Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raloxifene Teva (raloxifene hydrochloride) – Označení na obalu - G03XC01

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Raloxifene Teva
Kód ATCG03XC01
Látkaraloxifene hydrochloride
VýrobceTeva B.V.

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Raloxifen Teva 60 mg potahované tablety raloxifeni hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje raloxifeni hydrochloridum 60 mg, což odpovídá 56 mg raloxifenu báze.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahovaná tableta

14 potahovaných tablet

28 potahovaných tablet

84 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Tablety polykejte celé.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

EU/1/10/627/001 14 potahovaných tablet

EU/1/10/627/002 28 potahovaných tablet

EU/1/10/627/003 84 potahovaných tablet

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMATION IN BRAILLE

Raloxifen Teva 60 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Raloxifen Teva 60 mg potahované tablety raloxifeni hydrochloridum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva B.V.

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis