Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Příbalová informace - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Tekturna
Kód ATCC09XA02
Látkaaliskiren
VýrobceNovartis Europharm Ltd.

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Tekturna 150 mg potahované tablety

 

Aliskirenum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

 

 

registrován

 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1.

Co je Tekturna a k čemu se používá

 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tekturna užívat

3.

Jak se Tekturna užívá

 

4.

Možné nežádoucí účinky

 

5.

Jak přípravek Tekturna uchovávat

 

6.

Další informace

 

1.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 

není

 

Tekturna patří do nové skupiny léčivých přípravků azýva ých inhibitory reninu. Tekturna pomáhá snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují m ožství a giotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí zúže í cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krev ího tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatíženíjižsrdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny cévy mozku, srdce a ledvin. To mů e způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA UŽÍVAT

 

řípavek

Neužívejte přípr vek Tekturna

-

jestliže jste lergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

 

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

-

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

 

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

-

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

-

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

Ptransplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tekturna je zapotřebí

-jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

-jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

-jestliže jste již zažil angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Tekturna užívat.

Podávání přípravku Tekturna dětem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve věku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

registrován

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař můžete potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud uží te některý z následujících léků:

- léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, d plňky draslíku. - furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diu e ika neb li “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

- ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

- určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané ne teroidní protizánětlivé léky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

není

 

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste těhotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o tom, že si myslíte, že můžete být těhotná ebo plá uj te těhotenství. Pokud užíváte přípravek Tekturna, nekojte.

 

již

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

řípavek

 

Můžete pociťovat závratě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje n bo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

3. JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy už vejte ří ravek Tekturna přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

PLidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně a menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem. Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tekturna nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

5. JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVATnení

registrován

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskyt e v závaž é míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

použitelnosti se vztahuje poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte při t plotě nad 30°C.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

řípavek

již

Uchovávejte v pů odním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

-

Léčivou látkou je aliskiren 150 mg (jako aliskiren-fumarát).

-

omocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

 

makrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

Ptitaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 150 mg potahované tablety jsou světle růžové, bikonvexní kulaté tablety s potiskem “IL” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Přípravek Tekturna je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Velká Británie
Výrobce
Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131
I-80058 Torre Annunziata/NA Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungár a Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

 

Novartis s.r.o.

 

Nova tis Pha ma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

registrován

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

T l: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

Norge

 

Novartis Pharma GmbH

již

neníNovartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Österreich

Novartis Pharma S rvic s Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

Polska

 

Novartis (Hell s) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

España

 

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

řípavek

 

Tel: +351 21 000 8600

Tel: +34 93 306 42 00

 

P

 

România

France

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

Slovenija

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

registrován

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 

 

již

není

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

 

Tekturna 300 mg potahované tablety

 

Aliskirenum

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

 

 

registrován

 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

 

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalové informaci naleznete:

 

1.

Co je Tekturna a k čemu se používá

 

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tekturna užívat

3.

Jak se Tekturna užívá

 

4.

Možné nežádoucí účinky

 

5.

Jak přípravek Tekturna uchovávat

 

6.

Další informace

 

2.

CO JE TEKTURNA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

 

 

není

 

Tekturna patří do nové skupiny léčivých přípravků azýva ých inhibitory reninu. Tekturna pomáhá snižovat krevní tlak. Inhibitory reninu snižují m ožství a giotenzinu II, který může organismus produkovat. Angiotenzin II působí zúže í cév, což zvyšuje krevní tlak. Snížení množství angiotenzinu II umožňuje uvolnění cév a tím snížení krev ího tlaku.

Vysoký krevní tlak zvyšuje zatíženíjižsrdce a cév. Pokud toto trvá dlouhou dobu, mohou být poškozeny cévy mozku, srdce a ledvin. To mů e způsobit mozkovou příhodu, srdeční selhání, infarkt nebo selhání ledvin. Snížení krevního tlaku k normálním hodnotám snižuje riziko vzniku těchto příhod.

4.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TEKTURNA UŽÍVAT

 

řípavek

Neužívejte přípr vek Tekturna

-

jestliže jste lergický/á (přecitlivělý/á) na aliskiren nebo na kteroukoli další složku přípravku

 

Tekturna. Pokud si myslíte, že můžete být alergický(á), požádejte o radu svého lékaře.

-

jestliže se u Vás již vyskytl v souvislosti s užíváním aliskirenu angioedém (obtíže při dýchání,

 

nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

-

průběhu posledních 6 měsíců těhotenství nebo jestliže kojíte, viz bod Těhotenství a kojení.

-

jestliže užíváte cyklosporin (léčivý přípravek používaný u transplantací jako prevence odmítnutí

Ptransplantovaného orgánu nebo u jiných stavů např. revmatoidní artritidy nebo atopické

dermatitidy) nebo verapamil (léčivý přípravek užívaný ke snížení krevního tlaku, úpravě srdečního rytmu nebo k léčbě anginy pectoris) nebo chinidin (léčivý přípravek užívaný k úpravě srdečního rytmu).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Tekturna je zapotřebí

-jestliže užíváte diuretika (druh léčivých přípravků známých také jako “vodu odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči).

-jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

-jestliže jste již zažil angioedém (obtíže při dýchání, nebo polykání, nebo otoky obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Tekturna užívat.

Podávání přípravku Tekturna dětem a mladistvým se nedoporučuje.

U pacientů ve věku 65 let a starších není nutná zvláštní úprava dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

registrován

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Váš lékař můžete potřebovat změnit Vaši dávku a/nebo udělat jiná opatření, pokud uží te některý z následujících léků:

- léky zvyšující obsah draslíku v krvi. Mezi ty patří draslík šetřící diuretika, d plňky draslíku. - furosemid, léčivý přípravek, který patří do skupiny léků známých jako diu e ika neb li “vodu

odstraňující” tablety, které zvyšují množství tvorby moči.

- ketokonazol, léčivý přípravek užívaný k léčbě plísňové infekce.

- určité typy léčivých přípravků, které odstraňují bolest, nazývané ne teroidní protizánětlivé léky (NSAIDs = non-steroidal anti-inflammatory drugs).

Užívání přípravku Tekturna s jídlem a pitím

Přípravek Tekturna užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas.

Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Těhotenství a kojení

není

 

Neužívejte přípravek Tekturna pokud jste těhotná. Je důležité, abyste lékaře okamžitě informovala o tom, že si myslíte, že můžete být těhotná ebo plá uj te těhotenství. Pokud užíváte přípravek Tekturna, nekojte.

 

již

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

řípavek

 

Můžete pociťovat závratě, a to může ovlivnit schopnost koncentrace. Dříve než budete řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje n bo vykonávat jiné činnosti, které vyžadují soustředění, ujistěte se, že víte, jak budete reagovat na účinky přípravku Tekturna.

5. JAK SE TEKTURNA UŽÍVÁ

Vždy už vejte ří ravek Tekturna přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

PLidé, kteří mají vysoký krevní tlak, často nepozorují žádné příznaky tohoto onemocnění. Mnoho se jich může cítit docela normálně. Je velmi důležité abyste užíval(a) tento lék přesně podle pokynů svého lékaře, a tak dosáhl(a) nejlepších výsledků a snížil(a) riziko nežádoucích účinků. Dodržujte návštěvy u svého lékaře přesto, že se budete cítit dobře.

Obvyklá počáteční dávka přípravku je jedna 150mg tableta jednou denně.

Podle Vaší odpovědi na léčbu Vám může lékař předepsat vyšší dávku, jednu 300mg tabletu jednou denně. Lékař Vám může předepsat přípravek Tekturna spolu s jinými léky, které se užívají k léčbě vysokého krevního tlaku.

Způsob podání

Doporučuje se tablety zapíjet vodou. Přípravek Tekturna užívejte jednou denně s menším množstvím jídla, každý den nejlépe ve stejný čas. Neužívejte přípravek Tekturna společně s grapefruitovou šťávou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tekturna, než jste měl(a)

Pokud jste náhodou užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Tekturna, poraďte se okamžitě s lékařem. Můžete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tekturna

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Tekturna, vezměte si ji, jakmile si na to vzpomenete a další dávku si vezměte v obvyklém čase. Pokud si však na to vzpomenete téměř v době, kdy máte užít další dávku, vezměte si jednoduše další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Tekturna nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (postihují méně než 1 z 10 pacientů): Průjem.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 pacientů): Kožní vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 pacientů): Angioedém (potíže s dýcháním nebo polykáním,

nebo otok obličeje, rukou a nohou, očí, rtů a/nebo jazyka).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): Potíže s ledvinami.

5. JAK PŘÍPRAVEK TEKTURNA UCHOVÁVATnení

registrován

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskyt e v závaž é míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

použitelnosti se vztahuje poslednímu dni uvedeného měsíce. Neuchovávejte při t plotě nad 30°C.

Přípravek Tekturna nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba

řípavek

již

Uchovávejte v pů odním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Tekturna obsahuje

-

Léčivou látkou je aliskiren 300 mg (jako aliskiren-fumarát).

-

omocnými látkami jsou krospovidon, hydroxypropylmethylcelulosa, magnesium-stearát,

 

makrogol, mikrokrystalická celulosa, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, oxid

Ptitaničitý (E 171), černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Jak Tekturna vypadá a co obsahuje balení

Tekturna 300 mg potahované tablety jsou světle červené, bikonvexní, oválné tablety s potiskem “IU” na jedné straně a “NVR” na straně druhé.

Tekturna je dodáván v balení obsahujícím 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 nebo 280 tablet. Vícečetné balení obsahuje 84 (3x28), 90 (3x30), 98 (2x49) nebo 280 (20x14) tablet.Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road Horsham
West Sussex, RH12 5AB Velká Británie
Výrobce
Novartis Farma S.p.A. Via Provinciale Schito 131
I-80058 Torre Annunziata/NA Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

 

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

 

Novartis Pharma GmbH

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

 

Tél/Tel: +49 911 273 0

България

 

Magyarország

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Hungár a Kft. Pharma

Тел.: +359 2 489 98 28

 

Tel.: +36 1 457 65 00

Česká republika

 

Malta

 

Novartis s.r.o.

 

Nova tis Pha ma Services Inc.

Tel: +420 225 775 111

 

Tel: +356 2298 3217

Danmark

 

 

registrován

 

Nederland

Novartis Healthcare A/S

 

Novartis Pharma B.V.

Tlf: +45 39 16 84 00

 

T l: +31 26 37 82 111

Deutschland

 

Norge

 

Novartis Pharma GmbH

již

neníNovartis Norge AS

Tel: +49 911 273 0

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Österreich

Novartis Pharma S rvic s Inc.

Novartis Pharma GmbH

 

Tel: +372 60 62 400

 

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

 

Polska

 

Novartis (Hell s) A.E.B.E.

 

Novartis Poland Sp. z o.o.

Τηλ: +30 210 281 17 12

 

Tel.: +48 22 550 8888

España

 

Portugal

Novartis Farmacéutica, S.A.

 

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

řípavek

 

Tel: +351 21 000 8600

Tel: +34 93 306 42 00

 

P

 

România

France

 

Novartis Pharma S.A.S.

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tél: +33 1 55 47 66 00

 

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

 

Slovenija

Novartis Ireland Limited

 

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

 

Tel: +386 1 300 75 77

Ísland

 

Slovenská republika

Vistor hf.

 

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

 

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

 

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

 

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

 

Puh/Tel: +358 9 61 33 22 11

Κύπρος

 

Sverige

 

Δημητριάδης και Παπαέλληνας Λτδ

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

 

 

registrován

 

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

 

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

 

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 7 887 070

 

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

 

 

 

Novartis Pharma Services Inc.

 

 

 

Tel: +370 5 269 16 50

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

 

 

již

není

 

řípavek

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis