Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Označení na obalu - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Tekturna
Kód ATCC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobceNovartis Europharm Ltd.
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Tekturna 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

 

7 potahovaných tablet

 

registrován

 

 

14 potahovaných tablet

není

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A

CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

 

 

 

 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

 

již

 

 

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

řípavek

 

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

P

 

 

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

registrován

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

EU/1/07/408/001

 

7 potahovaných tablet

 

 

 

 

EU/1/07/408/002

 

14 potahovaných tablet

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

 

28 potahovaných tablet

 

 

 

EU/1/07/408/004

 

 

 

není

 

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

EU/1/07/408/005

 

50 potahovaných tablet

 

 

EU/1/07/408/006

 

56 potahovaných tabl t

 

 

EU/1/07/408/008

 

90 potahovaných tabl t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípr

ku vázán na lékařský předpis.

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

P

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

 

16.

 

Tekturna 150 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 150 mg potahované tablety

Aliskirenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

 

3.

 

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí

již

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg potahované tablety Aliskirenum
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ

„BLUE BOX“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 bale

í po 28 tabletách.registrován

 

14 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabl tách.

 

28 potahovaných tablet

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 bal

í po 49 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍBÝT UCHOVÁVÁNUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

P

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

9.

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

 

 

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

 

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

není

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

Tekturna 150 mg

 

 

P

 

 

 

registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Tekturna 150 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabletách.

registrován

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

84 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabl tách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

již

 

 

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍMUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

P

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

9.

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/007

 

 

84 potahovaných tablet (3x28)

EU/1/07/408/009

98 potahovaných tablet (2x49)

 

EU/1/07/408/010

280 potahovaných tablet (20x14)

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

č.š.:

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

není

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

již

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

Tekturna 150 mg

 

 

P

 

 

 

registrován

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Tekturna 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

7 potahovaných tablet

 

 

registrován

 

14 potahovaných tablet

 

 

 

 

28 potahovaných tablet

 

 

 

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

50 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

56 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

již

 

 

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍMUSÍ BÝT UCHOVÁVÁNUPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

 

P

 

 

 

 

 

8.

POUŽITELNOST

 

 

Použitelné do:

 

 

 

 

 

9.

 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/408/011

7 potahovaných tablet

 

EU/1/07/408/012

14 potahovaných tablet

 

EU/1/07/408/013

28 potahovaných tablet

EU/1/07/408/014

30 potahovaných tablet

EU/1/07/408/015

50 potahovaných tablet

EU/1/07/408/016

56 potahovaných tablet

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

není

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

již

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

 

řípavek

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

16.

 

Tekturna 300 mg

 

P

 

 

registrován

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

BLISTR (KALENDÁŘNÍ)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tekturna 300 mg potahované tablety

Aliskirenum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

 

3.

 

POUŽITELNOST

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

JINÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pondělí

již

 

 

 

 

Sobota

 

 

 

 

 

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

 

Pátek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

Neděle

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

Tekturna 300 mg potahované tablety Aliskirenum
ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNITŘNÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (BEZ

„BLUE BOX“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Součást vícečetného balení sestávajícího ze 3 bale í po 28 tabletách.registrován

14 potahovaných tablet

 

Součást vícečetného balení sestávajícího z 20 balení po 14 tabl tách.

28 potahovaných tablet

není

 

30 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 3 bal

í po 30 tabletách.

49 potahovaných tablet

 

 

 

Součást vícečetného balení, sestávajícího ze 2 bale

í po 49 tabletách.

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

Před použitím si př čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

řípavek

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

P

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

POUŽITELNOST

 

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

registrován

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

 

 

 

 

č.š.:

 

 

není

 

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 potahovaných tablet (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJjiž

 

 

 

 

 

Výdej léčivého přípra ku vázán na lékařský předpis.

 

 

 

 

 

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

16.

Tekturna 300 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (VČETNĚ „BLUE BOX“)
1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Tekturna 300 mg potahované tablety Aliskirenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg aliskirenu (jako aliskiren-fumarát).

 

3.

 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

 

 

 

84 potahovaných tablet

 

 

 

registrován

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 28 tabletách.

 

 

90 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 3 balení po 30 tabletách.

 

 

 

98 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající ze 2 balení po 49 tabl tách.

 

 

 

 

280 potahovaných tablet

 

 

 

 

 

 

 

Vícečetné balení sestávající z 20 balení po 14 tabletách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

 

 

 

Perorální podání.

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před použitím si př čtěte příbalovou informaci.

 

 

 

 

 

6.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

 

 

 

 

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

 

 

 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

7.

 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

 

P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

POUŽITELNOST

 

 

 

 

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Neuchovávejte při teplotě nad 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCHTO LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNDUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB

Velká Británie

registrován

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

 

 

EU/1/07/408/017

84 potahovaných tablet (3x28)

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 potahovaných tablet (3x30)

 

 

 

EU/1/07/408/019

 

 

není

 

 

 

98 potahovaných tablet (2x49)

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 potahovaných tablet (20x14)

 

13.

ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

č.š.:

 

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípavek

 

 

 

 

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

 

 

 

 

Výdej léčivého přípra ku vázán na lékařský předpis.

 

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

 

16.

Tekturna 300 mg

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis