Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ranexa (Latixa) (ranolazine) – Označení na obalu - C01EB18

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Ranexa (Latixa)
Kód ATCC01EB18
Látkaranolazine
VýrobceMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

Krabička obsahující blistr stripy nebo krabička obsahující HDPE láhev a štítek lahve.

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 375 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ranolazinum 375 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

60 tablet s prodlouženým uvolňováním

100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Polykejte celé. Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lucembursko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/462/001 60 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/002 60 tablet v lahvičce

EU/1/08/462/007 30 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/008 100 tablet v blistrovém balení

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

Zde otevřete.

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ranexa 375 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PVDC/Al blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 375 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

Krabička obsahující blistr stripy nebo krabička obsahující HDPE láhev a štítek lahve.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ranolazinum 500 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

60 tablet s prodlouženým uvolňováním

100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Polykejte celé. Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/462/003 60 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/004 60 tablet v lahvičce

EU/1/08/462/009 30 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/010 100 tablet v blistrovém balení

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zde otevřete.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ranexa 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PVDC/Al blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A NA VNITŘNÍM OBALU

Krabička obsahující blistr stripy nebo krabička obsahující HDPE láhev a štítek lahve

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje ranolazinum 750 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje barvivo E102 a laktózu; další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 tablet s prodlouženým uvolňováním

60 tablet s prodlouženým uvolňováním

100 tablet s prodlouženým uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Polykejte celé. Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO

VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Lucembursko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/462/005 60 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/006 60 tablet v lahvičce

EU/1/08/462/011 30 tablet v blistrovém balení

EU/1/08/462/012 100 tablet v blistrovém balení

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Zde otevřete.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ranexa 750 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

PVC/PVDC/Al blistry

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ranexa 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Ranolazinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Menarini International O. L. S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5. JINÉ

VYJMĚTE

Bezpečnostní karta pacienta léčeného

Během léčby přípravkem Ranexa

přípravkem Ranexa

• Nepijte grapefruitovou šťávu, když

(Tuto kartu noste vždy při sobě.)

užíváte přípravek Ranexa.

• Zavolejte svého lékaře, jestliže

 

Informace pro pacienta

pociťujete závrať nebo nevolnost,

 

onemocníte-li nebo se u Vás objeví

Tato karta obsahuje důležité informace o

jakékoli neočekávané příznaky po

bezpečnosti, které byste měl/a znát, než

zahájení léčby přípravkem Ranexa.

 

začnete přípravek Ranexa užívat a během

 

léčby přípravkem Ranexa.

Údaje o léčbě přípravkem Ranexa:

 

• Tuto kartu ukazujte všem lékařům,

Začátek ……….................………………

kteří Vás léčí.

Než začnete přípravek Ranexa užívat

 

Než užijete přípravek Ranexa, poraďte se se

 

svým lékařem, jestliže:

• Seznamte se s příbalovou informací

• máte problémy s ledvinami

přípravku Ranexa, která obsahuje více

• máte problémy s játry

informací.

• jste někdy měl/a abnormální

• Ujistěte se, prosím, že při každé

elektrokardiogram (EKG)

návštěvě lékaře s sebou máte seznam

• užíváte léky k léčbě epilepsie,

všech Vašich ostatních léků.

bakteriálních nebo plísňových infekcí,

 

HIV infekce, deprese nebo poruch

 

srdečního rytmu

 

• užíváte rostlinný přípravek z Třezalky

Jméno pacienta…………………………..

tečkované

 

užíváte léky proti alergii

užíváte léky na snížení cholesterolu Jméno lékaře…...………………………..

užíváte léky na snížení rizika odmítnutí transplantovaného orgánu

Telefon lékaře…..……………………….

VYJMĚTE

Bezpečnostní karta pacienta léčeného přípravkem Ranexa

(Informace pro lékaře)

Pacient vlastnící tuto kartu je léčen přípravkem Ranexa v indikaci symptomatická angina pectoris.

Před předepsáním jakéhokoli léku tomuto pacientovi se, prosím, seznamte se

Souhrnem údajů o přípravku (SPC)

Ranexa, protože jsou možné lékové interakce, které je třeba zvážit.

Ranexa je kontraindikována u pacientů užívajících:

silné CYP3A4 inhibitory (např. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, posakonazol, inhibitory HIV proteázy, klarithromycin, telithromycin, nefazodone)

antiarytmika třídy Ia (např. chinidin) nebo třídy III (např. dofetilid, sotalol) jiná než amiodaron

Snížení dávkování přípravku Ranexa by mohlo být potřeba při kombinaci s:

středně silnými CYP3A4 inhibitory (např. diltiazem, erythromycin, flukonazol)

P-gp inhibitory (např. cyklosporin, verapamil)

Opatrnost je nutná při předepisování přípravku Ranexa pacientům:

užívajícím některé jiné léky uvedené v

SPC.

s některými jinými rizikovými faktory uvedenými v SPC.

Informujte pacienta o možných interakcích s jinými předepsanými léčivými přípravky a nutnosti kontaktovat svého lékaře v případě výskytu závratě, nevolnosti nebo zvracení. Seznamte se, prosím, s dalšími upozorněními v SPC přípravku Ranexa.

Odborná informační služba:

Bezplatná linka: xxxx-xxx-xxxx

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis