Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Sprimeo HCT (aliskiren / hydrochlorothiazide) – Příbalová informace - C09XA52

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Sprimeo HCT
Kód ATCC09XA52
Látkaaliskiren / hydrochlorothiazide
VýrobceNovartis Europharm Ltd.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg potahované tablety

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg potahované tablety

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg potahované tablety

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg potahované tablety

Aliskirenum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

1.Co je Sprimeo HCT a k čemu se používá registrován

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sprimeo HCT užívat

3.Jak se Sprimeo HCT užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Sprimeo HCT uchovávat

6.Další informaceV příbalové informaci naleznete:

 

 

není

1. CO JE SPRIMEO HCT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

již

 

Sprimeo HCT tablety obsahuje dvě léčivé látky, nazývané aliskiren a hydrochlorothiazid. Obě tyto

látky pomáhají upravit vysoký krevní tlak (hypertenzi).

řípavek

 

 

Aliskiren je látka, která patří do no é skupiny léčivých přípravků nazývaných inhibitory reninu. Inhibitory reninu snižují množst í angiotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krevního tlaku.

Hydrochlorothiazid patříPdo skupiny léčivých přípravků nazývaných thiazidová diuretika. Hydrochlorothiazid zvyšuje objem vylučované moče, čímž také snižuje krevní tlak.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatížení srdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny cévy mozku, srdce a ledvin. To může způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

Sprimeo HCT se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SPRIMEO HCT UŽÍVAT

Neužívejte Sprimeo HCT

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo hydrochlorothiazid, na deriváty sulfonamidu (léčivé přípravky užívané k léčbě plicních nebo močových infekcí) nebo na kteroukoli další složku přípravku Sprimeo HCT. Pokud si myslíte, že můžete být alergický/á, neužívejte přípravek Sprimeo HCT a požádejte o radu svého lékaře.

-jestliže se u Vás vyskytly následující formy angioedému (obtíže při dýchání nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka):

angioedém v souvislosti s užíváním aliskirenu.

dědičný angioedém.

angioedém bez známé příčiny.

 

pokud jste déle než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší neužívat přípravek Sprimeo HCT v časném

 

těhotenství - viz bod Těhotenství).

 

jestliže jste mezi třetím a devátým měsícem těhotenství.

 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater nebo ledvin.

 

pokud nejste schopni tvořit moč (anurie).

 

jestliže je hladina draslíku či sodíku v krvi příliš nízká navzdory léčbě.

 

jestliže je hladina vápníku v krvi příliš vysoká navzdory léčbě.

 

jestliže máte dnu (krystaly kyseliny močové v kloubech).

 

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence

 

odmítnutí transplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. evmatoidní artritidy nebo

 

atopické dermatitidy), itrakonazol (lék užívaný k léčbě plí ňových onemocnění) nebo chinidin

 

(léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

 

jestliže máte diabetes mellitus nebo poruchu funkce l dvin a jste léčen/a některou

 

z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:

 

 

registrován

 

-

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího e zymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril

 

 

apod.

 

nebo

“blokátorem receptoru pro ang otenzinnení2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

 

 

Jestliže se Vás cokoli z uvedeného týká,jižneužívejte Sprimeo HCT a poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sprimeo HCT je zapotřebí

jestliže máte poruchu funkce ledvin, lékař důkladně zváží, zda je přípravek Sprimeo HCT pro

Vás vhodný a může se rozhodnout Vás důkladně sledovat.

jestliže jste po transplantaciř ledvin.

jestliže trpíte onemocněním jater.

jestliže máte problémy se srdcem.

jestliže máte angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka). Pokud se tyto příznaky objeví, přestaňte užívat přípravek Sprimeo HCT a vyhledejte svého lékaře.

jestliže máte diabetes (vysoká hladina cukru v krvi).

jestliže máte v krvi vysokou hladinu cholesterolu nebo triglyceridů.

jestliže trpíte onemocněním nazývaným lupus erythematosus (nazývaným také “lupus” nebo “SLE”).

jestliže máte alergii nebo astma.

jestliže jste léčen/a některou z následujících skupin léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku:ípavek

“inhibitorem angiotenzin konvertujícího enzymu” jako je enalapril, lisinopril, ramipril apod.

nebo

“blokátorem receptoru pro angiotenzin 2” jako je valsartan, telmisartan, irbesartan apod.

jestliže jste na dietě s nízkým obsahem solí.

jestliže máte příznaky nebo projevy jako jsou abnormální žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, svalové bolesti nebo křeče, máte pocit na zvracení nebo zvracíte, máte abnormálně rychlý tlukot srdce, což může být způsobeno nadměrným účinkem hydrochlorothiazidu (je obsažen v přípravku Sprimeo HCT).

jestliže míváte po vystavení slunci kožní reakce, jako je například vyrážka.

jestliže se objeví zhoršené vidění či bolest očí. To by mohly být příznaky zvýšení tlaku v oku, ke kterému může dojít po několika hodinách až týdnech užívání přípravku Sprimeo HCT. Pokud to není léčeno, může to vést až k trvalému poškození zraku.

Pokud se Vás cokoli z uvedeného týká, řekněte to svému lékaři.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Sprimeo HCT se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán v tomto období (viz bod Těhotenství).

Přípravek Sprimeo HCT se nedoporučuje podávat dětem a mladistvým do 18 let věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

 

odvodnění), kortikoidy, laxativa, karbenoxolon, amfotericinregistrovánnebo penicilin G.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je velmi důležité, abyste svému lékaři řekli, že užíváte některý z následujících léků:

-

lithium (léčivý přípravek užívaný k léčbě některých typů dep ese).

-

léky či látky zvyšující hladinu draslíku v krvi. To zahrnuje draslíkové doplňky, náhrady soli

 

obsahující draslík, draslík šetřící léky a heparin.

-

léky, které mohou snižovat množství draslíku v k vi, jako jsou některá diuretika (léky na

 

není

-

léky, které mohou vyvolat „torsades de poi

t s“ (nepravidelný srdeční rytmus), jako jsou

 

antiarytmika (léky používané k léčbě srd č

ích poruch) a některá antipsychotika.

-léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou některá antidepresiva, antipsychotika a léky na léčbu epileps e (karbamazepin).

-léky užívané k úlevě od bolesti, ja o jsou nesteroidní protizánětlivé látky (NSAID), zahrnující selektivní inhibitory cyklooxyg názy 2 (COX-2 inhibitory).

-léky k léčbě vysokého kre ního tlaku zahrnující metyldopu.

-léky pro zvýšení krevního tl ku, jako je adrenalin nebo noradrenalin.

-digoxin nebo další digitalisové glykosidy (léky užívané k léčbě srdečních poruch).

-vitamin D a soli vápníku.ř

-léky pro léčbu diabetu (perorální látky, jako je metformin nebo inzuliny).

-léky, které mohou zvýšit hladinu cukru v krvi, jako jsou beta blokátory a diazoxid.

-léky pro léčbu dny, jako je allopurinol.

-anticholinergní látky (léky užívané v řadě stavů, jako jsou gastrointestinální křeče, křeče močového měchýře, astma, nevolnost při cestování, svalové křeče, Parkinsonova choroba a jako pomocná léčba při anestezii).

-amantadin (k léčbě Parkinsonovy choroby, též užívaný k léčbě a prevenci některých virových onemocnění).

-cholestyramin, kolestipol a další pryskyřice (látky užívané především v léčbě vysokých hladin tuků v krvi).

-cytotoxické léky (užívané v léčbě rakoviny), jako je metotrexát nebo cyklofosfamid.

-myorelaxancia (léky k relaxaci svalů, které jsou užívány během operací).

-alkohol, prášky na spaní a anestetika (léky umožňující pacientům podstoupit chirurgické a jiné výkony).

-jodové kontrastní látky (přípravky používané pro zobrazovací metody).

léky proti zánětu kloubů.

Lékař může potřebovat změnit dávkování a/nebo udělat jiná opatření, pokud užíváte některý z následujících léků:

furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diuretika neboli “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

-některé léky užívané k léčbě infekcí, např. ketokonazol.

-verapamil, léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris.

Užívání přípravku Sprimeo HCT s jídlem a pitím

Sprimeo HCT užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejnou dobu. Neužívejte Sprimeo HCT společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Sprimeo HCT před otěhotněním nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná, a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Sprimeo HCT. Podávání přípravku Sprimeo HCT se během těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván, pokud

jste déle než 3 měsíce těhotná, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud je používán po třetím měsíci těhotenství.

Kojení

Oznamte svému lékaři, že kojíte nebo začínáte kojit. Léčbaregistrovánpřípravkem Sprimeo HCT není

doporučená matkám, které kojí. Lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Stejně jako jiné léky používané k léčby vysokého tlaku, může i tento přípravek vyvolat pocit závratě.

 

 

není

Jestliže pocítíte tento příznak neřiďte, neobsluhujte stroje ani nevykonávejte žádné činnosti, které

vyžadují soustředění.

již

 

 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Sprimeo HCT

Sprimeo HCT obsahuje laktosu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, nežípavekzačn te tento léčivý přípravek užívat.

Sprimeo HCT obsahuje pšeničný škrob. Vhodný pro pacienty s celiakií. Pacienti s alergií na pšenici by neměli tento léčivý př ravek užívat.

3.JAK SE SPRIMEOP HCT UŽÍVÁř

Vždy užívejte přípravek Sprimeo HCT přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Sprimeo HCT je jedna tableta denně. Tablety polykejte celé a zapíjejte je vodou. Přípravek Sprimeo HCT byste měl(a) užívat s menším množstvím jídla a nejlépe každý den ve stejnou dobu. Neužívejte Sprimeo HCT společně s grapefruitovou šťávou. V průběhu léčby Vám může lékař upravit dávku podle odpovědi krevního tlaku na léčbu.

Sprimeo HCT Vám může být předepsán také z důvodu, že předchozí léčba nesnížila krevní tlak dostatečně. V tomto případě Vám lékař řekne, jak změnit současnou léčbu na přípravek Sprimeo HCT.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sprimeo HCT, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Sprimeo HCT, poraďte se okamžitě s lékařem. Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sprimeo HCT

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Sprimeo HCT, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku (dvě tablety najednou), abyste nahradil(a) vynechanou tabletu

Nepřestávejte s užíváním tohoto léčivého přípravku, i když se budete cítit dobře (pokud Vám to lékař neřekne). Lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sprimeo HCT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, pr sím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Může být nutné přerušit užívání přípravku Sprimeo HCT.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů):

registrován

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Sprimeo HCT byly:

Průjem

 

 

 

 

není

Pokud jde o jakoukoli kombinaci dvou léčivých lát k, nelze vyloučit nežádoucí účinky doprovázející

každou jednotlivou léčivou látku.

již

 

Aliskiren:

 

 

 

 

 

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů):

 

Průjem

řípavek

 

 

 

 

 

 

Bolest kloubů (artralgie)

 

 

 

Vysoká hladina draslíku v krvi

 

 

 

Závratě

P

 

 

 

 

 

 

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů):

 

Kožní vyrážka (to může být rovněž příznakem alergických reakcí nebo angioedému – viz níže

 

odstavec „Vzácné“)

 

 

 

Potíže s ledvinami, včetně akutního selhání ledvin (silně snížená tvorba moči)

 

Otoky rukou, kotníků nebo nohou (periferní edém)

 

Závažné kožní reakce (toxická epidermální nekrolýza a/nebo reakce ústní sliznice – zrudnutí,

 

puchýřky na rtech, v oku nebo ústech, odlupování kůže, horečka)

 

Nízký krevní tlak

 

 

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů):

Alergické reakce (přecitlivělost) a angioedém (příznaky, které mohou zahrnovat potíže

s dýcháním nebo polykáním, vyrážka, svědění, kopřivka nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka, závratě)

Zvýšená hladina kreatininu v krvi

Hydrochlorothiazid:

Velmi časté (vyskytující se u více než 1 z 10 pacientů):

Nízká hladina draslíku v krvi

Zvýšení hladiny tuků v krvi

Časté (vyskytující se u méně než 1 z 10 pacientů):

Vysoká hladina kyseliny močové v krvi

Nízká hladina hořčíku v krvi

Nízká hladina sodíku v krvi

Závratě, mdloby při postavení se

Snížená chuť k jídlu

Nevolnost a zvracení

Nízký počet krevních destiček (někdy spojený s krvácenímregistrovánnebo podlitinami pod kůží)

Vysoká hladina vápníku v krvi

Vysoká hladina cukru v krvi

Zhoršení metabolického stavu diabetiků

Pocity smutku (deprese)není

Nespavost

Závratě

Bolesti hlavyjiž

Mravenčení nebo necitlivost

Poruchy zraku ípavek

Nepravidelnost srdečního rytmu

Nepříjemné pocity v břiše

Zácpař

Průjem P

Jaterní poruchy, které se mohou vyskytnout se žlutou kůží a žlutým očním bělmem

Zvýšená citlivost kůže ke slunci

Cukr v moči

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 pacientů):

Horečka, bolest v krku nebo vředy v ústech, častější infekce (chybění či nízký počet bílých krvinek)

Bledá kůže, únava, dušnost, tmavě zbarvená moč (hemolytická anémie)

Vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem nebo polykáním, závratě (alergické reakce)

Zmatenost, únava, svalové záškuby a křeče, zrychlené dýchání (hypochlorémická alkalóza)

Dýchací potíže s horečkou, kašel, pískoty, dušnost (dechová tíseň zahrnující pneumonitidu a plicní edém)

Závažná bolest horní části břicha (zánět slinivky)

Vyrážka na obličeji, bolest kloubů, svalové onemocnění, horečka (lupus erythematodes)

Zánět žil s příznaky jako je vyrážka, purpurově-červené skvrny (vaskulitida)

Těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech, olupování kůže a horečku (toxická epidermální nekrolýza)

Není známo (četnost nemůže být stanovena z dostupných údajů):

Slabost

Modřiny a časté infekce (aplastická anémie)

Snížené vidění nebo bolest v očích kvůli zvýšenému tlaku (možné příznaky glaukomu s uzavřeným úhlem)

Těžké onemocnění kůže, které způsobuje vyrážku, rudou kůži, puchýře na rtech, očích a ústech, olupování kůže a horečku (erythema multiforme)

Svalové křeče

Výrazně snížený výdej moči (možné příznaky onemocnění ledvin nebo selhání ledvin), slabost (astenie)

Horečka

5.JAK UCHOVÁVAT SPRIMEO HCT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Sprimeo HCT nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Jedna potahovaná tableta přípravku Sprimeo HCTregistrován150 mg/12,5 mg obsahuje aliskirenum 150 mg (jako aliskiren-fumarát) a hydrochlorothiazidumnení 12,5 mg. Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, mohohydrát laktosy, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid kř mičitý, mastek, hypromelosu, makrogol, oxid titaničitý (E 171).

Jedna potahovaná tableta přípravkujižSprimeo HCT 150 mg/25 mg obsahuje aliskirenum 150 mg (jako aliskiren-fumarát)ípaveka hydrochlorothiazidum 25 mg. Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, mohohydrát laktosy, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).

Jedna potahovanářtableta přípravku Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskirenP -fumarát) a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, mohohydrát laktosy, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172).

Jedna potahovaná tableta přípravku Sprimeo HCT 300 mg/25 mg obsahuje aliskirenum 300 mg (jako aliskiren-fumarát) a hydrochlorothiazidum 25 mg. Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, krospovidon, mohohydrát laktosy, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Sprimeo HCT vypadá a co obsahuje balení

Sprimeo HCT 150 mg/12,5 mg jsou bílé, oválné potahované tablety, na jedné straně s potiskem “LCI” a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo HCT 150 mg/25 mg jsou nažloutlé, oválné potahované tablety, na jedné straně s potiskem “CLL” a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo HCT 300 mg/12,5 mg jsou fialověbílé, oválné potahované tablety, na jedné straně s potiskem “CVI” a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo HCT 300 mg/25 mg jsou světležluté, oválné potahované tablety, na jedné straně s potiskem “CVV” a “NVR” na straně druhé.

Sprimeo HCT je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 nebo 98 tablet. Vícečetné balení obsahuje 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.

Na trhu nemusí být dostupné být všechny velikosti balení nebo síly přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

Výrobce

registrován

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito 131

I-80058 Torre Annunziata/NA

Itálie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien

již

není

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tél/Tel: +49 911 273 0

 

България

 

 

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungária Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

řípavek

 

Tel.: +36 1 457 65 00

 

 

 

 

Česká republika

P

 

Malta

 

 

 

Novartis s.r.o.

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

 

 

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

 

 

Norge

Novartis Pharma GmbH

 

Novartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

 

 

 

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

 

 

 

Österreich

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharma GmbH

Tel: +372 66 30 810

 

 

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

 

Polska

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 375 4888

España

 

 

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

 

 

Tel: +351 21 000 8600

France

 

 

România

Novartis Pharma S.A.S.

 

 

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

 

Slovenija

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

 

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

 

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

 

Novartis Slovakia s.r.o.

 

 

 

 

registrován

Sími: +354 535 7000

 

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

 

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

 

 

Sve ige

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Sverige AB

 

 

 

není

 

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

již

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

 

Tel: +371 67 887 070

řípavek

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

 

P

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uvedeny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis