Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tandemact (pioglitazone / glimepiride) – Příbalová informace - A10BD06

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Tandemact
Kód ATCA10BD06
Látkapioglitazone / glimepiride
VýrobceTakeda Pharma A/S

Příbalová informace: informace pro pacienta

Tandemact 30 mg/2 mg tablety Tandemact 30 mg/4 mg tablety Tandemact 45 mg/4 mg tablety pioglitazonum/glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Tandemact a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tandemact užívat

3.Jak se Tandemact užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak Tandemact uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Tandemact a k čemu se používá

Tandemact obsahuje pioglitazon a glimepirid, což jsou antidiabetické látky používané ke kontrole hladiny krevního cukru.

Tandemact se používá u dospělých k léčbě onemocnění diabetes mellitus 2. typu (cukrovka nevyžadující aplikaci inzulinu), když není vhodné použít metformin. Tato cukrovka 2. typu se obvykle objevuje v dospělém věku, když tělo neprodukuje dostatek inzulinu (hormon, který kontroluje hladinu krevního cukru) nebo když neumí účinně využívat vlastní vyprodukovaný inzulin.

Tandemact pomáhá kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi, pokud máte diabetes 2. typu, zvýšením množství dostupného inzulinu a pomůže Vašemu organismu jej lépe využívat. Po 3 až 6 měsících od začátku léčby Váš lékař zkontroluje, zda má Tandemact správný účinek.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Tandemact užívat

Neužívejte Tandemact:

-jestliže jste alergický(á) na pioglitazon, glimepirid, jiné deriváty sulfonylurey, sulfonamidy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

-jestliže máte selháním srdce nebo jste jím měl(a) v minulosti

-jestliže máte onemocnění jater

-jestliže máte diabetickou ketoacidózou (komplikace diabetu s rychlým úbytkem hmotnosti, pocitem na zvracení nebo zvracením)

-jestliže máte závažné problémy se svými ledvinami

-jestliže máte nebo jste někdy měl(a) rakovinu močového měchýře

-jestliže máte krev v moči a Váš lékař tento stav ještě nevyšetřil

-jestliže máte inzulín-dependentním diabetem (Typ 1)

-jesliže jste v diabetickém kómatu

-jestliže jste těhotná

-jestliže kojíte

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Tandemact se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem (viz také bod 4):

-jestliže máte problém se srdcem. U některých pacientů s dlouhodobým diabetem mellitus 2. typu a srdeční chorobou nebo prodělanou mozkovou mrtvicí, kteří byli léčeni

současně pioglitazonem a inzulinem, se rozvinulo selhání srdce. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou příznaky selhání srdce, jako je neobvyklá dýchavičnost nebo rychlý nárůst hmotnosti nebo lokální otok (edém).

-jestliže se ve Vašem těle zadržuje voda (retence tekutin) nebo máte problémy se selháním srdce, zejména pokud Vám je více než 75 let. Jestliže užíváte protizánětlivé léky, které mohou rovněž způsobit zadržování vody v těle a otoky, informujte o tom svého lékaře.

-jestliže trpíte zvláštním typem diabetické choroby očí označované jako edém makuly (otok zadní části oka), informujte svého lékaře, pokud si všimnete jakékoli změny zraku.

-jestliže máte problémy s játry. Než začnete Tandemact užívat, bude Vám odebrán vzorek krve a zkontrolována funkce jater. Tato kontrola mábýt pravidelně opakována. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky naznačující problémy s játry (pocit na zvracení bez zjevné příčiny, zvracení, bolest žaludku, únava, nechutenství a/nebo tmavá moč) –

v takovém případě má být zkontrolována funkce jater.

-jestliže máte cysty na vaječnících (syndrom polycystických ovárií). Může existovat zvýšená pravděpodobnost, že otěhotníte, protože po užití přípravku Tandemact můžete znovu začít ovulovat. Pokud se Vás to týká, zabraňte možnosti neplánovaného početí použitím vhodné antikoncepce.

-jestliže již užíváte jiné léky k léčbě diabetu.

-jestliže máte problémy s enzymem glukóza-6-fosfodehydrogenáza, který může snižovat množství červených krvinek.

Může u Vás také dojít ke snížení počtu krvinek (anémie). Lékař Vám může pomocí vyšetření krve sledovat množství krvinek a funkci jater.

Hypoglykemie

Po užití přípravku Tandemact se u Vás může hladina krevního cukru snížit pod normální úroveň (hypoglykemie). Jestliže se u Vás projeví příznaky hypoglykemie, jako např. studený pot, únava, bolest hlavy, rychlé bušení srdce, svírání žaludku, podrážděnost, nervozita nebo pocit na zvracení, snězte trochu cukru, aby se Vám hladina cukru v krvi opět zvýšila. Nejste-li si jistý(á), jak tento stav rozpoznat, vyžádejte si další informace od svého lékaře nebo lékárníka. Doporučujeme, abyste měli stále u sebe kostky cukru, bonbóny, sušenky nebo ovocný džus s obsahem cukru.

Zlomeniny kostí

U pacientů, zejména u žen, užívajících pioglitazon byl pozorován vyšší počet zlomenin kostí. Při léčbě Vaší cukrovky to lékař vezme v potaz.

Děti a dospívající

Užívání u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Tandemact

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Důvodem je to, že některé léky mohou zeslabovat či zesilovat účinek přípravku Tandemact na hladinu cukru ve Vaší krvi.

Následující léky mohou zvýšit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi. To může vést k riziku vzniku hypoglykemie (nízké hladiny krevního cukru):

-gemfibrozil a fibráty (na snížení vysoké hladiny cholesterolu)

-inzulin, metformin nebo jiné léky k léčbě diabetu mellitu

-fenylbutazon, azopropazon, oxyfenbutazon, léky podobné aspirinu (k léčbě bolesti a zánětu)

-dlouhodobě působící sulfonamidy, tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony, klarithromycin (k léčbě bakteriálních nebo plísňových infekcí)

-anabolické steriody (podporující růst svalové hmoty) nebo substituční léčba mužským pohlavním hormonem

-fluoxetin, inhibitor monoaminooxidázy (k léčbě deprese)

-inhibitory ACE, sympatolytika, disopyramid, pentoxifylin, deriváty kumarinu, jako je warfarin (k léčbě srdečních nebo krevních problémů)

-alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon (k léčbě dny)

-cyklofosfamid, ifosfamid, trofosfamid (k léčbě rakoviny)

-fenfluramin (k redukci hmotnosti)

-tritochalin (k léčbě alergií)

Následující léky mohou snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi. To může vést k riziku vzniku hyperglykemie (vysoké hladiny krevního cukru):

-estrogeny, progestogeny (ženské pohlavní hormony)

-thiazidová diuretika a saluretika, rovněž nazývané močopudné tablety (k léčbě vysokého krevního tlaku)

-levothyroxin (na stimulaci štítné žlázy)

-glukokortikoidy (k léčbě alergií a zánětu)

-chlorpromazin a další fenotiazinové deriváty (k léčbě vážný duševních poruch)

-adrenalin a sympatomimetika (na zvýšení srdečních stahů, k léčbě astmatu nebo ucpání nosu, kašle a nachlazení nebo používané v naléhavých život ohrožujících situacích)

-kyselina nikotinová (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

-dlouhodobé užívání projímadel (k léčbě zácpy)

-fenytoin (k léčbě křečí)

-barbituráty (k léčbě nervozity a poruch spánku)

-azetazolamid (k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku, rovněž označovaného jako glaukom)

-diazoxid (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo nízké hladiny krevního cukru)

-rifampicin (k léčbě infekcí, tuberkulózy)

-glukagon (k léčbě závažně nízkých hladin krevního cukru)

Následující léky mohou zvýšit nebo snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny krevního cukru:

-antagonisté H2 receptorů (k léčbě žaludečních vředů)

-betablokátory, klonidin, guanetidin a reserpin (k léčbě vysokého krevního tlaku nebo selhání srdce). Tyto léky také mohou zakrývat příznaky hypoglykemie, takže při jejich užívání je třeba postupovat zvláště opatrně.

Tandemact může zesílit nebo zeslabit účinek následujících léků:

-deriváty kumarinu, jako je warfarin (na snížení nebo zastavení srážení krve)

Užíváte-li některé z těchto léků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Bude vám zkontrolována hladina krevního cukru a může být třeba upravit Vaší dávku přípravku Tandemact.

Tandemact s alkoholem

Při užívání přípravku Tandemact se vyvarujte pití alkoholu, protože alkohol může nepředvídatelně zvýšit nebo snížit účinek přípravku Tandemact na snížení hladiny cukru v krvi.

Těhotenství a kojení

Neužívejte Tandemact, jestliže jste těhotná. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem. Lékař Vám doporučí přerušení užívání tohoto léku. Pokud kojíte nebo plánujete kojení, Tandemact neužívejte (viz „Neužívejte Tandemact“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nízký nebo vysoký obsah krevního cukru v důsledku užívání glimepiridu může zhoršit bdělost a reakční čas, a to zejména na začátku léčby nebo po její změně nebo pokud Tandemact neužíváte pravidelně. To může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Pokud u Vás dojde k poruchám vidění, buďte opatrní.

Tandemact obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.Jak se Tandemact užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta jednou denně krátce před prvním hlavním jídlem nebo s ním. Lékař Vám řekne, jakou dávku máte užívat nebo v případě potřeby Vám dávkování změní. Tablety se musí polykat celé a zapít vodou.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Tandemact je příliš slabý, informujte o tom svého lékaře.

Pokud dodržujete speciální dietu pro diabetiky, měl(a) byste s ní pokračovat i během užívání přípravku Tandemact.

Pravidelně sledujte svoji váhu, v případě jejího zvýšení to sdělte lékaři.

Lékař Vás v průběhu léčby přípravkem Tandemact bude pravidelně zvát k odběrům krve.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tandemact, než jste měl(a)

Pokud omylem užijete více tablet přípravku nebo přípravek užije dítě nebo někdo jiný, sdělte to okamžitě lékaři nebo lékárníkovi. Hladina Vašeho krevního cukru se může snížit pod normální úroveň. Příznaky mohou zahrnovat studený pot, únavu, bolest hlavy, rychlé bušení srdce, svírání žaludku, podrážděnost, nervozitu, pocit na zvracení, kóma nebo křeče. Hladinu krevního cukru lze zvýšit užitím cukru. Doporučuje se, abyste s sebou nosil(a) několik kostek cukru, sladkosti, sušenky nebo sladký ovocný džus.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Tandemact

Užívejte Tandemact každý den, jak Vám byl předepsán. Zapomenete-li si dávku vzít, pak zapomenutou dávku vynechte a vezměte si následující dávku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Tandemact

Aby Tandemact správně fungoval, je třeba jej užívat denně. Když Tandemact přestanete užívat, může se Vám zvýšit hladina krevního cukru. Před ukončením této léčby se poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U pacientů se vyskytly zejména následující závažné nežádoucí účinky:

U pacientů užívajících Tandemact byla zaznamenána rakovina močového měchýře, a to s frekvencí méně častou (může postihnout až 1 pacienta ze 100). Znaky a příznaky zahrnují krev v moči, bolest při močení nebo náhlé nucení na močení. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, informujte o tom co nejdříve svého lékaře.

U pacientů užívajících Tandemact byla méně často (může postihnout až 1 pacienta ze 100) hlášena hypoglykemie (nízká hladina krevního cukru). Příznaky mohou zahrnovat studený pot, únavu, bolest hlavy, rychlé bušení srdce, svírání žaludku, podrážděnost, nervozitu nebo pocit na zvracení. Je důležité znát, jaké příznaky lze při hypoglykemii (nízká hladina krevního cukru) očekávat. Nejste-li si jistý(á), jak ji rozpoznat a co při výskytu příznaků dělat, vyžádejte si další informace od svého lékaře nebo lékárníka.

U pacientů užívajících Tandemact byl vzácně (může postihnout až 1 pacienta z 1000) hlášen pokles množství krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo podlitin), červených krvinek (jehož důsledkem je bledá kůže a slabost nebo dušnost) a bílých krvinek (jehož důsledkem je vyšší sklon k infekcím). Pokud se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek, co nejdříve se poraďte se svým lékařem. Tyto problémy se zpravidla zlepší, pokud přestanete Tandemact užívat.

U pacientů užívajících Tandemact v kombinaci s inzulinem může také často (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) docházet k lokálním otokům (edémům). Pokud se u Vás vyskytne tento nežádoucí účinek, co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

Zlomeniny kostí se vyskytly často (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) u žen užívajících Tandemact a byly hlášeny i u mužů (četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit) užívajících Tandemact. Pokud pozorujete takové nežádoucí účinky, poraďte se co nejdříve se svým lékařem.

U pacientů užívajících Tandemact bylo hlášeno rozmazané vidění způsobené otokem (nebo tekutinou) v zadní části oka (makulární edém) (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit). Pokud zaznamenáte tento příznak poprvé nebo pokud se zhorší, sdělte to co nejdříve svému lékaři.

U pacientů užívajících Tandemact byly hlášeny alergické reakce (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit). Přestaňte užívat tento léčivý přípravek a vyhledejte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne závažná alergická reakce včetně kopřivky, otoku tváře, rtů, jazyka nebo krku, který může způsobit dechové nebo polykací obtíže.

Při užívání pioglitazonu a sulfonylureátů, včetně glimepiridu, se u některých pacientů vyskytly následující nežádoucí účinky:

Časté

-přírůstek hmotnosti

-závratě

-plynatost

-infekce dýchacích cest

-znecitlivění

Méně časté

-bolesti hlavy

-zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida)

-závratě

-abnormální vidění

-pocení

-únava

-poruchy spánku (nespavost)

-pokles hladiny krevního cukru

-výskyt cukru v moči

-výskyt bílkovin v moči

-zvýšená chuť k jídlu

-zvýšená hladina enzymu laktátdehydrogenáza (LDH)

Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000)

-znatelné změny v krevním obraze

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10000)

-jaterní onemocnění

-alergické reakce včetně alergického šoku

-pocit na zvracení (nauzea), zvracení a průjem

-bolest žaludku

-tlak v břišní dutině

-pocit plnosti žaludku

-citlivost na světlo

-snížení koncentrace soli (sodíku) v krvi

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

-zvýšení hladin jaterních enzymů

-svědění kůže

-vystupující a svědivá kožní vyrážka (kopřivka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Tandemact uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Tandemact obsahuje

-Léčivými látkami jsou pioglitazonum a glimepiridum.

Jedna tableta Tandemact 30 mg/2 mg obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum 2 mg.

Jedna tableta Tandemact 30 mg/4 mg obsahuje pioglitazonum 30 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum 4 mg.

Jedna tableta Tandemact 45 mg/4 mg obsahuje pioglitazonum 45 mg (ve formě pioglitazoni hydrochloridum) a glimepiridum 4 mg.

-Dalšími složkami jsou mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, hyprolóza, monohydrát laktózy (viz bod „2. Tandemact obsahuje monohydrát laktózy“), magnesium-stearát a polysorbát 80.

Jak Tandemact vypadá a co obsahuje toto balení

-Tandemact 30 mg/2 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „30/2“ na straně druhé.

-Tandemact 30 mg/4 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, konvexní tablety s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „30/4“ na straně druhé.

-Tandemact 45 mg/4 mg jsou to bílé až téměř bílé, kulaté, ploché tablety s vyraženým označením „4833 G“ na jedné straně a „45/4“ na straně druhé.

Tablety se dodávají v Al/Al blistrech obsahujících 14, 28, 30, 50, 90 nebo 98 tablet. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup, Dánsko.

Výrobce:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, County Wicklow, Irsko Delpharm Novara S.r.l., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Takeda Belgium

Takeda UAB

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

Tel: +370 521 09 070

takeda-belgium@takeda.com

lt-info@takeda.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Такеда България

Takeda Belgium

Тел.: + 359 2 958 27 36; + 359 2 958 15 29

Tél/Tel: +32 2 464 06 11

 

takeda-belgium@takeda.com

Česká republika

Magyarország

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Takeda Pharma Kft.

Tel: + 420 234 722 722

Tel: +361 2707030

Danmark

Malta

Takeda Pharma A/S

Takeda Italia S.p.A.

Tlf: +45 46 77 11 11

Tel: +39 06 502601

Deutschland

Nederland

Takeda GmbH

Takeda Nederland bv

Tel: 0800 825 3325

Tel: +31 23 56 68 777

medinfo@takeda.de

 

Eesti

Norge

Takeda Pharma AS

Takeda AS

Tel: +372 6177 669

Tlf: +47 6676 3030

info@takeda.ee

infonorge@takeda.com

Ελλάδα

Österreich

TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Takeda Pharma Ges.m.b.H

Τηλ: +30 210 6387800

Tel: +43(0)800 20 80 50

gr.info@takeda.com

 

España

Polska

Takeda Farmacéutica España S.A.

Takeda Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 917 14 99 00

Tel.: +48 22 608 1300

spain@takeda.com

 

France

Portugal

Takeda France

Takeda - Farmacêuticos Portugal, Lda.

Tél: +33 1 46 25 16 16

Tel: + 351 21 120 1457

Hrvatska

România

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o

Takeda Pharmaceuticals SRL

Tel: +385 1 377 88 96

Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Slovenija

Takeda Products Ireland Limited

Takeda GmbH Podružnica Slovenija

Tel: +353 (0) 1 6420021

Tel: +386 (0) 59 082 480

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 (2) 20 602 600

vistor@vistor.is

 

Italia

Suomi/Finland

Takeda Italia S.p.A.

Takeda Oy

Tel: +39 06 502601

Puh/Tel: +358 20 746 5000

Κύπρος

Sverige

Takeda Pharma A/S

Takeda Pharma AB

Τηλ: +45 46 77 11 11

Tel: +46 8 731 28 00

 

infosweden@takeda.com

Latvija

United Kingdom

Takeda Latvia SIA

Takeda UK Ltd

Tel: +371 67840082

Tel: +44 (0)1628 537 900

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis