Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Označení na obalu - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Targretin
Kód ATCL01XX25
Látkabexarotene
VýrobceEisai Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

TEXT NA VNĚJŠÍM OBALU A TEXT NA ŠTÍTKU LÉKOVKY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Targretin 75 mg měkké tobolky

Bexarotenum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna tobolka obsahuje 75 mg bexarotenum

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 měkkých tobolek.

5.ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Pro perorální podání.

Spolknout vcelku.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30 C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lékovce.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/01/178/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Targretin 75 mg

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis