Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Riprazo (aliskiren) – Označení na obalu - C09XA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Název léku Riprazo
Kód ATCC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobceNovartis Europharm Ltd.
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ PA/AL/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

7 potahovaných tablet

 

registrován

 

 

14 potahovaných tablet

není

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

EU/1/07/409/001

7 potahovaných tabl t

 

 

 

 

EU/1/07/409/002

 

14 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/003

 

28 potahova ých tabl t

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/004

 

30 potahova ých tablet

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/005

 

50 potahova ých tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/006

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/008

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Riprazo 150 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

14 potahovaných tablet

 

registrován

 

 

28 potahovaných tablet

není

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

EU/1/07/409/021

14 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/022

 

28 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/023

 

30 potahova

ých tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/024

 

50 potahova

ých tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/025

 

56 potahova

ých tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/026

 

56 potahovaných tablet (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/027

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/028

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Riprazo 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Riprazo 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

registrován

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí

 

již

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

Pátek

 

ípavek

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

ř

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ PA/AL/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách. 28 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 bal í po 28 tabletách. 49 potahovaných tablet

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 bal ní po 49 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍnení

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

ř

 

 

 

 

 

P

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

7.

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 potahovaných tabl t (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 potahovaných tabl t (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 potahova ých tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)
PA/AL/PVC BLISTRY

OBSAHUJÍCÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍnení

 

 

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

7.

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/007

 

84 potahovaných tabl t (3x28)

 

 

 

 

EU/1/07/409/009

 

 

98 potahovaných tabl t (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/409/010

 

 

280 potahova ých tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

není

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ
PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

49 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 bal í po 49 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou nformaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tabl t (2x49) (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 potahovaných tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

není

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ
PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou nformaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/029

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tabl t (2x49) (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/030

 

 

280 potahovaných tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

není

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 150 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ PA/AL/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

7 potahovaných tablet

 

 

registrován

 

 

14 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

 

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/011

7 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/012

 

14 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/013

 

28 potahova ých tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/014

 

30 potahova ých tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/015

 

50 potahova ých tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/016

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.ípavekNÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Riprazo 300 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ OBSAHUJÍCÍ PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

 

 

 

14 potahovaných tablet

 

registrován

 

 

28 potahovaných tablet

není

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

EU/1/07/409/031

14 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/032

 

28 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/033

 

30 potahova

ých tabl t

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/034

 

50 potahova

ých tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/035

 

56 potahova

ých tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/036

 

56 potahovaných tablet (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/037

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/038

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Riprazo 300 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Riprazo 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

registrován

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

 

Lot

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí

 

již

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

Pátek

 

ípavek

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

ř

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ PA/AL/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 potahovaných tablet

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 bal í po 28 tabletách.

 

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 3 bal ní po 30 tabletách.

 

 

49 potahovaných tablet

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 balení po 49 tabletách.

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

již

 

Perorální podání.

 

 

Před použitím si př čtěte příbalovou informaci.

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

ípavek

 

ř

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

P

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

84 potahovaných tabl t (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

90 potahovaných tabl t (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

98 potahova ých tabl t (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

280 potahova ých tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)
PA/AL/PVC BLISTRY

OBSAHUJÍCÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 potahovaných tablet

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

 

 

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 30 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

Před použitím si př čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/017

 

84 potahovaných tabl t (3x28)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/018

 

 

90 potahovaných tabl t (3x30)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/019

 

 

98 potahova ých tabl t (2x49)

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/020

 

 

280 potahova ých tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ
PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

49 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 bal í po 49 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou nformaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

 

98 potahovaných tabl t (2x49) (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 potahovaných tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“) OBSAHUJÍCÍ
PCTFE/PVC BLISTRY
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Riprazo 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou nformaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

 

 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

 

 

 

 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

 

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

 

 

 

 

 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Velká Británie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/07/409/039

 

98 potahovaných tabl t (2x49) (perforovaný dávkovací blistr)

 

 

 

EU/1/07/409/040

 

 

280 potahovaných tabl t (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

není

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

Výdej léči ého přípra

ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

 

 

 

 

ípavek

 

 

 

 

 

ř

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprazo 300 mg

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis