Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rienso (ferumoxytol) – Označení na obalu - B03

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Rienso
Kód ATCB03
Látkaferumoxytol
VýrobceTakeda Pharma A/S

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Označení na krabičce (balení s 1 nebo 10 injekčními lahvičkami)

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rienso 30 mg/ml infuzní roztok

Ferrum ve formě ferumoxytolu

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

 

 

1 ml obsahuje 30 mg železa

 

 

 

 

510 mg železa/17 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Pomocné látky:

 

 

 

 

Karboxymethylglukosid-sorbitol (PSC)

 

 

 

Mannitol

 

 

 

 

Voda na injekci

 

 

 

 

Hydroxid sodný (na úpravu pH)

 

 

 

 

Kyselina chlorovodíková (na úpravu pH)

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

Infuzní roztok

 

 

 

 

1 injekční lahvička

 

 

 

 

2 injekční lahvičky

 

 

 

 

 

 

 

6 injekčních lahviček

 

 

již

 

 

 

10 injekčních lahviček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

Pouze pro intr venózní podání

Před použitím si řečtěte příbalovou informaci

6.PZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem

Chraňte před mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Pharma A/S

Dybendal Alle 10

2630 Taastrup

Dánsko

registrován

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

EU/1/12/774/001

 

 

 

 

EU/1/12/774/002

 

 

 

 

 

EU/1/12/774/003

 

 

 

 

 

EU/1/12/774/004

 

 

 

není

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

P

 

 

 

 

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

 

 

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Označení na injekční lahvičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Rienso 30 mg/ml infuzní roztok

Ferrum ve formě ferumoxytolu

Pouze pro intravenózní podání

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBOregistrovánPOČET

 

Lot

 

 

 

 

510 mg/17 ml

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

6.

JINÉ

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

P

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis