Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Příbalová informace - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Quixidar
Kód ATCB01AX05
Látkafondaparinux sodium
VýrobceGlaxo Group Ltd.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

registrován

 

1.

Co je přípravek Quixidar a k čemu se používá

 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quixidar užívat

3.

Jak se přípravek Quixidar užívá

 

4.

Možné nežádoucí účinky

 

Jak přípravek Quixidar uchovávat

 

6.

Další informace

 

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 

není

Quixidar je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický

přípravek).

 

 

Quixidar obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu.Tato látka

potlačuje účinek srážlivého

faktoru Xa v krvi a tím zabraňujetvorbě nežádoucích krevních sraženin

(trombózy) v cévách.

již

 

Quixidar je používán k:

 

prevenci tvorby krevních sraženin v cévách nohou a plic po ortopedických operacích, jako je operace kyčle nebo kolene nebo po břišních operacích.

prevenci tvorby krevních sraženin během a krátce po období omezené pohyblivosti způsobené akutním onemocněním.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UŽÍVATřNeužívejtePípavekípravek Quixidar:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoliv další složku přípravku Quixidar

jestliže nadměrně krvácíte

jestliže máte bakteriální infekci srdce

jestliže máte velmi závažné onemocnění ledvin.

Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. V těchto situacích nesmíte Quixidar užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přpravku Quixidar je zapotřebí:

Před zahájením léčby přípravkem Quixidar, musí být Váš lékař informován:

jestliže máte riziko nekontrovatelného krvácení (hemoragie), jako je:

-žaludeční vřed,

-krvácivé onemocnění,

-čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení),

-jste krátce po operaci mozku, míchy nebo očí;

jestliže máte závažné onemocnění jater;

jestliže máte onemocnění ledvin;

jestliže vám je 75 let nebo více;

jestliže vážíte méně než 50 kg.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte svému lékaři.

Použití u dětí

Přípravek Quixidar nebyl hodnocen u dětí a dospívajícíchmladším 17 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařskéhoregistrovánpředpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Quixidar nebo naopak mohou být ovlivněny přípravkem Quixidar.

Přípravek Quixidar nesmí být podáván těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné.

Kojení se během léčby přípravkem Quixidar nedoporučuje.

Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo jestliže kojíte: → oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Důležité informace o některých složkách pnenířípravku Quixidar

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy zanedbatelné.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXIDARjiž UŽÍVÁ?

Vždy užívejteípavekpřípravek Quixidar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. Tato dávka se podává každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže máte onemocnění ledvin, může být dávka snížena na 1,5 mg jedenkrát denně.

QuixidarPse podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti. Přípravek je podáván pomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesnou dávku, které potřebujete. K dispozici jsou injekční stříkačky s obsahem dávky o velikosti 2,5 mg a 1,5 mg.

"Návod k použití" krok-za-krokem je uveden na konci této příbalové informace.

Nevstřikujte Quixidar do svalu.ř

Jak dlouho se Quixidar podává

Léčba Quixidarem pokračuje tak dlouho, jak vám řekl lékař, poněvadž Quixidar zabraňuje rozvoji závažných stavů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Quixidar, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quixidar

Užijte dávku hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte.Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Nepřestávejte užívat přípravek Quixidar bez porady s lékařem

Jestliže ukončíte léčbu dříve, než vám řekl lékař, riskujete rozvoj krevní sraženiny v žíle vaší nohy nebo v plicích. Před skončením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quixidar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar.

• krvácení (například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu, z dásní)

• anémie (snížení počtu červených krvinek).

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar.

registrován

modřiny nebo otok (edém)

pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus)

bolest na hrudi

dušnost

vyrážka nebo svědění

prosakování tekutiny z operační rány

horečka

snížení nebo zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve),

zvýšení některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.není

Vzácné nežádoucíípavekúčinky

Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Quixidar

alergickář reakce

Pvnitřní krvácení do mozku nebo břišní dutiny úzkost nebo zmatenost

bolest hlavy

mdloby nebo závratě, nízký krevní tlak ospalost nebo únava

zrudnutí v obličeji kašel

bolest nohou nebo bolest žaludku průjem nebo zácpa

trávicí obtíže infekce v ráně

zvýšení bilirubinu (látka vytvářená v játrech) v krvi snížení hladiny draslíku v krvi.

Co přípravek Quixidar obsahuje
DALŠÍ INFORMACE
6.

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

→Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud Vás obtěžuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Přípravek Quixidar nemusí být uchováván v ledničce.

Neužívejte Quixidar:

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce

jestliže jste si všiml(a), že roztok obsahuje částečky látky nebo změnil barvu;

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená;

registrován

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned.

Likvidace injekčních stříkaček

Léčivé přípravky a injekční stříkačky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Léčivou látkou je fondaparinuxum natricum 1,5 mg v 0,3 ml injekčního roztoku.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný k úpravě pH.není

Quixidar neobsahuje žádné složky pjižřipravené ze zvířecího materiálu.

Jak přípravek Quixidar vypadá a co obsahuje toto balení

poranění hrotem jehly po použití. Je dostupný v balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutíř o registraci:

Přípravek Quixidarípavekje čirý a bezbarvý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných injekčních stříkačkách pro jedno použití s automatickým bezpečnostním systémem napomáhajícím zabránění

GlaxoPGroup Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Velká Británie

Výrobce:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

Tel: + 372 6676 900

 

estonia@gsk.com

již

Ελλάδα

 

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

řípavek

 

España

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

Tel: + 34 902 202 700

 

es-ci@gsk.com

 

France

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

diam@gsk.com

 

IrelandP

 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

 

GlaxoSmithKline ehf.

 

Sími: + 354 530 3700

 

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + registrován356 21 238131

Nederland

GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

neníÖsterreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

 

registrován

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

již

není

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Instrukce k podávání
registrovánStříkačka PO POUŽITÍ

Jednotlivé části bezpečnostní stříkačky

1Neohebný chránič jehly

2Klobouček

3Píst

4Místo pro úchop prsty

5Ochranná trubice

Stříkačka PŘED POUŽITÍM

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU QUIXIDARnení„KROK ZA KROKEM“

1. Umyjte si důkladně ruce mýdlemjiža vodou a utřete je do sucha.

2. Vyjměte injekípavekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte, že:

ještě neuplynula doba použitelnosti přípravku

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice

injekční střkačka nebyla otevřena nebo poškozena

3. Sedněteřsi nebo lehněte do pohodlné polohy.

VybertePsi místo v dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm

od pupku (obrázek A). Střídejte levou a pravou dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak nepříjemný pocit v místě podání injekce. Jestliže není možné injekci aplikovat v dolní oblasti břicha, poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou

nebo lékařem.

Obrázek A

4.Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.

5.Uchopte jednou rukou pevně tělo stříkačky.

Tahem odstraňte klobouček, který chrání píst (obrázek B).

Pístový klobouček odložte.

Obrázek B

6. Odstraňte chránič jehly, nejprve točením a poté tahem v přímém směru od těla stříkačky (obrázek C).

Chránič jehly odložte.

Důležité upozornění

Nedotýkejte se jehly nebo nedovolte, aby přišla do kontaktu s nějakým povrchem před podáním injekce.

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je normální.

Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu před

podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva.Obrázek C

7.

Jemně sevřete kůži, která byla očistěna, a udělejte

registrován

 

řasu.

Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu

 

celé aplikace (obrázek D).

 

 

 

8.

Uchopte pevně stříkačku v místě pro úchop prsty.

Obrázek D

 

Zaveďte celou délku jehly kolmo (pod úhlem 90º)

 

do kožní řasy (obrázek E).

 

není

 

 

 

již

Obrázek E

9.

Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak

 

řípavek

 

 

 

nejdále to jde. Toto bude aktivovat systém automatické ochrany jehly (obrázek F).

Obrázek F

10. UvolnPěte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže

a vtažena do ochranné trubice, kde bude trvale uzamčena (obrázek G).

Obrázek G

Nevyhazujte použitou injekční stříkačku do domácího odpadu. Zlikvidujte použitou stříkačku podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

registrován

 

1.

Co je přípravek Quixidar a k čemu se používá

 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quixidar užívat

3.

Jak se přípravek Quixidar užívá

 

4.

Možné nežádoucí účinky

 

Jak přípravek Quixidar uchovávat

 

6.

Další informace

 

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Quixidar je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický přípravek).

Quixidar obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu.Tato látka potlačuje účinek srážlivého faktoru Xa v krvi, a tím zabraňuje tvorbě nežádoucích krevních sraženin (trombózy) v cévách.

Quixidar je používán k:

již

není

- prevenci tvorby krevních sraženin v cévách nohou a plic po ortopedických operacích, jako je operace kyčle nebo kolene nebo po břišních operacích

-prevenci tvorby krevních sraženin během a krátce po období omezené pohyblivosti

způsobené akutním onemocněním

- léčbě určitých typů srdečních záchvatů a těžké anginy pectoris (bolest způsobená zúžením srdečních tepen).

2.ČEMUřMUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UŽÍVATP ípavek

Neužívejte přípravek Quixidar:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoliv další složku přípravku Quixidar

jestliže nadměrně krvácíte

jestliže máte bakteriální infekci srdce

jestliže máte velmi závažné onemocnění ledvin

Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři. V těchto situacích nesmíte Quixidar užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quixidar je zapotřebí:

Před zahájením léčby přípravkem Quixidar musí být Váš lékař informován:

jestliže máte riziko nekontrovatelného krvácení (hemoragie), jako je:

-žaludeční vřed,

-krvácivé onemocnění,

-čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení),

-jste krátce po operaci mozku, míchy nebo očí;

jestliže máte závažné onemocnění jater;

jestliže máte onemocnění ledvin;

jestliže vám je 75 let nebo více;

jestliže vážíte méně než 50 kg.

→Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Použití u dětí

Přípravek Quixidar nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 17 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

registrován

zanedbatelné.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Quixidar a naopak mohou být ovlivněny přípravkem Quixidar.

Těhotenství a kojení

Řípravek Quixidar nesmí být podávín těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné. Kojení se během léčby přípravkem Quixidar nedoporučuje. Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo jestliže kojíte:

→Poznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quixidar

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR neníUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quixidar přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.již

Obvyklá dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. Tato dávka se podává každý den přibližně ve stejnou

Quixidar seípavekpodává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti. Přípravek je podávánřpomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesné množství dávky, které potPřebujete. K dispozici jsou stříkačky s obsahem dávky o velikosti 2,5 mg a 1,5 mg. Návod k použití„krok-za-krokem“ je uveden na konci této příbalové informace. Při léčbě některých typů srdečních záchvatů Vám může být první dávka podána do žíly (intravenózně).

Nevstřikujte Quixidar do svalu.

Jak dlouho se Quixidar podává

Léčba Quixidarem pokračuje tak dlouho, jak vám řekl lékař, poněvadž Quixidar zabraňuje rozvoji závažných stavů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Quixidar, než jste měl(a)

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quixidar

Užijte dávku hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Nepřestávejte užívat přípravek Quixidar bez porady s lékařem

Jestliže ukončíte léčbu dříve, než vám řekl lékař, riskujete rozvoj krevní sraženiny v žíle vaší nohy nebo v plicích. Před skončením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quixidar nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky

registrován

Mohou se objevit u více než 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar.

krvácení (například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu, z dásní)

anémie (snížení počtu červených krvinek)

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou objevit až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar.

modřiny nebo otok (edém)

pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus)

bolest na hrudi

dušnost

vyrážka nebo svědění

prosakování tekutiny z operační rány

horečka

snížení nebo zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve)

zvýšení některých látek (enzymů) vytvářených v játrech.není

Vzácné nežádoucí účinky

již

 

Mohou objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Quixidar.

kašelřípavek

alergická reakce

vnitřní krvácení do mozku nebo břišní dutiny

úzkost nebo zmatenost

bolest hlavy

mdloby nebo závratě, nízký krevní tlak

ospalost nebo únava

P

zrudnutí v obličeji

bolest nohou nebo bolest žaludku

průjem nebo zácpa

trávicí obtíže

infekce v ráně

zvýšení bilirubinu (látka vytvářená v játrech) v krvi

snížení hladiny draslíku v krvi

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

→Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud Vás obtěžuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Přípravek Quixidar nemusí být uchováván v chladničce.

Neužívejte Quixidar:

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce

jestliže jste si všiml(a), že roztok obsahuje jakékoli částečky nebo změnil barvu

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned.

Likvidace injekčních stříkaček:

Léčivé přípravky a injekční stříkačky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Quixidar neobsahuje žádné složky připravené ze zvířecího materiálu.registrován

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quixidar obsahuje

- Léčivou látkou je sodná sůl fondaparinuxu 2,5 mg v 0,5 ml injekčního roztoku.

- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselina chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný k úpravě pH.

Jak přípravek Quixidar vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Quixidar je čirý a bezbarvý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných injekčních stříkačkách pro jedno použití s automatickým modrým bezpečnostním systémem napomáhajícím

zabránění poranění hrotem jehly po použití. Je dostupný v balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných

injekčních stříkačkách (na trhu nemusí být všechny velikosti balení).

 

 

není

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

již

 

 

 

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Velká Británie

řípavek

 

 

Výrobce:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie

Tato pPříbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

Tel: + 372 6676 900

 

estonia@gsk.com

 

 

Ελλάδα

 

 

již

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

España

řípavek

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

Tel: + 34 902 202 700

 

es-ci@gsk.com

 

 

France

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

diam@gsk.com

 

 

Ireland

 

 

 

GlaxoSmithKlineP

(Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

GlaxoSmithKline BV

Nederlandregistrován

Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

neníÖsterreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

registrován

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

 

 

již

není

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Obrázek A

Jednotlivé části bezpečnostní stříkačky

1Neohebný chránič jehly

2Klobouček

3Píst

4Místo pro úchop prsty

5Ochranná trubice

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU QUIXIDAR „KROKregistrovánZA KROKEM“

 

Stříkačka PŘED POUŽITÍM

 

Stříkačka PO POUŽITÍ

Instrukce k podávání

není

 

 

 

1. Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou a utřete je do sucha.

2. Vyjměte injekční stříkačku z obalu a zkontrolujte, že:

 

ještě neuplynula doba použitelnosti přípravku

 

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice

 

řípavek

 

 

injekční stříkačka nebyla otevjižřena nebo poškozena

 

3. Sedněte si nebo lehněte do pohodlné polohy.

Vyberte si místo v dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm od pupku (obrázek A). Střídejte levou a pravou

dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak nepříjemný pocit v místě podání injekce. Jestliže není možné

injekciPaplikovat v dolní oblasti břicha, poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou nebo lékařem.

4.Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.

5.Uchopte jednou rukou pevně tělo stříkačky.

Tahem odstraňte klobouček, který chrání píst (obrázek B). Pístový klobouček odložte.

.

O

b Obrázek B

6. Odstraňte chránič jehly, nejprve točením a poté tahem v přímém směru od těla stříkačky (obrázek C).

Chránič jehly odložte.

Důležité upozornění

Nedotýkejte se jehly nebo nedovolte, aby přišla do kontaktu s nějakým povrchem před podáním injekce.

Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je normální.

Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu před

podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva.Obrázek C

7.Jemně sevřete kůži, která byla očistěna, a udělejte

řasu. Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu

registrován

celé aplikace (obrázek D).

 

 

 

 

 

 

8. Uchopte pevně stříkačku v místě pro úchop prsty.

 

Obrázek D

 

 

Zaveďte celou délku jehly kolmo

 

 

 

 

do kožní řasy (obrázek E).

 

není

 

 

 

 

 

Obrázek E

 

 

 

 

9. Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak

 

 

již

 

 

 

nejdále to jde. Toto bude aktivovat systém automatické

 

 

ochrany jehly (obrázek F).

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

Obrázek F

 

 

 

 

10. Uvolněte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže

 

a vtažena do ochranné trubice, kde bude trvale uzamčena (obrázek G).

 

P

 

 

 

 

Obrázek G

Nevyhazujte použitou injekční stříkačku do domácího odpadu. Zlikvidujte použitou stříkačku podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Quixidar 5 mg/0,4 ml injekční roztok Quixidar 7,5 mg/0,6 ml injekční roztok Quixidar 10 mg/0,8 ml injekční roztok fondaparinuxum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán vám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Quixidar a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Quixidar užívat

3. Jak se přípravek Quixidar užívá

4. Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Quixidar uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

registrován

Quixidar je lék, který pomáhá zabránit vzniku krevních sraženin v cévách (antitrombotický přípravek).

Quixidar obsahuje syntetickou sloučeninu, která se nazývá sodná sůl fondaparinuxu.Tato látka

již

není

potlačuje účinek srážlivého faktoru Xa v krvi a tím zabraňujetvorbě nežádoucích krevních sraženin (trombózy) v cévách.

Quixidar se používáípavekk léčení pacientů s krevními sraženinami v cévách nohou (hluboká žilní trombóza) a/nebo v cévách plic (plicní embolie).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UŽÍVATřP

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sodnou sůl fondaparinuxu nebo na kteroukoliv další složku přípravku Quixidar

jestliže nadměrně krvácíte

jestliže máte bakteriální infekci srdce

jestliže máte velmi závažné onemocnění ledvin

Pokud si myslíte, že se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.V těchto situacích nesmíte Quixidar užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Quixidar je zapotřebí:

Před zahájením léčby přípravkem Arixtra, musí být Váš lékař informován:

jestliže máte riziko nekontrovatelného krvácení(hemoragie), jako je:

-žaludeční vřed,

-krvácivé onemocnění,

-čerstvé krvácení do mozku (nitrolební krvácení),

-jste krátce po operaci mozku, míchy nebo očí;

jestliže máte závažné onemocnění jater;

jestliže máte onemocnění ledvin;

jestliže vám je 75 let nebo více.

→Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, oznamte to svému lékaři.

Použití u dětí

Přípravek Arixtra nebyl hodnocen u dětí a dospívajících mladších 17 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v nedávné

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Některé jiné léky mohou mít vliv na účinek přípravku Quixidar nebo naopak mohou být ovlivněregistrovánny přípravkem Quixidar.

Těhotenství a kojení

Přípravek Quixidar nesmí být podáván těhotným ženám, pokud to není zcela nezbytně nutné. Kojení se během léčby přípravkem Quixidar nedoporučuje.

Jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo jestliže kojíte: →oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Důležité informace o některých složkách přípravku Quixidar

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 23 mg sodíku v jednotlivé dávce a množství sodíku je tedy zanedbatelné.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK QUIXIDARneníUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Quixidar podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vaše tělesná hmotnost

 

Obvyklá dávka

Méně než 50 kg

 

5 mg jedenkrát denně

 

řípavek

již

 

50 kg až 100 kg

7,5 mg jedenkrát denně

Více než 100 kg

 

10 mg jedenkrát denně. Tato dávka může být

 

 

 

snížena na 7,5 mg jedenkrát denně, pokud máte

 

 

 

středně závažné onemocnění ledvin

Tato dávka se podává každý den přibližně ve stejnou dobu.

 

P

 

 

Jak se Quixidar podává

 

 

Quixidar se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožní řasy v dolní břišní oblasti.

 

Přípravek je podáván pomocí předplněných injekčních stříkaček, které obsahují přesnou dávku,

 

kterou potřebujete. K dispozici jsou injekční stříkačky s obsahem dávky o velikosti 5 mg, 7,5

 

mg a 10 mg. Návod k použití „krok-za-krokem“ je uveden na konci této příbalové

 

informace.

 

 

Nevstřikujte Quixidar do svalu (intramuskulárně).

Jak dlouho se Quixidar podává

Léčba Quixidarem pokračuje tak dlouho, jak vám řekl lékař, poněvadž Quixidar zabraňuje rozvoji závažných stavů.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Quixidar, než jste měl(a)

Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka kvůli zvýšenému riziku krvácení.

modřiny).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Quixidar

Užijte dávku hned, jakmile si své opomenutí uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže si nejste jistý(á) co dělat, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Nepřestávejte užívat přípravek Quixidar bez porady s lékařem

Jestliže ukončíte léčbu dříve, než vám řekl lékař, krevní sraženina nemusí být ještě dostatečně vyléčena a riskujete též rozvoj nové krevní sraženiny v žíle vaší nohy nebo v plicích. Před skončením léčby kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkajícíse užívání přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit u více než 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Quixidar,registrovánkteré se ale nemusí vyskytnout u každého.

• krvácení (například z operační rány, z existujícího žaludečního vředu, krvácení z nosu,

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů léčených přípravkem Quixidar

otok (edém)

bolest hlavy

bolest

pocit nevolnosti nebo zvracení (nauzea nebo vomitus)

snížení počtu červených krvinek(anémie)

snížení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve)

zvýšení určitých látek (enzymů) vytvářených v játrech.již není

Vzácné nežádoucí účinky

Mohou se objevit až u 1 z 1000 pacientů léčených přípravkem Quixidar

alergická reakce

vnitřní krvácení do mozku nebo břišní dutiny

vyrážkař

bolest a otok v místě injekce

zvýšení počtu krevních destiček (krevní tělíska nezbytná pro srážlivost krve)

zvýšení nebílkovinného dusíku v krvi.P ípavek

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud Vás obtěžuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEK QUIXIDAR UCHOVÁVATU

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Přípravek Quixidar nemusí být uchováván v ledničce.

Likvidace injekčních stříkaček
Léčivé přípravky a injekční stříkačky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Neužívejte Quixidar:

po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce.

jestliže jste si všiml(a), že roztok obsahuje částečky látky nebo změnil barvu;

jestliže jste si všiml(a), že stříkačka je poškozená;

jestliže jste otevřel(a) stříkačku a nemáte v úmyslu ji použít ihned.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Quixidar obsahuje

Léčivou látkou je:

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci a kyselinaregistrovánchlorovodíková a hydroxid sodný k úpravě pH.

fondaparinuxum natricum 5 mg v 0,4 ml injekčního roztoku

fondaparinuxum natricum 7,5 mg v 0,6 ml injekčního roztoku

fondaparinuxum natricum 10 mg v 0,8 ml injekčního roztoku

Quixidar neobsahuje žádné složky připravené ze zvířecího materiálu.

Jak přípravek Quixidar vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Quixidar je čirý a bezbarvý až nažloutlý injekční roztok. Je dodávaný v předplněných injekčních stříkačkách s automatickým bezpečnostním systémem napomáhajícím zabránění poranění hrotem jehly po použití.

 

 

není

Je dostupný v balení po 2, 7, 10 a 20 předplněných injekčních stříkačkách (na trhu nemusí být všechny

velikosti balení).

již

 

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

 

řípavek

 

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Velká Británie

Výrobce:

GlaxoPWellcome Production, 1 rue de l´Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.emea.europa.eu

Pro další informace o tomto přípravku prosím kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 info@glaxosmithkline.dk

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701 produkt.info@gsk.com

Eesti

 

 

 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

 

Tel: + 372 6676 900

 

estonia@gsk.com

 

 

Ελλάδα

 

 

již

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

 

Τηλ: + 30 210 68 82 100

 

España

řípavek

 

GlaxoSmithKline, S.A.

 

Tel: + 34 902 202 700

 

es-ci@gsk.com

 

 

France

 

 

 

Laboratoire GlaxoSmithKline

 

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

 

diam@gsk.com

 

 

Ireland

 

 

 

GlaxoSmithKlineP

(Ireland) Limited

 

Tel: + 353 (0)1 4955000

 

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

GlaxoSmithKline BV

Nederlandregistrován

Tel: + 31 (0)30 6938100 nlinfo@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

neníÖsterreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel: + 39 (0)45 9218 111

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

 

info.produkt@gsk.com

Latvija

 

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

 

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 7312687

 

Tel: + 44 (0)800 221441

lv-epasts@gsk.com

 

 

registrován

 

customercontactuk@gsk.com

Lietuva

 

 

 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

 

 

 

Tel: + 370 5 264 90 00

 

 

 

info.lt@gsk.com

 

 

 

 

již

není

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Jednotlivé části bezpečnostní stříkačky

1Neohebný chránič jehly

2Klobouček

3Píst

4Místo pro úchop prsty

5Ochranná trubice

 

Stříkačka PŘED POUŽITÍM

 

registrován

 

 

 

Stříkačka PO POUŽITÍ

 

 

 

není

 

 

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍPRAVKU ARIXTRA „KROK ZA KROKEM“

Instrukce pro podávání

již

 

 

 

 

 

 

 

1.

řípavek

 

 

 

 

Umyjte si důkladně ruce mýdlem a vodou a utřete je do sucha.

2.

Vyjměte injekční stříkačku z krabičky a zkontrolujte, že:

 

 

ještě neuplynula doba použitelnosti přípravku

 

 

 

roztok je čirý a bezbarvý a neobsahuje žádné částice

 

 

injekční stříkačka nebyla otevřena nebo poškozena

 

 

3.

P

 

 

 

 

Sedněte si nebo lehněte do pohodlné polohy.

 

 

Vyberte si místo v dolní oblasti břicha, nejméně 5 cm od pupku (obrázek A). Střídejte levou a pravou

dolní stranu břicha při každé injekci. Snížíte tak nepříjemný pocit v místěš podání injekce. Jestliže není možné

injekci aplikovat v dolní oblasti břicha, poraďte se o postupu se svojí ošetřovatelkou nebo lékařem.

Obrázek A

4.Očistěte místo pro injekci tamponem s alkoholem.

5.Uchopte jednou rukou pevně tělo stříkačky.

Tahem odstraňte klobouček, který chrání píst (obrázek B).

Pístový klobouček odložte.

Obrázek B

6. Odstraňte chránič jehly, nejprve točením a poté tahem v přímém směru od těla stříkačky (obrázek C).

Chránič jehly odložte.

Důležité upozornění

 

 

 

 

Nedotýkejte se jehly nebo nedovolte, aby přišla do kontaktu

 

s nějakým povrchem před podáním injekce.

 

 

• Přítomnost malé vzduchové bubliny ve stříkačce je normální.

 

Nezkoušejte odstranit tuto vzduchovou bublinu před

 

podáním injekce – mohlo by dojít ke ztrátě části léčiva.Obrázek C

7. Jemně sevřete kůži, která byla očistěna, a udělejte

registrován

 

 

řasu. Držte řasu mezi palcem a ukazováčkem v průběhu

 

 

celé aplikace (obrázek D).

 

 

 

 

8. Uchopte pevně stříkačku v místě pro úchop prsty.

 

Obrázek D

 

 

Zaveďte celou délku jehly kolmo

 

není

 

 

do kožní řasy (obrázek E).

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

již

 

 

Obrázek E

 

 

 

 

 

 

Obrázek F

9. Vstříkněte CELÝ obsah stříkačky stlačením pístu, jak nejdále to jde. Toto bude aktivovat systém automatické ochrany jehly (obrázek F).

10. UvolnPěte píst a jehla bude automaticky vytažena z kůže

a vtažena do ochranné trubice, kde bude trvale uzamčena (obrázek G).

Obrázek G

Nevhazujte použitou injekční stříkačku do domácího odpadu. Zlikvidujte použitou stříkačku podle instrukcí svého lékaře nebo lékárníka.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis