Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Příbalová informace - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Targretin
Kód ATCL01XX25
Látkabexarotene
VýrobceEisai Ltd

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Targretin 75 mg měkké tobolky

Bexarotenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Targretin a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Targretin užívat

3.Jak se přípravek Targretin užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Targretin uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Targretin a k čemu se používá

Léčivá látka v prostředku Targretin, bexaroten, patří do skupiny léků zvaných retinoidy, které jsou příbuzné vitaminu A. Targretin tobolky užívají pacienti s pokročilou formou lymfomu kožních T-buněk (CTCL), u nichž toto onemocnění neodpovídá na jinou léčbu jinými prostředky. CTCL je stav, při kterém se určité buňky lymfatického systému člověka, zvané T-lymfocyty, mění v rakovinné a postihují kůži.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Targretin používat

Neužívejte Targretin

-jestliže víte, že jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bexaroten nebo na kteroukoli z pomocných látek přípravku (uvedenou v bodě 6);

-jestliže jste těhotná nebo kojíte nebo pokud můžete otěhotnět a nepoužíváte účinné antikoncepční prostředky;

-jestliže jste v minulosti trpěl/a zánětem slinivky břišní, jestliže máte nekontrolované zvýšené hodnoty krevních tuků (vysoký cholesterol nebo vysokou hladinu triglyceridů), jestliže máte hypervitaminózu A, jestliže máte nekontrolované onemocnění štítné žlázy, jestliže máte nedostatečnou funkci jater nebo jestliže v současné době trpíte celkovou infekcí.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Targretin se poraďte se svým lékařem, jestliže je vám známo, že jste alergický/á na retinoidy (příbuzné s vitaminem A), trpíte onemocněním jater, máte vysoký obsah tuků v krvi nebo užíváte léky, které mohou způsobit vysoký obsah tuků v krvi, máte nekontrolovaný diabetes mellitus (cukrovku), trpěli jste onemocněním žlučníku nebo žlučových cest nebo konzumujete nadměrné množství alkoholu.

Před zahájením léčby bude patrně nutné provést stanovení hladiny krevních tuků a toto stanovení opakovat během léčby v týdenních intervalech, později jednou za měsíc po dobu užívání tohoto přípravku.

Před zahájením léčby bude pomocí krevních testů zhodnocena funkce vašich jater a štítné žlázy a zkontrolován počet červených a bílých krvinek; tyto hodnoty se budou v průběhu léčby sledovat.

Pokud budete pociťovat v průběhu léčby zrakové obtíže, bude pravděpodobně potřebné pravidelné oční vyšetření.

Co nejvíce omezte pobyt na slunci a nechoďte do solária.

V průběhu léčby neužívejte více než 15000 mezinárodních jednotek (IU)vitaminu A denně.

Děti a dospívající

Targretin tobolky nesmějí užívat děti ani dospívající.

Další léčivé přípravky a přípravek Targretin

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.; zejména se to týká léků, které obsahují

ketokonazol a itrakonazol (používaných proti plísňovým infekcím),

erytromycin, klaritromycin a rifampicin (používaných proti bakteriálním infekcím),

fenytoin a fenobarbital (používaných proti křečím),

gemfibrozil (používaných ke snížení vysoké hladiny krevních tuků, například cholesterolu a triacylglycerolů),

vitaminu A, inhibitorů proteáz (používaných proti virovým infekcím),

a léků obsahujících tamoxifen (používaných proti některým formám rakoviny),

dexametazon (používaných při zánětlivých stavech).

inzulín, látky zvyšující sekreci inzulínu, nebo látky zvyšující citlivost na inzulín (používaných v léčbě cukrovky).

Je to velmi důležité, protože současné užívání více než jednoho léku může někdy posílit nebo oslabit účinek těchto léků.

Přípravek Targretin s jídlem a pitím

Targretin se má užívat při jídle (viz bod 3). Pokud pravidelně konzumujete grapefruity nebo grapefruitovou šťávu, poraďte se s lékařem, protože tyto potraviny mohou ovlivnit reakci vašeho těla na léčbu Targretinem.

Těhotenství a kojení

Targretin může ohrozit vývoj plodu. NEUŽÍVEJTE Targretin pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jestliže jste schopna otěhotnět, musíte nejpozději jeden týden před zahájením léčby absolvovat těhotenský test, který potvrdí, že nejste těhotná. Musíte používat účinnou antikoncepci (prostředek zabraňující početí), a to nepřetržitě jeden měsíc před zahájením léčby, po dobu léčby a nejméně jeden měsíc po jejím ukončení. Doporučuje se používat dva spolehlivé antikoncepční prostředky současně. Pokud užíváte hormonální antikoncepci (například antikoncepční pilulky), měla byste se poradit se svým lékařem.

Jste-li muž a vaše partnerka je těhotná nebo by mohla otěhotnět, musíte při pohlavním styku používat kondom po celou dobu užívání bexarotenu a nejméně jeden měsíc po užití poslední dávky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vliv přípravku Targretin na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje není znám. Pociťujete-li během léčby závratě nebo máte-li zrakové potíže, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Targretin obsahuje sorbitol a butylhydroxyanisol

Targretin obsahuje malé množství sorbitolu (typ cukru). Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem předtím, než užijete tento léčivý přípravek.

Butylhydroxyanisol je látka dráždící slizniční tkáně; proto se tobolky musí polknout neporušené a nesmí se rozkousat.

3.Jak se Targretin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař vám předepíše vhodnou dávku.

Doporučená dávka je 4 až 10 tobolek denně; tobolky se berou jednou denně. Užívejte předepsaný počet tobolek každý den ve stejnou dobu s jídlem. Tobolky je možno užít bezprostředně před jídlem, během něj nebo po něm, podle toho, co vám vyhovuje lépe. Tobolky je nutno polknout celé a nerozkousané.

Jak dlouho se Targretin užívá

Ačkoli někteří pacienti pocítí zlepšení již v průběhu několika prvních týdnů, většina pacientů potřebuje ke zlepšení stavu několik měsíců nebo i delší dobu.

Jestliže jste užil/a více přípravku Targretin, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a více přípravu Targretin, než je předepsaná dávka, musíte kontaktovat svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl/a užít Targretin

Jestliže jste zapomněl/a užít jednu dávku, vezměte si příští dávku s následujícím jídlem v tentýž den a následující den si vezměte svou běžnou dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Targretin

Váš lékař rozhodne, jak dlouho máte užívat přípravek Targretin a kdy má být léčba ukončena. Přípravek nepřestávejte užívat, pokud o tom nerozhodl Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud při užívání Targretinu pociťujete jakékoli zhoršení svého stavu, okamžitě informujte svého lékaře. Někdy je nezbytné upravit dávky nebo přerušit léčbu. Váš lékař vám poradí, jak postupovat.

U pacientů s CTCL, léčených doporučenou denní dávkou, byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (které se mohou objevit u více než 1 z 10 léčených pacientů): snížený počet bílých krvinek;

snížená hladina hormonů štítné žlázy;

zvýšená hladina krevních tuků (triacylglycerolů a cholesterolu); kožní reakce (svědění, zčervenání, podráždění, olupování); bolest hlavy, únava, bolesti.

Časté (které se mohou objevit až u 1 z 10 léčených pacientů):

snížený počet červených krvinek, zduření lymfatických uzlin, zhoršení lymfomu; poruchy štítné žlázy;

zvýšené hodnoty jaterních enzymů, zhoršená funkce ledvin, nízký obsah bílkovin v krvi, přírůstek na váze;

nespavost, závratě, snížená kožní citlivost;

suché oči, hluchota, neobvyklé pocity v očích včetně podráždění a tíhy; otoky nohou a paží;

nevolnost, průjem, sucho v ústech, suché rty, ztráta chuti k jídlu, zácpa, plynatost, abnormální hodnoty jaterních testů, zvracení;

suchá pokožka, kožní poruchy, vypadávání vlasů, kožní ulcerace, akné, ztluštění kůže, uzlíky v kůži, zvýšené pocení;

bolesti kloubů, kostí, svalů;

zimnice, bolesti břicha, alergické reakce, infekce.

Méně časté (které se mohou objevit až u 1 ze 100 léčených pacientů):

krevní poruchy, eosinofilie, leukocytóza, lymfocytóza, purpura, zvýšený nebo snížený počet krevních destiček;

zvýšená funkce štítné žlázy;

zvýšená hladina bilirubinu v krvi, zhoršení funkce ledvin, dna, snížená hladina cholesterolu HDL; podrážděnost, obtíže s rovnováhou, deprese, zvýšená citlivost kůže na dotyk, abnormální nervové čití, závratě;

abnormální vidění, rozostřené vidění, zánět očních víček, šedý zákal, zánět bělma, poškození oční rohovky, poruchy sluchu, defekt zorného pole;

otoky, krvácení, vysoký krevní tlak, rychlý puls, viditelné zvětšení žil, rozšíření krevních cév; poruchy zažívání, selhání jater, zánět slinivky břišní;

změny vlasů, herpes simplex, poruchy nehtů, pustulární vyrážka, mokvání, změna barvy kůže; svalová ochablost;

proteiny v moči, abnormální funkce ledvin;

bolesti v zádech, kožní infekce, horečka, parazitární infekce, abnormální výsledky laboratorních testů, změny na sliznicích, nádory.

Mezi vzácné nežádoucí účinky se smrtelnými následky patří akutní zánět slinivky, krvácení do mozku a jaterní selhání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Targretin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 C. Uchovávejte v dobře uzavřené lékovce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co Targretin obsahuje

Léčivou látkou je bexaroten, jedna tobolka Targretinu obsahuje 75 mg léčivé látky bexarotenu. Pomocnými látkami jsou makrogol, polysorbát, povidon a butylhydroxyanisol.

Plášť tobolky sestává ze želatiny, dehydratovaného sorbitolu a glycerolu (1:1) (glycerol 85%, sorbitol, roztok dehydratovaného sorbitolu 85%, mannitol a voda), oxidu titaničitého (E171) a černého inkoustu (SDA 35 alkohol (ethanolðyl-acetát), propylenglykol (E1520), černý oxid železitý (E172), polyvinyl- acetát- ftalát, čištěná voda, isopropylalkohol, makrogol 400, roztok amoniaku 28%)

Jak Targretin vypadá a co obsahuje toto balení

Targretin se dodává ve formě měkkých tobolek k vnitřnímu užití (perorální podání) v bílé láhvi z umělé hmoty, obsahující 100 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Eisai Ltd. Mosquito Way Hatfield Hertfordshire AL10 9SN Velká Británie

e-mail: EUmedinfo@eisai.net

Výrobce

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel. +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizační složka

Valeant Pharma Magyarország Kft.

Tel: +420 242 485 839

Tel: + 36 1 345 5900

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0)845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Valeant Sp. z o.o. sp.j.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel.: +48 17 865 51 00

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: +46 (0) 8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

 

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

Eisai S.r.l.

Eisai AB

Tel: + 39 02 5181401

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis