Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taltz (ixekizumab) – Souhrn údajů o přípravku - L04

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Taltz
Kód ATCL04
Látkaixekizumab
VýrobceEli Lilly Nederland B.V.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Taltz 80 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje ixekizumabum 80 mg v 1 ml.

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená v buňkách CHO.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce (injekce).

Roztok je čirý a bezbarvý až světle žlutý.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Taltz je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

4.2Dávkování a způsob podání

Taltz je určen k používání dle pokynů a pod dohledem lékaře se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou psoriázy.

Dávkování

Doporučená dávka je 160 mg ve formě subkutánních injekcí (dvě injekce po 80 mg) v týdnu 0 následovaná dávkou po 80 mg (jedna injekce) v týdnech 2, 4, 6, 8, 10 a 12. Poté probíhá udržovací terapie v dávce 80 mg (jedna injekce) každé 4 týdny.

U pacientů bez zjevné odpovědi po 16 až 20 týdnech léčby se má zvážit vysazení léčby. Někteří pacienti s počáteční částečnou odpovědí v úvodu se mohou zlepšit v dalším průběhu léčby i po 20. týdnu.

Starší populace (≥ 65 let)

Není nutná žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

O osobách ve věku ≥75 let jsou k dispozici pouze omezené informace.

Porucha funkce jater nebo ledvin:

U těchto populací pacientů nebyl přípravek Taltz hodnocen. K dávce nelze poskytnout žádná doporučení.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let nebyla zatím bezpečnost a účinnost přípravku Taltz stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Taltz u dětí ve věku do 6 let k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy.

Způsob podání

Subkutánní podání.

Taltz je určen k subkutánní injekční aplikaci. Místa injekční aplikace lze střídat. Přípravek pokud možno neaplikujte do oblastí kůže se známkami psoriázy. Roztok/stříkačka se nesmí protřepávat.

Po příslušném proškolení v technice subkutánní injekční aplikace si pacienti mohou dle uvážení lékaře přípravek Taltz aplikovat sami. Lékař však má pacienty adekvátně sledovat. Úplné pokyny k podávání přípravku jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.3Kontraindikace

Závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Klinicky významné aktivní infekce (např. aktivní tuberkulóza, viz bod 4.4).

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Infekce

Léčba přípravkem Taltz je spojená se zvýšeným výskytem infekcí, jako jsou infekce horních cest dýchacích, orální kandidóza, konjunktivitida a tinea (viz bod 4.8).

U pacientů s klinicky významnou chronickou infekcí je třeba přípravek Taltz používat s opatrností. Pokud se taková infekce rozvine, pečlivě stav sledujte, a pokud pacient neodpovídá na standardní léčbu nebo infekce dosáhne závažného charakteru, Taltz vysaďte. V léčbě přípravkem Taltz se nemá pokračovat, dokud infekce neustoupí .

Taltz by se nesmí podávat pacientům s aktivní tuberkulózou (TBC). Před nasazením přípravku Taltz u pacientů s latentní TBC zvažte antituberkulózní terapii.

Hypersenzitivita

Byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce, včetně několika případů angioedému, kopřivky a vzácně byly hlášeny pozdní (10–14 dnů po injekčním podání) závažné hypersenzitivní reakce včetně rozšířené kopřivky, dušnosti a vysokých hladin protilátek. Pokud se rozvine závažná hypersenzitivní reakce, ihned přestaňte přípravek Taltz podávat a zahajte odpovídající léčbu.

Zánětlivé střevní onemocnění

Byly hlášené nové případy nebo exacerbace Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Při předepisování přípravku Taltz pacientům se zánětlivým onemocněním tlustého střeva, včetně Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, je nutné postupovat opatrně a pacienty pečlivě sledovat.

Imunizace

Taltz nemá být používán v kombinaci se živými vakcínami. O odpovědi na živé vakcíny nejsou k dispozici žádné údaje, údaje o odpovědi na inaktivované vakcíny jsou nedostatečné (viz bod 5.1).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 80mg dávce méně než 1 mmol (= 23 mg) sodíku, v podstatě tedy sodík „neobsahuje“.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost přípravku Taltz v kombinaci s jinými imunomodulačními přípravky nebo fototerapií nebyla hodnocena.

Nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí in vivo. Nebyla zaznamenána role IL-17 v regulaci enzymů CYP450. Zvýšené hladiny cytokinů během chronického zánětu však potlačují tvorbu některých enzymů CYP450. Protizánětlivé terapie, například inhibitorem IL-17A ixekizumabem, mohou vést k normalizaci hladiny CYP450 s následným snížením expozice souběžně podávaných léků metabolizovaných CYP450. Z toho důvodu tedy nelze vyloučit klinicky relevantní účinek na substráty CYP450 s úzkým terapeutickým indexem a individuální úpravou dávky (kupř. warfarin). Při zahájení léčby ixekizumabem u pacientů léčených těmito typy přípravků je nutné zvážit terapeutické monitorování.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají během léčby a alespoň 10 týdnů po jejím ukončení používat některou účinnou metodu antikoncepce.

Těhotenství

O použití ixekizumabu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech nenasvědčují žádným přímým ani nepřímým škodlivým vlivům na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na postnatální vývoj (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření se doporučuje přípravek Taltz během těhotenství nepoužívat.

Kojení

Není známo, zda se ixekizumab vylučuje do mateřského mléka nebo zda po požití dochází k systémové absorpci. Ixekizumab se však v nízkých hladinách vylučuje do mléka makaků. Po zvážení prospěchu kojení pro dítě na jedné straně a prospěchu léčby pro ženu na druhé straně je nutné se rozhodnout, jestli ukončit kojení nebo přípravek Taltz vysadit.

Fertilita

Vliv ixekizumabu na lidskou fertilitu nebyl hodnocen. Studie na zvířatech nenasvědčují žádným přímým ani nepřímým škodlivým vlivům na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Taltz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími lékovými reakcemi (ADR) byly reakce v místě injekčního podání a infekce horních cest dýchacích (nejčastěji nazofaryngitida).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky z klinických hodnocení jsou uvedeny v tabulce 1 dle tříd orgánových systémů

MedDRA. V jednotlivých třídách orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazené od nejčetnějších po nejméně četné. V jednotlivých skupinách četnosti jsou nežádoucí účinky léku uváděné v pořadí klesající závažnosti. Kromě toho se u jednotlivých nežádoucích účinků označují kategorie četností podle této konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000).

V klinických hodnoceních v rámci vývoje u ložiskové psoriázy bylo přípravkem Taltz léčeno celkem 4204 pacientů. Z této skupiny bylo 2190 pacientů exponováno přípravku Taltz alespoň po dobu jednoho roku, což představuje 3531 paciento-roků expozice.

Data ze tří placebem kontrolovaných hodnocení fáze III u ložiskové psoriázy byla integrována s cílem vyhodnotit bezpečnost přípravku Taltz ve srovnání s placebem po dobu až 12 týdnů od zahájení léčby. Celkem bylo vyhodnoceno 3119 pacientů (1161 pacientů s dávkou 80 mg každé 4 týdny (Q4W), 1167 pacientů s dávkou 80 mg každé 2 týdny (Q2W) a 791 pacientů, jimž bylo podáváno placebo).

Tabulka 1. Seznam nežádoucích účinků v klinických hodnocenícha

Třída orgánových systémů

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infekce a infestace

 

 

 

 

 

 

 

Velmi časté

Infekce horních

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

cest dýchacíchb

 

 

 

 

 

 

Časté

tinea

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Méně časté

chřipka

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

rinitida

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

orální kandidózac

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

konjunktivitida

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

celulitidad

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Poruchy krve a lymfatického systému

 

 

 

 

 

Méně časté

neutropenie f

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

trombocytopenie f

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

Časté

Bolest v

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

orofaryngu

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální poruchy

 

 

 

 

 

Časté

nauzea

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

 

 

 

 

Méně časté

kopřivka

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

 

 

 

 

 

Velmi časté

reakce v místě

(12,9)

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injekcee

 

 

 

 

 

aPlacebem kontrolovaná klinická hodnocení (fáze III) u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou exponovaných ixekizumabu v dávce 80 mg Q2W nebo 80 mg Q4w nebo placebu po dobu až 12 týdnů

bInfekce horních cest dýchacích zahrnují nazofaryngitidu a infekci horních cest dýchacích

cOrální kandidóza definována jako reakce s preferovanými termíny orální kandidóza a orální mykotické infekce

dCelulitida zahrnuje stafylokokovou celulitidu, celulitidu zevního ucha a erysipel

eReakce v místě injekčního podání byly častější u subjektů s tělesnou hmotností < 60 kg než ve skupině s tělesnou hmotností ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % v kombinovaných skupinách Q2W a Q4W)

fNa základě hlášených nežádoucích účinků

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě injekce

Nejčastější reakce v místě injekce byly erytém a bolest. Tyto reakce byly většinou mírné až středně těžké a nevedly k vysazení přípravku Taltz.

Infekce

V placebem kontrolovaném období klinických hodnocení fáze III u ložiskové psoriázy byly infekce hlášeny u 27,2 % pacientů léčených přípravkem Taltz po dobu až 12 týdnů ve srovnání s 22,9 % pacientů léčených placebem.

Většina infekcí byla nezávažná a mírného až středně těžkého charakteru, a většina z nich si nevyžádala přerušení léčby. Závažné infekce se vyskytly u 13 (0,6%) pacientů léčených přípravkem Taltz a u 3 (0,4 %) pacientů léčených placebem (viz bod 4.4). V průběhu celé doby léčení byly infekce hlášeny u 52,8 % pacientů léčených přípravkem Taltz (46,9 na 100 paciento-roků). Závažné infekce byly hlášeny u 1,6 % pacientů léčených přípravkem Taltz (1,5 na 100 paciento-roků).

Laboratorní hodnocení neutropenie a trombocytopenie

U 9 % pacientů léčených přípravkem Taltz se rozvinula neutropenie. Ve většině případů byl počet neutrofilů ≥ 1000 buněk/mm3. Tyto stupně neutropenie mohou přetrvávat, kolísat nebo být přechodné. Jedno procento pacientů léčených přípravkem Taltz se dostalo na počet neutrofilů < 1000 buněk/mm3.. Obecně neutropenie nevyžadovala vysazení přípravku Taltz. U 3 % pacientů, kteří dostávali Taltz, se projevil posun od normálních hodnot počátečního počtu trombocytů k < 150 000 trombocytů/mm3

≥75 000 trombocytů/mm3. Trombocytopenie může přetrvávat, kolísat nebo být přechodná.

Imunogenita

U přibližně 9–17 % pacientů léčených přípravkem Taltz v doporučeném režimu dávkování se rozvinuly protilátky proti přípravku; většinou se jednalo o nízké titry, které nebyly spojené se sníženou klinickou odpovědí po dobu až 60 týdnů léčby. Přibližně 1 % pacientů léčených přípravkem Taltz však mělo potvrzené neutralizující protilátky spojené s nízkými koncentracemi léčiva a sníženou klinickou odpovědí. Spojení mezi imunogenitou a nežádoucími příhodami vzniklými ve spojitosti s léčbou nebylo jasně prokázáno.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

V klinických hodnoceních byly subkutánně podávané dávky až 180 mg bez toxicity limitující dávku. V klinických hodnoceních byla zaznamenána předávkování subkutánně podanými jednorázovými dávkami až 240 mg, a k žádným závažným nežádoucím příhodám přitom nedošlo. V případě předávkování se doporučuje sledovat u pacienta rozvoj případných známek či příznaků nežádoucích reakcí a okamžitě zahájit odpovídající symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory interleukinu; kód ATC: L04AC13

Mechanizmus účinku

Ixekizumab je monoklonální protilátka IgG4, která se s vysokou afinitou (<3 pM) a specificitou váže na interleukin 17A (IL-17A i IL-17A/F). Patogeneze psoriázy je spojena se zvýšenými koncentracemi IL-17A podporujícími proliferaci a aktivaci keratinocytů. Neutralizace IL-17A ixekizumabem tyto

účinky inhibuje. Ixekizumab se neváže na ligandy IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ani IL-17F.

In vitro testy vazbovosti potvrdily, že se ixekizumab neváže na lidské receptory Fcγ I, IIa a IIIa, ani na složku komplementu C1q.

Farmakodynamické účinky

Ixekizumab moduluje biologické odpovědi indukované nebo regulované prostřednictvím IL-17A. Biopsie psoriatické kůže z hodnocení fáze I ukázala na dávce závislý trend snižování tloušťky epidermis, počtu proliferujících keratinocytů, T-lymfocytů a dendritických buněk a pokles lokální hladiny zánětlivých markerů od výchozího stavu do dne 43. Přímým důsledkem léčby ixekizumabem je snížení erytému, indurace a deskvamace v lézích ložiskové psoriázy.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla hodnocena ve 3 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných hodnoceních fáze III u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří byli kandidáty na fototerapii nebo systémovou terapii (UNCOVER-1, UNCOVER-2 a UNCOVER-3). Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla také srovnána s etanerceptem (UNCOVER-2 a UNCOVER-3). Pacienti randomizovaní do skupiny léčené přípravkem Taltz, kteří byli sPGA (0,1) respondéři v týdnu 12, byli rerandomizováni do skupin, které dostávaly placebo nebo Taltz po dobu dalších 48 týdnů (UNCOVER-1 a UNCOVER-2). Pacienti randomizovaní do skupin, které dostávaly placebo, etanercept nebo Taltz, a kteří byli non-respondéři sPGA (0,1), dostávali Taltz po dobu dalších 48 týdnů.

Ze 3866 pacientů zařazených do těchto placebem kontrolovaných hodnocení jich 64 % již v minulosti absolvovalo předchozí systémovou léčbu (biologickou, konvenční systémovou nebo terapii psoralenem a ultrafialovým zářením A (PUVA)), 43,5 % již absolvovalo předchozí fototerapii, 49,3 % již absolvovalo předchozí konvenční systémovou terapii a 26,4 % absolvovalo předchozí biologickou terapii psoriázy. Ze všech pacientů dostalo v minulosti 14,9 % alespoň jeden přípravek anti-TNF alfa a 8,7 % dostalo přípravek anti-IL-12/IL-23. 23,4 % pacientů mělo při zahájení hodnocení anamnézu psoriatické artritidy.

Ve všech třech hodnoceních byly koprimárními cílovými parametry podíl pacientů, kteří v týdnu 12 dosáhli v porovnání s placebem odpovědi PASI 75 a sPGA 0 („čistá“) nebo 1 („minimální“). Pacienti ve všech léčených skupinách měli střední výchozí skóre PASI v rozmezí 17,4 – 18,3; 48,3 až 51,2 % pacientů mělo výchozí skóre sPGA na závažné nebo velice závažné úrovni a průměrnou výchozí hodnotu na numerické hodnotící škále svědivosti (itch NRS) v rozmezí 6,3 – 7,1.

Klinická odpověď po 12 týdnech

Do hodnocení UNCOVER-1 bylo zařazeno 1296 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1:1 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo Q4W] po úvodní dávce 160 mg) po dobu 12 týdnů.

Tabulka 2. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-1

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu oproti

Parametry

 

 

 

placebu (95% CI)

Placebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na úrovni

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

„0“ (čistá) nebo

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

„1“ (minimální)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na úrovni

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

„0“ (čistá)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Pokles ve škále

 

305 (80,5)a

336 (85,9)a

 

 

svědivosti Itch

58 (15,5)

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

NRS ≥4b

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Do hodnocení UNCOVER-2 bylo zařazeno 1224 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:2:2:2 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo

Q4W] po úvodní dávce 160 mg) nebo etanercept 50 mg dvakrát týdně po dobu 12 týdnů.

Tabulka 3. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-2

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

Parametry

 

Taltz

Taltz

Etanercept

Taltz

Taltz

Placebo

50 mg dvakrát

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

týdně

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

 

 

 

 

 

úrovni „0“

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(čistá) nebo

4 (2,4)

129 (36,0)

„1“

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

úrovni „0“

1 (0,6)

(čistá)

 

 

 

 

36,7)

46,6)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Pokles ve

 

 

 

 

 

 

škále

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

svědivosti

19 (14,1)

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

Itch NRS

 

 

 

 

70,3)

78,2)

≥4d

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bp < 0,001 ve srovnání s etanerceptem

cp < 0,01 ve srovnání s placebem

dPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

Do hodnocení UNCOVER-3 bylo zařazeno 1346 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:2:2:2 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo

Q4W] po úvodní dávce 160 mg) nebo etanercept 50 mg dvakrát týdně po dobu 12 týdnů.

Tabulka 4. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-3

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

Parametry

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

dvakrát

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

týdně

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA na

 

 

 

 

 

 

úrovni „0“

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(čistá) nebo

13 (6,7)

„1“

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

úrovni „0“

(čistá)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Pokles ve

 

 

 

 

 

 

škále

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

svědivosti

33 (20,9)

Itch NRS

 

 

 

 

66,7)

69,2)

 

 

 

 

 

 

≥4c

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bp < 0,001 ve srovnání s etanerceptem

cPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Přípravek Taltz byl spojený s rychlým nástupem účinku, s více než 50% snížením středního skóre PASI do týdne 2 (obrázek 1). Procento pacientů dosahujících PASI 75 bylo u přípravku Taltz signifikantně vyšší než u placeba a etanerceptu již v týdnu 1. Přibližně 25% pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhlo skóre PASI < 5 do týdne 2, více než 55% dosáhlo skóre PASI < 5 do týdne 4, a toto procento se zvýšilo na 85% do týdne 12 (ve srovnání s 3%, 14% a 50% u etanerceptu).

U pacientů léčených přípravkem Taltz byla pozorována významná zlepšení závažnosti svědění v týdnu

1.

Obrázek 1. Skóre PASI, procentuální zlepšení při každé návštěvě od počátku (mBOCF) v populaci se záměrem léčit (ITT) během období indukčního dávkování – UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Týden léčby

Procentuální zlepšení PASI od začátku léčby

Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla prokázána bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, tělesnou hmotnost, výchozí tíži PASI, uložení plaků, souběžnou psoriatickou artritidu a předchozí léčbu biologickým přípravkem. Taltz byl účinný u pacientů bez předchozí systémové či biologické léčby, u pacientů s anamnézou biologické/anti-TNF léčby a u pacientů, u kterých biologická/anti-TNF léčba selhala.

Účinnost u non-respondérů na etanercept: Z pacientů, kteří byli v hodnocení UNCOVER-2 (N = 200) zjištěni v týdnu 12 jako sPGA (0,1) non-respondéři a kteří byli po 4týdenním vymývacím období přeřazeni do skupiny užívající Taltz 80 mg Q4W, jich bylo po 12týdenní léčbě přípravkem Taltz schopno dosáhnout 73 % sPGA (0,1) a 83,5 % PASI 75.

Ve dvou klinických hodnoceních která zahrnovala aktivní komparátor (UNCOVER-2 a UNCOVER-3) byla u etanerceptu i u přípravku Taltz četnost závažných nežádoucích příhod 1,9 % a ukončení léčby kvůli nežádoucím příhodám nastalo u 1,2 % pacientů dostávajících etanercept a u 2,0 % pacientů dostávajících Taltz. Četnost infekcí byla u etanerceptu 21,5 % a u přípravku Taltz 26,0 %, přičemž většina příhod byla mírně až středně těžké závažnosti. Četnost závažných infekcí byla u etanerceptu 0,4 % a u přípravku Taltz 0,5 %.

Udržení terapeutické odpovědi v týdnu 60

Pacienti, kteří byli v hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2 původně randomizovaní do skupiny léčené přípravkem Taltz a byli respondéři (tzn. skóre sPGA 0,1) v týdnu 12, byli rerandomizováni na dalších 48 týdnů do režimů léčby placebem nebo přípravkem Taltz (80 mg každé čtyři týdny nebo každých dvanáct týdnů [Q4W nebo Q12W]).

Tabulka 5.

Udržení odpovědi a účinnosti v týdnu 60

 

 

 

 

(hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

Počet pacientů (%)

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

 

placebo

placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Udržená

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

úroveň sPGA

 

 

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

„0“ (čistá)

12 (6,3)

16 (7,6)

 

 

nebo „1“

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

dosažená

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

úroveň sPGA

 

 

 

 

 

 

0 (čistá)

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

dosažená

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

dosažená

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

dosažená

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v analyzované populaci

Pozn.: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry a p < 0,001 ve srovnání s placebem

Přípravek Taltz byl účinný v udržení terapeutické odpovědi u pacientů bez předchozí systémové léčby, bez předchozí biologické léčby, u pacientů s anamnézou biologické/anti-TNF léčby i u pacientů, u nichž biologická/anti-TNF léčba selhala.

U respondérů sPGA (0,1) v týdnu 12, kteří byli rerandomizováni do skupiny s vysazenou léčbou (tzn. s placebem), byl, dle souhrnných údajů z hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2, medián doby do relapsu (sPGA ≥ 3) 164 dnů. Z těchto pacientů jich 71,5 % opětovně dosáhlo odpovědi alespoň sPGA (0,1) do 12 týdnů po opětovném nasazení léčby přípravkem Taltz 80 mg Q4W.

Signifikantně výraznější zlepšení bylo prokázáno v týdnu 12 oproti výchozímu stavu ve srovnání s placebem a etanerceptem u psoriázy nehtů (měřeno pomocí Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), psoriázy skalpu (měřeno pomocí Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) a palmoplantární psoriázy

(měřeno pomocí Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Tato zlepšení psoriázy nehtů, skalpu a palmoplantární psoriázy se u pacientů léčených přípravkem Taltz, kteří byli v týdnu 12 respondéři sPGA (0,1), udrželo i v týdnu 60.

Kvalita života / výsledky hlášené pacienty

V týdnu 12 a napříč studiemi došlo u přípravku Taltz ke statisticky významnému zlepšení kvality života ve vztahu ke zdraví měřené pomocí poklesu na škále Dermatology Life Quality Index (DLQI)

(Taltz 80 mg Q2W od -10,2 do -11,1., Taltz 80 mg Q4W od - 9,4 do -10,7, etanercept od -7,7 do -8,0 a placebo -1,0 do -2,0). Významně větší podíl pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhl hodnot DLQI

0 nebo 1. Napříč studiemi byl Taltz spojen se statisticky významným zlepšením závažnosti svědění, hodnocené podle skóre Itch NRS . Významně větší podíl pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhl snížení Itch NRS o ≥ 4 body v týdnu 12 (84,6,% u Taltz Q2W, 79,2 % u Taltz Q4W a 16,5% u placeba) a tento benefit se udržel po dobu až 60 týdnů u pacientů léčených přípravkem Taltz, kteří byli sPGA respondéři (0 nebo 1) v týdnu 12. Neobjevil se žádný důkaz zhoršení deprese po dobu až 60ti týdnů léčby přípravkem Taltz posuzované dle stručného dotazníku pacientem udávané depresivní symptomatologie(Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report).

Imunizace

Ve studii se zdravými subjekty se nevyskytly žádné bezpečnostní obavy po vakcinacích dvěma inaktivovanými vakcínami (proti tetanu a pneumokokům ), podanými po dvou dávkách ixekizumabu

(160 mg a následně druhá dávka 80 mg v odstupu dvou týdnů). Nicméně údaje týkající imunizace nebyly dostatečné pro stanovení závěrů o adekvátní imunitní odpovědi na tyto vakcíny po podání přípravku Taltz.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky odložila povinnost poskytnout výsledky hodnocení přípravku Taltz v léčbě ložiskové psoriázy u jedné nebo více podskupin pediatrické populace (informace o pediatrickém použití naleznete v bodě 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po jedné subkutánní dávce ixekizumabu v rozmezí 5 až 160 mg bylo u pacientů s psoriázou dosaženo průměrné maximální koncentrace do 4 až 7 dnů. Průměrná maximální plazmatická koncentrace (Cmax) ixekizumabu po úvodní dávce 160 mg byla 19,9 (SD 8,15) µg/ml.

Po úvodní dávce 160 mg bylo při režimu dávkování 80 mg Q2W dosaženo stabilního stavu v týdnu 8.

Odhady průměrných koncentrací Cmax,ss, a Ctrough,ss jsou 21,5 (SD 9,16) µg/ml a 5,23 (SD 3,19) µg/ml.

Po přechodu z dávkovacího režimu 80 mg Q2W na 80 mg Q4W v týdnu 12 by bylo stabilního stavu

dosaženo přibližně po 10 týdnech. Odhady průměrných koncentrací Cmax,ss, a Ctrough,ss jsou 14,6 (SD 6,04) µg/ml a 1,87 (SD 1,30) µg/ml.

Průměrná biologická dostupnost ixekizumabu po subkutánním podání se v jednotlivých analýzách pohybovala v rozmezí od 54 % do 90 %.

Distribuce

Dle populačních farmakokinetických analýz byl průměrný celkový distribuční objem ve stabilním stavu 7,11 litrů.

Biotransformace

Ixekizumab je monoklonální protilátka. Předpokládá se, že se rozkládá na malé peptidy a aminokyseliny katabolickými cestami stejným způsobem, jako je tomu u endogenních imunoglobulinů.

Eliminace

Dle populační farmakokinetické analýzy byla průměrná sérová clearance 0,0161 l/h. Clearance nezávisí na dávce. Průměrný eliminační poločas je dle odhadu z populační farmakokinetické analýzy u pacientů s ložiskovou psoriázou 13 dnů.

Linearita/nelinearita

Expozice (AUC) se v rozmezí dávek 5 až 160 mg ve formě subkutánních injekcí zvyšovala lineárně.

Starší pacienti

Ze 4204 pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří byli v rámci klinických hodnocení vystaveni přípravku Taltz, bylo 301 pacientů ve věku 65 let nebo více a 36 pacientů ve věku 75 let nebo více. Dle populační farmakokinetické analýzy u omezeného počtu starších pacientů (n = 94 pro věk od 65 let výše a n = 12 pro věk od 75 let výše) byla clearance u těchto starších pacientů a u pacientů mladších než 65 let podobná.

Porucha funkce ledvin nebo jater:

Ke stanovení vlivu poruchy funkce ledvin a jater dysfunkce na farmakokinetiku ixekizumabu nebyla provedena žádná specifická klinická farmakologická hodnocení. Předpokládá se, že renální eliminace intaktního ixekizumabu, monoklonální protilátky IgG, je nízká a má minimální význam. Monoklonální protilátky IgG jsou eliminovány zejména intracelulárním katabolismem a neočekává se, že by jaterní dysfunkce měly na clearance ixekizumabu vliv.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje u makaků na základě studií toxicity po opakovaném podání dávky, bezpečnostních farmakologických hodnocení a studií reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádná speciální rizika pro člověka.

39týdenní podávání ixekizumabu makakům v subkutánních týdenních dávkách až 50 mg/kg nevyvolalo žádnou orgánovou toxicitu či nežádoucí účinky na imunitní funkce (např. na T- lymfocytech závislá protilátková odpověď a aktivita NK-lymfocytů). Týdenní subkutánní dávka 50 mg/kg u opic odpovídá přibližně 19násobku úvodní dávky 160 mg přípravku Taltz. U opic vede k expozici (AUC), která je alespoň 61krát vyšší než předpokládaná střední expozice v stabilním stavu u člověka při podávání v doporučeném dávkovacím režimu.

K vyhodnocení karcinogenního či mutagenního potenciálu ixekizumabu nebyly provedené žádné neklinické studie.

U sexuálně zralých makaků, kteří dostávali ixekizumab po dobu 13 týdnů v týdenních subkutánních dávkách 50 mg/kg, nebyl pozorován žádný vliv na reprodukční orgány, menstruační cykly ani sperma.

Ve studiích vývojové toxicity bylo zjištěno, že ixekizumab prochází placentou a v krvi mláďat byl přítomen až do věku 6 měsíců. Ve srovnání se souběžnými kontrolami byla u mláďat opic dostávajících ixekizumab pozorována vyšší postnatální mortalita. Ta se primárně vztahovala k

časnému vrhu nebo k zanedbáváním mláďat ze strany matky. Jedná se o častý nález ve studiích u non- humánních primátů a je považován za klinicky irelevantní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Natrium-citrát

Bezvodá kyselina citrónová

Chlorid sodný

Polysorbát 80

Voda na injekci

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Taltz může být uchováván mimo chladničku po dobu až 5 dnů při teplotě do 30 ºC.

6.5Druh obalu a obsah balení

Jeden ml injekčního roztoku v předplněné injekční stříkačce z bezbarvého skla třídy I. Velikosti balení s 1, 2 nebo 3 předplněnými injekčními stříkačkami. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k použití

Pečlivě dodržujte pokyny k použití injekční stříkačky uvedené v příbalové informaci.

Předplněná injekční stříkačka je určena výhradně k jednorázovému použití.

Přípravek Taltz nepoužívejte, pokud se v něm objeví částice nebo pokud je roztok zakalený a/nebo zřetelně hnědý.

Pokud byl přípravek Taltz vystaven mrazu, nesmí se použít.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1085/004

EU/1/15/1085/005

EU/1/15/1085/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25.duben 2016

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Taltz 80 mg injekční roztok v předplněném peru.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedno předplněné pero obsahuje ixekizumabum 80 mg v 1 ml.

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka vytvářená v buňkách CHO.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněném peru.

Roztok je čirý a bezbarvý až světle žlutý.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Taltz je indikován k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu.

4.2 Dávkování a způsob podání

Taltz je určen k používání dle pokynů a pod dohledem lékaře se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou psoriázy.

Dávkování

Doporučená dávka je 160 mg ve formě subkutánních injekcí (dvě injekce po 80 mg) v týdnu 0 následovaná dávkou po 80 mg (jedna injekce) v týdnech 2, 4, 6, 8, 10 a 12. Poté probíhá udržovací terapie v dávce 80 mg (jedna injekce) každé 4 týdny.

U pacientů bez zjevné odpovědi po 16 až 20 týdnech léčby se má zvážit vysazení léčby. Někteří pacienti s počáteční částečnou odpovědí v úvodu se mohou zlepšit v dalším průběhu léčby i po 20. týdnu.

Starší populace (≥ 65 let)

Není nutná žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

O osobách ve věku ≥75 let jsou k dispozici pouze omezené informace.

Porucha funkce jater nebo ledvin:

U těchto populací pacientů nebyl přípravek Taltz hodnocen. K dávce nelze poskytnout žádná doporučení.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících ve věku 6 až 18 let nebyla zatím bezpečnost a účinnost přípravku Taltz stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Taltz u dětí ve věku do 6 let k léčbě středně těžké až těžké ložiskové psoriázy.

Způsob podání

Subkutánní podání.

Taltz je určen k subkutánní injekční aplikaci. Místa injekční aplikace lze střídat. Přípravek pokud možno neaplikujte do oblastí kůže se známkami psoriázy. Roztok/stříkačka se nesmí protřepávat.

Po příslušném proškolení v technice subkutánní injekční aplikace si pacienti mohou dle uvážení lékaře přípravek Taltz aplikovat sami. Lékař však má pacienty adekvátně sledovat. Úplné pokyny k podávání přípravku jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.3 Kontraindikace

Závažná hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Klinicky významné aktivní infekce (např. aktivní tuberkulóza, viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Infekce

Léčba přípravkem Taltz je spojená se zvýšeným výskytem infekcí, jako jsou infekce horních cest dýchacích, orální kandidóza, konjunktivitida a tinea (viz bod 4.8).

U pacientů s klinicky významnou chronickou infekcí je třeba přípravek Taltz používat s opatrností. Pokud se taková infekce rozvine, pečlivě stav sledujte, a pokud pacient neodpovídá na standardní léčbu nebo infekce dosáhne závažného charakteru, Taltz vysaďte. V léčbě přípravkem Taltz se nemá pokračovat, dokud infekce neustoupí .

Taltz by se nesmí podávat pacientům s aktivní tuberkulózou (TBC). Před nasazením přípravku Taltz u pacientů s latentní TBC zvažte antituberkulózní terapii.

Hypersenzitivita

Byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce, včetně několika případů angioedému, kopřivky a vzácně byly hlášeny pozdní (10–14 dnů po injekčním podání) závažné hypersenzitivní reakce včetně rozšířené kopřivky, dušnosti a vysokých hladin protilátek. Pokud se rozvine závažná hypersenzitivní reakce, ihned přestaňte přípravek Taltz podávat a zahajte odpovídající léčbu.

Zánětlivé střevní onemocnění

Byly hlášené nové případy nebo exacerbace Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy. Při předepisování přípravku Taltz pacientům se zánětlivým onemocněním tlustého střeva, včetně Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy, je nutné postupovat opatrně a pacienty pečlivě sledovat.

Imunizace

Taltz nemá být používán v kombinaci se živými vakcínami. O odpovědi na živé vakcíny nejsou k dispozici žádné údaje, údaje o odpovědi na inaktivované vakcíny jsou nedostatečné (viz bod 5.1).

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné 80mg dávce méně než 1 mmol (= 23 mg) sodíku, v podstatě tedy sodík „neobsahuje“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bezpečnost přípravku Taltz v kombinaci s jinými imunomodulačními přípravky nebo fototerapií nebyla hodnocena.

Nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí in vivo. Nebyla zaznamenána role IL-17 v regulaci enzymů CYP450. Zvýšené hladiny cytokinů během chronického zánětu však potlačují tvorbu některých enzymů CYP450. Protizánětlivé terapie, například inhibitorem IL-17A ixekizumabem, mohou vést k normalizaci hladiny CYP450 s následným snížením expozice souběžně podávaných léků metabolizovaných CYP450. Z toho důvodu tedy nelze vyloučit klinicky relevantní účinek na substráty CYP450 s úzkým terapeutickým indexem a individuální úpravou dávky (kupř. warfarin). Při zahájení léčby ixekizumabem u pacientů léčených těmito typy přípravků je nutné zvážit terapeutické monitorování.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají během léčby a alespoň 10 týdnů po jejím ukončení používat některou účinnou metodu antikoncepce.

Těhotenství

O použití ixekizumabu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech nenasvědčují žádným přímým ani nepřímým škodlivým vlivům na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani na postnatální vývoj (viz bod 5.3). Jako preventivní opatření se doporučuje přípravek Taltz během těhotenství nepoužívat.

Kojení

Není známo, zda se ixekizumab vylučuje do mateřského mléka nebo zda po požití dochází k systémové absorpci. Ixekizumab se však v nízkých hladinách vylučuje do mléka makaků. Po zvážení prospěchu kojení pro dítě na jedné straně a prospěchu léčby pro ženu na druhé straně je nutné se rozhodnout, jestli ukončit kojení nebo přípravek Taltz vysadit.

Fertilita

Vliv ixekizumabu na lidskou fertilitu nebyl hodnocen. Studie na zvířatech nenasvědčují žádným přímým ani nepřímým škodlivým vlivům na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Taltz nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími lékovými reakcemi (ADR) byly reakce v místě injekčního podání a infekce horních cest dýchacích (nejčastěji nazofaryngitida).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky z klinických hodnocení jsou uvedeny v tabulce 1 dle tříd orgánových systémů MedDRA. V jednotlivých třídách orgánových systémů jsou nežádoucí účinky seřazené od nejčetnějších po nejméně četné. V jednotlivých skupinách četnosti jsou nežádoucí účinky léku uváděné v pořadí klesající závažnosti. Kromě toho se u jednotlivých nežádoucích účinků označují kategorie četností podle této konvence: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000); velmi vzácné (< 1/10000).

V klinických hodnoceních v rámci vývoje u ložiskové psoriázy bylo přípravkem Taltz léčeno celkem 4204 pacientů. Z této skupiny bylo 2190 pacientů exponováno přípravku Taltz alespoň po dobu jednoho roku, což představuje 3531 paciento-roků expozice.

Data ze tří placebem kontrolovaných hodnocení fáze III u ložiskové psoriázy byla integrována s cílem vyhodnotit bezpečnost přípravku Taltz ve srovnání s placebem po dobu až 12 týdnů od zahájení léčby. Celkem bylo vyhodnoceno 3119 pacientů (1161 pacientů s dávkou 80 mg každé 4 týdny (Q4W), 1167 pacientů s dávkou 80 mg každé 2 týdny (Q2W) a 791 pacientů, jimž bylo podáváno placebo).

Tabulka 1. Seznam nežádoucích účinků v klinických hodnocenícha

Třída orgánových systémů

 

 

 

Taltz

Placebo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4W

 

Q2W

 

 

 

 

(N = 1161)

 

(N = 1167)

(N = 791)

 

 

 

n (%)

 

n (%)

n (%)

Infekce a infestace

 

 

 

 

 

 

 

Velmi časté

Infekce horních

 

(13,4)

 

163 (14,0)

101 (12,8)

 

cest dýchacíchb

 

 

 

 

 

 

Časté

tinea

 

(0,9)

 

17 (1,5)

1 (0,1)

Méně časté

chřipka

 

(0,9)

 

8 (0,7)

 

rinitida

 

(0,9)

 

9 (0,8)

 

orální kandidózac

 

2 (0,2)

 

9 (0,8)

 

konjunktivitida

 

1 (0,1)

 

8 (0,7)

3 (0,4)

 

celulitidad

 

(0,9)

 

9 (0,8)

2 (0,3)

Poruchy krve a lymfatického systému

 

 

 

 

 

Méně časté

neutropenie f

 

3 (0,3)

 

6 (0,5)

1 (0,1)

 

trombocytopenie f

 

2 (0,2)

 

2 (0,2)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

Časté

Bolest v

 

(1,7)

 

16 (1,4)

4 (0,5)

 

orofaryngu

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální poruchy

 

 

 

 

 

Časté

nauzea

 

(1,3)

 

23 (2,0)

5 (0,6)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

 

 

 

 

 

Méně časté

kopřivka

 

6 (0,5)

 

10 (0,9)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

 

 

 

 

 

Velmi časté

reakce v místě

 

(12,9)

 

196 (16,8)

26 (3,3)

 

injekcee

 

 

 

 

 

 

aPlacebem kontrolovaná klinická hodnocení (fáze III) u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou exponovaných ixekizumabu v dávce 80 mg Q2W nebo 80 mg Q4w nebo placebu po dobu až 12 týdnů

bInfekce horních cest dýchacích zahrnují nazofaryngitidu a infekci horních cest dýchacích

cOrální kandidóza definována jako reakce s preferovanými termíny orální kandidóza a orální mykotické infekce

dCelulitida zahrnuje stafylokokovou celulitidu, celulitidu zevního ucha a erysipel

eReakce v místě injekčního podání byly častější u subjektů s tělesnou hmotností < 60 kg než ve skupině s tělesnou hmotností ≥ 60 kg (25 % vs. 14 % v kombinovaných skupinách Q2W a Q4W)

fNa základě hlášených nežádoucích účinků

Popis vybraných nežádoucích účinků

Reakce v místě injekce

Nejčastější reakce v místě injekce byly erytém a bolest. Tyto reakce byly většinou mírné až středně těžké a nevedly k vysazení přípravku Taltz.

Infekce

V placebem kontrolovaném období klinických hodnocení fáze III u ložiskové psoriázy byly infekce hlášeny u 27,2 % pacientů léčených přípravkem Taltz po dobu až 12 týdnů ve srovnání s 22,9 % pacientů léčených placebem.

Většina infekcí byla nezávažná a mírného až středně těžkého charakteru, a většina z nich si nevyžádala přerušení léčby. Závažné infekce se vyskytly u 13 (0,6%) pacientů léčených přípravkem Taltz a u 3 (0,4 %) pacientů léčených placebem (viz bod 4.4). V průběhu celé doby léčení byly infekce hlášeny u 52,8 % pacientů léčených přípravkem Taltz (46,9 na 100 paciento-roků). Závažné infekce byly hlášeny u 1,6 % pacientů léčených přípravkem Taltz (1,5 na 100 paciento-roků).

Laboratorní hodnocení neutropenie a trombocytopenie

U 9 % pacientů léčených přípravkem Taltz se rozvinula neutropenie. Ve většině případů byl počet neutrofilů ≥ 1000 buněk/mm3. Tyto stupně neutropenie mohou přetrvávat, kolísat nebo být přechodné. Jedno procento pacientů léčených přípravkem Taltz se dostalo na počet neutrofilů < 1000 buněk/mm3.. Obecně neutropenie nevyžadovala vysazení přípravku Taltz. U 3 % pacientů, kteří dostávali Taltz, se projevil posun od normálních hodnot počátečního počtu trombocytů k < 150 000 trombocytů/mm3 až ≥75 000 trombocytů/mm3. Trombocytopenie může přetrvávat, kolísat nebo být přechodná.

Imunogenita

U přibližně 9–17 % pacientů léčených přípravkem Taltz v doporučeném režimu dávkování se rozvinuly protilátky proti přípravku; většinou se jednalo o nízké titry, které nebyly spojené se sníženou klinickou odpovědí po dobu až 60 týdnů léčby. Přibližně 1 % pacientů léčených přípravkem Taltz však mělo potvrzené neutralizující protilátky spojené s nízkými koncentracemi léčiva a sníženou klinickou odpovědí. Spojení mezi imunogenitou a nežádoucími příhodami vzniklými ve spojitosti s léčbou nebylo jasně prokázáno.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

V klinických hodnoceních byly subkutánně podávané dávky až 180 mg bez toxicity limitující dávku.

V klinických hodnoceních byla zaznamenána předávkování subkutánně podanými jednorázovými dávkami až 240 mg, a k žádným závažným nežádoucím příhodám přitom nedošlo. V případě

předávkování se doporučuje sledovat u pacienta rozvoj případných známek či příznaků nežádoucích reakcí a okamžitě zahájit odpovídající symptomatickou léčbu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresiva, inhibitory interleukinu; kód ATC: L04AC13

Mechanizmus účinku

Ixekizumab je monoklonální protilátka IgG4, která se s vysokou afinitou (<3 pM) a specificitou váže na interleukin 17A (IL-17A i IL-17A/F). Patogeneze psoriázy je spojena se zvýšenými koncentracemi IL-17A podporujícími proliferaci a aktivaci keratinocytů. Neutralizace IL-17A ixekizumabem tyto účinky inhibuje. Ixekizumab se neváže na ligandy IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E ani IL-17F.

In vitro testy vazbovosti potvrdily, že se ixekizumab neváže na lidské receptory Fcγ I, IIa a IIIa, ani na složku komplementu C1q.

Farmakodynamické účinky

Ixekizumab moduluje biologické odpovědi indukované nebo regulované prostřednictvím IL-17A. Biopsie psoriatické kůže z hodnocení fáze I ukázala na dávce závislý trend snižování tloušťky epidermis, počtu proliferujících keratinocytů, T-lymfocytů a dendritických buněk a pokles lokální hladiny zánětlivých markerů od výchozího stavu do dne 43. Přímým důsledkem léčby ixekizumabem je snížení erytému, indurace a deskvamace v lézích ložiskové psoriázy.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla hodnocena ve 3 randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných hodnoceních fáze III u dospělých pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou, kteří byli kandidáty na fototerapii nebo systémovou terapii (UNCOVER-1, UNCOVER-2 a UNCOVER-3). Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla také srovnána s etanerceptem (UNCOVER-2 a UNCOVER-3). Pacienti randomizovaní do skupiny léčené přípravkem Taltz, kteří byli sPGA (0,1) respondéři v týdnu 12, byli rerandomizováni do skupin, které dostávaly placebo nebo Taltz po dobu dalších 48 týdnů (UNCOVER-1 a UNCOVER-2). Pacienti randomizovaní do skupin, které dostávaly placebo, etanercept nebo Taltz, a kteří byli non-respondéři sPGA (0,1), dostávali Taltz po dobu dalších 48 týdnů.

Ze 3866 pacientů zařazených do těchto placebem kontrolovaných hodnocení jich 64 % již v minulosti absolvovalo předchozí systémovou léčbu (biologickou, konvenční systémovou nebo terapii psoralenem a ultrafialovým zářením A (PUVA)), 43,5 % již absolvovalo předchozí fototerapii, 49,3 % již absolvovalo předchozí konvenční systémovou terapii a 26,4 % absolvovalo předchozí biologickou terapii psoriázy. Ze všech pacientů dostalo v minulosti 14,9 % alespoň jeden přípravek anti-TNF alfa a 8,7 % dostalo přípravek anti-IL-12/IL-23. 23,4 % pacientů mělo při zahájení hodnocení anamnézu psoriatické artritidy.

Ve všech třech hodnoceních byly koprimárními cílovými parametry podíl pacientů, kteří v týdnu 12 dosáhli v porovnání s placebem odpovědi PASI 75 a sPGA 0 („čistá“) nebo 1 („minimální“). Pacienti ve všech léčených skupinách měli střední výchozí skóre PASI v rozmezí 17,4 – 18,3; 48,3 až 51,2 % pacientů mělo výchozí skóre sPGA na závažné nebo velice závažné úrovni a průměrnou výchozí hodnotu na numerické hodnotící škále svědivosti (itch NRS) v rozmezí 6,3 – 7,1.

Klinická odpověď po 12 týdnech

Do hodnocení UNCOVER-1 bylo zařazeno 1296 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:1:1 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo Q4W] po úvodní dávce 160 mg) po dobu 12 týdnů.

Tabulka 2. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-1

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu oproti

Parametry

 

 

 

placebu (95% CI)

Placebo

Taltz

Taltz

Taltz

Taltz

 

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 431)

 

(N = 432)

(N = 433)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na úrovni

 

330 (76,4)a

354 (81,8)a

 

 

„0“ (čistá) nebo

14 (3,2)

73,1 (68,8, 77,5)

78,5 (74,5, 82,5)

„1“ (minimální)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na úrovni

149 (34,5)a

160 (37,0)a

34,5 (30,0, 39,0)

37,0 (32,4, 41,5)

„0“ (čistá)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI 75

17 (3,9)

357 (82,6)a

386 (89,1)a

78,7 (74,7, 82,7)

85,2 (81,7, 88,7)

 

 

 

 

 

 

PASI 90

2 (0,5)

279 (64,6)a

307 (70,9)a

64,1 (59,6, 68,7)

70,4 (66,1, 74,8)

 

 

 

 

 

 

PASI 100

145 (33,6)a

153 (35,3)a

33,6 (29,1, 38,0)

35,3 (30,8, 39,8)

 

 

 

 

 

 

Pokles ve škále

 

305 (80,5)a

336 (85,9)a

 

 

svědivosti Itch

58 (15,5)

65,0 (59,5, 70,4)

70,4 (65,4, 75,5)

NRS ≥4b

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 374, Taltz 80 mg Q4W N = 379, Taltz 80 mg Q2W N = 391

Do hodnocení UNCOVER-2 bylo zařazeno 1224 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:2:2:2 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo

Q4W] po úvodní dávce 160 mg) nebo etanercept 50 mg dvakrát týdně po dobu 12 týdnů.

Tabulka 3. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-2

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

Parametry

 

Taltz

Taltz

Etanercept

Taltz

Taltz

Placebo

50 mg dvakrát

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 168)

týdně

 

(N = 347)

(N = 351)

 

 

 

 

(N = 358)

 

 

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

 

 

 

 

 

úrovni „0“

 

253 (72,9)a

292 (83,2)a

 

70,5 (65,3,

80,8 (76,3,

(čistá) nebo

4 (2,4)

129 (36,0)

„1“

 

 

 

 

75,7)

85,4)

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

112 (32,3)a,b

147 (41,9)a,b

21 (5,9)c

31,7 (26,6,

41,3 (36,0,

úrovni „0“

1 (0,6)

(čistá)

 

 

 

 

36,7)

46,6)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

4 (2,4)

269 (77,5)a,b

315 (89,7)a,b

149 (41,6)a

75,1 (70,2,

87,4 (83,4,

80,1)

91,3)

 

 

 

 

 

PASI 90

1 (0,6)

207 (59,7)a,b

248 (70,7)a,b

67 (18,7)a

59,1 (53,8,

70,1 (65,2,

 

 

 

 

 

64,4)

75,0)

PASI 100

1 (0,6)

107 (30,8)a,b

142 (40,5)a,b

19 (5,3)c

30,2 (25,2,

39,9 (34,6,

 

 

 

 

 

35,2)

45,1)

Pokles ve

 

 

 

 

 

 

škále

 

 

 

 

62,7 (55,1,

71,1 (64,0,

svědivosti

19 (14,1)

225 (76,8)a,b

258 (85,1)a,b

177 (57,8)a

Itch NRS

 

 

 

 

70,3)

78,2)

≥4d

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bp < 0,001 ve srovnání s etanerceptem

cp < 0,01 ve srovnání s placebem

dPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 135, Taltz 80 mg Q4W N = 293, Taltz 80 mg Q2W N = 303, Etanercept N = 306

Do hodnocení UNCOVER-3 bylo zařazeno 1346 pacientů. Pacienti byli randomizováni v poměru 1:2:2:2 do skupin užívajících placebo nebo Taltz (80 mg každé dva nebo čtyři týdny [Q2W nebo

Q4W] po úvodní dávce 160 mg) nebo etanercept 50 mg dvakrát týdně po dobu 12 týdnů.

Tabulka 4. Výsledky účinnosti v týdnu 12 v hodnocení UNCOVER-3

 

 

Počet pacientů (%)

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

Parametry

 

Taltz

Taltz

Etanercept

 

 

 

Placebo

50 mg

Taltz

Taltz

 

80 mg Q4W

80 mg Q2W

dvakrát

 

(N = 193)

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(N = 386)

(N = 385)

týdně

 

 

 

 

 

 

 

 

(N = 382)

 

 

sPGA na

 

 

 

 

 

 

úrovni „0“

 

291 (75,4)a,b

310 (80,5)a,b

159 (41,6)a

68,7 (63,1,

73,8 (68,5,

(čistá) nebo

13 (6,7)

„1“

 

 

 

 

74,2)

79,1)

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

sPGA na

 

139 (36,0)a,b

155 (40,3)a,b

33 (8,6)a

36,0 (31,2,

40,3 (35,4,

úrovni „0“

(čistá)

 

 

 

 

40,8)

45,2)

 

 

 

 

 

 

PASI 75

14 (7,3)

325 (84,2)a,b

336 (87,3)a,b

204 (53,4)a

76,9 (71,8,

80,0 (75,1,

 

 

 

 

 

82,1)

85,0)

PASI 90

6 (3,1)

252 (65,3)a,b

262 (68,1)a,b

98 (25,7)a

62,2 (56,8,

64,9 (59,7,

 

 

 

 

 

67,5)

70,2)

PASI 100

135 (35,0)a,b

145 (37,7)a,b

28 (7,3)a

35 (30,2, 39,7)

37,7 (32,8,

 

 

 

 

 

 

42,5)

Pokles ve

 

 

 

 

 

 

škále

 

250 (79,9)a,b

264 (82,5)a,b

200 (64,1)a

59,0 (51,2,

61,6 (54,0,

svědivosti

33 (20,9)

Itch NRS

 

 

 

 

66,7)

69,2)

 

 

 

 

 

 

≥4c

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v populaci se záměrem léčit (ITT)

Poznámka: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry

ap < 0,001 ve srovnání s placebem

bp < 0,001 ve srovnání s etanerceptem

cPacienti, kteří měli ve výchozím stavu skóre svědivosti Itch NRS >= 4: placebo N = 158, Taltz 80 mg Q4W N = 313, Taltz 80 mg Q2W N = 320, Etanercept N = 312

Přípravek Taltz byl spojený s rychlým nástupem účinku, s více než 50% snížením středního skóre PASI do týdne 2 (obrázek 1). Procento pacientů dosahujících PASI 75 bylo u přípravku Taltz signifikantně vyšší než u placeba a etanerceptu již v týdnu 1. Přibližně 25% pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhlo skóre PASI < 5 do týdne 2, více než 55% dosáhlo skóre PASI < 5 do týdne 4, a toto procento se zvýšilo na 85% do týdne 12 (ve srovnání s 3%, 14% a 50% u etanerceptu).

U pacientů léčených přípravkem Taltz byla pozorována významná zlepšení závažnosti svědění v týdnu

1.

Obrázek 1. Skóre PASI, procentuální zlepšení při každé návštěvě od počátku (mBOCF) v populaci se záměrem léčit (ITT) během období indukčního dávkování – UNCOVER-2 a UNCOVER-3

Týden léčby

Procentuální zlepšení PASI od začátku léčby

Účinnost a bezpečnost přípravku Taltz byla prokázána bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, tělesnou hmotnost, výchozí tíži PASI, uložení plaků, souběžnou psoriatickou artritidu a předchozí léčbu biologickým přípravkem. Taltz byl účinný u pacientů bez předchozí systémové či biologické léčby, u pacientů s anamnézou biologické/anti-TNF léčby a u pacientů, u kterých biologická/anti-TNF léčba selhala.

Účinnost u non-respondérů na etanercept: Z pacientů, kteří byli v hodnocení UNCOVER-2 (N = 200) zjištěni v týdnu 12 jako sPGA (0,1) non-respondéři a kteří byli po 4týdenním vymývacím období přeřazeni do skupiny užívající Taltz 80 mg Q4W, jich bylo po 12týdenní léčbě přípravkem Taltz schopno dosáhnout 73 % sPGA (0,1) a 83,5 % PASI 75.

Ve dvou klinických hodnoceních která zahrnovala aktivní komparátor (UNCOVER-2 a UNCOVER-3) byla u etanerceptu i u přípravku Taltz četnost závažných nežádoucích příhod 1,9 % a ukončení léčby kvůli nežádoucím příhodám nastalo u 1,2 % pacientů dostávajících etanercept a u 2,0 % pacientů dostávajících Taltz. Četnost infekcí byla u etanerceptu 21,5 % a u přípravku Taltz 26,0 %, přičemž většina příhod byla mírně až středně těžké závažnosti. Četnost závažných infekcí byla u etanerceptu 0,4 % a u přípravku Taltz 0,5 %.

Udržení terapeutické odpovědi v týdnu 60

Pacienti, kteří byli v hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2 původně randomizovaní do skupiny léčené přípravkem Taltz a byli respondéři (tzn. skóre sPGA 0,1) v týdnu 12, byli rerandomizováni na dalších 48 týdnů do režimů léčby placebem nebo přípravkem Taltz (80 mg každé čtyři týdny nebo každých dvanáct týdnů [Q4W nebo Q12W]).

Tabulka 5.

Udržení odpovědi a účinnosti v týdnu 60

 

 

 

 

(hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdíl v odpovědi na léčbu

 

 

Počet pacientů (%)

 

oproti placebu (95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

80 mg Q4W

80 mg Q2W

 

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

(indukce) /

 

placebo

placebo

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

80 mg Q4W

 

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

(udržování)

 

(N = 191)

(N = 211)

(N = 195)

(N = 221)

 

 

Udržená

 

 

 

 

62,4 (55,1,

70,7 (64,2,

úroveň sPGA

 

 

134 (68,7)a

173 (78,3)a

69,8)

77,2)

„0“ (čistá)

12 (6,3)

16 (7,6)

 

 

nebo „1“

 

 

 

 

 

 

(minimální)

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

47,7 (40,4,

56,0 (49,1,

dosažená

3 (1,6)

6 (2,8)

96 (49,2)a

130 (58,8)a

54,9)

62,8)

úroveň sPGA

 

 

 

 

 

 

0 (čistá)

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

66,5 (59,3,

74,3 (68,0,

dosažená

15 (7,9)

19 (9,0)

145 (74,4)a

184 (83,3)a

73,7)

80,5)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

62,0 (54,7,

71,7 (65,4,

dosažená

9 (4,7)

10 (4,7)

130 (66,7)a

169 (76,5)a

69,2)

78,0)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udržená nebo

 

 

 

 

48,2 (40,9,

54,6 (47,7,

dosažená

3 (1,6)

6 (2,8)

97 (49,7)a

127 (57,5)a

55,4)

61,5)

úroveň PASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: N = počet pacientů v analyzované populaci

Pozn.: pacienti, u nichž údaje chyběly, byli považováni za non-respondéry a p < 0,001 ve srovnání s placebem

Přípravek Taltz byl účinný v udržení terapeutické odpovědi u pacientů bez předchozí systémové léčby, bez předchozí biologické léčby, u pacientů s anamnézou biologické/anti-TNF léčby i u pacientů, u nichž biologická/anti-TNF léčba selhala.

U respondérů sPGA (0,1) v týdnu 12, kteří byli rerandomizováni do skupiny s vysazenou léčbou (tzn. s placebem), byl, dle souhrnných údajů z hodnocení UNCOVER-1 a UNCOVER-2, medián doby do relapsu (sPGA ≥ 3) 164 dnů. Z těchto pacientů jich 71,5 % opětovně dosáhlo odpovědi alespoň sPGA (0,1) do 12 týdnů po opětovném nasazení léčby přípravkem Taltz 80 mg Q4W.

Signifikantně výraznější zlepšení bylo prokázáno v týdnu 12 oproti výchozímu stavu ve srovnání s placebem a etanerceptem u psoriázy nehtů (měřeno pomocí Nail Psoriasis Severity Index [NAPSI]), psoriázy skalpu (měřeno pomocí Psoriasis Scalp Severity Index [PSSI]) a palmoplantární psoriázy

(měřeno pomocí Psoriasis Palmoplantar Severity Index [PPASI]). Tato zlepšení psoriázy nehtů, skalpu a palmoplantární psoriázy se u pacientů léčených přípravkem Taltz, kteří byli v týdnu 12 respondéři sPGA (0,1), udrželo i v týdnu 60.

Kvalita života / výsledky hlášené pacienty

V týdnu 12 a napříč studiemi došlo u přípravku Taltz ke statisticky významnému zlepšení kvality života ve vztahu ke zdraví měřené pomocí poklesu na škále Dermatology Life Quality Index (DLQI)

(Taltz 80 mg Q2W od -10,2 do -11,1., Taltz 80 mg Q4W od - 9,4 do -10,7, etanercept od -7,7 do -8,0 a placebo -1,0 do -2,0). Významně větší podíl pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhl hodnot DLQI 0 nebo 1. Napříč studiemi byl Taltz spojen se statisticky významným zlepšením závažnosti svědění, hodnocené podle skóre Itch NRS . Významně větší podíl pacientů léčených přípravkem Taltz dosáhl snížení Itch NRS o ≥ 4 body v týdnu 12 (84,6,% u Taltz Q2W, 79,2 % u Taltz Q4W a 16,5% u placeba) a tento benefit se udržel po dobu až 60 týdnů u pacientů léčených přípravkem Taltz, kteří byli sPGA respondéři (0 nebo 1) v týdnu 12. Neobjevil se žádný důkaz zhoršení deprese po dobu až 60ti týdnů léčby přípravkem Taltz posuzované dle stručného dotazníku pacientem udávané depresivní symptomatologie(Quick Inventory of Depressive Symptomatology Self Report).

Imunizace

Ve studii se zdravými subjekty se nevyskytly žádné bezpečnostní obavy po vakcinacích dvěma inaktivovanými vakcínami (proti tetanu a pneumokokům ), podanými po dvou dávkách ixekizumabu (160 mg a následně druhá dávka 80 mg v odstupu dvou týdnů). Nicméně údaje týkající imunizace nebyly dostatečné pro stanovení závěrů o adekvátní imunitní odpovědi na tyto vakcíny po podání přípravku Taltz.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky odložila povinnost poskytnout výsledky hodnocení přípravku Taltz v léčbě ložiskové psoriázy u jedné nebo více podskupin pediatrické populace (informace o pediatrickém použití naleznete v bodě 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po jedné subkutánní dávce ixekizumabu v rozmezí 5 až 160 mg bylo u pacientů s psoriázou dosaženo průměrné maximální koncentrace do 4 až 7 dnů. Průměrná maximální plazmatická koncentrace (Cmax) ixekizumabu po úvodní dávce 160 mg byla 19,9 (SD 8,15) µg/ml.

Po úvodní dávce 160 mg bylo při režimu dávkování 80 mg Q2W dosaženo stabilního stavu v týdnu 8. Odhady průměrných koncentrací Cmax,ss, a Ctrough,ss jsou 21,5 (SD 9,16) µg/ml a 5,23 (SD 3,19) µg/ml.

Po přechodu z dávkovacího režimu 80 mg Q2W na 80 mg Q4W v týdnu 12 by bylo stabilního stavu

dosaženo přibližně po 10 týdnech. Odhady průměrných koncentrací Cmax,ss, a Ctrough,ss jsou 14,6 (SD 6,04) µg/ml a 1,87 (SD 1,30) µg/ml.

Průměrná biologická dostupnost ixekizumabu po subkutánním podání se v jednotlivých analýzách pohybovala v rozmezí od 54 % do 90 %.

Distribuce

Dle populačních farmakokinetických analýz byl průměrný celkový distribuční objem ve stabilním stavu 7,11 litrů.

Biotransformace

Ixekizumab je monoklonální protilátka. Předpokládá se, že se rozkládá na malé peptidy a aminokyseliny katabolickými cestami stejným způsobem, jako je tomu u endogenních imunoglobulinů.

Eliminace

Dle populační farmakokinetické analýzy byla průměrná sérová clearance 0,0161 l/h. Clearance nezávisí na dávce. Průměrný eliminační poločas je dle odhadu z populační farmakokinetické analýzy u pacientů s ložiskovou psoriázou 13 dnů.

Linearita/nelinearita

Expozice (AUC) se v rozmezí dávek 5 až 160 mg ve formě subkutánních injekcí zvyšovala lineárně.

Starší pacienti

Ze 4204 pacientů s ložiskovou psoriázou, kteří byli v rámci klinických hodnocení vystaveni přípravku Taltz, bylo 301 pacientů ve věku 65 let nebo více a 36 pacientů ve věku 75 let nebo více. Dle populační farmakokinetické analýzy u omezeného počtu starších pacientů (n = 94 pro věk od 65 let výše a n = 12 pro věk od 75 let výše) byla clearance u těchto starších pacientů a u pacientů mladších než 65 let podobná.

Porucha funkce ledvin nebo jater:

Ke stanovení vlivu poruchy funkce ledvin a jater dysfunkce na farmakokinetiku ixekizumabu nebyla provedena žádná specifická klinická farmakologická hodnocení. Předpokládá se, že renální eliminace intaktního ixekizumabu, monoklonální protilátky IgG, je nízká a má minimální význam. Monoklonální protilátky IgG jsou eliminovány zejména intracelulárním katabolismem a neočekává se, že by jaterní dysfunkce měly na clearance ixekizumabu vliv.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje u makaků na základě studií toxicity po opakovaném podání dávky, bezpečnostních farmakologických hodnocení a studií reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádná speciální rizika pro člověka.

39týdenní podávání ixekizumabu makakům v subkutánních týdenních dávkách až 50 mg/kg nevyvolalo žádnou orgánovou toxicitu či nežádoucí účinky na imunitní funkce (např. na T- lymfocytech závislá protilátková odpověď a aktivita NK-lymfocytů). Týdenní subkutánní dávka 50 mg/kg u opic odpovídá přibližně 19násobku úvodní dávky 160 mg přípravku Taltz. U opic vede k expozici (AUC), která je alespoň 61krát vyšší než předpokládaná střední expozice v stabilním stavu u člověka při podávání v doporučeném dávkovacím režimu.

K vyhodnocení karcinogenního či mutagenního potenciálu ixekizumabu nebyly provedené žádné neklinické studie.

U sexuálně zralých makaků, kteří dostávali ixekizumab po dobu 13 týdnů v týdenních subkutánních dávkách 50 mg/kg, nebyl pozorován žádný vliv na reprodukční orgány, menstruační cykly ani sperma.

Ve studiích vývojové toxicity bylo zjištěno, že ixekizumab prochází placentou a v krvi mláďat byl přítomen až do věku 6 měsíců. Ve srovnání se souběžnými kontrolami byla u mláďat opic dostávajících ixekizumab pozorována vyšší postnatální mortalita. Ta se primárně vztahovala k časnému vrhu nebo k zanedbáváním mláďat ze strany matky. Jedná se o častý nález ve studiích u non- humánních primátů a je považován za klinicky irelevantní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Natrium-citrát

Bezvodá kyselina citrónová

Chlorid sodný

Polysorbát 80

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přípravek Taltz může být uchováván mimo chladničku po dobu až 5 dnů při teplotě do 30 ºC.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Jeden ml injekčního roztoku v injekční stříkačce z bezbarvého skla třídy I. Injekční stříkačka je uzavřena v injekčním peru k jednorázovému použití. Balení s 1, 2 nebo 3 předplněnými pery. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Návod k použití

Pečlivě dodržujte pokyny k použití pera uvedené v příbalové informaci.

Předplněné pero je určeno výhradně k jednorázovému použití.

Přípravek Taltz nepoužívejte, pokud se v něm objeví částice nebo pokud je roztok zakalený a/nebo zřetelně hnědý.

Pokud byl přípravek Taltz vystaven mrazu, nesmí se použít.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nizozemsko.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1085/001

EU/1/15/1085/002

EU/1/15/1085/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Datum první registrace: 25.duben 2016

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis