Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Souhrn údajů o přípravku - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Sancuso
Kód ATCA04AA02
Látkagranisetron
VýrobceKyowa Kirin Limited

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

SANCUSO 3,1 mg/24 hodin transdermální náplast

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna transdermální náplast o velikosti 52 cm2 obsahuje granisetronum 34,3 mg, a uvolňuje granisetronum 3,1 mg za 24 hodin.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Transdermální náplast.

Tenká, průsvitná, matricová transdermální náplast obdélníkového tvaru s oblými rohy.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Transdermální náplast SANCUSO je indikována k prevenci nauzey a zvracení souvisejících se středně nebo vysoce emetogenní chemoterapií u dospělých pacientů s plánovanou dobou trvání 3 až 5 po sobě jdoucích dní, v případech, kdy je perorální podání antiemetik komplikované z důvodu obtížného polykání (viz bod 5.1).

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Aplikujte jednu transdermální náplast 24 až 48 hodin před chemoterapií podle potřeby.

Kvůli postupnému zvyšování plazmatických hladin granisetronu po aplikaci transdermální náplasti je možné na začátku chemoterapie pozorovat pomalejší nástup účinku v porovnání s perorálním podáním 2 mg granisetronu. Náplast je třeba aplikovat 24–48 hodin před chemoterapií.

Transdermální náplast by měla být odstraněna minimálně 24 hodin po dokončení chemoterapie. Transdermální náplast lze nosit až 7 dní v závislosti na době trvání chemoterapeutického režimu.

Po rutinním hematologickém vyšetření by z důvodu snížení možnosti nadbytečné expozice granisetronu měla být transdermální náplast aplikována pouze pacientům, u nichž je oddálení chemoterapeutické léčby nepravděpodobné.

Souběžné podávání kortikosteroidů

Pokyny Mezinárodní asociace podpůrné péče v onkologii (Multinational Association of Supportive Care in Cancer, MASCC) doporučují před chemoterapií podávat dexamethason s antagonistou 5- HT3.V pivotní studii přípravku SANCUSO bylo souběžné podávání kortikosteroidů, např. dexamethasonu, povoleno za podmínky, že byl součástí chemoterapeutického režimu. Jakékoli navýšení podávání kortikosteroidů během studie bylo hlášeno jako záchranná léčba.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Dávkování jako u dospělých pacientů (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha renální nebo jaterní funkce

Není nutná žádná úprava dávkování. Dávkování jako u dospělých pacientů (viz body 4.4 a 5.2). Ačkoli nebyl zjištěn žádný průkaz zvýšeného výskytu nežádoucích reakcí u pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce, kterým byl perorálně a intravenózně podáván granisetron, musí se vzhledem k farmakokinetice granisetronu u této populace postupovat se zvýšenou opatrností.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku SANCUSO u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Transdermální náplast je třeba aplikovat na čistou, suchou a intaktní zdravou kůži na vnější straně paže. Pokud není možné transdermální náplast aplikovat na paži, je možné ji nalepit na břicho. Transdermální náplast se nemá umísťovat na zarudlou, podrážděnou nebo poškozenou kůži.

Každá transdermální náplast je balena v sáčku a měla by být použita hned po jeho otevření. Snímatelnou fólii je třeba odstranit před použitím náplasti.

Transdermální náplast se nesmí stříhat.

V případě částečného nebo úplného odlepení transdermální náplasti je třeba původní transdermální náplast znovu přilepit na stejné místo pomocí lékařské lepící pásky (pokud je to nutné). Pokud transdermální náplast nelze znovu přilepit nebo je náplast poškozená, je třeba aplikovat novou transdermální náplast na stejné místo jako původní transdermální náplast. Pokud to není možné, je třeba novou transdermální náplast aplikovat na druhou paži. Nově aplikovaná transdermální náplast by měla být odstraněna podle časového schématu doporučeného výše.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na jiné antagonisty receptoru 5-HT3 nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reakce v místě aplikace

V klinických hodnoceních s přípravkem SANCUSO byly hlášeny reakce v místě aplikace, které byly obecně mírné co do intenzity a nevedly k ukončení používání přípravku. V případě výskytu závažných reakcí nebo generalizované kožní reakce (např. alergické vyrážky, včetně erytematózní, makulární

a papulární vyrážky nebo pruritu) je nutné transdermální náplast odstranit.

Gastrointestinální poruchy

Jelikož granisetron může snižovat motilitu tlustého střeva, po jeho podání je třeba sledovat pacienty se známkami subakutní obstrukce střeva.

Srdeční poruchy

Antagonisté receptoru 5-HT3, jako je granisetron, mohou souviset s arytmiemi nebo abnormálními nálezy na EKG. To může být potenciálně klinicky významné u pacientů s preexistující arytmií nebo převodními poruchami nebo u pacientů léčených antiarytmiky nebo betablokátory. V klinických studiích s přípravkem SANCUSO nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní účinky.

Expozice slunečnímu světlu

Působení granisetronu může být ovlivněno přímým slunečním zářením nebo umělým slunečním světlem, viz bod 5.3, kde jsou uvedeny další informace. Pacienti musí být poučeni, aby zakrývali místo aplikace transdermální náplasti, např. oblečením, pokud existuje riziko expozice slunečnímu záření kdykoli během nošení náplasti a po dobu 10 dní po jejím odstranění.

Sprchování nebo umývání

Sprchování nebo umývání lze provádět normálně i během používání náplastí SANCUSO. Činnostem, jako je plavání, intenzivní cvičení nebo návštěva sauny, je třeba se vyvarovat.

Vnější teplo

V oblasti aplikace transdermální náplasti je třeba se vyvarovat vnějšího tepla (například lahví s horkou vodou nebo ohřívacích polštářků).

Zvláštní populace

Není nutná úprava dávkování u starších pacientů nebo pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce. Ačkoli nebyl zjištěn žádný průkaz zvýšeného výskytu nežádoucích účinků u pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce, kterým byl perorálně a intravenózně podáván granisetron, musí se vzhledem k farmakokinetice granisetronu u této populace postupovat se zvýšenou opatrností.

Serotoninový syndrom

Byly hlášeny případy serotoninového syndromu během užívání antagonistů 5-HT3 buď samostatně, ale většinou v kombinaci s jinými serotoninergními léčivými přípravky (zahrnujícími selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitory vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Doporučuje se odpovídající sledování pacientů pro příznaky podobné serotoninovému syndromu.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Serotoninergní léčivé přípravkyky (např. SSRI a SNRI): byly hlášeny případy serotoninového syndromu po souběžném použití antagonistů 5-HT3 a jiných serotoninergních léků (zahrnujících SSRI a SNRI).

Při souběžném intravenózním podání antagonistů receptoru 5-HT3 a perorálním podání paracetamolu u lidí bylo hlášeno zablokování analgetického účinku v důsledku farmakodynamického mechanismu.

Vhledem k tomu, že granisetron je metabolizován enzymy jaterního cytochromu P450 metabolizujícími léčivou látku (CYP1A1 a CYP3A4), mohou induktory a inhibitory těchto enzymů měnit hodnotu clearance a následně poločas granisetronu.

U lidí vedla indukce jaterních enzymů fenobarbitalem ke zvýšení celkové plazmatické clearance (přibližně 25 %) po intravenózním podání granisetronu.

Studie in vitro prokázaly, že ketokonazol může inhibovat metabolismus granisetronu prostřednictvím izoenzymu z rodiny 3A cytochromu P450. Klinický význam této skutečnosti není znám.

Studie in vitro využívající lidské mikrozomy indikují, že granisetron nestimuluje ani neinhibuje enzymový systém cytochromu P450.

Ve studiích se zdravými subjekty nebyly prokázány žádné interakce mezi granisetronem

a benzodiazepiny (lorazepamem), neuroleptiky (haloperidolem) nebo antiulcerózy (cimetidinem).

Nebyly pozorovány žádné klinicky významné lékové interakce mezi přípravkem SANCUSO a emetogenní nádorovou chemoterapií. Rovněž nebyly pozorovány žádné interakce mezi granisetronem a emetogenní nádorovou terapií. Ve shodě s těmito údaji nebyly v klinických studiích s přípravkem SANCUSO hlášeny žádné klinicky významné lékové interakce. Ve studiích klinických interakcí neměl aprepitant klinicky významné účinky na farmakokinetiku granisetronu.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání granisetronu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie se zvířaty neprokázaly přímé nebo nepřímé škodlivé účinky pokud jde o reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání přípravku SANCUSO v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení

Není známo, zda se granisetron nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Kojení má být během léčby přípravkem SANCUSO přerušeno.

Fertilita

Údaje o vlivu granisetronu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici. U potkanů neměla léčba granisetronem na fertilitu žádný vliv.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek SANCUSO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Bezpečnostní profil přípravku SANCUSO vychází z kontrolovaných klinických hodnocení a ze zkušeností po uvedení přípravku na trh. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem v klinických studiích byla konstipace, která se vykytovala přibližně u 8,7 % pacientů. Většina nežádoucích účinků byla mírná nebo středně závažná.

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Nežádoucí účinky zjištěné z klinických studií a spontánních hlášení týkajících se přípravku SANCUSO jsou uvedeny v následující tabulce:

V rámci každé třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky řazeny do následujících skupin dle četnosti: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Nežádoucí účinky jsou v každé skupině četností uvedeny podle klesající závažnosti.

Tabulka č. 1: Nežádoucí účinky hlášené pro přípravek SANCUSO

Třída orgánových systémů

Nežádoucí účinek

Četnost

Poruchy imunitního systému

Reakce z přecitlivělosti

Není známo

Poruchy metabolismu a výživy

Menší chuť k jídlu

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Méně časté

 

Dystonie

Vzácné

 

Dyskineze

Vzácné

Poruchy ucha a labyrintu

Vertigo

Méně časté

Cévní poruchy

Návaly horka

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Konstipace

Časté

 

Sucho v ústech, nauzea, dávení

Méně časté

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšená hladina

Méně časté

 

alaninaminotransferázy, zvýšená

 

 

hladina aspartátaminotransferázy,

 

 

zvýšená hladina gama-

 

 

glutamyltransferázy

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Podráždění v místě aplikace

Méně časté

 

Reakce v místě aplikace (bolest,

Není známo

 

pruritus, erytém, vyrážka nebo

 

 

podráždění v místě aplikace)*

 

Poruchy svalové a kosterní soustavy

Artralgie

Méně časté

a pojivové tkáně

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě

Generalizovaný edém

Méně časté

aplikace

 

 

 

 

 

*Spontánní hlášení

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

U pacientů, kteří jsou léčeni středně nebo vysoce emetogenní chemoterapií, se může vyskytovat zvracení i přesto, že dostávají antiemetickou léčbu, včetně přípravku SANCUSO.

Skupinové nežádoucí účinky (class-efects)

Nežádoucí účinky skupiny léků, do níž spadá granisetron, pozorované u jiných preparátů (perorálních a intravenózních) zahrnují následující:

-hypersenzitivní reakce, např. anafylaxe, kopřivka,

-insomnie,

-bolest hlavy,

-extrapyramidové reakce,

-somnolence,

-závratě,

-prodloužení intervalu QT,

-konstipace,

-průjem,

-zvýšená hladina jaterních aminotransferáz,

-vyrážka,

-astenie.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Pro granisetron neexistuje žádné specifické antidotum. V případě předávkování je nutné transdermální náplast odstranit. Je třeba poskytnout symptomatickou léčbu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiemetika, antagonisté serotoninových 5-HT3 receptorů ATC kód: A04AA02

Granisetron je účinné antiemetikum a vysoce selektivní antagonista 5-hydroxytryptaminu (receptorů 5-HT3). Farmakologické studie prokázaly, že granisetron je účinný proti nauzee a zvracení v důsledku cytostatické léčby. Studie vazby radioligandů prokázaly, že granisetron má zanedbatelnou afinitu k jiným typům receptorů včetně 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 a dopaminových D2 vazebných míst.

Pivotní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, dvojitě maskovaná, mezinárodní studie fáze III porovnávala účinnost, snášenlivost a bezpečnost přípravku SANCUSO s perorálním podáváním 2 mg granisetronu jednou denně v prevenci nauzey a zvracení u celkového počtu 641 pacientů léčených vícedenní chemoterapií. Studie byla navržena tak, aby prokázala non-inferioritu přípravku SANCUSO vůči perorálně podávanému granisetronu.

Populace randomizovaná v rámci hodnocení zahrnovala 48 % mužů a 52 % žen ve věku od 16 do 86 let léčených středně emetogenní (SE) nebo vysoce emetogenní (VE) vícedenní chemoterapií. 78 % pacientů bylo bílé pleti, 12 % pacientů bylo asijského původu a 10 % hispánského/latinskoamerického původu.

Transdermální náplast s granisetronem byla aplikována 24 až 48 hodin před první dávkou chemoterapie a byla ponechána na těle po dobu 7 dní. Perorální granisetron byl podáván denně po dobu trvání chemoterapeutického režimu, vždy jednu hodinu před každou dávkou chemoterapie. Antiemetická aktivita byla hodnocena od prvního podání až do 24 hodin po zahájení podávání poslední dávky SE nebo VE chemoterapeutického režimu.

V souboru per protokol byla potvrzena non-inferiorita přípravku SANCUSO versus perorální granisetron a úplné kontroly bylo dosaženo u 60,2 % pacientů ve skupině léčené přípravkem SANCUSO a u 64,8 % pacientů léčených perorálním granisetronem (rozdíl -4,89 %; 95% interval spolehlivosti -12,91 % až +3,13 %; n = 284 transdermální náplast, n = 298 perorální podání). Úplná kontrola byla definována jako žádné zvracení a/nebo dávení, nanejvýš mírná nauzea a žádná záchranná léčba od prvního podání až do 24 hodin po zahájení podávání poslední dávky vícedenní chemoterapie.

Kvůli postupnému zvyšování plazmatických hladin granisetronu po aplikaci transdermální náplasti mohou být počáteční plazmatické hladiny na začátku chemoterapie nižší než při podání 2 mg perorálního granisetronu a může být pozorován pomalejší nástup účinku. Přípravek SANCUSO je tedy indikován k použití u pacientů, kdy je perorální podání antiemetik komplikované z důvodu obtížného polykání.

Úplná kontrola podle dní je znázorněna níže.

V klinických hodnoceních s přípravkem SANCUSO nebyly v souvislosti s léčbou pozorovány žádné účinky na srdeční frekvenci nebo krevní tlak. Hodnocení série vyšetření EKG u pacientů neprokázalo žádné prodloužení intervalu QT a žádné morfologické změny v EKG. Účinek přípravku SANCUSO na interval QTc byl specificky hodnocen v zaslepeném, randomizovaném, paralelním, placebema pozitivně (moxifloxacinem) kontrolovaném podrobném hodnocení intervalu QTc s přípravkem SANCUSO provedeném u 240 dospělých subjektů mužského a ženského pohlaví. U přípravku SANCUSO nebyl pozorován žádný významný účinek na prodloužení intervalu QTc.

Hodnocení adheze transdermální náplasti u 621 pacientů, kteří byli léčeni transdermálními náplastmi buď s léčivou látkou, nebo s placebem, ukázalo, že během 7 denní aplikace transdermální náplasti se odlepilo méně než 1 % transdermálních náplastí.

Nejsou žádné zkušenosti získané z klinických hodnocení s používáním přípravku SANCUSO u pacientů, kteří dostávají chemoterapii po dobu kratší než 3 po sobě jdoucí dny nebo chemoterapii o více cyklech nebo chemoterapii s vysokými dávkami před transplantací kmenových buněk.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Granisetron prochází intaktní kůží do systémového oběhu pasivní difuzí.

Po aplikaci přípravku SANCUSO se granisetron vstřebává pomalu a maximálních koncentrací se dosahuje po 24 až 48 hodinách.

Měřením zbytkového obsahu v transdermální náplasti po jejím sejmutí bylo zjištěno, že je distribuováno přibližně 65 % granisetronu, z čehož vyplývá průměrná denní dávka 3,1 mg denně.

U zdravých subjektů bylo hodnoceno současné podání jediné intravenózní bolusové dávky 0,01 mg/kg (maximálně 1 mg) granisetronu ve stejnou dobu, kdy byla aplikována transdermální náplast SANCUSO. Počátečního vrcholu plazmatických koncentrací granisetronu, který lze přisuzovat intravenózní dávce, bylo dosaženo do 10 minut po podání. Známý farmakokinetický profil transdermální náplasti po dobu používání (7 dní) nebyl dotčen.

Po aplikaci dvou transdermálních náplastí SANCUSO po sobě u zdravých subjektů, každá náplast po dobu sedmi dní, byly hladiny granisetronu po dobu studie zachovány s průkazem minimální akumulace.

Ve studii určené k vyhodnocení účinku tepla na transdermální cestu podání granisetronu z přípravku SANCUSO u zdravých subjektů byl použit ohřívací polštářek, který na transdermální náplasti vytvářel průměrnou teplotu 42 °C, a to 4 hodiny denně po dobu 5 dní používání náplasti. Zatímco použití ohřívacích polštářků bylo spojeno s nevýznamným a přechodným zvýšením průchodu granisetronu z transdermální náplasti během používání ohřívacího polštářku, při porovnání s kontrolní skupinou nebylo zjištěno žádné celkové zvýšení expozice granisetronu.

Ve farmakokinetické studii na zdravých dobrovolnících, kde byl přípravek SANCUSO aplikován po dobu 7 dní, byla střední celková expozice (AUC0 – nekonečno) 416 ng•h/ml (rozsah 55–1192 ng•h/ml

s 89% interindividuální variabilitou. Střední hodnota Cmax byla 3,9 ng/ml (rozsah 0,7–9,5 ng/ml) se 77% interindividuální variabilitou. Tato variabilita je obdobná jako známá vysoká variabilita u farmakokinetiky granisetronu po perorálním nebo intravenózním podání.

Distribuce

Granisetron je distribuován se středním distribučním objemem přibližně 3 l/kg. Vazba na plazmatické proteiny je přibližně 65 %. Granisetron je distribuován volně do plazmy a erytrocytů.

Biotransformace

Nebyly zjištěny žádné rozdíly v metabolickém profilu granisetronu mezi perorálním a transdermálním podáním.

Granisetron je metabolizován zejména na 7-hydroxygranisetron a N9'-demethyl granisetron. Studie in vitro využívající lidské jaterní mikrozomy poukazují, že CYP1A1 je hlavním enzymem zodpovědným za 7-hydroxylaci granisetronu, zatímco CYP3A4 přispívá k 9’demethylaci.

Eliminace

Granisetron je metabolizován převážně v játrech. Po intravenózním podání dávky se střední plazmatická clearance pohybuje v rozsahu od 33,4 do 75,7 l/h u zdravých subjektů a od 14,7 do

33,6 l/h u pacientů s velkou interindividuální variabilitou. Střední plazmatický poločas je 4–6 hodin u zdravých subjektů a 9–12 hodin u pacientů. Po aplikaci transdermální náplasti byl zjevný plazmatický poločas granisetronu u zdravých subjektů prodloužený přibližně na 36 hodin v důsledku pomalé absorpce granisetronu přes kůži.

V klinických studiích provedených s přípravkem SANCUSO byla clearance u pacientů s nádorovým onemocněním přibližně poloviční oproti zdravým subjektům.

Po intravenózní injekci se přibližně 12 % dávky vylučuje v nezměněné formě močí, u zdravých subjektů do 48 hodin. Zbytek dávky se vylučuje ve formě metabolitů, 49 % v moči a 34 % ve stolici.

Farmakokinetika u zvláštních skupin populace

Vlivy pohlaví na farmakokinetiku přípravku SANCUSO nebyly konkrétně hodnoceny. V klinických studiích s přípravkem SANCUSO nebyly pozorovány žádné konzistentní vlivy pohlaví na jeho farmakokinetiku a byla hlášena vysoká interindividuální variabilita u obou pohlaví. Populační farmakokinetický model potvrdil, že pohlaví nemá vliv na farmakokinetiku přípravku SANCUSO.

Starší pacienti

V klinické studii nebyly pozorovány žádné rozdíly v plazmatické farmakokinetice přípravku SANCUSO u starších subjektů mužského a ženského pohlaví (≥ 65 let) v porovnání s mladšími subjekty (ve věku 18–45 let včetně).

Porucha renální nebo jaterní funkce

Nebyly provedeny žádné klinické studie specificky za účelem hodnocení farmakokinetiky přípravku SANCUSO u pacientů s poruchou renální a jaterní funkce. Na populačním farmakokinetickém modelu nebyl nalezen žádný jednoznačný vztah mezi renální funkcí (měřenou jako clearance kreatininu) a clearancí granisetronu. U pacientů s poruchou renální nebo jaterní funkce byla farmakokinetika granisetronu stanovena po intravenózním podání 40 µg/kg granisetron-hydrochloridu v jedné dávce.

Porucha jaterní funkce

U pacientů s poruchou funkce jater v důsledku zasažení jater nádorem byla celková plazmatická clearance přibližně poloviční v porovnání s pacienty bez jaterní insuficience. Vzhledem k velké variabilitě farmakokinetických parametrů granisetronu a dobré toleranci i výrazně nad doporučenou dávkou není úprava dávky u pacientů s poruchou funkce jater nutná.

Porucha renální funkce

Nebyla pozorována žádná korelace mezi clearancí kreatininu a celkovou clearancí u pacientů s nádorovým onemocněním, což ukazuje, že porucha renální funkce nemá žádný vliv na farmakokinetiku granisetronu.

Index tělesné hmotnosti (BMI)

V klinické studii určené k hodnocení expozice granisetronu z přípravku SANCUSO u subjektů s odlišnými hladinami tělesného tuku, kde byl index BMI použit jako zástupný ukazatel tělesného tuku, nebyly pozorovány žádné rozdíly v plazmatické farmakokinetice přípravku SANCUSO u subjektů mužského a ženského pohlaví s nízkým indexem BMI [< 19,5 kg/m2 (muži), < 18,5 kg/m2 (ženy)] a vysokým indexem BMI (30,0 až 39,9 kg/m2 včetně) v porovnání s kontrolní skupinou (index BMI 20,0 až 24,9 kg/m2 včetně).

Pediatrická populace

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící farmakokinetiku přípravku SANCUSO u pediatrické populace.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, reprodukční toxicity a genotoxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie karcinogenity neprokázaly žádné zvláštní riziko pro člověka, pokud bylo použito doporučené dávkování. Při podávání vyšších dávek a podávání po delší dobu však riziko karcinogenity nelze vyloučit. Při krátké době podávání doporučené pro transdermální distribuční systém se karcinogenní riziko pro člověka nepředpokládá.

Při testování in vivo na morčatech neprokázaly transdermální náplasti SANCUSO žádný potenciál k fotoiritaci nebo fotosenzitivitě. Při testování in vitro na myší buněčné linii fibroblastů nebyl granisetron fototoxický. Při testování fotogenotoxického potenciálu in vitro na buněčné linii ovariálních buněk čínského křečka (CHO) granisetron zvyšoval procentní podíl buněk s chromozomálním poškozením po fotoiradiaci. Ačkoli klinická relevance tohoto nálezu není zcela jasná, pacienti by měli být poučeni, aby zakryli místo aplikace transdermální náplasti, pokud existuje riziko expozice slunečnímu záření kdykoli během používání náplasti a po dobu 10 dní po jejím odstranění (viz bod 4.4).

Při testování potenciálu kožní senzitivity na morčatech vykázal přípravek SANCUSO nízký iritační potenciál.

Studie prováděná na klonovaných iontových kanálech lidského srdce prokázala, že granisetron má potenciál ovlivnit repolarizaci myokardu prostřednictvím blokády draslíkových kanálů hERG.

Granisetron blokoval jak sodíkové, tak i draslíkové kanály, což mohlo ovlivnit depolarizaci a repolarizaci myokardu a tedy i intervaly PR, QRS a QT.

Tyto údaje pomáhají objasnit mechanismus, kterým dochází k některým změnám v EKG (především prodloužení intervalu QT a QRS) spojených s touto třídou látky. V klinických studiích s přípravkem SANCUSO, včetně podrobné studie intervalu QT na 240 zdravých subjektech, však nebyly zjištěny žádné klinicky relevantní vlivy na EKG (viz bod 5.1).

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Krycí fólie

Bezbarvá polyesterová fólie

Adhezivní vrstva (matrix)

Adhezivní akrylátový kopolymer 87-2852

Ochranná snímatelná fólie

Silikonizovaná pegoterátová fólie

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

Každá transdermální náplast je zabalena v zataveném sáčku, který se skládá z papíru/hliníku/LLDPE potaženého bezbarvou polyesterovou fólií

Krabička obsahuje 1 transdermální náplast.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Transdermální náplast bude i po použití obsahovat léčivou látku. Po sejmutí je nutné transdermální náplast přeložit napůl, lepicí stranou dovnitř, a poté ji zlikvidovat mimo dosah dětí.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Kyowa Kirin Limited

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Velká Británie

Tel: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/766/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. dubna 2012.

Datum posledního prodloužení registrace: 9. leden 2017.

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis