Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Souhrn údajů o přípravku - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Targretin
Kód ATCL01XX25
Látkabexarotene
VýrobceEisai Ltd

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Targretin 75 mg měkké tobolky

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje 75 mg bexarotenum. Pomocné látky se známým účinkem: sorbitol Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka

Bělavé tobolky s potiskem „Targretin“, obsahující tekutou suspenzi.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Targretin je indikován k léčbě kožních projevů u dospělých pacientů s pokročilým stadiem kožního T-buněčného lymfomu (CTCL), rezistentního vůči nejméně jedné celkové léčbě.

4.2Dávkování a způsob podání

Léčbu bexarotenem může začít a udržovat výhradně lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s CTCL.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka je 300 mg/m2/den. Výpočet počáteční dávky podle plochy tělesného povrchu se provádí takto:

Počáteční dávka (300 mg/m2/den)

Počet 75mg tobolek

Plocha tělesného

Celková denní

Targretinu

povrchu (m2)

dávka (mg/den)

 

0,88 - 1,12

1,13 - 1,37

1,38 - 1,62

1,63 - 1,87

1,88 - 2,12

2,13 - 2,37

2,38 - 2,62

 

 

 

Pokyny k úpravě dávky: dávku 300 mg/m2/den lze upravit na 200 mg/m2/den a pak na 100 mg/m2/den, nebo lze léčbu dočasně přerušit, vyžaduje-li to toxicita. Když jsou toxické příznaky zvládnuty, lze dávky opět opatrně zvýšit. Při náležitém sledování klinických příznaků může jednotlivým pacientům prospět dávka převyšující 300 mg/m2/den. Dávky vyšší než 650 mg/m2/den nebyly u pacientů s CTCL vyhodnocovány. V průběhu klinických zkoušek byl pacientům s CTCL podáván bexaroten až

118 týdnů. Léčba má pokračovat, dokud pacientovi přináší prospěch.

Dětská populace

Bezpečnost a účinnost bexarotenu u dětí (mladších 18 let) nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádná data.

Starší pacienti

Z celkového počtu pacientů s CTCL, zúčastněných v klinických zkouškách, bylo 61 % šedesátiletých a starších a 30 % bylo sedmdesátiletých a starších. Nebyly pozorovány žádné podstatné rozdíly

v bezpečnosti mezi pacienty sedmdesátiletými a staršími a mezi mladšími, nelze však vyloučit vyšší citlivost některých starších jedinců na bexaroten. U starších pacientů se má používat standardní dávka.

Pacienti s renální insuficiencí

Nebyly provedeny žádné formální studie pacientů s insuficiencí ledvin. Podle klinických farmakokinetických dat se močí vylučuje menší podíl bexarotenu a jeho metabolitů. U všech vyhodnocovaných pacientů byla odhadnutá hodnota renální clearance bexarotenu nižší než 1 ml/min. Vzhledem k těmto omezeným údajům je nutno pacienty s ledvinovou nedostatečností, léčené bexarotenem, pečlivě sledovat.

Způsob podání

K perorálnímu podání.

Targretin tobolky mají být užity v jedné denní dávce společně s jídlem. Tobolky se nesmějí žvýkat.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Těhotenství a kojení.

Ženy ve fertilním věku nepoužívající účinný antikoncepční prostředek. Pankreatitida v anamnéze.

Nekontrolovaná hypercholesterolémie. Nekontrolovaná hypertriacylglycerolémie. Hypervitaminóza A.

Nekontrolovaná onemocnění štítné žlázy. Jaterní insuficience.

Probíhající celková infekce.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně: Tobolky Targretin je nutno používat s opatrností u pacientů se známou hypersenzitivitou na retinoidy. Žádné klinické případy zkřížené reaktivity nebyly zaznamenány. Pacienti užívající bexaroten nesmí darovat krev k transfúzi. Butylhydroxyanisol, složka přípravku Targretin, je látka dráždící slizniční tkáně; proto se tobolky musí polknout neporušené a nesmí se rozkousat.

Lipidy: hyperlipidémie byla v klinických studiích identifikována jako účinek související s užitím bexarotenu. Před zahájením léčby bexarotenem se má provést stanovení obsahu krevních lipidů (triglyceridů a cholesterolu) nalačno, které je třeba opakovat jednou týdně, dokud se nestanoví reakce krevních lipidů na bexaroten, což se obvykle stane do dvou až čtyř týdnů, a pak nejméně jednou za měsíc. Hladina triglyceridů nalačno musí být před zahájením léčby bexarotenem normální nebo normalizovaná vhodným zásahem. Je nutno vyvinout maximální úsilí k udržení hladiny triglyceridů nižší než 4,52 mmol/l, aby se snížilo riziko druhotných následků. Je-li hladina triglyceridů nalačno zvýšená nebo se během léčby zvýší, doporučuje se zahájit léčbu hypolipidemiky, a je-li to nutné, snížit dávky (z 300 mg/m2/den bexarotenu denně na 200 mg/m2/den, a je-li třeba, na 100 mg/m2/den) nebo přerušit léčbu. Podle údajů z klinických studií nebyla koncentrace bexarotenu ovlivněna současným podáváním atorvastatinu. Nicméně současné podávání gemfibrozilu se projevilo

podstatným zvýšením koncentrace bexarotenu v plazmě, a proto se současné podávání gemfibrozilu s bexarotenem nedoporučuje (viz bod 4.5). Zvýšenou hladinu sérového cholesterolu je nutno léčit podle současné lékařské praxe.

Pankreatitida: akutní pankreatitida spojená se zvýšenými hodnotami sérových triglyceridů nalačno byla v klinických studiích hlášena. Pacienti s CTCL, u nichž se objevují rizikové faktory pankreatitidy (např. pankreatitida v minulosti, nekontrolovaná hyperlipidémie, nadměrná konzumace alkoholu, nekontrolovaný diabetes mellitus, onemocnění žlučových cest a léčba, o níž je známo, že zvyšuje hladinu triglyceridů nebo je spojena s pankreatickou toxicitou), nesmí být léčeni bexarotenem vyjma případů, kdy je potenciální přínos vyšší než riziko.

Abnormality funkčních jaterních testů (JT): Byly hlášeny zvýšené hodnoty výsledků JT související s užíváním bexarotenu. Na základě údajů z probíhajících klinických studií se zvýšené výsledky JT upravily během jednoho měsíce u 80 % pacientů po snížení dávky nebo po přerušení léčby. Je nutno dosáhnout výsledků JT jako před zahájením léčby a jaterní funkce je třeba pečlivě sledovat každý týden během prvního měsíce a později jednou za měsíc. Je třeba posoudit možnost pozastavení nebo

přerušení léčby bexarotenem, pokud výsledky testů dosáhnou hodnoty vyšší než trojnásobek horního limitu normálních hodnot u SGOT/AST, SGTP/ALT nebo u bilirubinu.

Změny výsledků testu funkce štítné žlázy: u pacientů užívajících bexaroten byly pozorovány změny výsledků testu funkce štítné žlázy, nejčastěji ve formě reverzibilního snížení hladiny hormonů štítné žlázy (celkového tyroxinu [celkového T4] a tyreotropinu (TSH). Je nutno dosáhnout hodnot testu funkce štítné žlázy, které byly před zahájením léčby, a tuto funkci sledovat minimálně jednou za měsíc během léčby a podle výskytu příznaků hypotyreózy. Pacienti se symptomatickou hypotyreózou při léčbě bexarotenem byli léčeni suplementy hormonů štítné žlázy a příznaky vymizely.

Leukopenie: v klinických studiích byla zaznamenána leukopenie související s léčbou bexarotenem. Ve většině případů došlo k úpravě po snížení dávek nebo přerušení léčby. Před zahájením léčby je nutno stanovit počet bílých krvinek a diferenciál a toto vyšetření opakovat jednou za týden během prvního měsíce a později jednou za měsíc.

Anémie: v klinických studiích byla hlášena anémie související s léčbou bexarotenem. Před zahájením léčby je nutno stanovit hodnotu hemoglobinu, a pak jednou za týden v průběhu prvního měsíce a později jednou za měsíc. Sníženou hladinu hemoglobinu je nutno léčit podle současné lékařské praxe.

Zakalení čočky: po léčbě bexarotenem byl u některých pacientů pozorován dříve nezjištěný zákal čočky nebo změna preexistujícího zákalu, které nesouvisely s trváním léčby ani s velikostí dávky. Vzhledem k vysoké prevalenci a přirozenému výskytu šedého zákalu u geriatrických pacientů zúčastněných v klinických zkouškách nebyla zjevná souvislost mezi výskytem zákalu čočky a podáváním bexarotenu. Nicméně nežádoucí účinek dlouhodobé léčby bexarotenem na tvorbu zákalu čočky u lidí nebyl vyloučen. Pacienti léčení bexarotenem, u nichž se vyskytnou zrakové obtíže, musí podstoupit příslušné oftalmologické vyšetření.

Suplementace vitaminu A: vzhledem ke vztahu bexarotenu k vitaminu A je třeba pacienty upozornit na to, aby omezili suplementaci vitaminu A na dávku 15000 IU/den, aby se vyloučilo riziko potenciálních toxických účinků.

Pacienti s cukrovkou: při podávání bexarotenu je třeba věnovat pozornost pacientům užívajícím inzulín, látky zvyšující sekreci inzulínu (např. deriváty sulfonylmočoviny) nebo látky zvyšující citlivost na inzulín (např. inzulín-senzibilizátory na bázi thiazolidindionu). Bexaroten může známým mechanismem účinku potenciálně zvyšovat působení těchto látek, což vede k hypoglykémii. Nebyly hlášeny žádné případy hypoglykémie spojené s užíváním bexarotenu jako monoterapie.

Fotosenzitivita: byla zjištěna souvislost mezi užíváním retinoidů a fotosenzitivitou. Protože údaje

z testů in vitro ukazují, že by bexaroten mohl mít účinek zvyšující citlivost na světlo, je třeba pacienty

varovat, aby v průběhu léčby bexarotenem minimalizovali expozici slunečnímu záření a vyhýbali se soláriím.

Perorální antikoncepční prostředky: bexaroten může potenciálně indukovat metabolické enzymy a tím teoreticky snižovat účinnost kombinovaných hormonálních antikoncepčních prostředků. Je-li tedy ženě ve fertilním věku navrhována léčba bexarotenem, je také nutná spolehlivá nehormonální forma antikoncepce, protože bexaroten patří do třídy léků s vysokým rizikem vzniku malformací u lidí.

Pediatrická populace :

Targretin se nedoporučuje u dětí (mladších 18 let).

Targretin obsahuje malé množství sorbitolu. Pacienti se vzácnou genetickou intolerancí fruktózy by proto neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných látek na bexaroten: žádné formální studie hodnotící lékové interakce s bexarotenem nebyly provedeny. Na základě oxidativního metabolismu bexarotenu cytochromem P-450 3A4 (CYP3A4) lze teoreticky usuzovat, že jeho společné podávání s ostatními substráty CYP3A4, jako jsou ketokonazol, itrakonazol, inhibitory proteáz, klaritromycin a erytromycin, může vést ke zvýšení koncentrací bexarotenu v plazmě. Kromě toho může společné podávání s induktory CYP3A4, např. rifampicinem, fenytoinem, dexametazonem nebo fenobarbitalem, teoreticky způsobit snížení koncentrací bexarotenu v plazmě.

Je nutná obezřetnost v případě současného podávání CYP3A4 substrátů majících úzké terapeutické rozmezí jako např. některá imunosupresiva (cyklosporin, takrolimus, sirolimus), stejně jako při současném podávání přípravku s cytotoxicky působícími látkami např. cyklofosfamidem, etoposidem, finasteridem, ifosfamidem, tamoxifenem a vinka-alkaloidy, na jejichž metabolizaci se CYP3A4 podílí.

Populační analýza koncentrací bexarotenu v plazmě pacientů s CTCL ukázala, že současné podávání gemfibrozilu vedlo k podstatnému zvýšení koncentrací bexarotenu v plazmě. Mechanismus této interakce není známý. Koncentrace bexarotenu nebyly za podobných podmínek ovlivněny současným podáváním atorvastatinu nebo levothyroxinu. Současné podávání gemfibrozilu s bexarotenem se nedoporučuje.

Účinek bexarotenu na jiné látky : existují náznaky toho, že bexaroten může indukovat CYP3A4. Proto může opakované podávání bexarotenu vyústit v autoindukci jeho vlastního metabolismu a zvláště u dávek vyšších než 300 mg/m2/den může zvýšit rychlost metabolismu dalších látek metabolizovaných cytochromem P-450 3A4, např. tamoxifenu, a snížit jejich koncentrace v plazmě. Bexaroten tak může například snižovat účinnost perorálních antikoncepčních prostředků (viz body 4.4 a 4.6).

Bexaroten může potenciálně zvýšit účinek inzulínu, látek zvyšujících sekreci inzulínu (např. derivátů sulfonylmočoviny), nebo inzulin-senzibilizujících látek (např. thiazolidindiony), což vede k hypoglykémii (viz bod 4.4).

Interakce s laboratorními testy: Léčbou bexarotenem mohou být zvýrazněny hodnoty stanovení CA125 u pacientek s rakovinou vaječníku.

Interakce s potravinami: při všech klinických studiích byly pacientům dávány pokyny, aby Targretin tobolky užívali s jídlem nebo hned po jídle. V jedné klinické studii byly hodnoty AUC a Cmax bexarotenu v plazmě podstatně vyšší po podání jídla obsahujícího tuky, než po podání roztoku glukózy. Protože jsou údaje o bezpečnosti a účinnosti, získané v průběhu klinických zkoušek, založeny na podávání s jídlem, doporučuje se, aby byly Targretin tobolky podávány s jídlem.

Na základě oxidativního metabolismu bexarotenu cytochromem P-450 3A4 lze usuzovat, že grapefruitová šťáva může teoreticky vést ke zvýšení plazmatických koncentrací bexarotenu.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství: adekvátní údaje o podávání bexarotenu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech ukázaly reprodukční toxicitu. Na základě porovnání expozice lidských pacientů a zvířat působení bexarotenu nebyla prokázána mez bezpečnosti ohledně teratogenního působení u lidí (viz bod 5.3). Bexaroten je v těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3).

Je-li tento lék neúmyslně užit během těhotenství nebo dojde-li během léčby tímto prostředkem k otěhotnění, musí být pacientka informována o možném ohrožení plodu.

Antikoncepce u mužů a žen: ženy ve fertilním věku musí při užívání bexarotenu používat adekvátní antikoncepční přípravky. Nejpozději jeden týden před zahájením léčby musí být proveden citlivý těhotenský test (např. test obsahu beta podjednotky lidského choriového gonadotropinu v séru – beta- HCG) s negativním výsledkem. Účinná antikoncepce musí být používána od zjištění negativního výsledku těhotenského testu v průběhu celé doby podávání Targretinu a po dobu nejméně jednoho měsíce po jeho vysazení. Doporučuje se používat dvě spolehlivé formy antikoncepce současně. Bexaroten může potenciálně indukovat metabolické enzymy a tím teoreticky snižovat účinnost kombinovaných hormonálních antikoncepčních prostředků (viz 4.5). Pokud se tedy plánuje léčba bexarotenem u ženy ve fertilním věku, doporučuje se také používat spolehlivou nehormonální antikoncepci. Pacienti mužského pohlaví, jejichž sexuální partnerky jsou těhotné, mohou otěhotnět nebo si nejsou jisté, zda nejsou těhotné, musí používat při pohlavním styku kondom v celém průběhu léčby bexarotenem a nejméně jeden měsíc poté.

Kojení: není známo, zda se bexaroten vylučuje do mateřského mléka. Kojící matky nesmějí bexaroten užívat.

Plodnost: nejsou k dispozici žádná data o vlivu bexarotenu na plodnost člověka. U psích samců byly popsány určité účinky (viz sekce 5.3). Ovlivnění fertility nelze vyloučit.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. U pacientů užívajících Targretin však byly zaznamenány závratě a obtíže s viděním. Pacienti pociťující během léčby závratě a obtíže s viděním nesmějí řídit vozidla ani obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

a. Souhrn bezpečnostního profilu

Bezpečnost bexarotenu byla zkoumána v klinických studiích na 193 pacientech s CTCL, kteří užívali bexaroten až 118 týdnů, a u 420 onkologických pacientů s jiným onemocněním než CTCL v jiných studiích.

U 109 pacientů s CTCL, léčených doporučenou počáteční dávkou 300 mg/m2/den, byly nejčastějšími nežádoucími účinky léku hyperlipidémie ((primárně zvýšená hladina triacylglycerolů) 74 %), hypotyreóza (29 %), hypercholesterolémie (28 %), bolesti hlavy (27 %), leukopenie (20 %), pruritus (20 %), slabost (19 %), vyrážka (16 %), exfoliativní dermatitida (15 %) a bolest (12 %).

b. Seznam nežádoucích účinků uspořádaný do tabulky:

Následující nežádoucí účinky související s lékem byly hlášeny během klinických studií u pacientů s CTCL (N=109) léčených doporučenou počáteční dávkou 300 mg/m2/den. Četnost výskytu nežádoucích účinků je klasifikována jako velmi častá (>1/10), častá (>1/100, <1/10), méně častá (>1/1 000, <1/100), vzácná (>1/10 000, <1/1 000) a velmi vzácná (<1/10 000).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

leukopenie

Časté:

reakce podobné lymfomu, lymfadenopatie, hypochromní anémie1,2,3

Méně časté:

krevní dyskrazie, purpura, poruchy srážlivosti, prodloužená doba srážlivosti2,3,

 

anémie1, trombocytopenie3, trombocytémie, eosinofilie1, leukocytóza2,

 

lymfocytóza

Endokrinní poruchy

 

Velmi časté:

hypotyreóza

Časté:

poruchy štítné žlázy

Méně časté:

hypertyreóza

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté:

hyperlipidémie, hypercholesterolémie

Časté:

přírůstek na hmotnosti, zvýšená hodnota AST, zvýšená hodnota ALT, zvýšená

 

laktátdehydrogenáza, zvýšený kreatinin, hypoproteinémie

Méně časté:

dna, bilirubinémie1,3, zvýšený dusík močoviny v krvi1, snížené lipoproteiny

 

HDL

Poruchy nervového systému

Časté:

závratě, hypestézie, nespavost

Méně časté:

ataxie, neuropatie, závrať, hyperestézie, deprese1,2,3, podrážděnost

Oční poruchy

 

Časté:

suché oči, oční problémy

Méně časté:

speficikovaná katarakta1,2,3, amblyopie3, poruchy zorného pole, léze rohovky,

 

abnormální vidění1,2,3, blefaritida, konjunktivitida3

Ušní poruchy

 

Časté:

hluchota

Méně časté:

ušní poruchy

Srdeční poruchy

 

Méně časté:

tachykardie

Cévní poruchy

 

Časté:

periferní edém

Méně časté:

hemoragie, hypertenze, edém3, vasodilatace1,2,3, křečové žíly

Gastrointestinální poruchy

Časté:

nevolnost, průjem1,3, zvracení3, anorexie1, abnormální výsledky jaterních testů,

 

cheilitis2, sucho v ústech2,3, zácpa, plynatost

Méně časté:

pankreatitida1,3, selhání jater, poruchy gastrointestinálního systému1

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté:

exfoliativní dermatitida, svědění, vyrážka

Časté:

kožní ulcerace, alopecie1, hypertrofie kůže, uzlíky v kůži, akné, pocení, suchá

 

pokožka2,3, kožní poruchy

Méně časté:

mokvání1, herpes simplex, pustulózní vyrážka, změny barvy kůže3, poruchy

 

vlasů1, poruchy nehtů1,3

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Časté:

bolesti kostí, kloubů, svalů

Méně časté:

myastenie1

Poruchy ledvin a močových cest

Méně časté:

albuminurie1,3, abnormální funkce ledvin

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Velmi časté:

bolesti, bolest hlavy, astenie

Časté:

alergické reakce, infekce, zimnice1, bolesti břicha, změny hladiny hormonů1

Méně časté:

novotvary, horečka1,2,3, celulitida, parazitární infekce, změny na slizničních

 

tkáních3, bolesti v zádech1,2,3, abnormální výsledky laboratorních testů

1:nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v dávce >300 mg/m2/den

2:nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v dávce 300 mg/m2/den u pacientů s rakovinou jiného typu než CTCL

3:nežádoucí účinky byly pozorovány se zvýšenou frekvencí v případě, že bexaroten byl podáván v dávce

>300 mg/m2/den (při porovnání s podáváním pacientům s CTCL v dávce 300 mg/m2/den) u pacientů s rakovinou jiného typu než CTCL

Další nežádoucí účinky, pozorováné při podávání mimo meze doporučeného dávkování a indikací (tj. při podávání pacientům s CTCL v počáteční dávce >300mg/m2/day nebo při indikacích rakoviny jiného typu než CTCL):

Nově pozorované nežádoucí účinky: tečkovité krvácení, petechie, abnormální bílé krvinky, snížené množství třetího koagulačního faktoru (tromboplastin), abnormální erytrocyty, dehydratace, zvýšená hladina gonádotropního luteinizačního hormonu, úbytek hmotnosti, zvýšená hladina alkalické fosfatázy, zvýšená hladina kreatinfosfokinázy, zvýšená hodnota lipázy, zvýšené množství vápníku

v krvi, migréna, periferní neuritida, změněná citlivost, hypertonie, zmatenost, úzkost, emocionální labilita, spavost, snížené libido, nervozita, šeroslepost, nystagmus, abnormální slzení, hučení v uších, poruchy chuti, bolesti na hrudníku, srdeční arytmie, poruchy periferních cév, generalizovaný edém, vykašlávání krve, dušnost, větší kašel, sinusitida, zánět hltanu, dysfagie, tvoření vředů v ústech, ústní moniliáza, stomatitida, dyspepsie, žízeň, abnormální stolice, říhání, vesikulobulózní vyrážka, makulopapulózní exantém, křeče dolních končetin, krev v moči, soubor chřipkových příznaků, bolesti v pánevní krajině, tělesný zápach.

Byly také pozorovány ojedinělé výskyty následujících nežádoucích účinků: útlum kostní dřeně, snížená hladina protrombinu, snížená hladina gonádotropního luteinizačního hormonu, zvýšená amyláza, snížená hladina sodíku, snížená hladina draslíku, nadbytek kyseliny močové v krvi, snížená hladina cholesterolu, snížená hladina tuků, snížená hladina hořčíku, abnormální chůze, strnulost, cirkumoorální parestezie, abnormální způsob myšlení, bolesti očí, hypovolémie, subdurální hematom, městnavé srdeční selhání, bušení srdce, epistáze, vaskulární anomálie, vaskulární poruchy, bledost, zánět plic, respirační onemocnění, onemocnění plic, onemocnění pohrudnice, zánět žlučníku, poškození jater, žloutenka, cholestatická žloutenka, melaena, zvracení, laryngospasmus, bolestivé nutkání na stolici, rinitida, zvýšená chuť k jídlu, zánět dásní, pásový opar, lupénka, furunkulóza, kontaktní dermatitida, mazotok, lišejová dermatitida, artritida, onemocnění kloubů, retence moči, zhoršené močení, polyurie, noční močení, impotence, abnormální močení, zvětšení prsou, karcinom, zvýšená citlivost na světlo, otoky obličeje, malátnost, virové infekce, zvětšené břicho.

Vyšší výskyt většiny nežádoucích účinků byl zaznamenán při dávkách převyšujících 300 mg/m2/den. Všeobecně vymizely bez následků po snížení dávky nebo přerušení léčby. Nicméně mezi 810 pacienty léčenými bexarotenem, a to včetně těch, jejichž onemocnění nebylo maligní, byly tři závažné nežádoucí účinky s fatálními následky (akutní pankreatitida, subdurální hematom a selhání jater).

Z nich bylo selhání jater následně určeno jako nesouvisející s bexarotenem; jednalo se o jedinou reakci u pacienta s CTCL.

K hypotyreóze obvykle dochází 4-8 týdnů po zahájení léčby. Může být asymptomatická a reaguje na léčbu tyroxinem. Po ukončení léčby vymizí.

Bexaroten má odlišný profil nežádoucích účinků než jiné perorální retinoidy, které nemají selektivní účinek na receptory X (RXR). Díky své primární vazbě na receptory RXR má bexaroten menší tendenci vyvolávat toxické účinky na tkáně sliznic, pokožky, nehtů a vlasů a způsobovat bolesti kloubů a svalů, což jsou účinky často hlášené u přípravků s vazbou na receptory kyseliny retinové (RAR).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování přípravkem Targretin. Předávkování vždy musí být léčeno podpůrnou symptomatickou léčbou podle symptomů, které se vyskytnou u konkrétního pacienta.

Během klinických studií byly podávány dávky do 1000 mg/m2/den bez známek akutní toxicity. Jednotlivé dávky 1500 mg/kg (9000 mg/m2) a 720 mg/kg (14400 mg/m2) byly tolerovány bez významné toxicity u krys a psů.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná cytostatika, ATC kód: L01XX25.

Mechanizmus účinku

Bexaroten je syntetickou sloučeninou, jejíž biologické účinky jsou zprostředkovány selektivní vazbou na , a receptory RXR a jejich aktivací. Jakmile jsou tyto receptory aktivovány, fungují jako transkripční faktory, které regulují procesy, jako jsou například buněčná diferenciace a proliferace, apoptóza a zvýšení citlivosti na inzulín. Schopnost receptorů RXR tvořit heterodiméry s různými partnerskými receptory, které hrají důležitou roli v činnosti a ve fyziologii buněk, naznačuje, že biologické účinky bexarotenu jsou mnohem různorodější než účinky látek, které aktivují receptory RAR. In vitro inhibuje bexaroten růst nádorových buněčných linií pocházejících z hematopoetických a skvamózních buněk. Bexaroten in vivo způsobuje u některých živočišných modelů regresi nádorů a u jiných zabraňuje indukci nádorů. Přesný mechanismus účinku bexarotenu při léčbě lymfomů kožních T-buněk (CTCL – cutaneous T-cell lymphoma ) však není znám.

Klinické výsledky

Tobolky bexarotenu byly hodnoceny v klinických studiích na 193 pacientech s CTCL, z nichž 93 mělo pokročilé stadium choroby odolávající předchozí celkové léčbě. Z 61 pacientů, léčených počátečními dávkami 300 mg/m2/den, dosahovalo celkový poměr odpovědi podle globálního posudku lékaře 51 % (31/61), přičemž procento úplné klinické odpovědi činilo 3 %. Odpovědi byly určeny také skóre pěti klinických příznaků (plocha povrchu, erytém, vyvýšení strupu, odlupování a hypo/hyperpigmentace), které bralo v úvahu též všechny mimokožní projevy CTCL. Celkové procento odpovědi podle tohoto složeného hodnocení činilo 31 % (19/61), přičemž procento úplné klinické odpovědi činilo 7 % (4/61).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Vstřebávání

Poměr vstřebávání/dávka: farmakokinetika byla lineární do dávky 650 mg/m2. Hodnoty poločasu celkové eliminace se pohybovaly obecně mezi jednou a třemi hodinami. Po opakovaném podání jedné dávky denně byly u některých pacientů při úrovni dávek 230 mg/m2 hodnoty Cmax a AUC nižší než příslušné hodnoty u jednorázové dávky. Nebyly pozorovány žádné důkazy dlouhodobé akumulace. Při doporučené úrovni počáteční denní dávky (300 mg/m2) byly farmakokinetické parametry bexarotenu u jednorázové dávky a u opakované denní dávky podobné.

Distribuce

Vazba na proteiny/distribuce: bexaroten je ve vysoké míře (>99%) vázán na plazmatické proteiny. Příjem bexarotenu orgány nebo tkáněmi nebyl hodnocen.

Biotransformace

Metabolismus: mezi metabolity bexarotenu v plazmě patří m.j. 6- a 7-hydroxy-bexaroten a 6- a 7-oxo- bexaroten. Studie in vitro naznačují, že hlavním izoenzymem cytochromu P-450, který je zodpovědný za tvorbu oxidativních metabolitů, je cytochrom P-450 3A4 a že další metabolickou dráhou je glukuronidace. Z vazebných studií metabolitů in vitro, z jejich profilu aktivace retinoidního receptoru a z poměrného zastoupení jednotlivých metabolitů v plazmě vyplývá, že tyto metabolity mají malý vliv na farmakologický profil aktivace retinoidního receptoru bexarotenem.

Eliminace

Vylučování: bexaroten ani jeho metabolity nejsou vylučovány močí v žádném patrném množství. Stanovená clearance ledvin pro bexaroten je méně než 1 ml/min. Vylučování ledvinami není významnou drahou eliminace bexarotenu.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Věk: Na základě populační farmakokinetické analýzy dat pro 232 pacientů ve věku ≥ 65 let a 343 pacientů ve věku <65 let, věk nemá žádný statisticky významný vliv na farmakokinetiku bexarotenu.

Tělesná hmotnost a pohlaví: Na základě analýzy dat z populační farmakokinetiky 614 pacientů s hmotnostním rozmezí 26 až 145 kg se zdánlivá clearance bexarotenu zvyšuje s rostoucí tělesnou hmotností. Pohlaví nemá statisticky významný vliv na farmakokinetiku bexarotenu.

Rasa: Na základě populační farmakokinetické analýzy dat pro 540 pacientů bílého plemene a 44 pacientů černého plemene je farmakokinetika bexarotenu podobná u bílého i černého plemene. Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro hodnocení možných rozdílů ve farmakokinetice bexarotenu pro jiné rasy.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bexaroten není genotoxický. Studie karcinogenity nebyly prováděny. Studie vlivu na fertilitu nebyly prováděny; u pohlavně nedospělých psích samců však byla pozorována reverzibilní aspermatogeneze (28-denní studie) a degenerace varlat (91-denní studie). Když byl bexaroten podáván pohlavně dospělým psům po dobu šesti měsíců, nebyly pozorovány žádné testikulární účinky. Nelze vyloučit vliv na plodnost. U laboratorních zvířecích druhů byl bexaroten spolu s většinou retinoidů teratogenní a embryotoxický při celkových expozicích, jakých lze klinicky dosáhnout i u lidí. U krys a psů léčených bexarotenem došlo při celkových expozicích, jakých lze klinicky dosáhnout u lidí,

k opakovaným případům ireverzibilní katarakty zadní plochy čočky. Etiologie tohoto nálezu není známa. Nežádoucí účinek dlouhodobé léčby bexarotenem na tvorbu katarakty u lidí nebyl vyloučen.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Obsah tobolky: makrogol polysorbát povidon butylhydroxyanisol

Plášť tobolky: želatina

dehydratovaný sorbitol a glycerol (1:1) (glycerol 85%, sorbitol, roztok dehydratovaného sorbitolu 85%, mannitol a voda)

oxid titaničitý (E171)

černý inkoust (SDA 35 alkohol (ethanolðyl-acetát), propylenglykol (E1520), černý oxid železitý (E172), polyvinyl- acetát- ftalát, čištěná voda, isopropylalkohol, makrogol 400, roztok amoniaku 28%)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lékovce.

6.5Druh obalu a velikost balení

Lahev z polyetylénu s vysokou hustotou, s bezpečnostním uzávěrem, obsahující 100 tobolek.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.Držitel rozhodnutí o registraci

Eisai Ltd.

European Knowledge Centre Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Velká Británie

tel :+44 (0) 208 600 1400 fax : :+44 (0) 208 600 1401 e-mail: EUmedinfo@eisai.net

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/01/178/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 29. březen 2001

Datum posledního prodloužení registrace: 29. březen 2006

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis