Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sancuso (granisetron) – Příbalová informace - A04AA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Sancuso
Kód ATCA04AA02
Látkagranisetron
VýrobceKyowa Kirin Limited

Příbalová informace: informace pro pacienty

SANCUSO 3,1 mg/24 hodin transdermální náplast

Granisetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek SANCUSO a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANCUSO používat

3.Jak se přípravek SANCUSO používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek SANCUSO uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek SANCUSO a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku SANCUSO je granisetron, který patří do skupiny léků zvaných antiemetika (léky proti zvracení).

Přípravek SANCUSO je transdermální (kožní) náplast, která se používá k prevenci nauzey (pocitu nevolnosti) a zvracení u dospělých osob, které podstupují léčbu chemoterapeutiky (léky k léčbě nádorů) trvající 3 až 5 dní a mají problémy s polykáním tablet (například z důvodu bolesti, sucha nebo zánětu v ústech či krku).

Pokud se první den po chemoterapii nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SANCUSO používat

Nepoužívejte přípravek SANCUSO:

-jestliže jste alergický(á) na granisetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

-jestliže jste alergický(á) na kterýkoli jiný lék proti nevolnosti, jehož název končí na „setron“, např. ondansetron.

Upozornění a opatření

Před použitím této léčby se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, jestliže pro Vás platí kterýkoli z následujících bodů:

-víte, že trpíte srdeční poruchou nebo onemocněním,

-trpíte bolestmi břicha nebo máte břicho vzedmuté,

-máte potíže s ledvinami nebo játry.

Lék obsažený v přípravku nemusí fungovat zcela správně a/nebo může vyvolat změny na kůži, je-li vystaven přímému slunečnímu záření nebo světlu z horského slunce nebo solária. Je důležité postupovat následovně:

-když na sobě máte transdermální náplast, zakrývejte ji oblečením, pokud se budete pohybovat na slunci nebo v blízkosti horského slunce, včetně solárií;

-kůži, kde jste měl(a) nalepenou náplast tohoto přípravku, zakrývejte po dobu dalších 10 dní po sejmutí transdermální náplasti, aby Vaše kůže nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.

Není známo, jak mohou činnosti, jako je plavání, intenzivní cvičení nebo návštěva sauny či vířivá koupel, ovlivnit tento lék. Během nošení této transdermální náplasti se těchto aktivit vyvarujte. Během nošení transdermální náplasti se můžete nadále sprchovat a umývat jako obvykle.

Je třeba vyhnout se působení vnějšího tepla, například z lahví s horkou vodou nebo ohřívacích polštářků na místo, kde je nalepena transdermální náplast.

Děti a dospívající

Tento přípravek nesmí používat děti nebo dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek SANCUSO

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek SANCUSO může ovlivnit způsob, jakým některé léky působí. Také některé jiné léky mohou ovlivnit způsob, jakým působí přípravek SANCUSO.

Zejména informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte tyto léky:

-paracetamol, používá se k léčbě bolesti;

-fenobarbital, používá se k léčbě epilepsie;

-ketokonazol, používá se k léčbě plísňových infekcí;

-SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) používané k léčbě deprese a/nebo úzkosti zahrnují fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram;

-SNRI (inhibitory vychytávání serotoninu a noradernalinu) používané k léčbě deprese a/nebo úzkosti zahrnují venlafaxin, duloxetin.

Těhotenství a kojení

Jestliže jste těhotná, tento přípravek nepoužívejte, pokud Vám jej Váš lékař přímo nedoporučil.

V průběhu nošení náplasti přerušte kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek SANCUSO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek SANCUSO používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je jedna transdermální náplast. Léčivá látka obsažená v transdermální náplasti postupně prostupuje kůží do Vašeho těla, a proto se náplast aplikuje 1 až 2 dny (24 až 48 hodin) před zahájením chemoterapeutické léčby.

Tento přípravek je určen k transdermálnímu podání. Přípravek uvolňuje léčivou látku pomalu a plynule skrz Vaši kůži do krevního oběhu po dobu, kdy nosíte transdermální náplast.

Na co pamatovat při používání transdermální náplasti

Neuchovávejte či neskladujte transdermální náplast mimo zatavený sáček.

Transdermální náplast nestříhejte na menší části.

Používejte vždy jen jednu transdermální náplast.

Po sejmutí transdermální náplasti zkontrolujte stav své kůže a informujte svého lékaře, pokud si všimnete závažné kožní reakce (pokud bude Vaše kůže příliš zarudlá, bude svědit nebo se na ní objeví puchýřky).

Transdermální náplast může ovlivnit přímé sluneční záření nebo světlo z horského slunce. Během nošení transdermální náplasti ji musíte nechávat zakrytou, například oděvem, pokud existuje riziko, že bude vystavena slunečnímu záření nebo světlu z horského slunce. Místo aplikace zakrývejte po dobu dalších 10 dní po sejmutí transdermální náplasti.

Kontakt s vodou během koupání nebo sprchování nemá vliv na způsob, jakým přípravek SANCUSO působí. Transdermální náplast se však může částečně odlepit. Snažte se nezůstávat s transdermální náplastí ve vodě dlouhou dobu.

Neexistují žádné informace o vlivu na transdermální náplast u činností, jako je intenzivní cvičení nebo návštěvy sauny či vířivé koupele. Měl(a) byste se proto během nošení této transdermální náplasti těchto aktivit vyvarovat.

Vyhněte se působení vnějšího tepla (například lahve s horkou vodou nebo ohřívacích polštářků) na místo aplikace transdermální náplasti.

Kdy aplikovat a odstranit transdermální náplast

Nevytahujte transdermální náplast ze sáčku, dokud nebudete připraven(a) ji použít. Transdermální náplast aplikujte alespoň 1 den (24 hodin) před plánovanou chemoterapií. Transdermální náplast lze aplikovat maximálně až 2 dny (48 hodin) před chemoterapií. Transdermální náplast noste po celou dobu chemoterapie. Transdermální náplast lze nosit až 7 dní v závislosti na době trvání chemoterapeutické léčby. Odstraňte ji nejméně 1 den (24 hodin) po dokončení chemoterapie.

Kam aplikovat transdermální náplast

Transdermální náplast umístěte na čisté, suché a zdravé místo na kůži na vnější straně paže. Jestliže umístění transdermální náplasti na paži u Vás není vhodné, může Vám lékař doporučit aplikaci

v oblasti břicha. Oblast, kterou si zvolíte, nesmí být mastná a nedávno oholená a musí být bez kožních problémů, jako je poranění (pořezání nebo poškrábání) nebo podráždění (zarudnutí nebo vyrážka). Náplast SANCUSO neumísťujte na oblasti ošetřené krémy, oleji, pleťovými mléky, pudry nebo jinými kožními přípravky, které by mohly bránit dobré fixaci transdermální náplasti na kůži.

Jak aplikovat transdermální náplast

1.Vyjměte sáček z krabičky a v místě naříznutí jej otevřete. Každý sáček obsahuje jednu transdermální náplast nalepenou na fólii z tuhého plastu.

2.

Vyjměte transdermální náplast ze sáčku .

3.Lepicí strana transdermální náplasti je krytá dvoudílnou fólií z tuhého plastu. Transdermální náplast uprostřed přehněte a odstraňte polovinu fólie z tuhého plastu. Postupujte opatrně, aby se transdermální náplast neslepila k sobě. Nedotýkejte se lepicí strany transdermální náplasti.

4.Držte druhou polovinu fólie z tuhého plastu a přiložte transdermální náplast na kůži na vnější straně paže.

5.Sejměte druhou polovinu fólie z tuhého plastu a prsty pevně přitiskněte celou transdermální náplast na paži a uhlaďte ji. Náplast přitiskněte pevně, zvláště kolem jejích okrajů, aby dobře držela na kůži.

6.Po aplikaci transdermální náplasti si umyjte ruce.

7.Ponechte transdermální náplast na místě po celou dobu trvání Vaší chemoterapie.

8.Po odstranění transdermální náplasti ji znovu nepoužívejte, viz níže uvedené pokyny k odstranění a likvidaci transdermální náplasti (viz bod 5).

Po odstranění transdermální náplasti

1.Použitá transdermální náplast bude stále obsahovat nějaké množství granisetronu a musí být okamžitě zlikvidována podle pokynů popsaných v bodě 5.

2.Po odstranění transdermální náplasti může na Vaší kůži zůstat trochu lepidla. Pro odstranění lepidla jemně omyjte místo aplikace mýdlem a vodou. Alkoholová nebo jiná rozpouštědla,

například odlakovač, mohou přivodit podráždění kůže a neměla by se proto používat.

3.Umyjte si ruce.

4.Po odstranění transdermální náplasti můžete na kůži v místě aplikace zaznamenat mírné zarudnutí. Toto zarudnutí by mělo časem vymizet. V opačném případě informujte svého lékaře.

Jestliže se transdermální náplast odlepí

Jestliže se transdermální náplast začne odlepovat, je možné takovou transdermální náplast připevnit na stejné místo na kůži. V případě potřeby použijte k připevnění transdermální náplasti chirurgický obvaz nebo lékařskou lepicí pásku. Jestliže transdermální náplast ztratíte nebo se náplast poškodí, znovu navštivte svého lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SANCUSO, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku SANCUSO, než jste měl(a), jednoduše odstraňte nadbytečnou náplast (náplasti) a obraťte se na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SANCUSO

Je důležité, abyste tento léčivý přípravek přípravek používal(a) podle pokynů svého lékaře, aby nedošlo k nevolnosti nebo zvracení po absolvování chemoterapie. Jestliže jste zapomněl(a) aplikovat transdermální náplast ve správnou dobu, aplikujte ji hned, jak si vzpomenete, a co nejdříve před chemoterapií informujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek SANCUSO

Je důležité, abyste tento léčivý přípravek používal(a) během celé vaší chemoterapie (maximálně 7 dnů), aby nedošlo k nevolnosti nebo zvracení. Promluvte si se svým lékařem, pokud chcete odstranit náplast před koncem vaší chemoterapie (maximálně 7 dnů).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže podstupujete léčbu chemoterapií, která je středně nebo vysoce schopná vyvolávat nevolnost, můžete mít i nadále nevolnost navzdory léčbě přípravkem proti nevolnosti, včetně tohoto přípravku.

Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne zácpa nebo bolest či vzedmutí v oblasti břicha. Zácpa je častým nežádoucím účinkem a může postihovat až 1 pacienta z 10.

Odstraňte transdermální náplast a informujte svého lékaře, pokud si všimnete závažné kožní reakce (pokud bude Vaše kůže příliš zarudlá, bude svědit nebo se na ní objeví puchýřky). Kožní reakce v místě aplikace, jako je podráždění, svědění nebo zarudnutí, jsou méně časté a mohou postihovat až 1 pacienta ze 100.

Další možné nežádoucí účinky:

Méně časté nežádoucí účinky jsou:

bolest hlavy, pocit, že se Vám točí hlava, i když stojíte v klidu (závrať)

menší chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

návaly horka (nebo zrudnutí)

nevolnost (pocit na zvracení), dávení, sucho v ústech

bolestivé klouby

otok v důsledku zadržování vody (edém)

změny jaterních funkčních testů (pokud půjdete na vyšetření krve, informujte lékaře nebo zdravotní sestru, že používáte přípravek SANCUSO).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 pacienta z 1000) jsou:

abnormální svalové pohyby (jako je třes, svalová ztuhlost a svalové křeče).

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit) jsou:

alergické kožní reakce. Příznaky zahrnují červené vyvýšené a svědivé hrbolky.

Další možné nežádoucí účinky spojené s přípravky s granisetronem (s neznámou frekvencí):

alergické reakce zahrnující kopřivku (svědivá, červená, vystouplá kožní vyrážka) a anafylaxe (závažná alergická reakce, která může zahrnovat náhlou dušnost, potíže s dýcháním, otok víček, tváře nebo rtů, vyrážku nebo svědění)

potíže se spánkem/narušený spánek

nadměrná ospalost

prodloužení QT intervalu na EKG (změny srdeční frekvence (EKG), která znamená poruchu srdečního rytmu)

zácpa

průjem

nedostatek energie/slabost/ztráta síly

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášenínežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek SANCUSO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Použité transdermální náplasti stále obsahují léčivé látky, které mohou být pro ostatní lidi škodlivé. Použitou transdermální náplast přeložte na polovinu lepicí stranou k sobě a bezpečně ji zlikvidujte, mimo dosah dětí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek SANCUSO obsahuje

-Léčivou látkou je granisetronum. Jedna transdermální náplast o velikosti 52 cm2 obsahuje 34,3 mg granisetronum, z čehož se uvolňuje 3,1 mg granisetronum za 24 hodin.

-Dalšími složkami jsou:

-Adhezivní vrstva: adhezivní akrylátový kopolymer 87-2852

-Krycí fólie: bezbarvá polyesterová fólie

-Ochranná snímatelná fólie: silikonizovaná pegoterátová fólie

Jak přípravek SANCUSO vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek SANCUSO je tenká, průsvitná transdermální náplast obdélníkového tvaru s oblými rohy, přilepená na fólii z tuhého plastu. Transdermální náplast je zabalena v sáčku. Každá krabička obsahuje jednu transdermální náplast.

Držitel rozhodnutí o registraci

Kyowa Kirin Ltd

Galabank Business Park

Galashiels

TD1 1QH

Velká Británie

Tel: +44 (0)1896 664000

Fax: +44 (0)1896 664001

Výrobce

Pharbil Waltrop GmbH (dceřiná společnost společnosti NextPharma) Im Wirrigen 25

45731 Waltrop

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 66400

България

Luxembourg/Luxemburg

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Teл.: + 44 (0)1896 664000

Tél/Tel: +44 (0)1896 664000

Česká republika

Magyarország

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel.: +44 (0)1896 664000

Danmark

Malta

Kyowa Kirin filial af Kyowa Kirin AB

Kyowa Kirin Ltd

Tlf: + 46 8 50 90 74 10

Tel: +44 (0)1896 664000

Deutschland

Nederland

Kyowa Kirin GmbH

Kyowa Kirin Pharma BV

Tel: +31 (0)900 1231236

Eesti

Norge

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin filial av Kyowa Kirin AB

Tel: +44 (0)1896 664000

Tlf: + 46 8 50 90 74 10

Ελλάδα

Österreich

ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΙΚΕ

Kyowa Kirin Ltd

Τηλ. + 30 2102711020

Tel: +44 (0)1896 664000

España

Polska

Kyowa Kirin Farmacéutica, S.L.U.

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 534 37 10

Tel.: + 48 (012) 653 15 71

France

Portugal

Kyowa Kirin Pharma SAS

Kyowa Kirin Ltd

Tél: +33 (0)1 55 39 14 30

Tel: +44 (0)1896 664000

Hrvatska

România

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ireland

Slovenija

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Ísland

Slovenská republika

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Sími: +44 (0)1896 664000

Tel: +44 (0)1896 664000

Italia

Suomi/Finland

Kyowa Kirin S.r.l.,

Kyowa Kirin Ab filial i Finland

Tel: +39 02 92169424

Puh/Tel: + 358 10 23 55 560

Κύπρος

Sverige

CENTROM PHARMA LIMITED

Kyowa Kirin AB

Τηλ: +357 22 283565

Tel: + 46 8 50 90 74 10

Latvija

United Kingdom

Kyowa Kirin Ltd

Kyowa Kirin Ltd

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tel: + 44 (0)1896 664000

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis