Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasermity (sevelamer hydrochloride) – Souhrn údajů o přípravku - V03AE02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Tasermity
Kód ATCV03AE02
Látkasevelamer hydrochloride
VýrobceGenzyme Europe BV

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tasermity 800 mg potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje sevelameri hydrochloridum 800 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Téměř bílé oválné tablety s potiskem „SH-800“ na jedné straně

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Tasermity je indikován pro kontrolu hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených

hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. Sevelamer hydrochlorid má být užíván jako součást vícesložkového léčebného postupu, do kterého mohou patřit vápníkové doplňky kalcitriol nebo

některý z jeho analogů ke kontrole kostní nemoci u pacientů s ledvinovým selháním.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Počáteční dávka

Doporučená počáteční dávka sevelamer hydrochloridu je 2,4 g nebo 4,8 g denně podle klinických potřeb a koncentrace fosforu vséru. Sevelamer hydrochlorid musí být užíván třikrát denněs jídlem.

Hladina sérových fosfátů u pacientů neužívajících

Celková denní dávka sevelamer hydrochloridu

látky vázající fosfáty

800 mg

1,76 – 2,42 mmol/l

(5,5 - 7,5 mg/dl)

1 tablety

3x denně

> 2,42 mmol/l

(7,5 mg/dl)

2 tablety

3x denně

U pacientů, kteří již dříve užívali vazače fosfátů, se podává stejný počet gramůsevelamer hydrochloridu při současném monitorování hladin fosforu vséru tak, aby byly denní dávky optimální.

Titrace a udržovací dávka

Hladiny sérových fosfátů je nutno bedlivě sledovat atitrovat dávku sevelamer hydrochloridu

zvýšením o 0,8 g třikrát denně (2,4 g/den)s cílem snížit jejich hladinu v séru alespoň na 1,76 mmol/l (5,5 mg/dl) nebo méně. Tuto koncentraci je třeba měřit každé dva až tři týdny, dokud se hladina

sérových fosfátů nestabilizuje, a poté podle pravidelného rozvrhu.

Dávkování může kolísat mezi 1 a 5 800 mg tabletami při jednom jídle. Průměrná skutečná denní dávka použitá během chronické fáze jednoleté klinické studie byla 7 gramů sevelamerhydrochloridu.

Pediatrická populace

U pacientů mladších 18 let nebyla dosud stanovena bezpečnost a účinnost tohoto přípravku.

Poškození ledvin

U pacientů v predialyzační péči nebyla dosud stanovena bezpečnost a účinnost tohoto přípravku.

Způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se, aby pacienti užívali sevelamer hydrochlorid vždy při jídle a aby dodržovali předepsanou dietu. Tablety se musí polykat vcelku.Nedrťte, nežvýkejte ani nepřelamujte je před podáním.

4.3Kontraindikace

• Hypersenzitivita na sevelamer hydrochlorid nebo na některou z pomocných látek uvedenou v bodě 6.1.

Hypofosfatemie

Střevní obstrukce

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Účinnost a bezpečnost sevelamer hydrochloridu nebyla dosud vyzkoušena u pacientů s:

poruchami polykání

aktivním zánětlivým střevním onemocněním

poruchami gastrointestinální motility včetně neléčené nebo závažné gastroparézy,

divertikulózy, retence obsahu žaludku a u pacientů s abnormální nebo nepravidelnou stolicí

• anamnézou závažné gastrointestinální operace

Proto je třeba u těchto pacientů přistupovat k léčbě sevelamer hydrochloridem se zvláštní opatrností.

Střevní obstrukce a ileus/subileus

Ve velmi vzácných případech byla u pacientů během léčbysevelamer hydrochloridem pozorována střevní obstrukce a ileus/subileus. Symptomem, který uvedeným stavům předchází, může být zácpa. Pacienty se zácpou je proto potřeba během léčbysevelamer hydrochloridem pečlivě monitorovat. U

pacientů, u kterých se vyvine závažná zácpa nebo jiné závažné gastrointestinální symptomy, je potřeba léčbu sevelamer hydrochloridem znovu přehodnotit.

Vitaminy rozpustné v tucích

V závislosti na příjmu potravy a na povaze konečného stadia renálního selhání se u dialyzovaných pacientů mohou výrazně snížit hladiny vitaminů A, D, E a K. Nelze vyloučit, žesevelamer hydrochlorid může vázat vitaminy rozpustné vtucích, které jsou obsažené v požité potravě. Proto u

těch, kteří tyto vitaminy neužívají, je nutno zvážit sledování hladin vitaminů A, D a E, ale i vyhodnocování hladiny vitaminu K měřením tromboplastinového času, a v případě potřeby tyto vitaminy doplňovat. Dodatečné monitorování vitaminů a kyseliny listové se doporučuje u pacientů

léčených peritoneální dialýzou, protože vklinické studii nebyly hladiny vitaminů A, D, E a Ku těchto pacientů stanovovány.

Nedostatek kyseliny listové

Vzhledem k dosud neúplným údajům nelze při dlouhodobém léčenísevelamer hydrochloridem vyloučit možnost deficitu kyseliny listové.

Hypokalcemie/hyperkalcemie

U pacientů s poruchou funkce ledvin může dojít k hypokalcemii nebo hyperkalcemii. Sevelamer

hydrochlorid neobsahuje vápník. Hladiny sérového vápníku je třeba monitorovat stejně jako při obvyklém sledování dialyzovaných pacientů. V případech hypokalcemie je třeba podávat doplňky s obsahem elementárního kalcia.

Metabolická acidóza

Pacienti s chronickým selháním ledvin jsou predisponováni k rozvoji metabolické acidózy. Zhoršení acidózy bylo hlášeno v řadě studií při přechodu zjiných vazačů fosfátů na sevelamer, kdy byly pozorovány nižší hladiny bikarbonátu u pacientů léčených sevelamer hydrochloridem v porovnání

s pacienty léčenými vazači na bázi vápníku. Proto se doporučuje podrobnější sledování hladin

bikarbonátu v séru.

Peritonitida

U dialyzovaných pacientů existuje určité riziko infekce, které je specifické podle typu dialýzy. U pacientů léčených peritoneální dialýzou (PD) je peritonitida známou komplikací. Vklinické studii

s podáváním sevelamer hydrochloridu bylo uváděno několik případů peritonitidy. U pacientů léčených PD je proto nutné pečlivě sledovat spolehlivé použití vhodných aseptických technik. Je nutné rychlé rozpoznání příznaků peritonitidy a nasazení správné léčby.

Potíže s polykáním a dušení

Bylo hlášeno několik málo případů, kdy se objevily potíže s polykáním tablet sevelamer hydrochloridu. Mnohé z těchto případů se týkaly pacientů skomorbiditami, a to včetně poruch polykání nebo abnormit jícnu. Při použití sevelamer hydrochloridu u pacientů s potížemi s polykáním je třeba postupovat opatrně.

Hypotyreóza

Doporučuje se podrobněji sledovat pacienty shypotyreózou, kterým je současně podáván sevelamer hydrochlorid a levothyroxin (viz bod 4.5).

Dlouhodobá chronická léčba

Vzhledem k tomu, že dosud nejsou k dispozici údaje o chronické léčběsevelamer hydrochloridem po dobu delší než jeden rok, nelze zcela vyloučit, že v důsledku dlouhodobé léčby může dojít k absorpci a akumulaci sevelameru (viz bod 5.2).

Hyperparatyreóza

Sevelamer hydrochlorid sám o sobě není indikován k léčbě hyperparatyreózy. Pacientům se sekundární hyperparatyreózou lze sevelamer hydrochlorid podávat v rámci vícesložkové léčby, která pak může obsahovat vápníkové doplňky, 1,25 - dihydroxy vitamin D3 nebo některý z jeho analogů ke snížení hladiny intaktního parathormonu (iPTH).

Sérový chlorid

Při léčbě sevelamer hydrochloridem může dojít ke zvýšení hladiny sérového chloridu, protože uvnitř střeva může nastat výměna chloridu za fosfor. V průběhu klinických pokusů sice nebylo pozorováno žádné klinicky významné zvýšení sérového chloridu, přesto však je nutno jeho hladinu sledovat tak, jak je to obvyklé u dialyzovaných pacientů. Jeden gramsevelamer hydrochloridu obsahuje přibližně

180 mg (5,1 mEq) chloridu.

Zánětlivé gastrointestinální poruchy

V literatuře byly popsány případy závažných zánětlivých poruch různých částí gastrointestinálního traktu (včetně závažných komplikací jako je krvácení, perforace, ulcerace, nekrózy, kolitida,…)

spojené s přítomností krystalů sevelameru. Nicméně nebyla prokázána příčinná souvislost mezi přítomností krystalů sevelameru a nástupem těchto poruch. Léčba selevamer hydrochloridem by měla být u pacientů, u kterých se objeví závažné gastrointestinální symptomy, přehodnocena.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Dialýza

U dialyzovaných pacientů nebyly provedeny studie sledující interakce.

Ciprofloxacin

Ve studiích interakcí u zdravých dobrovolníků sevelamer hydrochlorid snížil biologickou dostupnost

ciprofloxacinu přibližně o 50 %, byl-li ve studii jednorázové dávky podáván společně se sevelamer hydrochloridem. Z toho plyne, že sevelamer hydrochlorid nemá být podáván společně s

ciprofloxacinem.

Antiarytmika a antikonvulziva

Pacienti užívající antiarytmika k léčbě arytmií a antikonvulziva kléčbě křečových stavů byli

z klinických studií vyloučeni. Při předepisování sevelamer hydrochloridu těmto pacientům je nutná opatrnost.

Levothyroxin

V období po uvedení na trh se objevily velmi vzácné případy zvýšených hladintyreotropního hormonu (TSH) u pacientů, kterým byl současně podávánsevelamer hydrochlorid a levothyroxin. U pacientů užívajících oba přípravky se tedy doporučuje důkladnější sledování hladin TSH.

Cyklosporin, mykofenolát mofetil a takrolimus u pacientů po transplantaci

U pacientů po transplantaci, kterým byl současně podávánsevelamer hydrochlorid, byly hlášeny snížené hladiny cyklosporinu, mykofenolát-mofetilu a takrolimu bez klinických následků (tj. rejekce štěpu). Nelze u nich tedy vyloučit možnost interakce. Vprůběhu podávání této kombinace a po jejím vysazení má být zváženo důkladné monitorování koncentrací cyklosporinu, mykofenolát-mofetilu a takrolimu v krvi.

Digoxin, warfarin, enalapril nebo metoprolol

Ve studiích interakcí u zdravých dobrovolníků nemělsevelamer hydrochlorid žádný vliv na biologickou dostupnost digoxinu, warfarinu, enalaprilu či metoprololu.

Inhibitory protonové pumpy

Po uvedení na trh byly hlášeny velmi vzácné případy zvýšených hladin fosfátů u pacientů užívajících současně sevelamer hydrochlorid s inhibitory protonové pumpy.

Biologická dostupnost

Sevelamer hydrochlorid není vstřebáván a může mít vliv na biologickou dostupnost jiných léčivých přípravků. Při podávání léčivých přípravků, kde by snížení biologické dostupnosti mohlo mít klinicky významný vliv na bezpečnost nebo účinnost, musí být tyto léčivé přípravky podávány nejméně jednu hodinu před nebo tři hodiny po podání sevelamer hydrochloridu nebo lékař musí monitorovat jejich koncentrace v krvi.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost sevelamer hydrochloridu nebyla u těhotných žen stanovena.Při studiích na zvířatech nebylo prokázáno, že by sevelamer hydrochlorid vyvolával embryo-fetální toxicitu. Těhotným ženám lze podávat sevelamer hydrochlorid pouze tehdy, pokud je to zjevně nutné, a po pečlivém zvážení poměru rizik a přínosů, a to s ohledem na matku i plod (viz bod 5.3).

Kojení

Bezpečnost sevelamer hydrochloridu nebyla u kojících žen stanovena.

Kojícím ženám lze podávat sevelamer hydrochlorid pouze tehdy, pokud je to zjevně nutné, a po pečlivém zvážení poměru rizik apřínosů, a to s ohledem na matku i plod (viz bod 5.3).

Fertilita

Nejsou k dispozici údaje o vlivu sevelamer hydrochloridu na fertilitu u lidí. Studie se zvířaty

prokázaly, že sevelamer hydrochlorid nenarušuje fertilitu potkanů (samců ani samic) při expozici dávce ekvivalentní lidské, což je 2násobek maximální dávky v klinické studii – 13 g/den na základě

porovnání relativní plochy tělesného povrchu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sevelamer hydrochlorid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji se vyskytující (≥5% pacientů) nežádoucí reakce patřily vždy do skupiny

gastrointestinálních poruch.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Byla provedena paralelně designovaná studie zahrnující 244 hemodialyzovaných pacientů sléčbou trvající až 54 týdnů a 97 peritoneálně dialyzovaných pacientů sléčbou trvající až 12 týdnů.

Nežádoucí reakce z těchto studií (299 pacientů) a z nekontrolovaných klinických studií (384 pacientů), jsou uvedeny níže v tabulce podle frekvence výskytu. Četnost hlášení je klasifikována následovně: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), nejsou známy (nelze určit z dostupných údajů).

Třídy orgánových

Velmi časté

Časté

Velmi vzácné

Není známo

systémů podle

 

 

 

 

databáze MedDRA

 

 

 

 

Poruchy

 

 

hypersenzitivita*

 

imunitního

 

 

 

 

systému

 

 

 

 

Gastrointestinální

nauzea,

průjem,

 

intestinální

poruchy

zvracení,

dyspepsie,

 

obstrukce,

 

bolest horní

flatulence,

 

ileus/subileus,

 

části břicha,

bolest břicha

 

intestinální

 

zácpa

 

 

perforace

Poruchy kůže a

 

 

 

pruritus, vyrážka

podkožní tkáně

 

 

 

 

*post-marketingové

sledování

 

 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádámezdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Sevelamer hydrochlorid byl po dobu osmi dnů podáván normálním zdravým dobrovolníkům v dávkách až 14 g, což se rovná sedmnácti 800 mg tabletám denně, bez jakýchkoli nežádoucích účinků.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmaceutická skupina: Léčba hyperfosfatemie. ATC Kód: V03 AE02.

Přípravek Tasermity obsahuje sevelamer hydrochlorid, což je nevstřebávaný poly (allylamin hydrochlorid), polymer schopný vázat fosfát, prostý kovu i kalcia. Obsahuje mnohočetné aminy oddělené od polymerového základu jedním uhlíkem. Tyto aminy jsou ve střevě částečně protonovány, a iontovou a vodíkovou vazbou vstupují do interakce s molekulami fosfátu. Sevelamer hydrochlorid snižuje hladinu fosfátů v séru tím, že váže fosfáty v gastrointestinálním traktu.

V klinických studiích sevelamer hydrochlorid účinně snižoval sérové fosfáty u pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

Sevelamer hydrochlorid snižuje výskyt hyperkalcemických příhod ve srovnání s pacienty, kteří užívají pouze vápníkové přípravky schopné vázat fosfáty, pravděpodobně proto, že výrobek sám vápník neobsahuje. V jednoroční sledovací studii bylo prokázáno, že tyto účinky na fosfát a vápník přetrvávají.

Na experimentálních zvířecích modelech bylo prokázáno, že sevelamerhydrochlorid váže žlučové kyseliny jak in vitro, tak in vivo. Vázaní žlučových kyselin pomocí iontoměničových pryskyřic je

osvědčená metoda, jak snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Při klinických studiích poklesla střední hodnota celkového a LDL cholesterolu o 15 – 31 %. K tomuto účinku dochází po 2 týdnech a je udržován i při dlouhodobé terapii. Triglyceridy, HDL cholesterol a albumin zůstávají nezměněny.

V klinických studiích u hemodialyzovaných pacientů nemělsevelamer hydrochlorid sám o sobě konzistentní a klinicky významný účinek na sérovou hladinu intaktního parathormonu (iPTH).

Nicméně, ve 12ti týdenní studii, zahrnující peritoneálně dialyzované pacienty, byla pozorována stejná redukce iPTH jako u pacientů, kterým byl podáván kalcium acetát. U pacientů se sekundárním

hyperparatyreózou se doporučuje aplikovat sevelamer hydrochlorid v rámci vícesložkového léčebného postupu, do kterého lze zařadit vápníkové doplňky, 1,25 - dihydroxy vitamin D3 nebo některý z jeho analogů, a to s cílem snížit hladinu iPTH.

Během klinické studie, která trvala jeden rok, nemělsevelamer hydrochlorid v porovnání

s uhličitanem vápenatým žádné nežádoucí účinky na kostní metabolismus nebo mineralizaci.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Podle výsledků farmakokinetické studie u zdravých dobrovolníků se po podání jedné dávkysevelamer hydrochlorid v gastrointestinálním traktu nevstřebává. Upacientů se selháním ledvin nebyly takovéto farmakokinetické studie prováděny (viz bod 4.4).

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V preklinických studiích prováděných na potkanech a psech bylo prokázáno, žesevelamer hydrochlorid v dávkách 10krát převyšujících maximální lidské dávky snižuje absorpci v tucích rozpustných vitaminů D, E a K a kyseliny listové.

Při studiích na potkanech bylo zjištěno, že sevelamerhydrochlorid v dávkách 15 – 30x převyšujících

dávkování u lidí vyvolává zvýšení hladin mědi v séru. Toto zjištění nebylo potvrzeno při studiích na psech ani při klinických pokusech.

V současné době nejsou k dispozici žádné formální údaje o kancerogenitě léku. Nicméně ze studiíin vitro a in vivo vyplývá, že sevelamer hydrochlorid nemá genotoxický potenciál. Tento lék také není vstřebáván v gastrointestinálním traktu.

Reprodukční studie neprokázaly, že by sevelamerhydrochlorid vyvolával embryoletalitu, fetotoxicitu

či teratogenitu při testovaných dávkách (až do 1 g/kg/den u králíků aaž do 4,5 g/kg/den u potkanů). U plodů potkaních samic, kterým byl podáván sevelamer v dávkách 8- 20krát vyšších než maximální

lidská dávka 200 mg/kg, byl v několika lokalizacích pozorován deficit kosterní osifikace. Tyto účinky mohou druhotně vyplývat z deplece vitaminu D a/nebo vitaminu K při tak vysokých dávkách.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

koloidní bezvodý oxid křemičitý kyselina stearová

Potahová vrstva tablety:

Hypromelosa (E464) diacetomonoacylglycerol

Inkoust na potisk:

černý oxid železitý (E 172)

propylenglykol hypromelosa (E464)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti.

3roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5Druh obalu a obsah balení

HDPE lahvičky s dětským bezpečnostním PP uzávěrem a fóliovým indukčním těsněním. Každá lahvička obsahuje 180 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/953/001

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 26. února 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adresehttp://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis