Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rapilysin (reteplase) – Souhrn údajů o přípravku - B01AD08

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Rapilysin
Kód ATCB01AD08
Látkareteplase
VýrobceActavis Group PTC ehf

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Rapilysin 10 U prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 injekční lahvička obsahuje 10* U reteplasum** v 0,56 g prášku 1 předplněná injekční stříkačka obsahuje 10 ml vody na injekci.

Připravený roztok obsahuje 1 U reteplázy v ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

*Účinnost reteplázy je udávána v jednotkách (U) podle referenčního standardu specifického pro reteplázu, který není srovnatelný s jednotkami užívanými u dalších trombolytik.

** Rekombinantní aktivátor plazminogenu produkovaný v bakteriích Escheria coli metodami rekombinantní DNA technologie.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Bílý prášek a čirá bezbarvá kapalina (voda na injekci).

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Rapilysin je indikován jako trombolytická terapiie suspektního akutního infarktu myokardu s přetrvávající elevací ST nebo nedávným blokem levého raménka během 12ti hodin od nástupu symptomů akutního infarktu myokardu.

4.2Dávkování a způsob podání

Léčbu reteplázou je nutno zahájit co nejdříve od nástupu symptomů akutního infarktu myokardu.

Rapilysin by měli předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s trombolytickou terapií a kteří disponují příslušenstvím k monitorování trombolytické léčby.

Dávkování

Dávkování přípravku Rapilysin

Rapilysin je aplikován injekčně jako bolus v dávce 10 U, následován druhým bolusem 10 U podaným po 30 minutách (dvojitý bolus).

Každý injekční bolus je aplikován jako pomalá intravenózní injekce během 2 minut. Je nutno se ujistit, že injekce nebyla chybně podána paravenózně.

Heparin a kyselina acetylsalicylová by měly být podávány před a po podání reteplázy z důvodu snížení rizika retrombózy.

Dávkování heparinu

Doporučená dávka heparinu je 5 000 I.U. podávaná jako injekční bolus před zahájením terapie reteplázou, následovaná kontinuální infuzí v dávce 1 000 I.U./hodinu po aplikaci druhého bolusu reteplázy. Heparin by měl být podáván minimálně 24 hodin, nejlépe 48 až 72 hodin, s cílem dosáhnout hodnot aPTT v 1,5 až 2 násobku normy.

Dávkování kyseliny acetylsalicylové

Úvodní dávka kyseliny acetylsalicylové před trombolýzou by měla být minimálně 250 mg (250 - 350 mg), udržovací dávka 75 - 150 mg/den, minimálně do propuštění z nemocnice.

Pediatrická populace

Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Retepláza je dodávána jako lyofilizovaná substance v injekčních lahvičkách. Lyofilizát se rozpouští s obsahem přiložené injekční stříkačky. Pro pokyny k rekonstituci lečivého příppravku před podáním čtěte bod 6.6.

Přípravek Rapilysin by měl být přednostně podáván prostřednictvím intravenózní kanyly určené pouze k aplikaci přípravku Rapilysin. Žádný další přípravek by neměl být podáván prostřednictvím této kanyly, která je určena výlučně pro podání přípravku Rapilysin, ať již současně, před nebo následně po injekci přípravku Rapilysin. Toto upozornění se týká všech přípravků včetně heparinu a kyseliny acetylsalycilové, které by měly být podány před a po podání reteplázy, z důvodu snížení rizika retrombózy.

U pacientů, kde musí být použita stejná kanyla (včetně Y-kanyly), musí být tato důkladně propláchnuta 0,9% roztokem chloridu sodného nebo 5% roztokem glukózy, před a po injekci Rapilysinu.

4.3Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Vzhledem k tomu, že trombolytická terapie zvyšuje riziko krvácení, retepláza je kontraindikována v následujících případech:

-zjištěná hemoragická diatéza

-pacienti se současnou perorální antikoagulační terapií (např. warfarin)

-intrakraniální tumor, arteriovenózní malformace nebo aneuryzma

-tumor s vysokým rizikem krvácení

-cévní mozková příhoda v anamnéze

-nedávná (< 10 dnů) prolongovaná a energická zevní srdeční masáž

-těžká neléčená hypertenze

-aktivní peptická ulcerace

-portální hypertenze (jícnové varixy)

-závažná hepatální nebo renální dysfunkce

-akutní pankreatitida, perikarditida, bakteriální endokarditida

-v posledních 3 měsících - závažné krvácení, velké trauma nebo operace (např. koronární arteriální bypass, intrakraniální nebo intraspinální operace nebo trauma), porod, orgánová biopsie, předchozí punkce nekomprimovatelných cév.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Stav každého pacienta, u kterého je zvažována terapie reteplázou, by měl být pečlivě zhodnocen. Informace o inkompatibilitách přípravku viz bod 6.2.

Krvácení

Nejběžnější komplikací během terapie reteplázou je krvácení. V následujících případech mohou být rizika terapie reteplázou prohloubena a v těchto případech by mělo být potenciální riziko léčby porovnáno s očekávaným příznivým léčivým účinkem:

-cerebrovaskulární onemocnění

-výchozí hodnota systolického tlaku > 160 mmHg

-nedávné gastrointestinální nebo genitourinární krvácení (v průběhu 10 dnů)

-vysoká pravděpodobnost výskytu trombu v levostranných srdečních oddílech, např. u mitrální stenózy s fibrilací síní

-septická tromboflebitida nebo okludovaná arteriovenózní kanyla ve výrazně infikovaném místě

-věk nad 75 let

-jakákoliv další situace, kde krvácení představuje závažné riziko nebo by mohlo být zvlášť nebezpečné vzhledem k lokalizaci krvácení

Současná heparinizace může ke krvácení přispívat. Jelikož během terapie reteplázou dochází ke štěpení fibrinu, může se objevit krvácení z míst vpichů při nedávné punkci. Z tohoto důvodu je nutné věnovat velkou pozornost všem potenciálním krvácejícím místům (včetně míst inzerce katetrů, arteriální a venózní punkce, stehů a míst vpichu injekční jehly). Během terapie reteplázou bychom se měli vyhnout užívání rigidních katetrů stejně jako aplikaci intramuskulárních injekcí; manipulace s pacientem by se měla provádět jen v nezbytně nutných případech.

Velká opatrnost je nutná v případě současného použití léčivých přípravků ovlivňujících hemostázu, jako je heparin, nízkomolekulární hepariny, heparinoidy, perorální antikoagulancia a antidestičkové látky jiné než kyselina acetylsalicylová, jako je dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel nebo antagonisté receptoru glykoproteinu IIb/IIIa.

Objeví-li se závažné krvácení, zejména mozkové krvácení, současná heparinizace musí být okamžitě ukončena. Druhý bolus reteplázy nemůže být podán, objeví-li se závažné krvácení ještě před jeho aplikací. Obecně však vzhledem k relativně krátkému biologickému poločasu reteplázy není nutná náhrada koagulačních faktorů. Většinu stavů s krvácivými projevy lze zvládnout přerušením trombolytické a antikoagulační terapie, náhradou tekutin a manuální kompresí postižené cévy. Aplikace protamin sulfátu by měla být zvažována v případě, že heparin byl aplikován v průběhu 4 hodin od začátku krvácení. Pacientům, u nichž selže tento konzervativní postup, lze uvážlivě indikovat terapii transfuzními přípravky. Podání transfuze kryoprecipitátu, fibrinogenu, čerstvé zmrazené plazmy a trombocytárního koncentrátu musí být zvažováno dle klinického a laboratorního přehodnocení po každé aplikaci. Cílová hladina fibrinogenu po aplikaci infuze kryoprecipitátu nebo fibrinogenu je 1 g/l.

V současné době nejsou k dispozici dostačující údaje o pacientech s hodnotou diastolického tlaku > 100 mmHg před trombolytickou terapií s použitím reteplázy.

Arytmie

Koronární trombolýza může vést k reperfúzním arytmiím. Důrazně se doporučuje před zahájením aplikace reteplázy mít k dispozici antiarytmika pro případ vzniku bradykardie a/nebo komorové tachyarytmie (např. komorová tachykardie nebo fibrilace).

Opakované podání

Jelikož v současné době nejsou zkušenosti s opakovaným podáním reteplázy, opakovaná aplikace se nedoporučuje. Tvorba protilátek proti retepláze zjištěna nebyla. Objeví-li se anafylaktická reakce, musí být okamžitě přerušena injekce a ihned zahájena příslušná terapie.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly zatím uskutečněny. Retrospektivní analýzy klinických studií neodhalily žádnou klinicky závažnou interakci při současném podání reteplázy s léčivými přípravky běžně používanými u pacientů s akutním infarktem myokardu. Heparin, antagonisté vitaminu K a léčivé přípravky ovlivňující funkce trombocytů (jako např. kyselina acetylsalicylová, dipyridamol a abciximab) mohou zvýšit riziko krvácení, jsou-li podávány před, během nebo po terapii reteplázou.

Pozornost tomuto účinku je třeba věnovat zejména v období nízké plazmatické koncentrace fibrinogenu (asi do 2 dnů po fibrinolytické terapii akutního infarktu myokardu).

Informace o inkompatibilitách přípravku viz bod 4.2.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou dostupné žádné údaje o použití reteplázy u těhotných žen. Jediné dostupné relevantní informace byly získány ze studií na králících, kde bylo zjištěno vaginální krvácení spojené s potratem (viz bod 5.3). Možné riziko pro člověka je neznámé.

Kromě akutních, život ohrožujících stavů by proto přípravek Rapilysin neměl být podáván těhotným ženám.

Kojení

Není známo, zda je retepláza vylučována do mateřského mléka. Mateřské mléko by proto nemělo být použito během prvních 24 hodin po trombolytické terapii.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčasteji hlášeným nežádoucím účinkem léku, který se vyskytuje při léčbě reteplázou, je krvácení, především v místě vpichu. Může dojít take k výskyt lokální reakce po podání v místě vpichu.

Stejně jako u jiných trombolytických látek byly rekurentní ischémie / angina pectoris, hypotenze a srdeční selhání /edém plic často hlášeny jako následek infarktu myokardu a/nebo podávání trombolytik.

Krvácení

Nejčastějším nežádoucím účinkem v souvislosti s terapií reteplázou je hemoragie.

Zvláštní pozornost zasluhují případy intrakraniálního krvácení, z nichž řada byla fatálních.

Systolický krevní tlak nad 160 mmHg před trombolýzou s použitím reteplázy byl spojen s vyšším rizikem cerebrálního krvácení. Riziko intrakraniálního krvácení a fatálního intrakraniálního krvácení se zvyšuje s věkem. Zřídka jsou nutné krevní transfuze. Úmrtí nebo trvalá invalidita nejsou vzácně hlášeny u pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (včetně intrakraniálního krvácení) a jiné závažné případy krvácení.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

V následující tabulce jsou uvedeny četnosti výskytu nežádoucích účinků. Četnosti jsou definovány jako velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových

Četnost

Nežádoucí účinky zaznamenané u

systémů

reteplázy

 

Poruchy imunitního

Méně časté

Hypersenzitivní reakce (např. alergické

systému

 

reakce)1

 

Velmi vzácné

Závažné anafylaktické/anafylaktoidní

 

 

reakce1

Poruchy nervového

Méně časté

Mozkové krvácení2

systému

Velmi vzácné

Příhody ve vztahu k nervovému

 

 

 

systému (např. epileptický záchvat,

 

 

křeče, afázie, poruchy řeči, delirium,

 

 

akutní mozkový syndrom, agitovanost,

 

 

zmatenost, deprese, psychózy)

Kardiovaskulární

Velmi časté

Rekurentní ischemie/angina, hypotenze

poruchy3

 

a srdeční selhání/plicní edém

 

 

Arytmie (např. atrioventrikulární

 

Časté

blokáda, atriální fibrilace/flutter,

 

 

ventrikulární tachykardie/fibrilace,

 

 

elektromechanické disociace (EMD),

 

 

srdeční zástava, kardiogenní šok a

 

 

opakovaný infarkt myokardu

 

 

Mitrální regurgitace, plicní embolie,

 

Méně časté

jiné systémové embolie/cerebrální

 

 

embolie a defekt komorového septa

Cévní poruchy

Časté

Gastrointestinální krvácení

 

 

(hematemeza, meléna), gingivální nebo

 

 

genitourinární krvácení

 

Méně časté

Hemoperikard, retroperitoneální

 

 

krvácení, mozkové krvácení, epistaxe,

 

 

hemoptýza, oční krvácení a ekchymóza

Celkové poruchy a

Velmi časté

Krvácení v místě injekce (např.

reakce v místě aplikace

 

hematom), lokální reakce v místě

 

 

injekce, např. pálení

Poranění, otravy a

Není známo

Tuková embolie může vést k

procedurální

 

odpovídajícím následkům v zasažených

komplikace

 

orgánech4

1.Z dostupných informací o retepláze se nezdá pravděpodobné, že by se v případě těchto hypersenzitivních reakcí jednalo o reakci zprostředkovanou protilátkami.

2.Ischemické nebo hemoragické cerebrovaskulární příhody se mohou podílet na aktuálním stavu pacienta jako jedna z jeho příčin, nebo doprovázejí základní onemocnění.

3.Stejně jako u jiných trombolytik, následující příhody byly hlášeny jako následek infarktu myokardu a/nebo podání trombolytik. Tyto kardiovaskulární příhody mohou být život ohrožující a mohou způsobit smrt.

4.Tato příhoda byla hlášena pro terapeutickou třídu trombolytik.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

V případě předávkování lze očekávat depleci fibrinogenu a dalších koagulačních faktorů v krvi (např. koagulační faktor V) s následným rizikem krvácení.

Další informace viz bod 4.4, bod krvácení.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotikum, ATC kód B01AD07

Mechanismus účinku

Retepláza je rekombinantní aktivátor plazminogenu, který katalyzuje štěpení endogenního plazminogenu na plazmin. Tato plazminogenolýza se děje především za přítomnosti fibrinu. Plazmin zpětně štěpí postupně fibrinogen a fibrin, který je součástí matrix trombu, čímž se uplatní jeho trombolytický účinek.

Retepláza (10+10U) v závislosti na dávce snižuje koncentrace fibrinogenu v plazmě přibližně o 60 až 80 %. Koncentrace fibrinogenu se normalizuje v průběhu 2 dnů. Stejně jako u jiných aktivátorů plazminogenu se vyskytuje rebound fenomén, kdy hladiny fibrinogenu dosahují maxima v průběhu 9 dnů a zůstávají zvýšené až do 18 dnů.

Pokles plazmatické koncentrace plazminogenu a 2-antiplazminu se normalizuje v průběhu 1 až 3 dnů. Koncentrace koagulačního faktoru V, srážecího faktoru VIII, 2-makroglobulinu a inhibitoru C1- esterázy jsou jen mírně snížené a normalizují se v průběhu 1 až 2 dnů. Aktivita inhibitoru 1 aktivátoru plazminogenu (PAI-1) může být snížena téměř na nulu, ale rychle se normalizuje v průběhu dvou hodin vykazujíc rebound fenomén. Hladiny fragmentu 1 protrombinové aktivace a komplexy trombin- antitrombin III se zvýší během trombolýzy, což naznačuje vznik trombinu. Klinický význam tohoto jevu není znám.

Klinická účinnost a bezpečnost

Velká srovnávací studie mortality (INJECT) s přibližně 6 000 pacienty ukázala, že retepláza signifikantně snížila incidenci srdečního selhání (sekundární kritérium účinnosti) a dále, co se týče snížení mortality (primární kritérium účinnosti), byla ve srovnání se streptokinázou minimálně stejně účinná. Ve dvou klinických studiích primárně zaměřených na průchodnost koronárních artérií (RAPID I a II) použití reteplázy bylo spojeno s vyššími stupni časné průchodnosti (primární kritérium účinnosti), stejně jako s nižší incidencí srdečního selhání (sekundární kritérium účinnosti) ve srovnání s alteplázou (3-hodinové a „zrychlené“ dávkovací režimy). Klinická studie s přibližně 15 000 pacienty

srovnávající účinnost reteplázy s akcelerovaným dávkovacím režimem alteplázy (GUSTO III) (randomizace retepláza : altepláza = 2 : 1) neprokázala statisticky významné rozdíly ve výsledcích pokud se týká primárního cíle studie – 30denní mortality (retepláza : 7,47 %, altepláza 7,23 %, p=0,61) nebo kombinovaného cíle studie – 30denní mortality a invalidizující cévní mozkové příhody s nefatálním průběhem (retepláza : 7,89 %, altepláza 7,88 %, p=0,99). Celkový výskyt cévní mozkové příhody byl 1,64 % v reteplázové skupině a 1,79 % v alteplázové skupině. V reteplázové skupině bylo 49,4 % těchto cévních mozkových příhod fatálních a 27,1 % bylo invalidizujících. Ve skupině s alteplázou bylo 33,0 % těchto příhod fatálních a 39,8 % invalidizujících.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Eliminace

Po intravenózní aplikaci bolusu 10 + 10 U u pacientů s akutním infarktem myokardu je antigen reteplázy distribuován s dominantním poločasem (t1/2 ) v hodnotách 18±5 minut a eliminován s terminálním poločasem (t1/2 ) v hodnotách 5,5 hodin ± 12,5 minut při hodnotě clearance 121±25 ml/min. Clearance reteplázové aktivity je 283±101 ml/min při poločase (t1/2 ) 14,6±6,7 minut a poločase (t1/2 ) 1,6 hodiny ± 39 min. Pouze malá množství reteplázy byla imunologicky

detekována v moči. Přesné údaje o hlavních způsobech eliminace reteplázy u lidí nejsou dostupné a vlivy hepatální nebo renální insuficience na farmakokinetiku přípravku nejsou známé. Na základě výsledků preklinických zkoušek na potkanech jsou hlavní orgány aktivního záchytu a lysozomální degradace reteplázy játra a ledviny.

Další studie vzorků lidské plazmy in vitro svědčí o tom, že tvorba komplexu s C1-inaktivátorem, 2- antiplazminem a 2-antitrypsinem přispívá k inaktivaci reteplázy v plazmě. Poměrný podíl inhibitorů na inaktivaci reteplázy klesá následovně: C1-inaktivátor > 2-antiplazmin > 2-antitrypsin.

Biologický poločas reteplázy byl u pacientů s akutním infarktem myokardu prodloužen ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Nelze vyloučit další prodloužení poločasu aktivity u pacientů s akutním infarktem myokardu a těžce poškozenými hepatálními a renálními funkcemi, klinické informace o farmakokinetice reteplázy u těchto pacientů však nejsou dostupné. Údaje získané u zvířat ukazují, že v případě těžce poškozených renálních funkcí s výrazným vzestupem sérového kreatininu a urey lze očekávat prodloužení poločasu reteplázy. Lehké poškození renálních funkcí farmakokinetické vlastnosti reteplázy signifikantně neovlivnilo.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie akutní toxicity byly provedeny na potkanech, králících a opicích, studie subakutní toxicity byly uskutečněny u potkanů, psů a opic. Hlavním akutním symptomem po jednotlivých vysokých dávkách reteplázy u potkanů a králíků byla přechodná apatie krátce po aplikaci injekce. U opic cynomolgus byl sedativní efekt odstupňován od lehké apatie až do bezvědomí, vyvolané reverzibilním poklesem krevního tlaku v závislosti na dávce. V těchto případech byl vyšší výskyt hemoragických projevů v místě vpichu injekce.

Studie subakutní toxicity neodhalily žádné neočekávané nežádoucí účinky. U psů opakování dávky lidského peptidu reteplázy vedlo k imunoalergickým reakcím. Výsledky komplexní sady genetických testů in vivo a in vitro vyloučily genotoxicitu reteplázy.

Studie reprodukční toxicity byly provedeny u potkanů (fertilita, studie toxicity pro embryo-fetus včetně studie ve fázi vrhu mláďat) a králíků (studie toxicity pro embryo-fetus, pouze stanovení toxické dávky). U potkanů, zvířecího druhu necitlivého vůči farmakologickému účinku reteplázy, nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky látky na fertilitu, vývoj plodu a zdraví mláďat. U králíků bylo pozorováno krvácení do vagíny a potraty pravděpodobně následkem prodloužené hemostázy, ale nebyly pozorovány žádné abnormality plodu. Studie prenatální a postnatální toxicity nebyly s reteplázou provedeny.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Prášek:

Kyselina tranexamová

Hydrogenfosforečnan draselný

Kyselina fosforečná 100%

Sacharóza

Polysorbát 80

Rozpouštědlo:

Voda na injekce

6.2Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s heparinem a/nebo kyselinou acetylsalicylovou.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími léčivými přípravky.

Heparin a Rapilysin nejsou kompatibilní pokud jsou spolu kombinovány v roztoku. Další inkompatibility nelze vyloučit. Žádný další přípravek by neměl být přidáván do injekčního roztoku.

6.3Doba použitelnosti

Doba použitelnosti balení určeného pro prodej: 3 roky

Rekonstituovaný přípravek:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána 8 hodin po rozpuštění ve vodě na injekci mezi 2 až 30 °C.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit ihned, je dodržení doby a podmínek skladování na zodpovědnosti uživatele.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání po rekonstituci léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Jedno balení obsahuje:

2 bezbarvé, skleněné lahvičky (třídy I), s pryžovým (butylovým) uzávěrem a hliníkovým odtrhávacím víčkem, obsahující 0,56 mg prášku.

2 předplněné, skleněné injekční stříkačky (z borosilikátu, třídy I) pro jednorázové použití, s brombutylovým pístem a brombutylovým pryžovým ochranným krytem, obsahující 10 ml rozpouštědla.

2 rekonstituční bodce

2injekční jehly 19 G1

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Byla hlášena inkompatibilita některých typů skleněných předplněných injekčních stříkaček (včetně Rapilysinu) s určitými typy bezjehlových konektorů. Proto je třeba před použitím ověřit kompatibilitu skleněné inj. stříkačky a intravenózního přístupu. V případě, že zařízení nejsou kompatibilní, je možno použít adaptér a ihned po podání odstranit spolu se skleněnou předplněnou injekční stříkačkou .

Pracujte v aseptických podmínkách.

1.Z injekční lahvičky přípravku Rapilysin 10 U sejměte plastový klobouček a vydezinfikujte pryžový uzávěr tampónem s alkoholem

2.Vyjměte rekonstituční bodec z obalu a odstraňte z něj oba ochranné kloboučky.

3.Propíchnutím pryžového uzávěru vnořte bodec do lahvičky přípravku Rapilysin 10 U.

4.Vyjměte 10 ml jednorázovou injekční stříkačku z obalu. Ze stříkačky sejměte ochranný kryt. Spojte stříkačku s rekonstitučním bodcem a vstříkněte 10 ml rozpouštědla do injekční lahvičky s Rapilysinem 10 U.

5.Hrot s rekonstituční pomůckou a s injekční stříkačkou, ponechejte zapíchnutý a kývejte jemně lahvičkou, až se Rapilysin 10 U úplně rozpustí. NETŘEPAT.

6.Takto připravený roztok by měl být čirý a bezbarvý. Pokud roztok není čirý a bezbarvý měl by být znehodnocen.

7.Natáhněte 10 ml roztoku přípravku Rapilysin 10 U zpátky do injekční stříkačky. V lahvičce může zůstat malý zbytek roztoku, který vznikl přeplněním.

8.Vytáhněte stříkačku z rekonstituční pomůcky. Dávka je nyní připravena k intravenózní aplikaci.

9.Rozpuštěný roztok musí být použit okamžitě. Po rozpuštění je nezbytná vizuální kontrola roztoku. Měl by být podán pouze čirý a bezbarvý roztok Pokud roztok není čirý a bezbarvý měl by být znehodnocen.

10.Stejnou kanylou, vyhrazenou pro podávání přípravku Rapilysin, by neměla být ve stejný čas, před či po injekci léku Rapilysin podávána žádná další medikace. To platí pro všechny léčivé přípravky včetně heparinu a kyseliny acetylsalicylové, které by měly být podávány před či po aplikaci reteplázy ke snížení rizika tvorby nové krevní sraženiny.

11.U pacientů, kde je nutné využít stejné kanyly (včetně Y-kanyly), musí být kanyla před i po injekci přípravku Rapilysin důkladně propláchnuta 0,9 % roztokem chloridu sodného nebo 5 % roztokem glukózy (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání).

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/96/018/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. srpna 1996

Datum posledního prodloužení: 29. srpna 2006

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://www.emea.europa.eu/

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis