Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Retacrit (epoetin zeta) – Příbalová informace - B03XA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Retacrit
Kód ATCB03XA01
Látkaepoetin zeta
VýrobceHospira UK Limited

Příbalová informace: informace pro uživatele

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Epoetinum

zeta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co v příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravek Retacrit a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Retacrit používat

3.Jak se přípravek Retacrit používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Retacrit uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Retacrit a k čemu se používá

Přípravek Retacrit obsahuje bílkovinu zvanou epoetin zeta, která stimuluje kostní dřeň, aby produkovala více červených krvinek, které obsahují hemoglobin (látka, která přenáší kyslík). Epoetin zeta je kopie lidské bílkoviny erytropoetinu a chová se stejným způsobem.

Přípravek Retacrit se používá

u dospělých, dětských i dospívajících pacientů na hemodialýze k léčbě symptomatické anémie (nízký počet červených krvinek) související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin).

u dospělých pacientů na peritoneální dialýze k léčbě symptomatické anémie související s chronickým renálním selháním (onemocnění ledvin).

u dospělých pacientů s renální nedostatečností, kteří ještě nejsou na dialýze, k léčbě anémie související s onemocněním ledvin doprovázeným klinickými příznaky.

u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii pro solidní (pevné) nádory, maligní lymfom (rakovina lymfatického systému) nebo mnohočetný myelom (rakovina kostní dřeně) k léčbě anémie a snížení nutnosti krevní transfúze, pokud lékař rozhodne, že by mohlo existovat zvýšené riziko potřeby krevní transfúze.

u pacientů se středně těžkou anémií, kteří mají podstoupit darování krve před chirurgickým zákrokem, aby jim tato krev mohla být podána během daného chirurgického zákroku nebo po

něm (autologní dárcovství).

u dospělých se středně těžkou anémií, kteří podstupují rozsáhlou ortopedickou operaci (např. operaci při náhradě kyčelního nebo kolenního kloubu) ke snížení potřeby případných krevních transfuzí.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Retacrit používat

Nepoužívejte přípravek Retacrit

jestliže jste alergický(á) na erytropoetiny nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6.6)

jestliže se u Vás po léčbě jakýmkoli erytropoetinem rozvinula čistá aplázie červené krevní řady (PRCA; snížení nebo zástava tvorby červených krvinek)

jestliže máte vysoký krevní tlak, který není dostatečně kontrolován léčivými přípravky

na snížení krevního tlaku

jestliže byste neměl(a) používat léky na ředění krve pro prevenci krevních sraženin.

jestliže máte darovat svou vlastní krev před chirurgickým zákrokem, a:

během posledního měsíce jste prodělal(a) srdeční příhodu (infakrt) nebo cévní mozkovou příhodu

trpíte nestabilní anginou pectoris (novou nebo narůstající bolestí na hrudi)

existuje u Vás riziko vzniku krevních sraženin v žílách (hluboká žilní trombóza) – např. pokud se u Vás sraženiny již dříve vyskytly.

pokud budete podroben(a) plánované rozsáhlé ortopedické operaci (např. náhrada kyčelního nebo kolenního kloubu) a jestliže:

trpíte závažným srdečním onemocněním nebo závažnými cévními poruchami žil nebo tepen

jste nedávno prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt) nebo cévní mozkovou příhodu.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Retacrit se poraďte se svým lékařem, pokud máte nebo jste měl(a) některé z následujících onemocnění:

epileptické záchvaty

onemocnění jater

rakovina

anémie z jiných příčin

onemocnění srdce (např. angina pectoris)

poruchy krevního oběhu, které mají za následek mravenčení nebo studené ruce či nohy nebo křeče v nohou

krevní sraženiny/poruchy srážlivosti krve

onemocnění ledvin.

Zvláštní upozornění

Během léčby přípravkem Retacrit

Váš lékař bude kontrolovat, zda hemoglobin nepřesáhl určitou hladinu, protože vysoké koncentrace hemoglobinu mohou zvýšit riziko srdečních nebo cévních potíží a mohou zvýšit riziko infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a úmrtí.

Váš lékař se bude snažit udržovat hladinu hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl. Hodnoty hemoglobinu by neměly překročit 12 g/dl.

Během používání přípravku Retacrit bude Váš lékař pravidelně sledovat Váš krevní tlak. Objeví-li se u Vás bolest hlavy, zejména náhlá bodavá bolest podobná migréně, nebo budete-li se cítit zmatený(á), sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ošetřujícímu personálu. Může se jednat o varovné známky

náhlého zvýšení krevního tlaku, které vyžadují okamžitou léčbu.

Během léčby tímto přípravkem může dojít k nárůstu počtu krevních destiček (buňky, které napomáhají srážení krve). Tento stav by se měl v průběhu léčby zlepšit. Během prvních 8 týdnů léčby se doporučuje počet krevních destiček pravidelně kontrolovat.

Budete-li muset navštívit zdravotnické zařízení nebo svého rodinného lékaře za účelem jakékoli léčby nebo provedení krevního testu, nezapomeňte sdělit svému lékaři, že používáte přípravek Retacrit, jelikož tento přípravek může ovlivnit výsledky.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při používání jiných přípravků stimulujících tvorbu červených krvinek:

Retacrit patří do skupiny přípravků, které stimulují tvorbu červených krvinek, stejně jako lidská bílkovina erythropoietin. Váš ošetřující lékař bude vždy přesně zaznamenávat, jaký přípravek používáte.

Pacienti s onemocněním ledvin

Velmi vzácně byla po několika měsících až letech subkutánní léčby jinými přípravky s obsahem erytropoetinů zaznamenána čistá aplázie červené krevní řady (PRCA), a její vznik nelze vyloučit ani u přípravku Retacrit. PRCA znamená neschopnost organismu produkovat dostatečné množství červených krvinek v kostní dřeni. Pokud k ní dojde, může mít za následek závažnou anémii, jejíž

příznaky jsou neobvyklá únava, závratě a dechová nedostatečnost. PRCA může být způsobena tvorbou protilátek proti erytropoetinovým přípravkům a následně i proti Vašemu vlastnímu erytropoetinu.

Tuto informaci byste měl(a) prodiskutovat se svým lékařem. Dojde-li k výskytu tohoto vzácného onemocnění (PRCA), bude léčba přípravkem Retacrit zastavena a Váš lékař stanoví nejlepší způsob léčby anémie. Ačkoli se tato komplikace vyskytuje velmi vzácně, nesmíte zapomenout na to, že pokud by se u Vás projevila, potřeboval(a) byste pravidelné krevní transfúze, možná doživotní, kterými by se léčila Vaše anémie, a léčba přípravkem Retacrit by byla zastavena. Budete-li se najednou cítit velice unavený(á) nebo se Vám bude točit hlava či nebudete moci popadnout dech, sdělte to okamžitě svému lékaři. Váš lékař rozhodne, zda Vám přípravek Retacrit prospívá či ne, a v případě potřeby léčbu ukončí.

U pacientů s chronickým renálním selháním, kteří používají erytropoetin, by se měla pravidelně měřit hladina hemoglobinu (součást červených krvinek, na kterou se váže kyslík), dokud nebude dosaženo stabilní hladiny, a v pravidelných intervalech i poté za účelem minimalizace rizika zvýšení krevního tlaku.

Pokud jste pacient s chronickým selháním ledvin, a zejména pokud odpovídajícím způsobem nereagujete na léčbu Retacritem, bude Váš lékař kontrolovat Vaši dávku Retacritu, protože opakované zvýšování Vaší dávky Retacritu, v případě že neodpovídáte na léčbu, může zvýšit riziko problémů se srdcem nebo krevními cévami a může se zvýšit riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo úmrtí.

V ojedinělých případech bylo zaznamenáno zvýšení hladiny draslíku v krvi. U pacientů s chronickým renálním selháním může úprava anémie vést ke zvýšené chuti k jídlu a zvýšení příjmu draslíku a bílkovin. Docházíte-li na dialýzu a začnete s léčbou přípravkem Retacrit, bude možná nezbytné upravit Váš dialyzační režim, aby byly hodnoty močoviny, kreatininu a draslíku v požadovaném rozmezí. Rozhodne o tom Váš lékař.

U pacientů s chronickým renálním selháním by se měly sledovat sérové elektrolyty (určité látky v krvi). V případě zjištění zvýšené (nebo zvyšující se) hladiny draslíku v séru je třeba zvážit ukončení podávání přípravku Retacrit, dokud nedojde k úpravě hladiny draslíku k normě.

V průběhu léčby přípravkem Retacrit je během hemodialýzy často nutné zvýšit dávku určitého přípravku na ředění krve (heparinu) za účelem minimalizace rizika srážení krve. Jestliže heparinizace

není optilmální může dojít k ucpání dialyzačního systému.

Pacienti s rakovinou

U pacientů trpících rakovinou existuje mnohem větší pravděpodobnost vzniku krevních sraženin, používají-li tito pacienti léky obsahující erytropoetin, jako např. přípravek Retacrit (viz bod 4). Proto byste měl(a) prodiskutovat užitek plynoucí z přípravku Retacrit s Vaším lékařem, zvláště jste-li obézní nebo máte v anamnéze výskyt krevních sraženin/poruchu srážlivosti krve.

Pacientům trpícím rakovinou, kteří používají erytropoetin, by se měla pravidelně měřit hladina hemoglobinu (součást červených krvinek, na kterou se váže kyslík) do doby, než bude dosaženo ustálené hladiny, a i poté by se mělo měření periodicky opakovat.

Pokud trpíte rakovinou, měl(a) byste si být vědom(a) toho, že přípravek Retacrit by mohl působit jako růstový faktor pro krevní buňky a za určitých okolností by mohl mít na rakovinu negativní vliv.

V závislosti na Vaší individuální situaci může být lepším řešením provedení transfúzi krve. Promluvte si o tom se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a Retacrit

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo mohl používat.

Zvláště pokud používáte lék obsahující léčivou látku cyklosporin za účelem potlačení Vašeho imunitního systému po transplantaci ledvin, může Váš lékař rozhodnout o tom, že Vám budou provedeny zvláštní krevní testy za účelem změření hladiny cyklosporinu během používání přípravku Retacrit.

Doplňky železa a jiné krevní stimulanty mohou zvýšit účinnost přípravku Retacrit. O tom, zda jsou pro Vás vhodné, rozhodne Váš lékař.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jste-li těhotná nebo kojíte, měla byste přípravek Retacrit používat pouze v případě, kdy jeho potenciální prospěch převáží potenciální riziko, které hrozí plodu.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu epoetinu zeta na plodnost.

Dříve, než začnete užívat jakýkoli lék, se poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Retacrit nemá žádný nebo má pouze malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Retacrit obsahuje fenylalanin.

Tento léčivý přípravek obsahuje fenylalanin, který může být škodlivý pro osoby trpící fenylketonurií (genetická enzymatická nedostatečnost, která zvyšuje vylučování chemické látky (fenylketonu) v moči a může způsobovat poruchy nervového systému).

Retacrit obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tzn. že je v podstatě bez sodíku.

3.Jak se přípravek Retacrit používá

Léčba přípravkem Retacrit začíná obvykle pod lékařským dohledem. Injekce přípravku Retacrit může dávat lékař, vyškolená zdravostní sestra nebo jiný zdravotnický pracovník.

V případě, že se přípravek Retacrit podává injekčně pod kůži (subkutánně), můžete si roztok vpichovat sám(a), až vám zdravotnický personál ukáže jak. Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Informace o dávkování

Dávka, kterou budete dostávat, je vypočítána na základě Vaší tělesné hmotnosti v kilogramech.

Váš lékař provede vyšetření, např. krevní testy, které mu pomohou rozhodnout se, zda je nezbytné, abyste přípravek Retacrit používal(a). Stanoví správnou dávku přípravku Retacrit, kterou budete používat, určí, jak dlouho by měla léčba pokračovat a jakým způsobem Vám bude léčivý přípravek podáván. Tato rozhodnutí budou založena na tom, co je příčinou Vaší anémie. Váš lékař bude podávat nejnižší účinnou dávku pro kontrolu příznaků anémie. Pokud nereagujete na Retacrit dostatečně, bude Váš lékař kontrolovat Vaši dávku a bude Vás informovat, pokud bude třeba dávku Retacritu změnit.

Před léčbou přípravkem Retacrit v jejím průběhu budete také dostávat doplňky železa za účelem zvýšení účinnosti přípravku.

Používání u pacientů s onemocněním ledvin

Retacrit se podává buď pod kůži (subkutánně) nebo injekčně buď do žíly nebo do hadičky zavedené do žíly.

Používání u dospělých pacientů na hemodialýze

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl (6,2 – 7,5 mmol/l).

Přípravek Retacrit se může podávat během dialýzy nebo po ní.

Doporučená počáteční dávka přípravku Retacrit je 50 IU/kg (mezinárodních jednotek na kilogram). Tato se podává 3krát týdně. Pokud se roztok podává do žíly, podání by mělo trvat 1-5 minut.

V závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou.

Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře. Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete dostávat pravidelnou dávku přípravku Retacrit 2krát nebo 3krát týdně. Tyto dávky nebudou možná tak vysoké jako dávky, které jste používal(a) na začátku léčby.

Používání u dětí a dospívajících (≤18 let) na hemodialýze

Lékař bude u dětí udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 9,5 a 11 g/dl. Přípravek Retacrit se má podávat až po dialýze.

Dávka pro děti a dospívající závisí na tělesné hmotnosti v kilogramech. Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává třikrát týdně injekčně do žíly (po dobu 1-5 minut).

V závislosti na tom, jak bude anémie reagovat na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Váš lékař nařídí provedení pravidelných krevních testů, aby se zajistilo, že je Váš zdravotní stav pod kontrolou.

Používání u dospělých pacientů na peritoneální dialýze

Váš lékař bude udržovat koncentraci hemoglobinu mezi 10 a 12 g/dl.

Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává dvakrát týdně.

V závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu, může být dávka upravena přibližně každé 4 týdny, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou.

Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře.

Používání u dospělých pacientů s onemocněním ledvin, kteří nedocházejí na dialýzu

Doporučená počáteční dávka je 50 IU/kg. Tato dávka se podává 3krát týdně.

Váš lékař Vám může upravovat počáteční dávku tak dlouho, dokud nebude Váš zdravotní stav pod kontrolou. Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete používat pravidelnou dávku přípravku Retacrit (3krát týdně, nebo, pokud si aplikujete injekci pod kůži, tak se může přípravek podávat jednou týdně nebo jednou za 2 týdny). Maximální dávkování by nemělo překročit 150 IU/kg 3krát týdně,

240 IU/kg (až maximálně 20 000 IU) jednou týdně nebo 480 IU/kg (až maximálně 40 000 IU) jednou za 2 týdny.

Váš lékař nařídí provedení krevních testů, aby se zajistilo, že Váš lék funguje i nadále dobře.

Pokud máte delší interval dávkování (delší než jednou týdně), může se stát, že se hladiny hemoglobinu neudrží na adekvátní úrovni a může u Vás být nutné zvýšení dávky přípravku Retacrit nebo frekvence podávání.

Používání u dospělých pacientů, kteří podstupují chemoterapii

Váš lékař může zahájit léčbu přípravkem Retacrit, pokud je hladina hemoglobinu 10 g/dl nebo nižší. Po zahájení terapie bude lékař hladinu hemoglobinu udržovat mezi 10 a 12 g/dl.

Doporučená počáteční dávka je 150 IU/kg. Tato dávka se podává 3krát týdně injekčně pod kůži. Alternativně Vám může lékař doporučit počáteční dávku 450 IU/kg jednou týdně. Váš lékař Vám může upravovat počáteční dávku v závislosti na tom, jak anémie reaguje na léčbu; obvykle se přípravek Retacrit podává do 1 měsíce po skončení chemoterapie.

Používání u dospělých pacientů v autologním dárcovském programu

Doporučená počáteční dávka je 600 IU/kg. Tato dávka se podává 2krát týdně injekčně do žíly. Přípravek Retacrit Vám bude podáván po dobu 3 týdnů před chirurgickým zákrokem. Před léčbou přípravkem Retacrit i v jejím průběhu budete také dostávat doplňky železa za účelem zvýšení účinnosti přípravku.

Podávání dospělým s plánovanou rozsáhlou ortopedickou operací

Dávka 600 IU/kg se podává podkožně jednou týdně po dobu tří týdnů před operací a v den operace. V případech, kdy je třeba předoperační období zkrátit, se podává 300 IU/kg denně po dobu deseti dnů před operací, v den operace a po dobu čtyř dnů bezprostředně po operaci. Pokud vyšetření krve před operací prokáží příliš vysokou hladinu hemoglobinu, bude léčba ukončena.

Také je důležité, aby během léčby přípravkem Retacrit byla hladina železa v krvi normální. Pokud to bude vhodné, budou Vám již před zahájením léčby přípravkem Retacrit denně podávány perorální doplňky železa.

Informace o podávání

Předplněná injekční stříkačka s přípravkem Retacrit je připravena k použití. Každá injekční stříkačka

se smí použít pouze jednou. S přípravkem Retacrit se nesmí třepat ani se nesmí mísit s jinými tekutinami.

Aplikujete-li si přípravek Retacrit pod kůži, množství vpíchnuté v jednom místě by nemělo překročit 1 ml. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.

Při používání přípravku Retacrit postupujte vždy podle pokynů:

1.Vezměte jeden hermeticky uzavřený blistr s injekční stříkačkou a předtím, než jej použijete, jej ponechejte odstát po dobu několika minut, dokud nedosáhne pokojové teploty. To trvá obvykle 15 až 30 minut.

2.Vyjměte injekční stříkačku z blistru a zkontrolujte, zda je v ní obsažený roztok čirý, bezbarvý a nejsou v něm prakticky žádné viditelné částice.

3.Odstraňte z jehly injekční stříkačky ochranné víčko, podržte injekční stříkačku ve svislé poloze

a zlehka stiskněte píst směrem nahoru, čímž z injekční stříkačky a jehly vytlačíte vzduch.

4.Vpíchněte si roztok podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte přípravek Retacrit, jestliže:

je přebal blistru porušen nebo je blistr jakkoli poškozen;

je tekutina zabarvená nebo jsou v ní vidět vznášející se částice;

z předplněné injekční stříkačky uniklo jakékoli množství tekutiny nebo je uvnitř uzavřeného blistru patrná kondenzace;

víte nebo se domníváte, že mohlo dojít k jeho náhodnému zmrznutí.

Přechod od podávání do žíly na podávání pod kůži (z intravenózní na subkutánní injekci)

Až bude Váš zdravotní stav pod kontrolou, budete používat pravidelnou dávku přípravku Retacrit. Váš lékař může rozhodnout, že je pro Vás lepší používat přípravek Retacrit injekčně pod kůži (subkutánně) než přímo do žíly (intravenózně).

Při provádění této změny způsobu podání by dávka měla zůstat stejná. Poté může Váš lékař nařídit provedení krevních testů, aby se zjistilo, zda je nutné dávku nějak upravit.

Podávání přípravku Retacrit pod kůži samotným pacientem

Na začátku léčby je přípravek Retacrit obvykle aplikován lékařem či ošetřujícím personálem. Později může Váš lékař navrhnout, abyste se Vy nebo Váš(e) ošetřovatel(ka) naučil(a), jak přípravek aplikovat pod kůži (subkutánně) sám(a).

nesmíte se za žádných okolností pokoušet aplikovat si přípravek sám(a), pokud jste nebyl(a) vyškolen(a) Vaší lékařem nebo sestrou.

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo sestry.

Použijte přípravek pouze pokud byl správně uchováván (viz bod 5).

Před použitím ponechte stříkačku odstát, dokud nedosáhne pokojové teploty. To obvykle trvá 15 až 30 minut.

Používejte každou stříkačku pouze na jednu dávku.

Pokud je tento přípravek podáván injekčně pod kůži (subkutánně), podané množství obvykle není větší než 1 ml v jednotlivém podání.

Retacrit se podává samostatně a nemíchá se s jinými kapalinami na injekce.

Stříkačky neprotřepávejte. Delší intenzivní protřepávání může přípravek zničit. Pokud byl intenzivně protřepán, nepoužívejte ho.

Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky

Vezměte stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.

Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.

Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.

Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.

Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.

Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.

Nikdy netahejte píst opačným směrem.

Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.

Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.

Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.

Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.

Tlačte palcem na píst stříkačky, dokud není podáno celé množství kapaliny. Tiskněte pomalu a rovnoměrně, držte kůži stále zřasenou.

Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.

Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.

Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.

Nikdy nevyhazujte použitou stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše.

Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky

Vaše předplněná injekční stříkačka je vybavena pasivním ochranným krytem, který chrání před poraněním jehlou.

Vezměte injekční stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.

Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.

Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.

Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.

Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.

Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.

Nikdy netahejte píst opačným směrem.

Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.

Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.

Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.

Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.

Stlačujte píst, zatímco držíte okraj stříkačty prsty, dokud není podána celá dávka. Ochranný kryt jehly NEBUDE aktivován, dokud nebude podána CELÁ dávka.

Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.

Vytáhněte jehlu z pokožky, pusťte píst a injekční stříkačkou posouvejte, dokud nebude jehla kompletně zakryta (kryt „zaklapne“ na místo).

Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.

Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.

Nikdy nevyhazujte použitou injekční stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše.

Jak si aplikovat injekci z předplněné injekční stříkačky

Vaše stříkačka je vybavena zachycovačem jehly, který je navržen tak, aby specificky zabránil náhodnému poranění injekční jehlou po injekčním podání léku. Skládá se z plastového "lapače" jehly, který je pevně připojen k štítku injekční stříkačky. Dohromady tyto dvě komponenty vytvářejí (bezpečnostní) ochranný prvek jehly.

Zachycovač jehly vyžaduje konkrétní kroky uživatele k jeho "aktivaci", což jehlu po podání injekce zneškodní.

Vezměte injekční stříkačku z lednice. Tekutina musí dosáhnout pokojové teploty. Nesundávejte kryt jehly, dokud není dosaženo pokojové teploty.

Zkontrolujte stříkačku, abyste se ujistil(a), že jde o správnou dávku, že není prošlá expirační doba, že není poškozená a tekutina je čirá a není zmrzlá.

Zvolte místo vpichu. Vhodnými místy k aplikování injekce jsou horní části stehen a břicho mimo oblast pupku. Místa měňte každý den.

Umyjte si ruce. Na místo aplikace injekce použijte antiseptický tampon k desinfekci.

Uchopte předplněnou stříkačku za tělo stříkačky tak, aby zakrytá jehla směřovala vzhůru.

Nedržte ji za konec pístu, píst nebo za kryt jehly.

Nikdy netahejte píst opačným směrem.

Uchopte špičku plastového zachycovače jehly a odtáhněte jej pryč od krytu jehly.

Nesundávejte kryt jehly z předplněné stříkačky, dokud nejste připraven(a) si přípravek podat.

Sejměte kryt jehly přidržením stříkačky a opatrným stáhnutím krytu, aniž byste jím otáčel(a). Netlačte na píst, nedotýkejte se jehly ani stříkačkou netřepejte.

Vytvořte záhyb kůže sevřením kůže mezi palcem a ukazovákem. Nemačkejte jej.

Zaveďte celou jehlu. Váš lékař nebo sestra Vám měli ukázat, jak to udělat.

Tlačte palcem na píst stříkačky, dokud není podáno celé množství kapaliny. Tiskněte pomalu a rovnoměrně, držte kůži stále zřasenou.

Když je píst nadoraz, vytáhněte jehlu a pusťte kůži.

Umístěte plastový zachycovač proti tvrdému, stabilnímu povrchu a jednou rukou otáčejte injekční stříkačku směrem vzhůru proti jehle, která je tím tlačena do zachycovače, kde zaklapne (slyšitelné "cvaknutí", když jehla zapadne do zachycovače). Pokračujte v ohýbání jehly, dokud nebude injekční stříkačka v úhlu více než 45 stupňů k rovnému povrchu, aby byla trvale nepoužitelná.

Po vytažení jehly může v místě vpichu nastat drobné krvácení. To je normální. Můžete místo vpichu po injekci na několik sekund zmáčknout antiseptickým tamponem.

Vyhoďte použitou stříkačku do nádoby na ostré předměty. Nesnažte se nasadit kryt jehly.

Nikdy nevyhazujte použitou injekční stříkačku do Vašeho obvyklého domácího odpadkového koše.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Retacrit, než jste měl(a)

Přípravek Retacrit má velkou bezpečnostní rezervu a výskyt nežádoucích účinků z důvodu předávkování přípravkem Retacrit je nepravděpodobný. Domníváte-li se, že jste užil(a) příliš mnoho přípravku, okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Retacrit

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Retacrit

Nepřerušujte léčbu bez předchozí konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u vás projeví bolesti hlavy, zvláště náhlé a bodavé migrenózní bolesti hlavy, zmatenost nebo záchvaty křečí, informujte ihned svého lékaře. Mohou to být varovné známky náhlého vzestupu krevního tlaku, který vyžaduje neodkladnou léčbu.

Okamžitě oznamte svému lékaři nebo zdravotní sestře, pokud si všimnete některého z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté nežádoucí účinky

Tyto se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů používajících Retacrit.

Příznaky podobné chřipce, bolest hlavy, bolest kloubů, pocit slabosti, únava a závratě.

Kongesce dýchacího traktu, jako je ucpaný nos a bolest v krku, byla hlášena u pacientů s onemocněním ledvin, kteří ještě nejsou na dialýze.

Časté nežádoucí účinky

Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 pacientů používajících Retacrit.

Zvýšení krevního tlaku. Zvýšený krevní tlak může vyžadovat léčbu léčivými přípravky (nebo úpravu dávkování léku, který již na vysoký krevní tlak používáte). Váš lékař bude krevní tlak během používání Retacritu pravidelně sledovat, hlavně během začátku terapie.

Bolest na hrudi, dušnost, bolestivé otoky nohou, což může být příznakem krevních sraženin (plicní embolie, zánět hlubokých žil).

Cévní mozková příhoda (nedostatečné zásobování mozku krví, které může vést k neschopnosti pohybovat jednou nebo více končetinami na jedné straně těla, neschopnosti rozumět nebo formulovat řeč, nebo neschopnosti vidět na jedné straně zorného pole).

Kožní vyrážka a otoky kolem očí (edém), což může být důsledek alergické reakce.

Krevní sraženiny v umělé ledvině.

Méně časté nežádoucí účinky

Tyto se mohou vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů používajících Retacrit.

• Mozkové krvácení

Vzácné nežádoucí účinky

Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů používajících Retacrit.

• Reakce přecitlivělosti

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Tyto se mohou vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů používajících Retacrit.

Mohou se zvýšit počty krevních destiček, které se za normálních okolností podílejí na tvorbě krevní sraženiny. Váš lékař bude toto sledovat.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí

Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků nelze odhadnout z dostupných údajů

Otoky, hlavně očních víček a rtů (Quinckeho edém) a šoku podobné alergické reakce s příznaky brnění, červenání, svědění, návaly horka a zrychlený tep.

Žilní a trombotické příhody (srážení krve) v cévách jako jsou porucha prokrvení mozku, trombóza tepen v sítnici, porucha prokrvení srdce, srdeční příhoda (infarkt), tepenná trombóza, výdutě cévních stěn (aneuryzmata)

Čistá aplazie červené krevní řady (PRCA) byla u pacientů velmi vzácně pozorována

po několika měsících až letech subkutánního (podkožního) podávání erytropoetinu. PRCA představuje neschopnost kostní dřeně vytvářet červené krvinky (viz bod „Upozornění a opatření”).

Svědění

Jiné nežádoucí účinky

Pacienti s poruchou funkce ledvin

-Zvýšený krevní tlak, který si může vyžádat nasazení dalších léčivých přípravků anebo úpravu dávky přípravků, které už k léčbě vysokého krevního tlaku používáte. Lékař může po dobu léčby přípravkem Retacrit pravidelně kontrolovat krevní tlak, zvláště na počátku léčby.

-Uzávěr (ucpání) spojky mezi tepnou a žílou („trombóza shuntu"), zvláště pokud trpíte nízkým krevním tlakem anebo pokud se v arteriovenózní spojce vyskytly komplikace. Váš lékař může

zkontrolovat shunt a předepsat léčivé přípravky k prevenci trombózy.

Pacienti s nádorovým onemocněním

-tvorba krevních sraženin (trombotické cévní příhody) (viz bod „Upozornění a opatření”)

-zvýšení krevního tlaku. Hladiny hemoglobinu a krevní tlak je třeba kontrolovat. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Retacrit uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za slovem EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem.

Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Injekční stříkačka může být vyjmuta z chladničky a uchovávána jednorázově po dobu maximálně 3 dnů při pokojové teplotě (do 25 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Retacrit obsahuje

Léčivou látkou je epoetinum zeta (vyrobený rekombinantní technologií DNA v buněčné řadě vaječníku čínského křečka).

Retacrit 1 000 IU/0,3 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,3 ml injekčního roztoku obsahuje 1 000 mezinárodních jednotek (International Units, IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml.

Retacrit 2 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 2 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml.

Retacrit 3 000 IU/0,9 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,9 ml injekčního roztoku obsahuje 3 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 3 333 IU v 1 ml.

Retacrit 4 000 IU/0,4 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,4 ml injekčního roztoku obsahuje 4 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml.

Retacrit 5 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 5 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml.

Retacrit 6 000 IU/0,6 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,6 ml injekčního roztoku obsahuje 6 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml.

Retacrit 8 000 IU/0,8 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,8 ml injekčního roztoku obsahuje 8 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml.

Retacrit 10 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 10 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 10 000 IU v 1 ml.

Retacrit 20 000 IU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,5 ml injekčního roztoku obsahuje 20 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml.

Retacrit 30 000 IU/0,75 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 0,75 ml injekčního roztoku obsahuje 30 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml.

Retacrit 40 000 IU/1 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

1 předplněná injekční stříkačka s 1 ml injekčního roztoku obsahuje 40 000 mezinárodních jednotek (IU) epoetinu zeta (rekombinantního lidského erytropoetinu). Roztok obsahuje epoetinum zeta 40 000 IU v 1 ml.

Pomocnými látkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát chloridu vápenatého, polysorbát 20, glycin, leucin, izoleucin, treonin, kyselina glutamová, fenylalanin, voda na injekci, hydroxid sodný (k úpravě pH), kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).

Jak přípravek Retacrit vypadá a co obsahuje toto balení

Retacrit je dodáván jako čirý, bezbarvý injekční roztok v předplněné injekční stříkačce s připevněnou jehlou.

Předplněné injekční stříkačky obsahují 0,3 až 1 ml roztoku v závislosti na obsahu epoetinu zeta (viz "Co Retacrit obsahuje").

Jedno balení obsahuje 1 nebo 4 nebo 6 předplněných injekčních stříkaček s nebo bez krytu jehly (nebo zachycovače jehly).

Vícečetné balení obsahuje 4 (4 balení po 1) nebo 6 (6 balení po 1) předplněných injekčních stříkaček.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Velká Británie

Výrobce

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Německo

HOSPIRA Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nizozemsko

Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Chorvatsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pfizer S.A. / N.V.

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Tel. + 370 52 51 4000

България

Luxembourg/Luxemburg

Alvogen Pharma Bulgaria Ltd

Pfizer S.A. / N.V.

Teл.: + 359 2 441 7136

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Magyarország

Pfizer, spol. s r.o.

Pfizer Kft.

Tel: +420-283-004-111

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Malta

Pfizer ApS

Hospira UK Limited

Tlf: + 45 44 20 11 00

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Deutschland

Nederland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Pfizer S.A. / N.V.

Tel: + 49 (0)800 8535555

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Eesti

Norge

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Pfizer AS

Tel: +372 666 7500

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Österreich

Aenorasis S.A.

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

Τηλ: + 30 210 6136332

España

Polska

Pfizer GEP, S.L.

Alvogen Poland Sp. z.o.o.

Tel: +34 91 490 99 00

Tel.: + 482 24609200

France

Portugal

Pfizer PFE France

Hospira Portugal Lda

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

România

Alvogen d.o.o.

Alvogen Romania SRL

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

Tel: +(40) 21 351 0286

Ireland

Slovenija

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer Luxembourg SARL

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

+44 (0) 1304 616161

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

 

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Slovenská republika

Icepharma hf.

Pfizer PFE Finland Oy

Sími: +354 540 8000

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Suomi/Finland

Pfizer Italia Srl

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: +39 06 33 18 21

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Sverige

Hospira UK Limited

Pfizer AB

Τηλ: + 44 (0) 1628 515500

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

United Kingdom

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Hospira UK Limited

Tel.: + 371 670 35 775

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu./

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis