Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Telmisartan Actavis (telmisartan) – Příbalová informace - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Telmisartan Actavis
Kód ATCC09CA07
Látkatelmisartan
VýrobceActavis Group PTC ehf

Příbalová informace: informace pro uživatele

Telmisartan Actavis 20 mg tablety

Telmisartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

3.Jak se Telmisartan Actavis užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Telmisartan Actavis uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

Telmisartan Actavis patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II.

Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází ke zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Telmisartan Actavis blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.

Telmisartan Actavis se užívá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých. „Esenciální“ znamená, že vysoký krevní tlak není způsoben žádnými jinými okolnostmi.

Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může poškozovat krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdečnímu infarktu, k selhání srdce nebo ledvin, k cévní mozkové příhodě, nebo ke slepotě. V době před vznikem poškození zvýšený krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Proto je velmi důležité pravidelným měřením ověřovat, zda jsou hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí.

Telmisartan Actavis se také používá ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod (např. srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda), kterými jsou ohroženi dospělí pacienti s nedostatečným krevním zásobením srdce nebo dolních končetin nebo kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo vysoce rizikoví pacienti s cukrovkou. Lékař Vám sdělí, zda máte vysoké riziko těchto příhod.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

Neužívejte Telmisartan Actavis

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

 

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se přípravku Telmisartan Actavis

 

v časném těhotenství – viz bod Těhotenství.).

jestliže máte závažné jaterní onemocnění, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest

 

(problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku) nebo jakékoliv jiné závažné jaterní

 

onemocnění.

-jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi před tím, než začnete přípravek Telmisartan Actavis užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů nebo onemocnění:

 

Onemocnění ledvin nebo prodělaná transplantace ledvin

 

Stenóza renální artérie (zúžení tepny, která přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)

 

Onemocnění jater

 

Problémy se srdcem

 

Zvýšená hladina hormonu aldosteron (zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých

 

krevních minerálů)

Nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace

 

organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody z těla) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným

 

močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě

 

s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení

Zvýšená hladina draslíku v krvi

 

Cukrovka.

Před užitím přípravku Telmisartan Actavis se poraďte s Vaším lékařem:

-pokud užíváte digoxin.

-pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte Telmisartan Actavis”.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

V případě operace nebo narkózy je nutno sdělit lékaři, že užíváte přípravek Telmisartan Actavis.

Telmisartan Actavis může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Děti a dospívající

Použití přípravku Telmisartan Actavis u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Telmisartan Actavis

Léky obsahující lithium, užívané k léčbě některých typů deprese.
Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“), ACE inhibitory, blokátory receptoru angiotenzinu II, NSA (nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), heparin, imunosupresiva (například cyklosporin nebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.
Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem Telmisartan Actavis.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Váš lékař může dospět k závěru, že je třeba změnit dávkování některých jiných léčivých přípravků, které užíváte, nebo že je nutno přijmout další opatření. V některých případech možná budete muset užívání některého léku ukončit. To se týká zejména léků uvedených níže, pokud se užívají současně s přípravkem Telmisartan Actavis

-Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte Telmisartan Actavis” a “Upozornění a opatření”).

-Digoxin.

Účinek přípravku Telmisartan Actavis může být oslaben současným užíváním léků ze skupiny NSA (nesteroidních protizánětlivých léků, například kyseliny acetylsalicylové nebo ibuprofenu) nebo kortikosteroidy.

Telmisartan Actavis může zesilovat účinek jiných léků, které jsou užívány k léčbě vysokého krevního tlaku a krevní tlak snižují, nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat (např. baklofen, amifostin). Krevní tlak může být dále snížen alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať, když vstanete. Pokud potřebujete upravit dávku jiných léků, když užíváte Telmisartan Actavis, musíte se poradit s Vaším lékařem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Telmisartan Actavis dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsící těhotenství způsobit při užívání závažné poškození dítěte.

Kojení

Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Telmisartan Actavis se nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit, zejména u novorozenců nebo předčasně narozených dětí. Pokud kojíte, nesmíte Telmisartan Actavis užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé během léčby přípravkem Telmisartan Actavis pociťují závratě nebo únavu. Pokud pociťujete závrať nebo únavu, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3.Jak se Telmisartan Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčbě vysokého krevního tlaku je obvyklá dávka přípravku Telmisartan Actavis pro většinu pacientů jedna 40 mg tableta jednou denně, která upravuje krevní tlak 24 hodin.

Lékař Vám doporučil nižší dávku, jednu 20 mg tabletu denně. Telmisartan Actavis lze užívat v kombinaci s diuretiky („tabletami na odvodnění"), jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek přípravku Telmisartan Actavis na snížení krevního tlaku.

Ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod je obvyklá dávka 1 tableta přípravku Telmisartan Actavis 80 mg denně. Při zahájení preventivní léčby přípravkem Telmisartan Actavis 80 mg by měl být často měřen krevní tlak.

U pacientů s poruchou funkce jater by obvyklá dávka neměla přesáhnout 40 mg jednou denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje na začátku léčby dávka 20 mg.

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu. Telmisartan Actavis můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety je třeba spolknout a zapít vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem .Je důležité, abyste užívali přípravek Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan Actavis, než jste měl(a)

Je důležité dodržovat dávkování předepsané lékařem. Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, poraďte se s lékařem, co máte dělat nebo kontaktujte pohotovost nejbližší nemocnice. Nejčastějšími příznaky předávkování telmisartanem je nízký krevní tlak (hypotenze) a zrychlená srdeční činnost (tachykardie). Hlášeno bylo také zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), závrať, vysoká hladina kreatininu v krvi a náhlé selhání funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Telmisartan Actavis

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Telmisartan Actavis, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže tabletu jeden den nevezmete, vezměte si normální dávku následující den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete Telmisartan Actavis užívat

Užívejte Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, dokud Vám jej lékař bude předepisovat, aby byl Váš krevní tlak upraven. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnou u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závážné a vyžadují okamžitý lékařský zásah :

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte okamžitě lékaře :

Sepse*(často nazývaná „otrava krve “, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla), rychle nastupující otoky kůže a podkoží (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se

vyskytnout až u 1 pacienta z 1000), ale extrémně závažné a pacienti musí přestat užívat přípravek a okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se tyto příznaky neléčí, mohou vést k úmrtí.

Možné nežádoucí účinky telmisartanu

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených kvůli snížení rizika kardiovaskulárních příhod.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), nedostatek červených krvinek (anemie), vysoká hladina draslíku, potíže při usínání, pocity smutku (deprese), mdloba (synkopa), pocit točení hlavy (závrať), zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených pro vysoký krevní tlak, závrať po postavení (ortostatická hypotenze), zkrácený dech (dušnost), kašel, bolesti břicha, průjem, pocit nepohody v břiše (břišní diskomfort), otok, zvracení, svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka, bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, bolesti na hrudi, pocity slabosti a zvýšená hladina kreatininu v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofílie), pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce), alergické reakce (například vyrážka, svědění, potíže s dechem, sípání, otok tváře nebo nízký krevní tlak), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), pocity úzkosti, ospalost, poruchy zraku, zrychlená srdeční činnost (tachykardie), sucho v ústech, žaludeční nevolnost, poruchy vnímání chuti (dysgeusie), abnormální

funkce jater (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů)**, náhlý otok kůže a sliznic (angioedém), ekzém (porucha kůže), zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria),

závažná poléková vyrážka, bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach, onemocnění připomínající chřipku, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), zvýšená hladina kyseliny močové, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým účinkem telmisartanu.

**Případy progresivního zjizvení plicní tkáně byly hlášeny během podávání telmisartanu. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak Telmisartan Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce nebo blistru za „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Al/Al blistry :

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

HDPE lahvička :

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Telmisartan Actavis obsahuje

-Léčivou látkou je telmisartanum. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg.

-Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelózy, mannitol, povidon, hydroxid draselný.

Jak Telmisartan Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Telmisartan Actavis 20 mg jsou bílé, kulaté, ploché tablety s písmenem T na jedné straně

Velikosti balení:

Al/Al krabičky s blistry: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet

Lahvičky: 30 a 250 tablet.

Lahvička obsahuje vysoušedlo, nepolykejte.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobci

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

a

Actavis Ltd.

B 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

Malta

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.ema.europa.eu/.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Telmisartan Actavis 40 mg tablety

Telmisartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

3.Jak se Telmisartan Actavis užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Telmisartan Actavis uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

Telmisartan Actavis patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II.

Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází ke zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Telmisartan Actavis blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.

Telmisartan Actavis se užívá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých. „Esenciální“ znamená, že vysoký krevní tlak není způsoben žádnými jinými okolnostmi.

Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může poškozovat krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdečnímu infarktu, k selhání srdce nebo ledvin, k cévní mozkové příhodě, nebo ke slepotě. V době před vznikem poškození zvýšený krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Proto je velmi důležité pravidelným měřením ověřovat, zda jsou hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí.

Telmisartan Actavis se také používá ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod (např. srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda), kterými jsou ohroženi dospělí pacienti s nedostatečným krevním zásobením srdce nebo dolních končetin nebo kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo vysoce rizikoví pacienti s cukrovkou. Lékař Vám sdělí, zda máte vysoké riziko těchto příhod.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

Neužívejte Telmisartan Actavis

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6 ).

 

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se přípravku Telmisartan Actavis

 

v časném těhotenství – viz bod Těhotenství.).

jestliže máte závažné jaterní onemocnění, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest

 

(problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku) nebo jakékoliv jiné závažné jaterní

 

onemocnění.

-jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi před tím, než začnete přípravek Telmisartan Actavis užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů nebo onemocnění:

 

Onemocnění ledvin nebo prodělaná transplantace ledvin

 

Stenóza renální artérie (zúžení tepny, která přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)

 

Onemocnění jater

 

Problémy se srdcem

 

Zvýšená hladina hormonu aldosteron (zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých

 

krevních minerálů)

Nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace

 

organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody z těla) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným

 

močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě

 

s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení

Zvýšená hladina draslíku v krvi

 

Cukrovka.

Před užitím přípravku Telmisartan Actavis se poraďte s lékařem:

-pokud užíváte digoxin.

-pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte Telmisartan Actavis”.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

V případě operace nebo narkózy je nutno sdělit lékaři, že užíváte přípravek Telmisartan Actavis.

Telmisartan Actavis může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Děti a dospívající

Použití přípravku Telmisartan Actavis u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Telmisartan Actavis

Léky obsahující lithium, užívané k léčbě některých typů deprese.
Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“), ACE inhibitory, blokátory receptoru angiotenzinu II, NSA (nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), heparin, imunosupresiva (například cyklosporin nebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.
Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem Telmisartan Actavis.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Váš lékař může dospět k závěru, že je třeba změnit dávkování některých jiných léčivých přípravků, které užíváte, nebo že je nutno přijmout další opatření. V některých případech možná budete muset užívání některého léku ukončit. To se týká zejména léků uvedených níže, pokud se užívají současně s přípravkem Telmisartan Actavis

-Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte Telmisartan Actavis” a “Upozornění a opatření”).

-Digoxin.

Účinek přípravku Telmisartan Actavis může být oslaben současným užíváním léků ze skupiny NSA (nesteroidních protizánětlivých léků, například kyseliny acetylsalicylové nebo ibuprofenu) nebo kortikosteroidy.

Telmisartan Actavis může zesilovat účinek jiných léků, které jsou užívány k léčbě vysokého krevního tlaku a krevní tlak snižují, nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat (např. baklofen, amifostin). Krevní tlak může být dále snížen alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať, když vstanete. Pokud potřebujete upravit dávku jiných léků, když užíváte Telmisartan Actavis, musíte se poradit s lékařem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Telmisartan Actavis dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsící těhotenství způsobit při užívání závažné poškození dítěte.

Kojení

Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Telmisartan Actavis se nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit, zejména u novorozenců nebo předčasně narozených dětí. Pokud kojíte, nesmíte Telmisartan Actavis užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé během léčby přípravkem Telmisartan Actavis pociťují závratě nebo únavu. Pokud pociťujete závrať nebo únavu, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se Telmisartan Actavis užívá

Tento přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčbě vysokého krevního tlaku je obvyklá dávka přípravku Telmisartan Actavis pro většinu pacientů jedna 40 mg tableta jednou denně, která upravuje krevní tlak 24 hodin.

Někdy Vám však lékař může doporučit dávku sníženou na 20 mg nebo zvýšenou na 80 mg. Telmisartan Actavis lze užívat v kombinaci s diuretiky („tabletami na odvodnění"), jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek přípravku Telmisartan Actavis na snížení krevního tlaku.

Ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod je obvyklá dávka 1 tableta přípravku Telmisartan Actavis 80 mg denně. Při zahájení preventivní léčby přípravkem Telmisartan Actavis 80 mg by měl být často měřen krevní tlak.

U pacientů s poruchou funkce jater by obvyklá dávka neměla přesáhnout 40 mg jednou denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje na začátku léčby dávka 20 mg.

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu. Telmisartan Actavis můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety je třeba spolknout a zapít vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem .Je důležité, abyste užívali přípravek Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan Actavis, než jste měl(a)

Je důležité dodržovat dávkování předepsané lékařem. Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, poraďte se s lékařem, co máte dělat nebo kontaktujte pohotovost nejbližší nemocnice. Nejčastějšími příznaky předávkování telmisartanem je nízký krevní tlak (hypotenze) a zrychlená srdeční činnost (tachykardie). Hlášeno bylo také zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), závrať, vysoká hladina kreatininu v krvi a náhlé selhání funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Telmisartan Actavis

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Telmisartan Actavis, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže tabletu jeden den nevezmete, vezměte si normální dávku následující den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete Telmisartan Actavis užívat

Užívejte Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, dokud Vám jej lékař bude předepisovat, aby byl Váš krevní tlak upraven. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnou u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závážné a vyžadují okamžitý lékařský zásah :

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte okamžitě lékaře :

Sepse*(často nazývaná „otrava krve “, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla), rychle nastupující otoky kůže a podkoží (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000), ale extrémně závažné a pacienti musí přestat užívat přípravek a okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se tyto příznaky neléčí, mohou vést k úmrtí.

Možné nežádoucí účinky telmisartanu

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených kvůli snížení rizika kardiovaskulárních příhod.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), nedostatek červených krvinek (anemie), vysoká hladina draslíku, potíže při usínání, pocity smutku (deprese), mdloba (synkopa), pocit točení hlavy (závrať), zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených pro vysoký krevní tlak, závrať po postavení (ortostatická hypotenze), zkrácený dech (dušnost),kašel, bolesti břicha, průjem, pocit nepohody v břiše (břišní diskomfort), otok, zvracení, svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka, bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, bolesti na hrudi, pocity slabosti a zvýšená hladina kreatininu v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofílie), pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce), alergické reakce (například vyrážka, svědění, potíže s dechem, sípání, otok tváře nebo nízký krevní tlak), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), pocity úzkosti, ospalost, poruchy zraku, zrychlená srdeční činnost (tachykardie), sucho v ústech, žaludeční nevolnost, poruchy vnímání chuti (dysgeusie), abnormální

funkce jater (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů)**, náhlý otok kůže a sliznic (angioedém), ekzém (porucha kůže), zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria),

závažná poléková vyrážka, bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach, onemocnění připomínající chřipku, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), zvýšená hladina kyseliny močové, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým účinkem telmisartanu.

**Případy progresivního zjizvení plicní tkáně byly hlášeny během podávání telmisartanu. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Telmisartan Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce nebo blistru za „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Al/Al blistry :

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

HDPE lahvička :

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Telmisartan Actavis obsahuje

-Léčivou látkou je telmisartanum. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 40 mg.

-Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelózy, mannitol, povidon, hydroxid draselný.

Jak Telmisartan Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Telmisartan Actavis 40 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety s půlicí rýhou a písmenem T na jedné straně. Tableta může být dělena na dvě poloviny.

Velikosti balení:

Al/Al krabičky s blistry: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet

Lahvičky: 30 a 250 tablet.

Lahvička obsahuje vysoušedlo, nepolykejte.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobci

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

a

Actavis Ltd.

B 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

Malta

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.ema.europa.eu/.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Telmisartan Actavis 80 mg tablety

Telmisartanum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

3.Jak se Telmisartan Actavis užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak Telmisartan Actavis uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je Telmisartan Actavis a k čemu se používá

Telmisartan Actavis patří ke skupině léků, které jsou známy jako blokátory (antagonisté) receptoru angiotenzinu II.

Angiotenzin II je látka, která vzniká v těle. Jejím účinkem dochází ke zúžení cév, čímž se zvyšuje krevní tlak. Telmisartan Actavis blokuje účinek angiotenzinu II, takže dochází k roztažení cév a tím ke snížení krevního tlaku.

Telmisartan Actavis se užívá k léčbě esenciální hypertenze (vysoký krevní tlak) u dospělých. „Esenciální“ znamená, že vysoký krevní tlak není způsoben žádnými jinými okolnostmi.

Pokud není vysoký krevní tlak léčen, může poškozovat krevní cévy v řadě orgánů, což může někdy vést k srdečnímu infarktu, k selhání srdce nebo ledvin, k cévní mozkové příhodě, nebo ke slepotě. V době před vznikem poškození zvýšený krevní tlak obvykle nemá žádné příznaky. Proto je velmi důležité pravidelným měřením ověřovat, zda jsou hodnoty krevního tlaku v normálním rozmezí.

Telmisartan Actavis se také používá ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod (např. srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda), kterými jsou ohroženi dospělí pacienti s nedostatečným krevním zásobením srdce nebo dolních končetin nebo kteří prodělali cévní mozkovou příhodu nebo vysoce rizikoví pacienti s cukrovkou. Lékař Vám sdělí, zda máte vysoké riziko těchto příhod.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Telmisartan Actavis užívat

Neužívejte Telmisartan Actavis

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se přípravku Telmisartan Actavis v časném těhotenství – viz bod Těhotenství.).

 

jestliže máte závažné jaterní onemocnění, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest

 

(problémy s odváděním žluči z jater a ze žlučníku) nebo jakékoliv jiné závažné jaterní

 

onemocnění.

-jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Jestliže se Vás cokoliv z výše uvedeného týká, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi před tím, než začnete přípravek Telmisartan Actavis užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) některým z následujících stavů nebo onemocnění:

 

Onemocnění ledvin nebo prodělaná transplantace ledvin

 

Stenóza renální artérie (zúžení tepny, která přivádí krev do jedné nebo do obou ledvin)

 

Onemocnění jater

 

Problémy se srdcem

 

Zvýšená hladina hormonu aldosteron (zadržování vody a solí v těle spolu s kolísáním různých

 

krevních minerálů)

Nízký krevní tlak (hypotenze), který s vyšší pravděpodobností může nastat v případě dehydratace

 

organismu (tj. při nadměrné ztrátě vody z těla) nebo při nedostatku soli v těle, způsobeným

 

močopudnou (diuretickou) terapií (tj. „tabletami na odvodnění", tzv. diuretiky), při stravě

 

s nízkým obsahem soli, při průjmech nebo zvracení

Zvýšená hladina draslíku v krvi

 

Cukrovka.

Před užitím přípravku Telmisartan Actavis se poraďte s lékařem:

-pokud užíváte digoxin.

-pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: “Neužívejte Telmisartan Actavis”.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

V případě operace nebo narkózy je nutno sdělit lékaři, že užíváte přípravek Telmisartan Actavis. je.

Telmisartan Actavis může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černošské rasy.

Děti a dospívající

Použití přípravku Telmisartan Actavis u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporuču

Další léčivé přípravky a Telmisartan Actavis

Léky obsahující lithium, užívané k léčbě některých typů deprese.
Léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, jako jsou náhražky soli obsahující draslík, draslík šetřící močopudné léky (draslík šetřící diuretika tzv. „tablety na odvodnění“), ACE inhibitory, blokátory receptoru angiotenzinu II, NSA (nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen), heparin, imunosupresiva (například cyklosporin nebo takrolimus) a antibiotikum trimetoprim.
Diuretika (močopudné léky, „tablety na odvodnění") mohou vést k nadměrným ztrátám vody z těla a k nízkému krevnímu tlaku (hypotenzi), zejména jsou-li užívány ve vysokých dávkách současně s přípravkem Telmisartan Actavis.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Váš lékař může dospět k závěru, že je třeba změnit dávkování některých jiných léčivých přípravků, které užíváte, nebo že je nutno přijmout další opatření. V některých případech možná budete muset užívání některého léku ukončit. To se týká zejména léků uvedených níže, pokud se užívají současně s přípravkem Telmisartan Actavis:

-Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě “Neužívejte Telmisartan Actavis” a “Upozornění a opatření”).

-Digoxin.

Účinek přípravku Telmisartan Actavis může být oslaben současným užíváním léků ze skupiny NSA (nesteroidních protizánětlivých léků, například kyseliny acetylsalicylové nebo ibuprofenu) nebo kortikosteroidy.

Telmisartan Actavis může zesilovat účinek jiných léků, které jsou užívány k léčbě vysokého krevního tlaku a krevní tlak snižují, nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat (např. baklofen, amifostin). Krevní tlak může být dále snížen alkoholem, barbituráty, narkotiky nebo antidepresivy. Můžete to pocítit jako závrať, když vstanete. Pokud potřebujete upravit dávku jiných léků, když užíváte Telmisartan Actavis, musíte se poradit s lékařem.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku Telmisartan Actavis dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan Actavis. Telmisartan Actavis se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsící těhotenství způsobit při užívání závažné poškození dítěte.

Kojení

Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Telmisartan Actavis se nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit, zejména u novorozenců nebo předčasně narozených dětí. Pokud kojíte, nesmíte Telmisartan Actavis užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé během léčby přípravkem Telmisartan Actavis pociťují závratě nebo únavu. Pokud pociťujete závrať nebo únavu, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se Telmisartan Actavis užívá

Tento přípravek vždy užívejte přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při léčbě vysokého krevního tlaku je obvyklá dávka přípravku Telmisartan Actavis pro většinu pacientů jedna 40 mg tableta telmisartanu jednou denně, která upravuje krevní tlak 24 hodin. Lékař Vám může doporučit dávku sníženou na 20 mg nebo zvýšenou na 80 mg

Telmisartan Actavis lze užívat v kombinaci s diuretiky jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek přípravku Telmisartan Actavis na snížení krevního tlaku.

Ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod je obvyklá dávka 1 tableta přípravku Telmisartan Actavis 80 mg denně. Při zahájení preventivní léčby přípravkem Telmisartan Actavis 80 mg by měl být často měřen krevní tlak.

U pacientů s poruchou funkce jater by obvyklá dávka neměla přesáhnout 40 mg jednou denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin se doporučuje na začátku léčby dávka 20 mg.

Tablety užívejte každý den ve stejnou dobu. Telmisartan Actavis můžete užívat s jídlem nebo bez něj. Tablety je třeba spolknout a zapít vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem .Je důležité, abyste užívali přípravek Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, jak Vám řekne lékař. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan Actavis, než jste měl(a)

Je důležité dodržovat dávkování předepsané lékařem. Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tablet, poraďte se s lékařem, co máte dělat nebo kontaktujte pohotovost nejbližší nemocnice. Nejčastějšími příznaky předávkování telmisartanem je nízký krevní tlak (hypotenze) a zrychlená srdeční činnost (tachykardie). Hlášeno bylo také zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), závrať, vysoká hladina kreatininu v krvi a náhlé selhání funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Telmisartan Actavis

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Telmisartan Actavis, vezměte ji, jakmile si vzpomenete. Jestliže tabletu jeden den nevezmete, vezměte si normální dávku následující den. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže přestanete Telmisartan Actavis užívat

Užívejte Telmisartan Actavis každý den tak dlouho, dokud Vám jej lékař bude předepisovat, aby byl Váš krevní tlak upraven. Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Telmisartan Actavis příliš silný nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnou u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitý lékařský zásah :

Pokud se u Vás vyskytnou některé z následujících nežádoucích účinků, vyhledejte okamžitě lékaře :

Sepse*(často nazývaná „otrava krve “, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla), rychle nastupující otoky kůže a podkoží (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (mohou se

vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000), ale extrémně závažné a pacienti musí přestat užívat přípravek a okamžitě vyhledat lékaře. Pokud se tyto příznaky neléčí, mohou vést k úmrtí.

Možné nežádoucí účinky telmisartanu

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

Nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených kvůli snížení rizika kardiovaskulárních příhod.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):

Infekce močových cest, infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin - sinusitida, běžné nachlazení), nedostatek červených krvinek (anemie), vysoká hladina draslíku, potíže při usínání, pocity smutku (deprese), mdloba (synkopa), pocit točení hlavy (závrať), zpomalení srdeční činnosti (bradykardie), nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů léčených pro vysoký krevní tlak, závrať po postavení (ortostatická hypotenze), zkrácený dech (dušnost), kašel, bolesti břicha, průjem, pocit nepohody v břiše (břišní diskomfort), otok, zvracení, svědění, zvýšené pocení, poléková vyrážka, bolesti zad, svalové křeče, bolesti svalů (myalgie), zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin, bolesti na hrudi, pocity slabosti a zvýšená hladina kreatininu v krvi.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):

Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí), zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofílie), pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie), závažné alergické reakce (anafylaktická reakce), alergické reakce (například vyrážka, svědění, potíže s dechem, sípání, otok tváře nebo nízký krevní tlak), nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů), pocity úzkosti, ospalost, poruchy zraku, zrychlená srdeční činnost (tachykardie), sucho v ústech, žaludeční nevolnost, poruchy vnímání chuti (dysgeusie), abnormální

funkce jater (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů)**, náhlý otok kůže a sliznic (angioedém), ekzém (porucha kůže), zarudnutí kůže, kopřivka (urticaria),

závažná poléková vyrážka, bolesti kloubů (artralgie), bolesti končetin, bolesti šlach, onemocnění připomínající chřipku, pokles hemoglobinu (krevní bílkovina), zvýšená hladina kyseliny močové, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000): Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým účinkem telmisartanu.

** Případy progresivního zjizvení plicní tkáně byly hlášeny během podávání telmisartanu. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jeho příčinou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Telmisartan Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, lahvičce nebo blistru za „EXP“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Al/Al blistry :

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

HDPE lahvička :

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Telmisartan Actavis obsahuje

-Léčivou látkou je telmisartanum. Jedna tableta obsahuje telmisartanum 80 mg.

-Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelózy, mannitol, povidon, hydroxid draselný.

Jak Telmisartan Actavis vypadá a co obsahuje toto balení

Telmisartan Actavis 80 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní tablety označené T1 na jedné straně.

Velikosti balení:

Al/Al krabičky s blistry: 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet

Lahvičky: 30 a 250 tablet.

Lahvička obsahuje vysoušedlo, nepolykejte.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobci

Actavis hf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island

a

Actavis Ltd.

B 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun

Malta

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 861

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

PUREN Pharma GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Tel.: +49-89-558-9090

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

PharmaVigil d.o.o.

Actavis SRL

Tel: +385(1)3890676

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMEA): http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis