy nebo dotazy ohledně rezistence, pohovořte si o tom se svým lékařem.

-Superinfekce

Dlouhodobá léčba antibiotiky může někdy znamenat, že dostanete jinou infekci způsobenou bakteriemi, které nejsou antibiotikem ovlivněny (superinfekce). Jestliže budete mít jakékoliv obavy nebo dotazy ohledně superinfekce, pohovořte si o tom se svým lékařem.

-Zrakové problémy

Pokud během používání přípravku Quinsair zaznamenáte jakékoliv změny vidění nebo jakékoliv jiné problémy zraku, ihned kontaktujte očního lékaře.

-Fotosenzitivita

Přípravek Quinsair může zvýšit citlivost kůže na sluneční záření. Vyhýbejte dlouhodobé expozici slunečnímu záření nebo silnému slunečnímu světlu a nepoužívejte solárium ani jakékoliv jiné UV lampy v době, kdy používáte přípravek Quinsair a 48 hodin od ukončení léčby.

-Falešné výsledky testů

V době, kdy jste léčen(a) přípravkem Quinsair mohou některé testy (např. potvrzení tuberkulózy nebo vyšetření kvůli silnějším lékům proti bolesti) dávat falešné výsledky.

Děti a dospívající

Přípravek Quinsair se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let, protože o jeho použití v této věkové skupině není dostatek informací.

Další léčivé přípravky a přípravek Quinsair

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky těchto léků se mohou navzájem ovlivňovat s

účinky přípravku Quinsair.

Obraťte se na svého lékaře, pokud budete užívat jakékoliv z následujících léčiv:

-Antagonisté vitamínu K jako například warfarin (používaný k zabránění srážení krve). Užívání těchto léčiv s přípravkem Quinsair může vést ke zvýšené krvácivosti. Lékař Vám možná bude muset provádět pravidelné krevní testy, aby zkontroloval, jak dobře se Vám může krev srážet.

-Theofylin (používaný k léčbě dýchacích obtíží) nebo nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAID), jako jsou fenbufen, kyselina acetylsalicylová (látka přítomná v moha léčivech, používaná k úlevě od bolesti a snížení horečky, dále jako prevence srážení krve) nebo ibuprofen. Používání přípravku Quinsair současně s těmito léčivy by u Vás mohlo zvýšit riziko záchvatů (křečí).

-Léčiva jako jsou probenecid (používaný jako prevence dny) nebo cimetidin (používaný k léčbě žaludečních vředů). Používání přípravku Quinsair současně s těmito léčivy by mohlo ovlivnit způsob, jak ledviny léčivo vylučují, což je zvláště důležité, pokud trpíte ledvinovými obtížemi.

-Cyklosporin (používaný po transplantaci orgánů) nebo léčiva, která ovlivňují srdeční rytmus (například antiarytmika, tricyklická antidepresiva, makrolidová antibiotika nebo antipsychotika. Přípravek Quinsair může ovlivnit účinky těchto léků. Lékař Vám vysvětlí více.

Těhotenství a kojení

Přípravek Quinsair se nesmí používat během těhotenství nebo kojení. Pokud jste těhotná, kojíte, nebo se domníváte, že těhotná můžete být, či plánujete-li otěhotnění, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Quinsair Vám může způsobit závratě, únavu, slabost nebo způsobit problémy s viděním. Pokud k tomu dojde, neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

3.Jak se přípravek Quinsair používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Kolik přípravku mám použít?

Inhalujte obsah jedné ampulky (240 mg) dvakrát denně pomocí rozprašovacího systému Zirela.

Inhalace léčiva pomocí rozprašovače trvá přibližně 5 minut.

Kdy jej mám použít?

Inhalace přípravku Quinsair každý den ve stejnou dobu Vám pomůže zapamatovat si, kdy si máte své léčivo vzít. Léčivo inhalujte následovně:

-1 ampulka ráno za použití rozprašovače Zirela

-1 ampulka večer za použití rozprašovače Zirela

Nejlepší je udržovat mezi dávkami interval 12 hodin.

Jak dlouho budu přípravek Quinsair používat?

Používejte přípravek Quinsair každý den po dobu 28 dnů, pak si udělejte 28denní přestávku, během níž nebudete žádný přípravek Quinsair používat. Pak zahajte další léčebný cyklus.

Je důležité, abyste dodržoval(a) používání přípravku dvakrát denně během 28 dnů s léčbou a abyste dodržoval(a) cyklus 28 dnů léčby/28 dnů bez léčby tak dlouho, jak Vám lékař určí.

 

Opakujte

 

 

 

 

 

 

 

BEZ přípravku

S přípravkem Quinsair

 

 

 

Quinsair

Používejte přípravek

 

 

Dalších 28 dnů

Quinsair dvakrát denně

 

 

přípravek Quinsair

po 28 dní

 

 

nepoužívejte

 

 

 

 

Jaké další léčivo Vám může lékař předepsat, pokud se objeví dýchací potíže při používání přípravku Quinsair?

Pokud budete trpět dýchacími obtížemi po používání přípravku Quinsair, lékař Vám může předepsat inhalátor obsahující bronchodilatační léčivo (přípravek rozšiřující průdušky, např. salbutamol). Inhalujte toto léčivo nejméně 15 minut nebo až 4 hodiny před další dávkou přípravku Quinsair.

Jak postupovat, pokud používám několik různých inhalátorů a jiné terapie cystické fibrózy?

Pokud používáte několik různých inhalačních léčebných postupů a jiné terapie cystické fibrózy, doporučuje se, abyste svá léčiva používali v následujícím pořadí:

1.bronchodilatancia

2.alfa dornáza

3.techniky zprůchodnění dýchacích cest

4.přípravek Quinsair

5.inhalační steroidy

Jak přípravek použít

Přípravek Quinsair je nutno používat inhalací pomocí rozprašovací sady Zirela (včetně aerosolové hlavice Zirela). Ten je zapotřebí připojit buď k regulátoru eBase, nebo rychlé řídicí jednotce eFlow.

Důležité informace, které potřebujete znát předtím, než začnete

-Každá ampulka je pouze pro jednorázové použití. Jakmile ampulku otevřete, obsah se musí neprodleně použít.

-Přípravek Quinsair nesmíte použít, pokud zjistíte, že sáček v uzavřené fólii nebo ampulky byly porušeny.

-Přípravek Quinsair nesmíte použít, pokud je zakalený nebo jsou v roztoku částice.

-Nemíchejte přípravek Quinsair s žádnými jinými léčivy v rozprašovací sadě Zirela.

-Do rozprašovací sady Zirela nedávejte žádné jiné léčivé přípravky než přípravek Quinsair.

-Nepokoušejte se inhalovat přípravek Quinsair pomocí jakéhokoliv jiného typu rozprašovací sady.

-Před zahájením léčby zkontrolujte, zda rozprašovací systém Zirela funguje správně.

-Kapalinu v ampulce nepolykejte.

Pečlivě si přečtěte návod k použití od výrobce, který je dodáván s rozprašovací sadou Zirela.

Jak si připravím rozprašovací systém k inhalaci přípravku?

Uchovávejte návod k použití systému Zirela na bezpečném místě, protože uvádí veškeré podrobnosti o sestavení zařízení.

1)Dbejte na to, aby byla inhalační sada Zirela umístěna na plochém a stabilním povrchu.

2)Vyprázdněte veškerý obsah jedné ampulky do nádobky na přípravek rozprašovací sady Zirela (obrázek 1). Ampulku musíte zcela vyprázdnit, jemně s ní poklepejte o boční stěnu nádobky, pokud to bude nutné.

Nádobka na přípravek

Obrázek 1

3)Uzavřete nádobku na léčivý přípravek vyrovnáním úchytů krytky přípravku a štěrbin na nádobce (a). Stlačte dolů a otočte krytkou ve směru hodinových ručiček tak daleko, jak to jen půjde (b, obrázek 2).

Úchyt

Štěrbina úchytu

Obrázek 2

Jak mám používat rozprašovací systém Zirela?

1)Při zahájení léčby seďte uvolněně a vzpřímeně.

2)Držte sadu ve vodorovné poloze, stiskněte a přidržte tlačítko zapnuto/vypnuto na regulátoru po několik sekund. Uslyšíte jedno „pípnutí“ a světelná kontrolka bude svítit zeleně.

3)Po několika sekundách začne aerosolová mlha proudit do aerosolové komory rozprašovací sady Zirela. Pokud mlha aerosolu proudit nezačne, pokyny naleznete v návodu k použití systému Zirela od výrobce.

4)Udržujte sadu ve vodorovné poloze, vložte si náustek do úst a sevřete jej svými rty

(obrázek 3).

Obrázek 3

5)Normálně dýchejte (vdechujte a vydechujte) přes náustek. Snažte se nedýchat nosem. Pokračujte v pohodlném nadechování a vydechování, dokud léčba neskončí. Inhalace přípravku pomocí rozprašovače trvá přibližně 5 minut.

6)Jakmile bude podán veškerý přípravek, uslyšíte dvě „pípnutí“, což znamená, že léčba byla dokončena.

7)Jakmile skončíte, otevřete krytku přípravku, abyste se přesvědčil(a), že byl spotřebován

veškerý přípravek. Několik kapek přípravku může na konci léčby zůstat na dně nádobky. To je v pořádku. Pokud zde ale zůstane více než několik kapek, vraťte uzávěr přípravku zpět a znovu zahajte léčbu.

8)Jakmile bude léčba dokončena, odpojte regulátor a rozeberte rozprašovací sadu Zirela pro

čištění a dezinfekci. Návod k použití výrobce poskytne všechny podrobnosti o čištění a dezinfekci.

Jak postupovat, pokud budu muset zastavit svoji léčbu před jejím dokončením??

Pokud budete muset z jakéhokoliv důvodu zastavit léčbu před jejím dokončením, stiskněte a přidržte na jednu sekundu tlačítko zapnuto/vypnuto na regulátoru. Po dokončení léčby se sám vypne a když budete připraveni znovu začít, stiskněte a přidržte opět na jednu sekundu tlačítko zapnout/vypnout. Léčba se zahájí znovu. Musíte vdechovat a vydechovat náustkem jako předtím.

Jak a kdy vyměním rozprašovací sadu Zirela?

Jedna rozprašovací sada se má použít pro jeden 28denní léčebný cyklus. Pokyny pro čištění a uchovávání zařízení naleznete v návodu k použití od výrobce.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Quinsair, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Quinsair, než jste měl(a), oznamte to co nejdříve svému lékaři. Pokud obsah ampulky spolknete, nemějte obavy, ale oznamte to co nejdříve svému lékaři.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Quinsair

Jestliže jste na dávku zapomněl(a), použijte sadu co nejdříve, jak si vzpomenete, dokud zbývá 8hodinový interval před inhalací další dávky. Pokud však již bude téměř čas na Vaši další dávku, vynechanou dávku vynechejte.

Neinhalujte obsah více než jedné ampulky, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Quinsair

Nepřestávejte používat přípravek Quinsair, aniž byste o tom nejprve hovořil(a) se svým lékařem, protože plicní infekce se může zhoršit.

Máte-li jakékoliv další otázky k používání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Pokud si povšimnete závažné alergické reakce po inhalaci přípravku Quinsair, vyhledejte neprodleně neodkladnou lékařskou pomoc. Příznaky zahrnují:

-Celkové svědění a pocit tepla – zvláště postihující vlasovou část hlavy, ústa, hrdlo, dlaně nebo plosky chodidel

-Závažná sípání či hlučné nebo obtížné dýchání

-Závažná kopřivka/urtikárie

-Otok v oblasti rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka

-Bledá nebo našedlá barva kůže

-Rychlý srdeční tep

-Mdloba nebo ztráta vědomí

Zastavte používání přípravku Quinsair a neprodleně oznamte svému lékaři:

-Jestliže zaznamenáte bolest, ztuhlost a/nebo otok kloubů

-Jestliže se objeví problémy s játry. Příznaky zahrnují:

-Ztrátu chuti k jídlu

-Zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

-Tmavou barvu moči

-Svědění

-Napětí (bolest) v oblasti žaludku (břicha)

Ostatní nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

-Kašel

-Abnormální vnímání chuti

-Unavenost, slabost a nižší tolerance vůči fyzické námaze

-Ztráta chuti k jídlu a úbytek tělesné hmotnosti

-Dušnost

-Změny množství a hustoty hlenu

-Vykašlávání krve

-Snížené množství vzduchu, která lze vydechnout za jednu sekundu (snížení hodnoty testu FEV1)

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta a z 10

-Kvasinková infekce v oblasti pochvy

-Nespavost nebo obtíže se spánkem

-Bolest hlavy

-Závratě

-Ušní šelest (tinnitus)

-Změna hlasu

-Pocit na zvracení a zvracení

-Bolesti v břišní krajině

-Průjem

-Zácpa

-Vyrážka

-Bolesti kloubů nebo svalů

-Horečka

-Abnormální výsledky vyšetření krve (zvýšené hladiny určitých jaterních enzymů nebo

bilirubinu v krvi a snížené výsledky testu funkce ledvin)

-Snížení hodnot výsledků testu funkce plic

-Zvýšené nebo snížené množství cukru (glukózy) v krvi

-Abnormální poslechové dechové fenomény

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacientk zE 100

-Kvasinková infekce v ústech

-Nízký počet červených krvinek v krvi (anémie) nebo krevních destiček (které napomáhají srážení krve)

-Nízký nebo zvýšený počet bílých krvinek v krvi

-Pocit úzkosti, neklid či agitovanost a/nebo deprese

-Snížené čichové vnímání

-Pocit ospalosti

-Změny vidění

-Ztráta sluchu

-Zrychlený srdeční puls

-Dýchací obtíže

-Říhání

-Zažívací potíže

-Plynatost

-Kopřivka/urtikárie a svědění

-Bolest hrudní stěny

-Selhání ledvin

-Změny srdečního rytmu

Dále byly po užívání tablet nebo po podání intravenózní infuze levofloxacinu pozorovány následující nežádoucí účinky, které se tedy mohou objevit po použití přípravku Quinsair:

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100

-Zmatenost nebo nervozita

-Třes

-Závratě nebo točení hlavy (vertigo)

-Nadměrné pocení

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacientay z 1000

-Halucinace a/nebo patologická podezíravost

-Podrážděnost

-Nezvyklé sny nebo noční můry

-Křeče (záchvaty)

-Pocity píchání (jako špendlíky a jehlami) a/nebo necitlivost

-Bušení srdce

-Nízký krevní tlak

-Svalová slabost

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů odhadnout

-Nízký počet všech typů krevních buněk v krvi

-Diabetické kóma

-Závažné psychické potíže (které mohou ve velmi vzácných případech vést k sebepoškození)

-Bolest, pálení, píchání, necitlivost a/nebo slabost v končetinách (neuropatie)

-Mimovolní svalové pohyby, záškuby nebo křeče

-Mdloby

-Silné pulzující bolesti hlavy se ztrátou zraku

-Dočasná ztráta zraku

-Zrychlený nebo abnormální srdeční tep

-Zánět plic

-Závažné kožní reakce jako jsou bolestivé puchýře nebo poškození v oblasti úst, nosu nebo pochvy

-Zvýšená citlivost kůže na sluneční nebo UV záření (solárium nebo UV lampy)

-Zánět krevních cév

-Zánět v oblasti úst nebo rtů

-Rychlý rozpad svalů

-Zánět šlach nebo přetržení šlach

-Bolesti v oblasti zad, hrudníku, horních a dolních končetin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Quinsair uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na ampulce, sáčku ve fólii a krabičkách za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Každá ampulka je pouze pro jednorázové použití. Jakmile se ampulka otevře, obsah se musí neprodleně použít. Jakýkoliv nepoužitý přípravek musí být zlikvidován. Vraťte jakékoliv nepoužité, neotevřené ampulky z pásku zpět do sáčku, aby byly chráněny před světlem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento přípravek nevyžaduje

žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Quinsair obsahuje

-Léčivou látkou je levofloxacinum. Jedna ampulka obsahuje levofloxacinum hemihydricum v množství odpovídajícím levofloxacinum 240 mg.

-Pomocným látkami jsou hexahydrát chloridu hořečnatého a voda na injekci.

Jak přípravek Quinsair vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Quinsair je čirý, světležlutý roztok k rozprašování.

Přípravek je dodáván v malých 3ml plastových ampulkách. V sáčku ve fólii jsou uzavřeny čtyři ampulky a jedna krabička obsahuje 14 sáčků.

Jedno 28denní balení přípravku Quinsair obsahuje jednu krabičku s 56 ampulkami (14 sáčků po 4 ) a jednu krabičku obsahující rozprašovací sadu Zirela s návodem k použití od výrobce.

Ampulka je označena pouze v angličtině. Informace uvedené na ampulce jsou tyto:

Na přední straně krčku ampulky

Quinsair 240 mg

Roztok k rozprašování.

 

Levofloxacin

 

Inhalační podání

2,4 ml

V oblasti „zvlnění“ na obou stranách krčku ampulky

LOT (č.š.:)

EXP (Použitelné do)

Držitel rozhodnutí o registraci

Horizon Pharma Europe B.V.

Naritaweg 165

1043 BW Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Adare Pharmaceuticals S.r.l. Via Martin Luther King, 13

20060 Pessano con Bornago (MI) Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu. Jsou zde rovněž odkazy na jiné webové stránky o vzácných onemocněních a léčbách.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis