Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Thyrogen (thyrotropin alfa) – Souhrn údajů o přípravku - H01AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Thyrogen
Kód ATCH01AB01
Látkathyrotropin alfa
VýrobceGenzyme Europe B.V.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Thyrogen 0,9 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen obsahuje nominální hodnotu thyrotropinum alfa 0,9 mg. Po rekonstituci obsahuje jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen thyrotropinum alfa 0,9 mg v 1,0 ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního roztoku.

Bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Thyrogen je indikován k použití při testování thyreoglobulinem v séru (Tg) se zobrazením pomocí radiojódu nebo bez něho k detekci zbytků štítné žlázy a dobře diferencovaného karcinomu štítné žlázy u pacientů po thyreoidektomii, kteří jsou léčeni hormonální supresivní terapií (THST).

Pacienti s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy a s nízkým rizikem, kteří mají nedetekovatelné hladiny Tg v séru při THST a nedochází u nich ke zvýšení hladin Tg po stimulaci rh (rekombinantním humánním) TSH, mohou být kontrolováni vyšetřením hladin Tg stimulovaných rh TSH.

Thyrogen je indikován k předterapeutické stimulaci v kombinaci s radiojódem v rozmezí 30mCi (1,1 GBq) až 100 mCi (3,7 GBq) pro ablaci zbytků štítné žlázy radiojódem u pacientů s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy, kteří absolvovali subtotální nebo totální tyroidektomii a u nichž nebyl prokázán distantní metastatický karcinom štítné žlázy (viz bod 4.4).

4.2Dávkování a způsob podání

Na léčbu musí dohlížet lékaři se zkušenostmi s léčbou karcinomu štítné žlázy.

Dávkování

Doporučeným dávkovacím režimem jsou dvě dávky 0,9 mg thyrotropinu alfa podané s odstupem 24 hodin mezi dávkami pouze intramuskulární injekcí.

Pediatrická populace

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o použití přípravku Thyrogen u dětí, podává se Thyrogen dětem pouze za výjimečných okolností.

Starší pacienti

Výsledky kontrolovaných klinických studií nenaznačují žádné rozdíly mezi bezpečností a účinností přípravku Thyrogen u dospělých pacientů mladších 65 let a pacientů starších 65 let při použití přípravku pro diagnostické účely.

U starších pacientů není potřebná žádná úprava dávkování (viz bod 4.4).

Pacienti s poškozením ledvin/jater

Informace ze sledování po uvedení přípravku na trh i publikované informace naznačují, že vylučování přípravku Thyrogen je signifikantně pomalejší u dialyzovaných pacientů s terminální renální insuficiencí, která má za následek prodloužené zvýšení hladin hormonu stimulujícího štítnou žlázu (TSH) po dobu několika dnů po léčbě. To může vést ke zvýšenému riziku bolestí hlavy a nevolností. U pacientů s terminální renální insuficiencí neexistují žádné studie alternativního rozvržení dávek přípravku Thyrogen, podle nichž by bylo možné postupovat při snižování dávek u této populace.

U pacientů s významným postižením ledvin musí dávku radiojódu pečlivě zvolit lékař se specializací v oboru nukleární medicíny.

Použití přípravku Thyrogen u pacientů se sníženou funkcí jater nevyžaduje zvláštní opatření.

Způsob podání

Po rekonstituci s vodou na injekci se podá 1,0 ml roztoku (0,9 mg thyrotropinu alfa) intramuskulární injekcí do hýžďového svalu. Pokyny pro rekonstituci léčivého přípravku před podáním jsou uvedeny v bodě 6.6.

Pro zobrazení nebo ablaci pomocí radiojódu by měl být radiojód podán 24 hodin po poslední injekci přípravku Thyrogen. Diagnostická scintigrafie by se měla provést 48 až 72 hodin po podání radiojódu, zatímco poablační scintigrafii lze odložit na další dny, aby mohlo dojít k poklesu aktivity pozadí.

Pro diagnostické kontrolní vyšetření sérového thyreoglobulinu (Tg) by se měl vzorek séra získat 72 hodin po poslední injekci přípravku Thyrogen. Použití přípravku Thyrogen s vyšetřením Tg při kontrolách pacientů po thyroidektomii s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

4.3

Kontraindikace

 

Přecitlivělost na hovězí nebo lidský thyreotropní hormon nebo na kteroukoli pomocnou látku

 

uvedenou v bodě 6.1.

Těhotenství (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Thyrogen se nemá podat intravenózně.

Pokud se použije jako alternativa k vysazení hormonu štítné žlázy, pak kombinace vyšetření celotělovou scintigrafií (WBS) a vyšetření Tg po podání přípravku Thyrogen zajišťuje nejvyšší citlivost detekce zbytků štítné žlázy nebo karcinomu štítné žlázy. Po podání přípravku Thyrogen se mohou vyskytnout falešně negativní výsledky. Jestliže i nadále trvá vysoké podezření na přítomnost metastáz, potvrzující zrušení WBS a Tg testování se má zvážit.

Přítomnost autoprotilátek proti Tg lze očekávat u 18 – 40 % pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy a může způsobovat falešně negativní výsledky při stanovení sérového Tg. Je proto zapotřebí provádět jak vyšetření Tg, tak i TgAb.

Před podáním přípravku Thyrogen vysoce rizikovým starším pacientům s onemocněním srdce (například onemocnění srdečních chlopní, kardiomyopatie, ischemická choroba srdeční a stávající či v anamnéze se vyskytující tachyarytmie, včetně síňové fibrilace), kterým nebyla provedena tyreoidektomie, je nutno provést pečlivé zhodnocení přínosů a rizik.

O přípravku Thyrogen je známo, že způsobuje přechodné, avšak významné zvýšení koncentrace hormonu štítné žlázy v séru, pokud je podáván pacientům, kteří mají značné množství tkáně štítné žlázy doposud in situ. Proto je u pacientů se značným množstvím reziduální tkáně štítné žlázy nutné pečlivé zhodnocení osobních rizik a výhod.

Dlouhodobé údaje o použití nižší dávky radiojódu dosud nejsou k dispozici.

Účinek na růst nádoru a/nebo jeho velikost:

U pacientů s karcinomem štítné žlázy bylo popsáno několik případů stimulovaného růstu nádoru během vysazení hormonů štítné žlázy z důvodu provedení diagnostických vyšetření, které byly přisuzovány souvisejícímu protrahovanému zvýšení hladin TSH.

Existuje teoretická možnost, že Thyrogen, podobně jako vysazení thyreoidního hormonu, může vést ke stimulaci růstu nádoru. V klinických studiích s thyrotropinem alfa, který vede ke krátkodobému vzestupu sérových hladin TSH, nebyl hlášen žádný případ růstu tumoru.

Vzhledem k elevaci hladin TSH po podání přípravku Thyrogen pacientům s metastazujícím karcinomem štítné žlázy v uzavřených prostorech, jako je mozek, mícha a očnice, nebo při chorobě infiltrující krk, se může vyskytnout lokální edém nebo ohniskové krvácení v místě těchto metastáz, což vede ke zvětšení velikosti nádoru. To může vést k akutním symptomům, které závisí na anatomické lokalizaci tkáně. U pacientů s metastázemi do CNS se např. vyskytly hemiplegie, hemiparéza či ztráta vidění. Po podání přípravku Thyrogen byl také hlášen laryngeální edém, respirační nedostatečnost vyžadující tracheotomii a bolest v místě metastázy. Doporučuje se zvážit léčbu kortikosteroidy před podáním přípravku Thyrogen u pacientů, u nichž lokální expanze nádoru může ohrozit vitálně důležité anatomické struktury.

Sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekci, tj. v podstatě je „bez sodíku“.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Formální interakční studie mezi přípravkem Thyrogen a dalšími léčivými přípravky nebyly prováděny. V klinických studiích nebyla pozorována interakce mezi přípravkem Thyrogen a hormony štítné žlázy trijódthyroninem (T3) a thyroxinem (T4), pokud byly podány současně.

Použití přípravku Thyrogen umožňuje provádět zobrazovací vyšetření s radiojódem, pokud jsou pacienti euthyroidní nebo léčeni hormonální supresí štítné žlázy. Údaje o kinetice radiojódu ukazují, že clearance radiojódu je přibližně o 50 % vyšší u euthyroidních pacientů než u pacientů v hypothyreózním stavu, kdy je snížená funkce ledvin, což vede k menší retenci radiojódu v těle v době zobrazování. Tento faktor by měl být zohledněn při volbě dávky radioaktivního jódu použitého k zobrazování.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

S přípravkem Thyrogen nebyly prováděny reprodukční studie na zvířatech.

Není známo, zda Thyrogen může způsobit poškození plodu, pokud je podán těhotné ženě, nebo zda Thyrogen může ovlivnit reprodukční kapacitu.

Thyrogen v kombinaci s diagnostickou celotělovou scintigrafií pomocí radiojódu je kontraindikován v těhotenství (viz bod 4.3) vzhledem k výsledné expozici plodu vysokým dávkám radioaktivního materiálu.

Kojení

Není známo, zda thyrotropin alfa/metabolity jsou vylučovány do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Přípravek Thyrogen se nemá podávat kojícím ženám.

Fertilita

Není známo, zdali má Thyrogen u člověka vliv na fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Thyrogen může snížit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, protože byly hlášeny závratě a bolesti hlavy.

4.8Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou nausea a bolesti hlavy, které se vyskytly přibližně u 11 %, resp. 6 % pacientů.

Tabelovaný seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky uvedené v tabulce jsou kombinací nežádoucích účinků pozorovaných v šesti prospektivních klinických studiích (N = 481) a nežádoucích účinků, které byly hlášeny firmě Genzyme po registraci přípravku Thyrogen.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Hlášené četnosti jsou klasifikovány jako velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

podle MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekce a infestace

 

 

chřipka

 

Novotvary benigní, maligní

 

 

 

otok novotvaru,

a blíže neurčené (zahrnující

 

 

 

metastatické

cysty a polypy)

 

 

 

bolesti

 

 

 

 

 

Poruchy nervového systému

 

závrať,

ztráta chuti,

mrtvice, třes

 

 

bolest hlavy

porucha

 

 

 

 

vnímání chuti,

 

 

 

 

parestézie

 

 

 

 

 

 

Srdeční poruchy

 

 

 

palpitace

Cévní poruchy

 

 

 

návaly horka

Respirační, hrudní

 

 

 

dušnost

a mediastinální poruchy

 

 

 

 

Gastrointestinální poruchy

nauzea

zvracení

průjem

 

Poruchy kůže a podkožní

 

 

kopřivka,

svědění,

tkáně

 

 

vyrážka

nadměrné pocení

 

 

 

 

 

Poruchy svalové a kosterní

 

 

bolesti krční

bolesti kloubů,

soustavy a pojivové tkáně

 

 

páteře, bolesti

bolesti svalů

 

 

 

zad

 

 

 

 

 

 

Celkové poruchy a reakce

 

únava,

onemocnění

nepohodlí, bolest,

v místě aplikace

 

slabost

podobné

svědění a

 

 

 

chřipce,

kopřivka v místě

 

 

 

horečka,

vpichu

 

 

 

zimnice, pocit

 

 

 

 

horka

 

 

 

 

 

 

Vyšetření

 

 

 

pokles TSH

Popis vybraných nežádoucích reakcí

Byly pozorovány velmi vzácné případy hyperthyroidismu nebo atriální fibrilace, jakmile byl Thyrogen 0,9 mg podán pacientům, u kterých byla přítomna buď částečná nebo kompletní štítná žláza.

V klinických studiích a po uvedení přípravku na trh byly méně často hlášeny projevy přecitlivělosti.

Tyto reakce zahrnovaly kopřivku, vyrážku, svědění, návaly a respirační příznaky a projevy.

V klinických studiích, do kterých bylo zahrnuto 481 pacientů, se u žádného pacienta nevytvořily protilátky proti thyrotropinu alfa ani po jeho jednorázovém, ani po opakovaném omezeném (27 pacientů) podání. Vyšetření hladiny TSH po podání přípravku Thyrogen se nedoporučuje. Výskyt protilátek, které by mohly interferovat s analýzami endogenního TSH provedených v průběhu pravidelných následných kontrol, nelze vyloučit.

Po léčbě přípravkem Thyrogen může dojít ke zvětšení reziduální tkáně štítné žlázy či ke vzniku metastáz. To může vést k akutním symptomům, které závisí na anatomickém umístění tkáně. U pacientů s metastázami CNS například došlo k hemiplegii, hemiparéze nebo ke ztrátě vidění. Po podání přípravku Thyrogen byl také hlášen laryngeální edém, respirační nedostatečnost vyžadující tracheotomii a bolest v místě metastázy. Doporučuje se zvážit léčbu kortikosteroidy před podáním přípravku Thyrogen u pacientů, u nichž lokální expanze nádoru může ohrozit vitálně důležité anatomické struktury.

Po celosvětovém uvedení přípravku na trh byly ve velmi vzácných případech u ženských pacientek hlášeny případy mozkových příhod. Jejich souvislost s podáváním přípravku Thyrogen však není známa.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Údaje o expozici nad doporučenou dávku jsou omezené na klinické studie a program zvláštní léčby. U třech pacientů v klinických hodnoceních a u jednoho pacienta v programu zvláštní léčby se vyskytly symptomy po obdržení dávek přípravku Thyrogen vyšších než doporučených. U dvou pacientů se vyskytla nevolnost po intramuskulární dávce 2,7 mg a u jednoho z těchto pacientů byla nevolnost rovněž doprovázena slabostí, závratí a bolestí hlavy. U třetího pacienta se vyskytla nevolnost, zvracení a návaly horka po intramuskulární dávce 3,6 mg. V programu zvláštní léčby u 77letého pacienta s metastazující rakovinou štítné žlázy, u kterého nebyla provedena tyroidektomie a který obdržel 4 dávky přípravku Thyrogen 0,9 mg během 6 dní, došlo ke vzniku fibrilace síni, k srdeční dekompenzaci a fatálnímu infarktu myokardu o 2 dny později.

U jednoho pacienta zařazeného do klinického hodnocení došlo k zaznamenání symptomů po intravenózním podání přípravku Thyrogen. Tento pacient dostal 0,3 mg přípravku Thyrogen ve formě jednorázového intravenózního (IV) bolusu a po 15 minutách se u něj vyskytla silná nevolnost, zvracení, profuzní pocení, hypotenze a tachykardie.

V případě předávkování spočívá navrhovaná léčba v opětovném nastavení rovnováhy tekutin, případně v podávání antiemetik.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Hormony a analoga hypofýzy a hypotalamu, a hormony a analoga předního laloku hypofýzy, ATC kód thyrotropinu alfa: H01AB01

Mechanismus účinku

Thyrotropin alfa (rekombinantní lidský thyreotropní hormon) je heterodimerický glykoprotein

vyráběný rekombinantní DNA technologií. Je složený ze dvou nekovalentně spojených podjednotek. cDNA kódují pro alfa podjednotku rezidua 92 aminokyselin, které obsahují dvě N-spojená místa glykosylace, a beta podjednotku rezidua 118 aminokyselin, které obsahují jedno N-spojené místo glykosylace. Má srovnatelné biochemické vlastnosti jako přirozený lidský thyreotropní hormon (TSH). Vazba thyrotropinu alfa na receptory TSH na epiteliálních buňkách štítné žlázy stimuluje absorpci a organifikaci jódu a syntézu a uvolňování thyreoglobulinu, trijódothyroninu (T3) a thyroxinu (T4).

U pacientů s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy se provede subtotální nebo totální thyreoidektomie. K optimalizaci diagnózy zbytků štítné žlázy nebo karcinomu zobrazovací metodou s použitím radiojódu nebo vyšetřením hladiny thyreoglobulinu a k terapii zbytků štítné žlázy s použitím radiojódu je nutná vysoká hladina TSH, která by stimulovala buď absorpci radiojódu a/nebo sekreci thyreoglobulinu. Standardní přístup k získání vysokých hladin TSH je vysadit pacientům hormonální supresi štítné žlázy (THST), která obvykle způsobuje u pacientů příznaky a projevy hypothyreózy. Při použití přípravku Thyrogen se dosáhne stimulace TSH potřebné pro vychytávání radiojódu a uvolňování thyroglobulinu, avšak pacient zůstává euthyroidní při THST, a tím se zabrání morbiditě spojené s hypothyreózou.

Klinická účinnost a bezpečnost

Diagnostické použití

Účinnost a bezpečnost přípravku Thyrogen při použití se zobrazovacím vyšetřením pomocí radiojódu spolu s vyšetřením hladiny thyreoglobulinu k diagnóze zbytků štítné žlázy a karcinomu byly prokázány ve dvou studiích. V jedné studii byly hodnoceny dva dávkovací režimy: 0,9 mg intramuskulárně každých 24 hodin celkem ve dvou dávkách (0,9 mg x 2) a 0,9 mg intramuskulárně každých 72 hodin celkem ve 3 dávkách (0,9 mg x 3). Oba dávkovací režimy byly účinné a statisticky se nelišily od vysazení hormonů štítné žlázy při stimulaci absorpce radiojódu pro diagnostické zobrazovací vyšetření. Oba dávkovací režimy zlepšily senzitivitu, přesnost a negativní prediktivní hodnotu přípravkem Thyrogen stimulovaného thyreoglobulinu samotného nebo v kombinaci se zobrazovacím vyšetřením pomocí radiojódu v porovnání s vyšetřením provedeným u pacientů, kterým byly ponechány hormony štítné žlázy.

V klinických studiích hodnotících detekci zbytků štítné žlázy nebo karcinomu u pacientů po ablaci štítné žlázy pomocí analýzy thyreoglobulinu s nižším limitem detekce 0,5 ng/ml, hladiny přípravkem Thyrogen stimulovaného thyreoglobulinu 3 ng/ml, 2 ng/ml a 1 ng/ml odpovídaly hladinám thyreoglobulinu po vysazení hormonů štítné žlázy 10 ng/ml, 5 ng/ml, resp. 2 ng/ml. V těchto studiích bylo zjištěno, že vyšetření hladin thyreoglobulinu při podání přípravku Thyrogen bylo senzitivnější než vyšetření hladin thyreoglobulinu při TSHT. Konkrétně ve studii fáze III, které se zúčastnilo 164 pacientů, se poměr detekce tkáně štítné žlázy po vyšetření hladiny thyreoglobulinu po podání přípravku Thyrogen pohybovala mezi 73 – 87 %, zatímco při vyšetření hladiny thyreoglobulinu u pacientů na TSHT byl tento poměr mezi 42 – 62 %, při stejných limitních hodnotách a srovnatelných referenčních standardech.

Metastázy byly potvrzeny u 35 pacientů skenem po léčbě nebo biopsii mízních uzlin. U všech 35 pacientů byly hladiny přípravkem Thyrogen stimulovaného thyreoglobulinu nad 2 ng/ml, zatímco hladiny thyreoglobulinu u pacientů na TSHT byly nad 2 ng/ml u 79 % těchto pacientů.

Předterapeutická stimulace

Ve srovnávací studii zahrnující 60 zhodnotitelných pacientů, byly výsledky úspěšné ablace reziduální tkáně štítné žlázy pomocí 100 mCi/3,7 GBq (± 10%) dávky radioaktivního jódu u pacientů s nádorem štítné žlázy po tyroidektomii srovnatelné u pacientů léčených po vysazení hormonů štítné žlázy v porovnání s pacienty léčenými po aplikaci přípravku Thyrogen. Pacienti zahrnutí do studie byli dospělí (starší 18 let) s nově diagnostikovaným diferencovaným papilárním nebo folikulárním karcinomem štítné žlázy, včetně papilárně-folikulární varianty, charakterizovaným ve většině případů (54 ze 60) jako T1-T2, N0-N1, M0 (klasifikace TNM). Úspěch ablace zbytků štítné žlázy byl posuzován pomocí zobrazování s použitím radiojódu a testováním sérového thyroglobulinu za 8±1 měsíců po léčbě. Všech 28 pacientů (100 %), léčených po vysazení THST a všech 32 pacientů (100%), léčených po podávání přípravku Thyrogen, buď nevykazovalo žádnou viditelnou adsorpci radiojódu v lůžku štítné žlázy nebo, pokud byla viditelná, byla adsorpce v lůžku štítné žlázy <0,1% podané dávky aktivity

radiojódu. Úspěch ablace zbytků štítné žlázy byl tedy posuzován podle kritéria přípravkem Thyrogen stimulované hladiny Tg v séru < 2 ng/ml osm měsíců po ablaci, avšak pouze u pacientů, u kterých byl negativní nález interferujících protilátek anti-Tg. Při použití tohoto Tg kritéria došlo u 18 pacientů z 21 (86 %) ve skupině po vysazení THST a u 23 pacientů z 24 (96 %) ve skupině po léčbě přípravkem Thyrogen k úspěšné ablaci zbytků štítné žlázy.

Kvalita života byla po vysazení hormonů štítné žlázy významně snížená, zůstávala však stejná při obou dávkovacích režimech s přípravkem Thyrogen v obou indikacích.

Na pacientech, kteří dokončili úvodní studii, byla provedena následná studie; údaje jsou k dispozici pro 51 pacientů. Hlavním cílem následné studie bylo potvrdit stav ablace zbytků štítné žlázy s použitím statického zobrazování krku radiojódem se stimulací přípravkem Thyrogen po průměrné době 3,7 let (rozsah od 3,4 do 4,4 let) od ablace radiojódem. Rovněž bylo provedeno testování thyroglobulinu po stimulaci přípravkem Thyrogen.

Ablace byla u pacientů ještě považována za úspěšnou, pokud na snímku nebylo viditelné vychytávání v lůžku štítné žlázy nebo pokud viditelné bylo, ale bylo menší než 0,1 %. U všech pacientů, u kterých se mělo v úvodní studii za to, že u nich došlo k ablaci, byla ablace potvrzena v následné studii. Kromě toho nedošlo u žádného pacienta během následného období 3,7 let k definitivní recidivě. U celkem 48 z 51 pacientů (94 %) nebyly nalezeny žádné známky recidivy karcinomu, u jednoho pacienta byla zjištěna možná recidiva karcinomu (ačkoliv nebylo zřejmé, zda se u tohoto pacienta jednalo o pravou recidivu nebo o perzistentní tumor z lokoregionální choroby zaznamenané na počátku původní studie) a 2 pacienty nebylo možné posuzovat.

Celkově lze uvést, že v pivotní a následné studii nebyly dosažené výsledky zvýšení hladin TSH pro předterapeutickou stimulaci v kombinaci s radiojódem pro postchirurgickou ablaci reziduální tkáně štítné žlázy při podávání přípravku Thyrogen horší, než při vysazení hormonu štítné žlázy.

Metodu ablace reziduální tkáně štítné žlázy u pacientů s různým typem rakoviny štítné žlázy, kterým byla provedena tyroidektomie, porovnávaly dvě velké prospektivní randomizované studie, studie HiLo (Mallick) a studie ESTIMABL (Schlumberger). V obou studiích byli pacienti randomizováni do 1 ze 4 léčebných skupin: Thyrogen + 30 mCi 131-I, Thyrogen + 100 mCi 131-I, vysazení hormonu štítné žlázy + 30 mCi 131-I nebo vysazení hormonu štítné žlázy + 100 mCi 131-I. Pacienti byli vyhodnocováni o 8 měsíců později. Ve studii HiLo bylo randomizováno 438 pacientů (stádia nádoru T1-T3, Nx, N0 a N1, M0) ve 29 centrech. Podle vyhodnocení zobrazení radiojódem a stimulovaných hladin Tg (n = 421) byla míra úspěšnosti ablace ve všech čtyřech léčebných skupinách přibližně 86 %. Všechny 95% konfidenční intervaly pro rozdíly byly v rozsahu ± 10 procentních bodů, což vypovídá především o noninferioritě nízké dávky radiojódu oproti dávce vysoké. Analýzy pacientů T3 a N1 ukázaly, že tyto podskupiny měly stejně dobrou míru úspěšnosti ablace, jako pacienti s nižším rizikem. Studie ESTIMABL randomizovala 752 pacientů s rakovinou štítné žlázy s nízkým rizikem (stádia nádoru pT1 < 1 cm a N1 nebo Nx, pT1 >1-2 cm a jakékoliv stádium N nebo pT2 N0, všichni pacienti s M0) ve 24 centrech. Na základě 684 pacientů, kteří byli vyhodnoceni, byla celková míra úspěšnosti ablace pomocí ultrazvuku krku a stimulovaných hladin Tg stanovena na 92 %, bez statisticky významného rozdílu mezi čtyřmi skupinami. S ohledem na design obou studií je třeba upozornit na to, že zatím nejsou k dispozici dlouhodobá data (za období delší než přibližně 9 měsíců) týkající se použití nižší dávky radiojódu. V souhrnu tyto studie naznačují, že nízká dávka radiojódu plus thyrotropin alfa jsou efektivní léčbou (se sníženou expozicí radiaci) a dosažené výsledky pro předterapeutickou stimulaci nebyly v kombinaci s radiojódem pro postchirurgickou ablaci reziduální tkáně štítné žlázy při podávání přípravku Thyrogen horší, než při vysazení hormonu štítné žlázy.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika přípravku Thyrogen byla studována u pacientů s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy po jednorázové intramuskulární injekci 0,9 mg. Po injekci činila průměrná vrcholová

(Cmax) hladina 116 ± 38 mU/l a vyskytla se přibližně za 13 ± 8 hodin po podání. Eliminační poločas byl 22 ± 9 hodin. Za hlavní cestu eliminace thyrotropinu alfa se pokládají ledviny a v menším rozsahu

játra.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje jsou omezené, avšak při použití přípravku Thyrogen nebylo zjištěno žádné speciální riziko pro člověka.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

mannitol

monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného chlorid sodný

6.2Inkompatibility

Jelikož chybí studie kompatibility nesmí být tento přípravek podáván ve směsi s jinými léčivými přípravky ve stejné injekci.

6.3Doba použitelnosti

Neotevřené injekční lahvičky 3 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci

Doporučuje se, aby byl Thyrogen roztok podán do tří hodin.

Rekonstituovaný roztok může být uchováván po dobu až 24 hodin v chladničce (2 °C až 8 °C) tak, aby byl chráněn před světlem a při zabránění mikrobiální kontaminaci.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

5 ml injekční lahvičky z čirého skla typu I. Uzávěr se skládá ze silikonizované butylové zátky

s otočným víčkem odolným proti manipulaci. Každá lahvička obsahuje 1,1 mg thyrotropinu alfa. Po rekonstituci s 1,2 ml vody na injekci se odebere 1,0 ml roztoku (rovná se 0,9 mg přípravku Thyrogen) a podá se pacientovi.

Každá injekční lahvička přípravku Thyrogen je vyrobená tak, aby přebývalo 0,2 ml, čímž je k dispozici dostatečný objem pro přesné dávkování léku.

Velikost balení: jedna nebo dvě injekční lahvičky v papírové skládačce.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Prášek pro přípravu injekčního roztoku se musí rekonstituovat vodou na injekci. Pro injekci je zapotřebí pouze jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen. Jedna injekční lahvička přípravku Thyrogen je určena pouze pro jednorázové použití.

Použijte aseptickou techniku

K prášku v injekční lahvičce s přípravkem Thyrogen přidejte 1,2 ml vody na injekci. K rozpuštění látky jemně zakružte obsahem lahvičky. Roztok neprotřepávejte. Po rozpuštění prášku je celkový objem přípravku v injekční lahvičce 1,2 ml. Roztok přípravku Thyrogen má hodnotu pH přibližně 7,0.

Vizuálně zkontrolujte roztok přípravku Thyrogen v injekční lahvičce, zda neobsahuje cizí částice nebo zda nedošlo ke změně zabarvení. Thyrogen roztok musí být čirý a bezbarvý. Nepoužívejte injekční lahvičky, které obsahují cizí částečky, jejichž obsah je zakalený nebo vykazuje změnu zabarvení.

Z injekční lahvičky odeberte 1,0 ml roztoku přípravku Thyrogen. Toto množství odpovídá 0,9 mg thyrotropinu alfa, který se má injekčně podat.

Thyrogen neobsahuje konzervační látky. Veškerý nepoužitý roztok ihned zlikvidujte. Žádné zvláštní požadavky pro likvidaci nejsou.

Thyrogen roztok se má podat do tří hodin po rekonstituci, nicméně Thyrogen roztok zůstane chemicky stabilní až 24 hodin, pokud je uchován v chladničce (při teplotě 2 °C až 8 °C) a chráněn proti světlu. Je důležité poznamenat, že mikrobiologická bezpečnost závisí na aseptických podmínkách dodržovaných během přípravy roztoku.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Genzyme Europe B.V., Gooimeer 10,1411 DD Naarden, Nizozemsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/99/122/001

EU/1/99/122/002

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9. března 2000

Datum prodloužení registrace: 9. března 2010

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis