Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Označení na obalu - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku TachoSil
Kód ATCB02BC30
Látkahuman fibrinogen / human thrombin
VýrobceTakeda Austria GmbH

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TachoSil matrice pro tkáňové lepidlo

Fibrinogenum humanum /Thrombinum humanum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Matrice obsahuje v jednom cm2

Lidský fibrinogen 5,5 mg

Lidský trombin 2,0 I.U.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Koňský kolagen, lidský albumin, riboflavin (E 101), chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu (E331), arginin-hydrochlorid.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Matrice pro tkáňové lepidlo 1 matrice – 4,8 cm x 9,5 cm 2 matrice – 4,8 cm x 4,8 cm 1 matrice – 3,0 cm x 2,5 cm 5 matric – 3,0 cm x 2,5 cm

1 předrolovaná matrice – 4,8 cm x 4,8 cm

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Pouze epilezionální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Použijte okamžitě po otevření plastového obalu. Nelze opětovně sterilizovat.

8.POUŽITELNOST

EXP: {MM/RRRR}

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A-4020 Linz, Rakousko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

EU/1/04/277/001 Balení s 1 kusem matrice – 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 Balení s 2 kusy matrice – 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 Balení s 1 kusem matrice – 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 Balení s 5 kusy matrice – 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 Balení s 1 kusem předrolované matrice – 4,8 cm x 4,8 cm

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ZATAVENÝ SÁČEK Z HLINÍKOVÉ FOLIE

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

TachoSil – matrice pro tkáňové lepidlo

Fibrinogenum humanum /thrombinum humanum

Pouze epilezionální podání.

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.POUŽITELNOST

EXP: {MM/RRRR}

4.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

1 matrice – 9,5 cm x 4,8 cm

1 matrice – 4,8 cm x 4,8 cm

1 matrice – 3,0 cm x 2,5 cm

1 předrolovaná matrice – 4,8 cm x 4,8 cm

6.JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH POLYETHYLENTEREFTALÁTOVÝ BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TachoSil

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Takeda

3. POUŽITELNOST

EXP: {MM/RRRR}

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis