Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saxenda (liraglutide) – Příbalová informace - A10BX07

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Saxenda
Kód ATCA10BX07
Látkaliraglutide
VýrobceNovo Nordisk A/S

Příbalová informace: informace pro pacienta

Saxenda 6 mg/ml injekční roztok v předplněném peru liraglutidum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Saxenda a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saxenda používat

3.Jak se přípravek Saxenda používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Saxenda uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Saxenda a k čemu se používá

Co je přípravek Saxenda

Přípravek Saxenda je léčivý přípravek sloužící k dosažení úbytku hmotnosti, který obsahuje léčivou látku liraglutid. Je podobný přirozeně se vyskytujícímu hormonu zvanému GLP-1, který se po jídle uvolňuje ze střev. Přípravek Saxenda působí na receptory v mozku, které ovlivňují chuť k jídlu,

a způsobuje, že se cítíte nasycenější a méně hladový(á). Tak Vám může pomoci jíst méně a zredukovat tělesnou hmotnost.

K čemu se přípravek Saxenda používá

Přípravek Saxenda se používá k dosažení hmotnostního úbytku jako doplňková léčba k dietě a cvičení u dospělých ve věku 18 let a starších, kteří mají:

BMI 30 nebo vyšší (obézní) nebo

BMI 27 a nižší než 30 (s nadváhou) a trpí zdravotními problémy souvisejícími s tělesnou

hmotností (např. diabetes, vysoký krevní tlak, abnormální hladiny tuků v krvi nebo potíže s dýcháním během spánku zvané „obstrukční spánková apnoe“).

BMI (index tělesné hmotnosti, Body Mass Index) je měřítko tělesné hmotnosti vztažené k výšce pacienta.

V léčbě přípravkem Saxenda smíte pokračovat pouze, pokud u vás došlo k minimálně 5% úbytku Vaší počáteční tělesné hmotnosti, a to po 12 týdnech užívání dávky 3 mg denně (viz bod 3). Poraďte se

s lékařem před tím, než budete s léčbou dále pokračovat.

Dieta a cvičení

Lékař Vám nejprve stanoví dietní a cvičební program. Během užívání přípravku Saxenda dodržujte pokyny, které jste v rámci tohoto programu obdržel(a).

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Saxenda používat

Nepoužívejte přípravek Saxenda:

jestliže jste alergický(á) na liraglutid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Saxenda se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Trpíte-li závažným srdečním selháním, není používání přípravku Saxenda doporučeno.

S použitím tohoto přípravku u pacientů ve věku 75 let a starších jsou jen malé zkušenosti. Pokud je Vám 75 let a více, použití se nedoporučuje.

S použitím tohoto přípravku u pacientů s ledvinovými problémy jsou jen malé zkušenosti. Trpíte-li onemocněním ledvin, či pokud podstupujete dialýzu, poraďte se s lékařem

S použitím tohoto přípravku u pacientů s jaterními problémy jsou jen malé zkušenosti. Pokud máte potíže s játry, poraďte se s lékařem.

Použití tohoto přípravku není doporučeno, pokud máte závažné žaludeční nebo střevní potíže, které mají za následek zpožděné vyprazdňování žaludku (tzv. gastroparéza), či pokud máte zánětlivé onemocnění střev.

Lidé s diabetem

Pokud máte diabetes, nepoužívejte přípravek Saxenda jako náhradu za inzulin.

Zánět slinivky břišní

Informujte svého lékaře, pokud trpíte onemocněním slinivky břišní nebo jste je někdy prodělal(a).

Zánět žlučníku a žlučové kameny

Pokud značně ztratíte na hmotnosti, existuje riziko tvorby žlučových kamenů, a tím i zánět žlučníku. Pokud pociťujete silnou bolest v horní části břicha, obvykle silnější na pravé straně pod žebry, přestaňte přípravek Saxenda používat a kontaktujte okamžitě lékaře. Bolest se může rozšiřovat až do zad nebo do pravého ramene. Viz bod 4.

Onemocnění štítné žlázy

Pokud trpíte onemocněním štítné žlázy včetně uzlovitého zbytnění štítné žlázy a zvětšení štítné žlázy, obraťte se na lékaře.

Srdeční frekvence

Pokud máte během léčby přípravkem Saxenda palpitace, (pociťujete bušení srdce) nebo pokud pociťujete v klidu prudké bušení srdce, sdělte to svému lékaři.

Ztráta tekutin a dehydratace

Při zahájení léčby přípravkem Saxenda může dojít ke ztrátě tělesných tekutin nebo dehydrataci (odvodnění). K tomu může dojít vlivem nevolnosti (pocitu na zvracení) či následkem zvracení

a průjmu. Je důležité, abyste zabránil(a) dehydrataci pitím dostatečného množství tekutin. Máte-li jakékoli otázky nebo obavy, promluvte si se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Viz bod 4.

Děti a dospívající

Přípravek Saxenda se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let. Je tomu tak proto, že účinky tohoto léku nebyly u těchto věkových skupin studovány.

Další léčivé přípravky a přípravek Saxenda

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláště byste měl(a) svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře oznámit, pokud:

užíváte antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky) zvaná „sulfonylurea“ (např. glimepirid nebo glibenklamid) – při užívání těchto léčiv spolu s přípravkem Saxenda Vám může poklesnout hladina cukru v krvi (hypoglykemie). Lékař Vám může upravit dávku antidiabetik tak, aby zabránil poklesu hladiny cukru v krvi. Varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi najdete

v bodě 4.

užíváte warfarin nebo jiná perorální léčiva (užívaná ústy), která snižují srážlivost krve (antikoagulancia). Lékař může požadovat častější provádění krevních testů k určení schopnosti vytvářet krevní sraženinu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, přípravek Saxenda nepoužívejte. Není totiž známo, zda přípravek Saxenda může mít vliv dítě.

Pokud používáte přípravek Saxenda, nekojte. Není totiž známo, zda přípravek Saxenda přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Saxenda pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Pokud potřebujete jakékoli další informace, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Saxenda

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

3.Jak se přípravek Saxenda používá

Vždy používejte přípravek Saxenda přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Váš lékař Vám nejprve stanoví dietní a cvičební program. Během užívání přípravku Saxenda dodržujte pokyny, které jste v rámci tohoto programu obdržel(a).

Jaké množství přípravku Saxenda si aplikovat

Léčba započne nízkou dávkou, která se bude postupně v průběhu prvních pěti týdnů léčby zvyšovat.

Při prvním zahájení používání přípravku Saxenda je počáteční dávka je 0,6 mg jedenkrát denně po dobu minimálně jednoho týdne.

Dávku je třeba každý týden zvyšovat o 0,6 mg, dokud nedosáhnete doporučené dávky 3,0 mg

jedenkrát denně.

Váš lékař Vám sdělí, kolik přípravku Saxenda máte každý týden použít. Obvykle se doporučuje postupovat podle níže uvedené tabulky.

Týden

Aplikovaná dávka

 

 

1. týden

0,6 mg jedenkrát denně

 

 

2. týden

1,2 mg jedenkrát denně

 

 

3. týden

1,8 mg jedenkrát denně

 

 

4. týden

2,4 mg jedenkrát denně

 

 

5. týden a dále

3,0 mg jedenkrát denně

 

 

Jakmile dosáhnete doporučené dávky 3,0 mg v 5. týdnu léčby, pokračujte v podávání této dávky až do skončení léčebného období. Dále svou dávku nezvyšujte.

Váš lékař bude pravidelně Vaši léčbu hodnotit.

Jak a kdy se přípravek Saxenda používá

Před prvním použitím pera Vám lékař nebo zdravotní sestra ukážou, jak se pero používá.

Přípravek Saxenda můžete použít kdykoli během dne, s jídlem a pitím nebo bez nich.

Používejte přípravek Saxenda každý den přibližně ve stejnou dobu – vyberte si denní dobu, která je pro Vás nejlepší.

Kam si aplikovat injekci

Přípravek Saxenda se podává jako injekce pod kůži (subkutánní injekce).

Nejlepší místa k aplikaci jsou přední část pasu (břicho), přední strana stehen nebo horní část paže.

Neaplikujte si injekci do žíly ani do svalu.

Podrobné pokyny k použití jsou uvedeny na druhé straně této příbalové informace.

Lidé s diabetem

Sdělte svému lékaři, že máte diabetes. Váš lékař může upravit dávku antidiabetik tak, aby se zabránilo poklesu hladiny cukru v krvi.

Nemíchejte přípravek Saxenda s jinými injekčními přípravky (např. inzuliny).

Nepoužívejte přípravek Saxenda v kombinaci s jinými přípravky, které obsahují agonisty GLP- 1 receptoru (např. exenatid nebo lixisenatid).

Jestliže jste použil(a) více přípravku Saxenda, než jste měl(a)

Pokud použijete více přípravku Saxenda, než jste měl(a), sdělte to okamžitě svému lékaři nebo ihned navštivte nemocnici. Balení léku si vezměte s sebou. Můžete vyžadovat léčbu. Může dojít

k následujícím účinkům:

nevolnost (pocit na zvracení)

zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Saxenda

Pokud zapomenete jednu dávku a vzpomenete si v průběhu 12 hodin od obvyklé doby podání, aplikujte si ji hned, jak si na to vzpomenete.

Pokud však od doby, kdy jste měl(a) přípravek Saxenda použít, uplynulo více než 12 hodin, vynechejte zmeškanou dávku a aplikujte si injekčně další dávku následující den v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte dávku ani dávku nezvyšujte následující den, abyste vynechanou dávku nahradil(a).

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Saxenda

Nepřestávejte přípravek Saxenda používat, aniž byste si o tom promluvil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

U pacientů používajících přípravek Saxenda bylo vzácně hlášeno několik těžkých alergických reakcí (anafylaxe). Pokud máte příznaky, jakými jsou např. potíže s dýcháním, otok obličeje a hrdla a rychlý srdeční tep, musíte ihned vyhledat lékaře.

U pacientů používajících přípravek Saxenda byly méně často hlášeny případy zánětu slinivky břišní (pankreatitidy). Pankreatitida je závažný, potencionálně život ohrožující stav.

Pocítíte-li následující závažné příznaky, ukončete užívání přípravku Saxenda a okamžitě kontaktujte lékaře:

Silná a přetrvávající bolest břicha (v oblasti žaludku), která může zasahovat až do zad, rovněž pocit na zvracení a zvracení. Mohou to být příznaky zánětu slinivky břišní (pankreatitidy).

Další nežádoucí účinky

Velmi časté: mohou se projevit u více než 1 pacienta z 10

nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem, zácpa – tyto obvykle po několika dnech nebo týdnech odezní.

Časté: mohou se projevit až u 1 z 10 pacientů

žaludeční a střevní potíže, jako jsou: porucha trávení (dyspepsie), zánět žaludeční sliznice (gastritida), nepříjemný pocit v oblasti žaludku, bolest v horní části břicha, pálení žáhy, pocit nadmutí, větry (flatulence), říhání a sucho v ústech

pocit slabosti nebo únavy

změna vnímání chuti

závrať

problémy se spaním (nespavost). Ta se obvykle objevuje první 3 měsíce léčby.

žlučové kameny

reakce v místě vpichu (jako podlitiny, bolest, podráždění, svědění a vyrážka)

nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie). Varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi se mohou objevit náhle a mohou zahrnovat: studený pot, chladnou bledou kůži, bolest hlavy, rychlý srdeční tep, pocit na zvracení, pocit velkého hladu, změny vidění, ospalost, pocit slabosti, nervozitu, úzkost, zmatenost, potíže s koncentrací a třes (tremor). Lékař Vám řekne, jak nízkou hladinu cukru v krvi léčit a co dělat, když zaznamenáte tyto varovné příznaky

zvýšení hladin enzymů slinivky břišní (např. lipázy a amylázy).

Méně časté: mohou se projevit až u 1 ze 100 pacientů

ztráta tekutin (dehydratace). Ta je pravděpodobnější na začátku léčby a může k ní docházet kvůli zvracení, nevolnosti (pocitu na zvracení) a průjmu

zánět žlučníku

alergické reakce včetně kožní vyrážky

pocit celkové nepohody

rychlejší tep.

Vzácné: mohou se projevit až u 1 pacienta z 1 000

snížená funkce ledvin

akutní selhání ledvin. Příznaky mohou zahrnovat snížení objemu moči, kovovou chuť v ústech a snadnou tvorbu modřin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Saxenda uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Saxenda po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku pera a na krabičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před prvním použitím:

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C). Chraňte před mrazem. Neuchovávejte v blízkosti mrazicího oddílu.

Jakmile začnete pero používat:

Pero můžete uchovávat při teplotě do 30 °C nebo v chladničce (2 °C – 8 °C) po dobu 1 měsíce. Chraňte před mrazem. Neuchovávejte v blízkosti mrazicího oddílu.

Pokud pero nepoužíváte, ponechejte uzávěr na peru, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud není roztok čirý a bezbarvý či téměř bezbarvý.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Saxenda obsahuje

Léčivou látkou je liraglutidum. 1 ml injekčního roztoku obsahuje liraglutidum 6 mg. Jedno předplněné pero obsahuje liraglutidum 18 mg.

Dalšími složkami jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, propylenglykol, fenol, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný (k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Saxenda vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Saxenda je dodáván jako čirý a bezbarvý či téměř bezbarvý injekční roztok v předplněném peru. Jedno pero obsahuje 3 ml roztoku a lze jej použít k aplikaci dávky 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg,

2,4 mg a 3,0 mg.

Přípravek Saxenda je dostupný ve velikostech balení 1, 3 nebo 5 per. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Jehly nejsou součástí balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Dánsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Pokyny k použití přípravku Saxenda 6 mg/ml injekční roztok v předplněném peru

Před použitím předplněného pera Saxenda si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Nepoužívejte pero bez odpovídajícího proškolení lékařem nebo zdravotní sestrou.

Nejprve pero zkontrolujte a ujistěte se, že obsahuje přípravek Saxenda

6 mg/ml. Poté si prostudujte následující obrázky a seznamte se se všemi částmi pera a jehly.

Pokud jste slepý(á) či slabozraký(á) a nejste schopen (schopna) přečíst údaje na počítadle dávky svého pera, nepoužívejte toto pero bez pomoci. Požádejte

o pomoc druhou osobu, která má dobrý zrak a je proškolena v používání předplněného pera Saxenda.

Vaše pero je předplněné dávkovací pero. Obsahuje 18 mg liraglutidu a aplikuje dávky 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg a 3,0 mg. Pero je určeno k použití

s jednorázovými jehlami NovoFine nebo NovoTwist o délce do 8 mm a síle do 32 G.

Jehly nejsou součástí balení.

Důležité upozornění

Věnujte těmto poznámkám zvláštní pozornost, neboť jsou důležité pro bezpečné používání pera.

Předplněné pero Saxenda a jehla (příklad)

Vnější Uzávěrkryt jehly pera

 

 

 

Vnitřní

 

 

 

 

kryt jehly

 

 

 

 

Jehla

 

 

 

 

Papírový

 

 

 

 

kryt

 

 

 

Stupnice

 

 

 

 

pera

 

 

 

 

Okénko

 

 

 

 

pera

 

 

 

Saxenda

Štítek

 

 

 

 

pera

 

 

 

 

Počítadlo

 

 

 

 

dávky

Symbol

 

 

 

Ukazatel

 

 

 

kontroly

 

 

 

dávky

 

 

 

průtoku

 

 

 

 

 

 

 

Volič dávky

 

 

 

 

Dávkovací tlačítko

 

 

1 Připravte si pero a novou jehlu

 

A

Zkontrolujte název a barevný štítek pera a ujistěte se, že pero obsahuje

 

 

přípravek Saxenda. To je obzvlášť důležité, pokud užíváte více než jeden

 

 

typ léku aplikovaného injekčně. Použití špatného léku může poškodit Vaše

 

 

zdraví.

 

 

 

Sejměte uzávěr pera.

 

 

Zkontrolujte, zda je roztok v peru čirý a bezbarvý. Podívejte se přes

B

 

okénko pera. Pokud je roztok zakalený, pero nepoužívejte.

 

 

 

 

Vezměte si novou jehlu a odtrhněte papírový kryt.

C

 

 

 

Nasaďte jehlu rovně na pero. Našroubujte ji a utáhněte.

D

 

 

 

Sejměte vnější kryt jehly a ponechejte si jej pro pozdější potřebu.

E

 

Budete jej potřebovat po podání injekce, abyste mohl(a) jehlu bezpečně

 

 

sejmout z pera.

 

 

 

 

 

Sejměte vnitřní kryt jehly a vyhoďte jej. Pokud byste se pokusil(a) jej

F

 

opět nasadit, mohl(a) byste se o jehlu nechtěně píchnout.

 

 

Na hrotu jehly se může objevit kapka roztoku. To je normální, ale i přesto

 

 

musíte zkontrolovat průtok, pokud používáte nové pero poprvé.

 

 

Nenasazujte na pero novou jehlu, dokud nejste připraven(a) si injekci

 

 

aplikovat.

 

 

 

Pro každou aplikaci vždy použijte novou jehlu.

 

 

Tím se může předejít ucpání jehel, kontaminaci, infekci a nepřesnému

 

 

dávkování.

 

 

 

Nikdy nepoužívejte ohnutou či poškozenou jehlu.

 

2 Zkontrolujte průtok

 

A

Před první aplikací injekce novým perem vždy zkontrolujte průtok.

 

 

Pokud již pero používáte, přejděte ke kroku 3, „Nastavení dávky“.

 

Otáčejte voličem dávky, dokud počítadlo dávky neukazuje symbol

 

 

kontroly průtoku (

).

Nastaven

 

 

 

 

 

 

symbol

 

 

 

kontroly

 

 

 

průtoku

 

 

 

 

Držte pero s jehlou směrem vzhůru.

B

 

 

Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko, dokud se počítadlo dávky nevrátí

 

 

 

na 0. 0 musí být zarovnána s ukazatelem dávky.

 

 

 

Na hrotu jehly se musí objevit kapka roztoku.

 

 

 

Na hrotu jehly může zůstat malá kapka, kterou si však neaplikujete.

 

 

 

Pokud se kapka neobjeví, opakujte krok 2 „Zkontrolujte průtok“, a to až

 

 

 

6krát. Pokud se stále žádná kapka neobjevuje, vyměňte jehlu a zopakujte

 

 

 

krok 2 „Zkontrolujte průtok“ ještě jednou.

 

 

 

Pokud se kapka ani poté neobjeví, pero zlikvidujte a použijte nové.

 

 

 

Vždy před prvním použitím nového pera zkontrolujte, zda se na hrotu

 

 

 

jehly objeví kapka. Tak se ujistíte, že průtoku roztoku nic nebrání.

 

 

 

Pokud se neobjeví žádná kapka, nedoje k aplikaci žádného léku, i kdyby se

 

 

 

počítadlo dávky pohybovalo. Může to znamenat, že došlo k ucpání nebo

 

 

 

poškození jehly.

 

 

 

Pokud před první injekcí pomocí každého nového pera nezkontrolujete

 

 

 

průtok, může se stát, že nedojde k aplikaci předepsané dávky, a tedy ani

 

 

 

k zamýšlenému účinku přípravku Saxenda.

 

 

3 Nastavení dávky

A

 

Otáčejte voličem dávky, dokud počítadlo dávky nezobrazí Vaši dávku

 

 

 

(0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg nebo 3,0 mg).

 

 

 

Pokud zvolíte špatnou dávku, můžete ji opravit otočením voliče dávky

 

 

 

směrem dopředu nebo dozadu.

 

 

 

Na peru lze nastavit maximálně 3,0 mg.

 

Příklad

 

Volič dávky mění dávku. Pouze počítadlo dávky a ukazatel dávky ukazují,

 

nastaveno

 

 

0,6 mg

 

kolik mg na dávku jste zvolil(a).

 

 

 

Můžete zvolit až 3,0 mg na dávku. Pokud pero obsahuje méně než 3,0 mg,

 

 

 

počítadlo dávky se zastaví, než se zobrazí 3,0.

 

 

 

Volič dávky cvaká jiným způsobem při otáčení dopředu, zpět nebo přes

 

 

 

počet zbývajících mg. Cvakání pera nepočítejte.

 

 

 

Před aplikací tohoto léku vždy použijte počítadlo dávky a ukazatel

 

 

 

dávky k ověření, kolik mg jste zvolil(a).

 

 

 

Cvakání pera nepočítejte.

 

 

 

Stupnici pera nepoužívejte. Ta pouze přibližně ukazuje, kolik roztoku

 

 

 

v peru zbývá.

 

 

 

Voličem dávky lze nastavit pouze dávku 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg

 

 

 

nebo 3,0 mg. Aby bylo zajištěno, že si aplikujete správnou dávku, musí být

 

 

 

nastavená dávka zarovnána přesně proti ukazateli dávky.

 

 

Kolik roztoku zbývá?

 

 

Stupnice pera přibližně ukazuje, kolik roztoku v peru zbývá.

A

Kolik

 

 

 

roztoku cca

 

 

 

zbývá

 

 

 

 

Přesné množství zbývajícího roztoku lze zjistit pomocí počítadla dávky:

B

 

Otáčejte voličem dávky, dokud se počítadlo dávky nezastaví.

 

 

Pokud se zobrazí hodnota 3,0, zbývají v peru alespoň 3,0 mg. Pokud se

 

 

počítadlo dávky zastaví před 3,0 mg, nezbývá dost roztoku na úplnou

 

 

dávku 3,0 mg.

 

Pokud potřebujete více léku, než v peru zbývá

Příklad

Počítadlo

Rozdělit dávku mezi staré a nové pero můžete, pouze pokud jste proškolen(a) či

dávky se

pokud Vám to lékař nebo zdravotní sestra doporučí. K propočtu dávky použijte

zastavilo:

kalkulačku tak, jak jste byl(a) poučen(a) lékařem nebo zdravotní sestrou.

zbývá 2,4 mg

 

Při výpočtu buďte velmi opatrní.

 

 

Pokud si nejste jistý(á), jak svou dávku za použití dvou per rozdělit, pak si

 

 

zvolte a injekčně aplikujte potřebnou dávku pomocí pera nového.

 

4 Aplikace dávky

A

Zaveďte jehlu pod kůži, jak Vám ukázal lékař nebo zdravotní sestra.

 

Ujistěte se, že vidíte na počítadlo dávky. Nezakrývejte je prsty. Mohlo by

 

 

dojít k přerušení aplikace.

 

 

 

 

Stiskněte a podržte dávkovací tlačítko, dokud počítadlo dávky

B

 

nezobrazí 0. 0 musí být zarovnána s ukazatelem dávky. Můžete poté

 

 

uslyšet nebo cítit cvaknutí.

 

 

 

 

Po návratu počítadla dávky na 0 přidržte jehlu v kůži a pomalu počítejte

C Pomalu počítejte:

 

do 6.

 

Pokud jehlu vytáhnete dřív, můžete vidět proud roztoku vytékající z hrotu

 

jehly. Pokud se tak stane, nebude aplikována celá dávka.

 

 

 

 

Vytáhněte jehlu z kůže.

D

 

Pokud se v místě vpichu objeví krev, jemně je stiskněte. Oblast netřete.

 

 

Po podání injekce se na hrotu jehly může objevit kapka roztoku. To je

 

 

běžné a nemá to žádný vliv na podanou dávku.

 

 

Vždy sledujte počítadlo dávky, abyste věděl(a), kolik mg aplikujete.

 

 

Podržte dávkovací tlačítko, dokud počítadlo dávky neukazuje 0.

 

 

Jak lze zjistit, že je jehla ucpaná nebo poškozená?

 

 

• Pokud se při nepřerušovaném stisknutí dávkovacího tlačítka na

 

 

počítadle dávky neobjeví 0, je možné, že jste použil(a) ucpanou nebo

 

 

poškozenou jehlu.

 

 

• V takovém případě jste si neaplikoval(a) žádný lék, ačkoli se počítadlo

 

 

dávky posunulo z původní dávky, kterou jste nastavil(a).

 

 

Jak nakládat s ucpanou jehlou?

 

 

Vyměňte jehlu podle popisu v kroku 5 „Po aplikaci“ a opakujte všechny

 

 

kroky počínaje krokem 1 „Připravte si pero a novou jehlu“. Ujistěte se, že

 

 

jste zvolil(a) celou potřebnou dávku.

 

 

Nikdy se při aplikaci nedotýkejte počítadla dávky. Mohlo by dojít

 

 

k přerušení aplikace.

 

5 Po aplikaci

A

Na hladkém povrchu zaveďte hrot jehly do vnějšího krytu jehly.

 

 

Nedotýkejte se při tom jehly ani jejího vnějšího krytu.

 

 

 

 

Po zakrytí jehly opatrně vnější kryt jehly zcela dotlačte.

B

Odšroubujte jehlu a opatrně ji zlikvidujte.

 

 

 

 

Uzávěr pera nasaďte na pero po každém použití, aby byl roztok chráněn

C

 

před světlem.

 

 

Po každé aplikaci vždy jehlu zlikvidujte. Zajistí se tím správná aplikace

 

 

a zabrání se ucpání jehel. Pokud je jehla ucpaná, nelze aplikovat žádný lék.

 

 

Prázdné pero bez nasazené jehly zlikvidujte dle pokynů svého lékaře,

 

 

zdravotní sestry, lékárníka nebo místních úřadů.

 

 

Nikdy se nepokoušejte nasadit vnitřní kryt jehly zpět na jehlu. Mohl(a)

 

 

byste se o jehlu píchnout.

 

 

Po každé aplikaci vždy jehlu z pera sejměte.

 

 

Tím se může předejít ucpání jehel, kontaminaci, infekci, úniku roztoku

 

 

a nepřesnému dávkování.

 

 

Další důležité informace

 

Pero a jehly vždy uchovávejte mimo dohled a dosah ostatních, zejména

 

 

pak dětí.

 

Pero ani jehly nikdy s nikým nesdílejte.

 

Pečující osoby musí být při manipulaci s použitými jehlami velice

 

 

opatrné, aby nedošlo k poranění jehlou a přenesení infekce.

 

Péče o pero

 

Pero nenechávejte v autě ani na jiném místě, kde může být příliš vysoká

 

 

nebo příliš nízká teplota.

 

Neaplikujte si přípravek Saxenda, který zmrzl. Pokud se tak stane,

 

 

nemusíte dosáhnout zamýšleného účinku tohoto léku.

 

Nevystavujte pero prachu, nečistotám ani tekutinám.

 

Pero neumývejte, nenamáčejte ani nepromazávejte. V případě potřeby

 

 

je očistěte hadříkem navlhčeným ve slabém čisticím prostředku.

 

Nenechte pero spadnout na tvrdý povrch ani s ním o takový povrch

 

 

neklepejte. Pokud pero upustíte nebo máte podezření, že se poškodilo,

 

 

našroubujte na něj novou jehlu a před aplikací zkontrolujte průtok roztoku.

 

Nepokoušejte se pero znovu naplnit. Po vypotřebování je nutné je

 

 

zlikvidovat.

 

Nepokoušejte se pero opravovat, ani je rozebírat.

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis