Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trumenba (Neisseria meningitidis serogroup B fHbp...) – Souhrn údajů o přípravku - J07AH09

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Trumenba
Kód ATCJ07AH09
LátkaNeisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily A; Neisseria meningitidis serogroup B fHbp (recombinant lipidated fHbp (factor H binding protein)) subfamily B
VýrobcePfizer Limited

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Trumenba injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce

Vakcína proti meningokokům skupiny B (rekombinantní, adsorbovaná)

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

 

Neisseriae meningitidis B proteinum (fHbp) subfamilia A1,2,3

60 mikrogramů

Neisseriae meningitidis B proteinum (fHbp) subfamilia B1,2,3

60 mikrogramů

1Rekombinantní lipidovaný fHbp (protein vázající faktor H)

2Produkovaný v buňkách bakterií Escherichia coli technologií rekombinantní DNA

3Adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (0,25 miligramů hliníku na dávku)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Injekční suspenze.

Bílá kapalná suspenze.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Vakcína Trumenba je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku od 10 let a starších proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému kmeny bakterie Neisseria meningitidis sérotypu B.

Informace o imunitní odpovědi proti specifickým kmenům sérotypu B naleznete v bodě 5.1.

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Primární série

Dvě dávky (jedna 0,5 ml) podané v intervalu 6 měsíců (viz bod 5.1).

Tři dávky: 2 dávky (jedna 0,5 ml) podané s odstupem nejméně 1 měsíce, po nichž následuje třetí dávka nejméně 4 měsíce po druhé dávce (viz bod 5.1).

Posilovací dávka

Je třeba zvážit podání posilovací dávky po kterémkoliv režimu dávkování u jedinců s přetrvávajícím rizikem invazivního meningokokového onemocnění (viz bod 5.1).

Jiná pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 10 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Pouze pro intramuskulární injekci. Upřednostňovaným místem injekce je deltový sval v horní části paže.

Návod k zacházení s touto vakcínou před jejím podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Pro zlepšení sledovatelnosti biologických léčivých přípravků je třeba do dokumentace pacienta zaznamenat obchodní název a číslo šarže podávaného přípravku.

Je nutné mít vždy k dispozici odpovídající lékařskou péči a dohled pro případ, že by po podání vakcíny došlo k anafylaktické reakci.

Vakcinace má být odložena u jedinců s akutním závažným febrilním onemocněním. Kvůli přítomnosti méně závažné infekce, jako např. nachlazení, však není nutné vakcinaci odkládat.

Nepodávejte intravenózně, intradermálně nebo subkutánně.

Vakcína Trumenba se nemá podávat jedincům s trombocytopenií nebo s koagulačními poruchami , které by představovaly kontraindikaci intramuskulární injekce, pokud potenciální přínos jednoznačně nepřevýší riziko podání.

Stejně jako u jakékoliv vakcíny nemusí vakcína Trumenba chránit všechny příjemce vakcíny.

Omezení klinických studií

Údaje o použití vakcíny Trumenba u imunokompromitovaných jedinců nejsou k dispozici. Imunokompromitovaní jedinci, včetně jedinců podstupujících imunosupresivní terapii , mohou mít sníženou imunitní odpověď na vakcínu Trumenba.

Data o použití vakcíny Trumenba u osob starších 65 let nejsou k dispozici.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vakcínu Trumenba lze podávat souběžně s jakoukoliv z následujících vakcín: vakcína obsahující tetanický toxoid, redukovaný difterický toxoid, acelulární pertusovou složku a inaktivovaný poliovirus (TdaP-IPV), kvadrivalentní vakcína proti humánnímu papilomaviru (HPV4), konjugovaná vakcína proti meningokokům séroskupin A, C, Y, W (MenACWY) a adsorbovaná vakcína obsahující tetanický toxoid, redukovaný difterický toxoid a acelulární pertusovou složku (Tdap).

Pokud se současně podává více vakcín, musí se pro vakcínu Trumenba použít jiné místo injekce. Vakcína Trumenba se nesmí mísit s žádnými jinými vakcínami ve stejné injekční stříkačce.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání vakcíny Trumenba v těhotenství nejsou k dispozici. Potenciální riziko pro těhotné ženy není známo. Přesto však není vhodné vakcinaci oddalovat, pokud jasně hrozí expozice meningokokové infekci.

Reprodukční studie provedené na samicích králíka neodhalily žádný důkaz o zhoršené fertilitě samic nebo poškození plodu způsobeném vakcínou Trumenba.

Kojení

Není známo, zda se vakcína Trumenba vylučuje do lidského mateřského mléka. Vakcína Trumenba se smí během kojení podávat pouze v případě, když možné výhody převažují nad potenciálními riziky.

Fertilita

Studie na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky na fertilitu samic (viz bod 5.3).

Vakcína Trumenba nebyla hodnocena z hlediska zhoršení fertility u samců.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vakcína Trumenba nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně některé účinky zmíněné v bodě 4.8 mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Uvedený bezpečnostní profil je založen na analýze více než 15 000 subjektů (ve věku 10 let a starších), které byly očkovány nejméně 1 dávkou vakcíny Trumenba v 11 dokončených klinických studiích. Nejčastějšími pozorovanými nežádoucími účinky byly bolest v místě injekce, zarudnutí a zduření v místě vakcinace, bolest hlavy, únava, zimnice, průjem, myalgie, artralgie a nauzea.

Seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích jsou uvedeny podle klesající frekvence výskytu a závažnosti podle následujících kategorií frekvence:

Velmi časté (≥ 1/10) Časté (≥ 1/100 až < 1/10)

Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100) Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000) Velmi vzácné (< 1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Porucha imunitního systému

Není známo:

Alergické reakce*

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

Bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

Průjem, nauzea

Časté:

Zvracení

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Velmi časté:

Myalgie, artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté:

Zimnice, únava, zarudnutí (erytém), zduření (indurace) a bolest v místě injekce

Časté:

Pyrexie ≥ 38 °C

*Následující účinky se považují za nežádoucí účinky vakcíny Trumenba a byly hlášeny po uvedení vakcíny na trh. Protože byl tento účinek odvozen ze spontánních hlášení, nebylo možné určit frekvenci, a proto se považuje za frekvenci výskytu „není známo“.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Zkušenosti s předávkováním jsou omezené. V případě předávkování se doporučuje sledovat životní funkce a zavést případnou symptomatickou léčbu.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: vakcíny, ATC kód: J07AH09

Mechanismus účinku

Vakcína Trumenba se skládá ze dvou variant proteinu vázajícího rekombinantní lipidovaný faktor H (fHbp). Protein fHbp se nachází na povrchu meningokoků a je zásadně důležitý pro to, aby se bakterie vyhnuly imunitní obraně hostitele. Varianty fHbp se dělí do 2 imunologicky odlišných podčeledí, A

a B, a více než 96 % izolátů meningokokové séroskupiny B v Evropě exprimuje varianty fHbp z kterékoliv podčeledi na povrchu bakterie.

Imunizace vakcínou Trumenba, která obsahuje jednu variantu fHbp pro každou podčeleď A a B, má za cíl stimulovat produkci baktericidních protilátek, které rozpoznávají fHbp exprimovaný meningokoky. Analýza exprese povrchového meningokokového antigenu (MEASURE) byla vyvinuta ke zjištění poměru mezi hladinou povrchové exprese fHbp a zabíjení meningokokových kmenů sérotypu B

v analýzách sérových baktericidních protilátek s humánním komplementem (hSBA). Průzkum více než 2150 různých izolátů invazivních meningokoků sérotypu B shromážděných v letech 2000–2014 v 7 evropských zemích, USA a Kanadě prokázal, že více než 91 % všech izolátů meningokoků sérotypu B exprimovalo dostatečné hladiny fHbp na to, aby byly citlivé na baktericidní zabíjení protilátkami indukovanými vakcínou.

Klinická účinnost

Účinnost vakcíny Trumenba nebyla v klinických hodnoceních hodnocena. Účinnost vakcíny byla odvozena na základě prokázání indukce sérových baktericidních protilátkových odpovědí na 4 testované meningokokové kmeny sérotypu B (viz bod Imunogenita). 4 testované kmeny exprimují varianty fHbp představující 2 podčeledi (A a B) a, vezmou-li se dohromady, zastupují meningokokové kmeny sérotypu B způsobující invazivní onemocnění.

Imunogenita

Ochrana proti invazivnímu meningokokovému onemocnění je zprostředkována sérovými baktericidními protilátkami na bakteriální povrchové antigeny. Baktericidní protilátky působí ve shodě s humánním komplementem s cílem zabíjet meningokoky. Tento proces se měří in vitro analýzou sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu (hSBA) pro meningokokové kmeny sérotypu B. Titr hSBA větší nebo roven 1 : 4 se považuje za protektivní proti meningokokovému onemocnění. V analýze imunogenicity u vakcíny Trumenba byla odpověď definována jako titr hSBA nejméně 1 : 8 nebo 1 : 16 v závislosti na kmenu hSBA. Čtyřnásobné zvýšení titru hSBA pro každý z primárních meningokokových kmenů sérotypu B je definováno následovně: (1) Pro subjekty s výchozím titrem hSBA < 1 : 4 byla 4násobná odpověď definována jako titr hSBA ≥ 1 : 16. (2) Pro subjekty s výchozím titrem hSBA ≥ 1 : 4 byla 4násobná odpověď definována buď jako titr hSBA ≥ 4násobek dolní meze kvantifikace, nebo ≥ 4násobek výchozího titru podle toho, co bylo vyšší. Kombinovaná odpověď byla definována jako odezva pro všechny 4 hSBA kmeny dohromady.

Imunogenita vakcíny Trumenba po 2 nebo 3 vakcinacích byla v Evropě hodnocena u jedinců ve věku od 11 do 18 let (studie B1971012) a po 3 vakcinacích u jedinců ve věku od 10 do 25 let věku celosvětově (studie B1971009 a B1971016).

Ve studii B1971012 byla vakcína Trumenba podávána podle následujících harmonogramů: Skupina 1 (0, 1 a 6 měsíců), skupina 2 (0, 2 a 6 měsíců), skupina 3 (0 a 6 měsíců), skupina 4 (0 a 2 měsíce), skupina 5 (0 a 4 měsíce). Z 1713 randomizovaných subjektů bylo 427 subjektů ve skupině 1,

430 subjektů ve skupině 2, 427 subjektů ve skupině 3, 286 subjektů ve skupině 4 a 143 subjektů ve skupině 5. Všechny subjekty hodnocení dostaly 4 hodnocené injekce, buď 2, nebo 3 dávky vakcíny Trumenba a 1 nebo 2 dávky fyziologického roztoku. Odpovědi hSBA pozorované po druhé nebo třetí dávce ve skupinách 1, 2 a 3 jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2.

U druhé a třetí dávky bylo sérum získáno přibližně 1 měsíc po druhé nebo třetí vakcinační dávce.

Tabulka 1: Imunitní odpovědi u jedinců ve věku od 11 do 18 let po podání vakcíny Trumenba v různých 2dávkových a 3dávkových harmonogramech (studie B1971012)

 

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

 

(0, 1 a 6 měsíců)

 

(0, 2 a 6 měsíců)

(0 a 6 měsíců)

 

 

n

 

% (95% CI)

n

% (95% CI)

n

 

% (95% CI)

Kmen hSBA (varianta

 

 

 

 

 

 

 

 

fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

 

73,5

88,1

 

93,2

 

 

 

(68,6; 78,0)

(84,2; 91,3)

 

(90,2; 95,6)

PMB80

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

 

91,4

 

95,0

--

 

--

(A22)

 

 

 

 

(88,0; 94,1)

(92,1; 97,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

 

55,7

73,8

 

80,7

 

 

 

(50,3;

61,0)

 

(68,8;

78,4)

 

(76,2; 84,6)

 

Dávka 3

78,1

84,0

--

--

 

 

(73,4;

82,3)

(79,7;

87,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

96,6

97,9

98,4

 

 

(94,1;

98,2)

(95,8;

99,2)

(96,5; 99,4)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

99,4

98,9

--

--

PMB2001

 

(98,0, 99,9)

(97,2, 99,7)

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

86,1

90,5

90,4

 

 

(81,9;

89,6)

(86,8;

93,5)

 

(86,8; 93,3)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

93,4

94,2

--

--

 

 

(90,2;

95,8)

(91,2;

96,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

62,2

70,3

81,1

 

 

(56,9;

67,4)

(65,1;

75,2)

(76,6; 85,0)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

89,0

88,4

--

--

PMB2948

 

(85,2;

92,0)

(84,6;

91,6)

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

47,2

54,1

65,5

 

 

(41,8;

52,7)

(48,5;

59,5)

 

(60,4; 70,5)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

74,6

75,4

--

--

 

 

(69,8;

79,1)

(70,6;

79,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

54,0

61,9

77,5

 

 

(48,5;

59,3)

(56,5;

67,2)

(72,8; 81,8)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

88,5

86,1

--

--

PMB2707

 

(84,7;

91,6)

(82,0;

89,5)

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

43,4

55,2

66,8

 

 

(38,0, 48,8)

(49,6, 60,6)

 

(61,6, 71,6)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

82,2

81,7

--

--

 

 

(77,8, 86,0)

(77,2, 85,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Souborná odpověď (odpověď na všechny 4 kmeny hSBA dohromady)

 

 

 

 

Před

3,5

2,4

3,2

 

dávkou 1

(1,8;

6,1)

(1,0;

4,7)

(1,6; 5,6)

 

 

 

 

 

Dávka 2

45,1

54,3

73,5

 

 

(39,5;

50,9)

(48,6;

60,0)

(68,5; 78,1)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

83,1

81,7

--

--

 

 

(78,6;

86,9)

(77,3;

85,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Poznámka: Dolní mez kvantifikace je titr hSBA = 1 : 16 pro PMB80 (A22) a 1 : 8 pro PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabulka 2: Imunitní odpovědi u jedinců ve věku od 11 do 18 let po podání vakcíny Trumenba v různých 2dávkových a 3dávkových harmonogramech (studie B1971012)

 

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

Skupina 3

 

 

 

(0, 1 a 6 měsíců)

 

(0, 2 a 6 měsíců)

(0 a 6 měsíců)

 

 

n

 

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

n

 

GMT (95%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI)

Kmen hSBA (varianta

 

 

 

 

 

 

 

 

fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

Dávka 2

 

29,0

35,6

 

50,6

 

 

(26,0; 32,5)

(32,2; 39,4)

 

(45,9; 55,8)

(A22)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

58,4

58,3

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

(52,4, 64,9)

(53,2, 63,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 2

 

 

77,3

 

94,6

 

 

125,6

PMB2001

 

 

 

(112,6;

 

 

(68,5; 87,1)

(84,6; 105,7)

 

(A56)

 

 

 

 

 

 

140,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

152,9

155,6

--

 

--

 

 

 

(137,2; 170,5)

(140,4; 172,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

Dávka 2

 

13,8

14,9

 

20,6

 

 

(12,2; 15,6)

(13,2; 16,7)

 

(18,4; 23,2)

(B24)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

29,1

25,6

--

 

--

 

 

 

 

 

 

(25,9; 32,7)

(23,0; 28,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

Dávka 2

 

13,1

15,5

 

22,5

 

 

(11,3; 15,1)

(13,5; 17,9)

 

(19,6; 25,7)

(B44)

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

40,3

35,0

--

 

--

 

 

 

 

 

 

(35,2; 46,1)

(30,6; 39,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: GMT = geometrický průměr titru; hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Studie B1971009 byla randomizované, aktivně kontrolované, multicentrické hodnocení fáze III zaslepené na straně pozorovatele, ve kterém subjekty ve věku od 10 do 18 let dostávaly 1 ze 3 šarží (skupiny 1, 2 a 3) vakcíny Trumenba nebo aktivní kontrolní vakcínu proti viru hepatitidy A (HAV) / fyziologický roztok. Celkem 2693 subjektů dostalo nejméně 1 dávku vakcíny Trumenba

a 897 subjektů dostalo nejméně 1 dávku vakcíny HAV / fyziologického roztoku. Studie hodnotila bezpečnost, snášenlivost, imunogenitu a demonstraci vyrobitelnosti 3 šarží vakcíny Trumenba podávaných v harmonogramu 0, 2 a 6 měsíců. Odpovědi hSBA pozorované po třetí dávce ve skupině 1 jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4. Výsledky ze skupin 2 a 3 nejsou uvedeny, protože byly

vyhodnoceny pouze 2 reprezentativní kmeny. Ve skupinách 2 a 3 byly pozorovány podobné výsledky jako ve skupině 1.

Studie B1971016 byla randomizované, placebem kontrolované, multicentrické hodnocení fáze III zaslepené na straně pozorovatele, ve kterém byly subjekty ve věku od 18 do 25 let zařazeny do

2 skupin v poměru 3 : 1 (skupina 1 : skupina 2). Skupina 1 dostávala vakcínu Trumenba v měsících 0, 2 a 6. Skupina 2 dostávala fyziologický roztok v měsících 0, 2 a 6. Celkem 2471 subjektů dostávalo vakcínu Trumenba a 822 subjektů dostávalo fyziologický roztok. Odpovědi hSBA pozorované po třetí dávce ve skupinách 1 a 2 jsou uvedeny v tabulkách 3 a 4.

Sérum bylo získáno přibližně 1 měsíc po vakcinaci.

Tabulka 3. Imunitní odpovědi u jedinců ve věku od 10 do 25 let věku 1 měsíc po třetí dávce vakcíny Trumenba nebo kontrolního přípravku podávaných podle 0-, 2- a 6měsíčního harmonogramu (studie B1971009 a studie B1971016)

 

 

 

Studie B1971009 (10–18 let věku)

Studie B1971016 (18–25 let věku)

 

 

 

Skupina 1

 

Skupina 4

Skupina 1

 

 

Skupina 2

 

 

 

Trumenba

HAV/fyziologický

Trumenba

Fyziologický

 

 

 

 

 

 

 

roztok

 

 

 

 

 

roztok

Kmen hSBA (varianta

n

 

%

n

 

%

n

%

n

 

%

fHbp)

 

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

% hSBA ≥ 1 : 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97,8

 

34,0

93,5

 

36,6

PMB80

 

 

(96,8; 98,5)

 

(30,7; 37,6)

(92,2;

94,6)

 

(32,6; 40,6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(A22)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,2

 

9,6

80,5

 

6,3

 

 

 

(81,0; 85,2)

 

(7,6; 12,0)

(78,6;

82,4)

 

(4,5; 8,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99,5

 

27,5

99,4

 

34,2

PMB2001

 

 

(98,9; 99,8)

 

(23,0; 32,5)

(98,9;

99,7)

 

(30,3; 38,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(A56)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90,2

 

11,3

90,0

 

10,3

 

 

 

(88,4; 91,9)

 

(8,1; 15,1)

(88,4;

91,4)

 

(7,9; 13,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,1

 

7,0

95,1

 

30,2

PMB2948

 

 

(85,1; 88,9)

 

(5,3; 9,0)

(93,9;

96,0)

 

(26,5; 34,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B24)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79,8

 

2,7

 

79,3

 

5,5

 

 

 

(77,4; 82,0)

 

(1,6; 4,1)

(77,3;

81,2)

 

 

(3,8; 7,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,3

 

5,3

87,4

 

11,4

PMB2707

 

 

(87,4; 90,9)

 

(3,3; 8,1)

(85,8;

89,0)

 

(9,0; 14,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(B44)

≥ 4násobné zvýšení titru hSBA (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85,9

 

1,0

79,6

 

1,6

 

 

 

(83,8; 87,8)

 

(0,3; 2,6)

 

(77,6;

81,5)

 

 

(0,7; 3,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souborná odpověď (pozitivní odpověď na všechny 4 kmeny hSBA dohromady)

 

 

 

 

 

 

Před

 

1,1

 

2,0

7,3

 

6,1

 

dávkou 1

 

(0,6; 1,9)

 

(0,8; 4,0)

 

(6,0;

8,6)

 

 

(4,2; 8,5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dávka 3

 

83,5

 

2,8

84,9

 

7,5

 

 

(81,3; 85,6)

 

(1,4; 5,1)

 

(83,1;

86,6)

 

 

(5,4; 10,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Poznámka: Dolní mez kvantifikace je titr hSBA = 1 : 16 pro PMB80 (A22) a 1 : 8 pro PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabulka 4. Imunitní odpovědi u jedinců ve věku od 10 do 25 let věku 1 měsíc po třetí dávce vakcíny Trumenba nebo kontrolního přípravku podané podle 0-, 2- a 6měsíčního harmonogramu (studie B1971009 a B1971016)

 

 

Studie B1971009 (10–18 let věku)

 

 

Studie B1971016 (18–25 let věku)

 

 

Skupina 1

 

Skupina 4

 

Skupina 1

 

Skupina 2

 

 

Trumenba

HAV/fyziologický

 

Trumenba

Fyziologický roztok

 

 

 

 

 

 

roztok

 

 

 

 

 

 

Kmen

n

 

GMT

n

 

GMT

n

 

GMT

n

 

GMT

hSBA

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

 

 

(95% CI)

(varianta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

 

86,8

 

12,6

 

74,3

 

13,2

(A22)

 

(82,3; 91,5)

 

 

(12,0; 13,4)

 

(70,2; 78,6)

 

(12,4; 14,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2001

 

222,5

 

8,8

 

176,7

 

9,1

(A56)

 

(210,1; 235,6)

 

(7,6; 10,1)

 

(167,8; 186,1)

 

(8,2; 10,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2948

 

24,1

 

4,5

 

49,5

 

7,2

(B24)

 

(22,7; 25,5)

 

(4,4; 4,7)

 

(46,8; 52,4)

 

(6,6; 7,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB2707

 

50,9

 

4,4

 

47,6

 

4,8

(B44)

 

(47,0; 55,2)

 

(4,2; 4,6)

 

(44,2; 51,3)

 

(4,6; 5,1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: GMT = geometrický průměrný titr; hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Ve studiích B1971009 a B1971016 byl hodnocen podíl subjektů, které dosáhly definovaného titru hSBA po 3 dávkách vakcíny Trumenba podávaných podle 0-, 2- a 6měsíčního harmonogramu proti panelu 10 dalších kmenů, každý exprimující odlišnou variantu fHbp (tabulka 5). Tyto další hSBA podporují a rozšiřují pokrytí vakcínou prokázané 4 reprezentativními primárními kmeny (tabulky 3 a 4).

Sérum bylo získáno přibližně 1 měsíc po vakcinaci.

Tabulka 5. Imunitní odpovědi u jedinců ve věku od 10 do 25 let vůči 10 dalším kmenům 1 měsíc po třetí dávce vakcíny Trumenba nebo kontrolního přípravku podané podle 0-, 2- a 6měsíčního harmonogramu (studie B1971009 a studie B1971016)

 

 

 

Studie B1971009

Studie B1971016

 

 

 

(10 až 18 let věku)

(18 až 25 let věku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

% (95% CI)

n

% (95% CI)

Kmen hSBA (varianta fHbp)

Dávka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

PMB3040 (A07)

 

 

96,4

95,7

 

 

 

(93,5; 98,3)

 

(92,6; 97,7)

 

 

 

 

 

PMB1672 (A15)

 

 

87,2

91,8

 

 

 

(82,6; 91,0)

 

(87,9; 94,7)

 

 

 

 

 

PMB3175 (A29)

 

 

98,6

99,3

 

 

 

(96,4; 99,6)

 

(97,5; 99,9)

 

 

 

 

 

PMB1256 (B03)

 

 

92,5

86,4

 

 

 

(88,7; 95,3)

 

(81,8; 90,3)

 

 

 

 

 

PMB866 (B09)

 

 

86,2

77,0

 

 

 

(81,6; 90,1)

 

(71,6; 81,9)

 

 

 

 

 

PMB431 (B15)

 

 

98,2

96,7

 

 

 

(95,9; 99,4)

 

(93,9; 98,5)

 

 

 

 

 

PMB648 (B16)

 

 

81,7

78,0

 

 

 

(76,6; 86,0)

 

(72,6; 82,8)

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 16

 

 

 

 

PMB3010 (A06)

 

 

95,7

92,0

 

 

 

(92,6; 97,8)

 

(88,1; 94,9)

 

 

 

 

 

PMB824 (A12)

 

 

75,1

71,3

 

 

 

(69,6; 80,1)

 

(65,5; 76,5)

 

 

 

 

 

PMB1989 (A19)

 

 

92,7

95,8

 

 

 

(89,0; 95,5)

 

(92,7; 97,8)

 

 

 

 

 

Zkratky: hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Přetrvávání imunity a odpovědi na posilující vakcinaci

Studie B1971033 je otevřená studie následného sledování subjektů, které již byly předtím zařazeny do primární studie včetně studie B1971012. Subjekty docházely na návštěvy během 4 let k odběru vzorků krve a dostávaly jednorázovou posilovací dávku vakcíny Trumenba přibližně 4 roky po podání primární série 2 nebo 3 dávek vakcíny Trumenba. Odpovědi hSBA u zařazených subjektů ze

skupiny 1 (0-, 1-, 6měsíční harmonogram), skupiny 2 (0-, 2-, 6měsíční harmonogram) a skupiny 3 (0-, 6měsíční harmonogram) v primární studii B1971012 jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7. Byla pozorována odpověď na posilující vakcinaci v odpovědích hSBA za 1 měsíc po dávce vakcíny Trumenba podané přibližně 4 roky po primární sérii 2 dávek (skupina 3) nebo 3 dávek (skupiny 1 a 2).

Tabulka 6: Přetrvávání imunity a odpovědi na posilující vakcinaci u jedinců ve věku od 11 do 18 let po podání primární série vakcíny Trumenba podle 0-, 1-, 6měsíčního, 0-, 2-, 6měsíčního a 0-, 6měsíčního harmonogramu a posilovací vakcíny 4 roky po primární sérii (studie B1971033)

 

 

Skupina s primární vakcínou ve studii B1971012 (podle randomizace)

 

 

Skupina 1

 

Skupina 2

Skupina 3

 

 

 

(0, 1 a 6 měsíců)

 

(0, 2 a 6 měsíců)

(0 a 6 měsíců)

 

 

n

% (95% CI)

 

n

% (95% CI)

n

 

% (95% CI)

Kmen hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový bod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

91,0 (83,6;

 

92,0

 

96,5 (91,3; 99,0)

 

dávce

95,8)

 

(85,4; 96,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB80

12 měsíců po poslední primární

41,4 (31,6;

 

45,0

 

36,3 (27,4; 45,9)

dávce

51,8)

 

(35,6; 54,8)

 

(A22)

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

41,1 (30,8;

 

43,0

 

39,6 (30,0; 49,8)

 

 

 

 

dávce

52,0)

 

(33,1; 53,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

98,3 (90,9;

 

100,0

 

95,2 (86,5; 99,0)

 

 

100,0)

 

(93,8; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

100,0 (96,4;

 

99,1

 

99,1 (95,3; 100,0)

 

dávce

100,0)

 

(95,1; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB200

12 měsíců po poslední primární

73,5 (63,6;

 

76,1

 

60,4 (50,4; 69,7)

dávce

81,9)

 

(67,0; 83,8)

 

1 (A56)

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

47,1 (36,1;

 

58,6

 

57,6 (47,2; 67,5)

 

 

 

 

dávce

58,2)

 

(48,2; 68,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

100,0 (93,9;

 

100,0

 

98,4 (91,3; 100,0)

 

 

100,0)

 

(93,8; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

90,0 (82,4;

 

88,6

 

81,4 (73,0; 88,1)

 

dávce

95,1)

 

(81,3; 93,8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB294

12 měsíců po poslední primární

40,8 (31,0;

 

49,1

 

36,9 (27,6; 47,0)

dávce

51,2)

 

(39,3; 58,9)

 

8 (B24)

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

41,1 (30,8,

 

40,8

 

30,5 (21,9, 40,2)

 

 

 

 

dávce

52,0)

 

(31,0, 51,2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

100,0 (93,9;

 

100,0

 

93,4 (84,1; 98,2)

 

 

100,0)

 

(93,8; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% hSBA ≥ 1 : 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

88,9 (81,0;

 

87,4

 

77,9 (69,1; 85,1)

 

dávce

94,3)

 

(79,7; 92,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMB270

12 měsíců po poslední primární

24,0 (16,0;

 

22,5

 

16,5 (10,3; 24,6)

dávce

33,6)

 

(15,1; 31,4)

 

7 (B44)

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

20,7 (12,9;

 

18,0

 

18,9 (11,9; 27,6)

 

 

 

 

dávce

30,4)

 

(11,0; 26,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

94,9 (85,9;

 

98,2

 

91,9 (82,2; 97,3)

 

 

98,9)

 

(90,6; 100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souborná odpověď (odpověď na všechny 4 kmeny hSBA dohromady)

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

80,7 (68,1;

 

87,3

 

77,2 (64,2; 87,3)

 

dávce

90,0)

 

(75,5; 94,7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 měsíců po poslední primární

10,9 (4,1;

 

13,7 (5,7;

 

20,4 (10,2; 34,3)

 

dávce

22,2)

 

26,3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

15,7 (7,0;

 

18,2

 

16,4 (7,8; 28,8)

 

dávce

28,6)

 

(9,1; 30,9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

93,2 (83,5;

 

98,2 (90,6;

 

91,8 (81,9; 97,3)

 

 

98,1)

 

100,0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkratky: hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Poznámka: Dolní mez kvantifikace je titr hSBA = 1 : 16 pro PMB80 (A22) a 1 : 8 pro PMB2001 (A56), PMB2948 (B24) a PMB2707 (B44).

Tabulka 7: Přetrvávání imunity a odpovědi na posilující vakcinaci u jedinců ve věku od 11 do 18 let po podání primární série vakcíny Trumenba podle 0-, 1-, 6měsíčního, 0-, 2-, 6měsíčního a 0-, 6měsíčního harmonogramu a posilovací vakcíny 4 roky po primární sérii (studie B1971033)

 

 

Skupina s primární vakcínou ve studii B1971012 (podle randomizace)

 

 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

 

 

(0, 1 a 6 měsíců)

(0, 2 a 6 měsíců)

(0 a 6 měsíců)

 

 

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

n

GMT (95% CI)

Kmen hSBA (varianta fHbp)

 

 

 

 

 

 

 

Časový bod

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

60,1 (48,6; 74,4)

56,6 (47,0; 68,2)

54,7 (47,3; 63,3)

 

dávce

 

 

 

 

 

 

 

 

12 měsíců po poslední primární

14,9 (12,6; 17,7)

15,8 (13,4; 18,6)

15,6 (13,0; 18,8)

 

dávce

PMB80

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

14,3 (11,9; 17,0)

15,1 (12,7; 18,0)

14,8 (12,5; 17,6)

(A22)

dávce

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

90,0 (69,6;

119,1 (90,0;

140,0 (104,2;

 

 

116,3)

157,8)

187,9)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

199,5 (162,7;

196,2 (161,8;

142,5 (118,3;

 

dávce

244,5)

237,9)

171,7)

 

 

 

 

 

12 měsíců po poslední primární

25,7 (19,4; 34,0)

27,3 (21,0; 35,4)

18,5 (13,8; 24,7)

 

dávce

 

 

 

 

 

 

 

PMB20

48 měsíců po poslední primární

11,5 (8,6; 15,5)

17,5 (13,2; 23,3)

16,0 (12,1; 21,1)

dávce

 

 

 

 

 

 

01 (A56)

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

335,4 (262,1;

370,8 (275,8;

358,0 (262,1;

 

 

429,2)

498,6)

489,0)

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

29,7 (23,9; 36,8)

30,9 (25,3; 37,7)

28,0 (22,0; 35,5)

 

dávce

 

 

 

 

 

 

 

 

12 měsíců po poslední primární

9,7 (7,5; 12,4)

11,5 (9,0; 14,6)

8,4 (6,7; 10,6)

 

dávce

 

 

 

 

 

 

 

PMB29

48 měsíců po poslední primární

9,4 (7,3; 12,1)

9,7 (7,6; 12,3)

7,5 (6,1; 9,2)

dávce

 

 

 

 

 

 

48 (B24)

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

74,6 (55,9; 99,5)

80,3 (62,6;

86,0 (62,6;

 

 

103,1)

118,2)

 

 

 

 

 

 

 

hSBA GMT

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po poslední primární

50,1 (38,0; 66,1)

41,9 (32,3; 54,3)

31,4 (23,9; 41,3)

 

dávce

 

 

 

 

 

 

 

 

12 měsíců po poslední primární

6,4 (5,2; 7,8)

6,0 (5,1; 7,2)

5,6 (4,8; 6,5)

 

dávce

PMB27

 

 

 

 

 

 

48 měsíců po poslední primární

6,0 (5,0; 7,2)

5,3 (4,6; 6,1)

5,1 (4,6; 5,7)

07 (B44)

dávce

 

 

 

 

 

 

 

1 měsíc po posilovací dávce

109,9 (74,5;

117,6 (84,5;

84,6 (57,8;

 

 

162,0)

163,5)

124,0)

 

 

 

 

 

Zkratky: GMT = geometrický průměr titru; hSBA = analýza sérových baktericidních protilátek s použitím humánního komplementu; fHbp = protein vázající faktor H.

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Trumenba u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v prevenci invazivního meningokokového onemocnění způsobeného bakterií N. meningitidis séroskupiny B (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Neuplatňuje se.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Histidin

Polysorbát 80 (E433)

Voda na injekci

Adsorbent, viz bod 2.

6.2Inkompatibility

Vakcína Trumenba nesmí být mísena s jinými vakcínami nebo léčivými přípravky ve stejné injekční stříkačce.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C-8 °C)

Injekční stříkačky je nutné uchovávat v chladničce horizontálně, aby se minimalizovala doba opětovné dispergace.

Chraňte před mrazem.

6.5Druh obalu a obsah balení

0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy I) s plastovým adaptérem Luer Lock, zátkou pístu z chlorobutylové pryže a víčkem špičky ze syntetického izoprenové bromobutylové pryže s plastovým rigidním krytem víčka hrotu s jehlou či bez ní. Víčko hrotu a pryžový píst předplněné injekční stříkačky nejsou vyrobeny z přírodního kaučukového latexu.

Velikosti balení 1, 5 a 10 předplněných injekčních stříkaček s jehlou či bez ní.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Během uchovávání může být v předplněné injekční stříkačce obsahující suspenzi pozorována bílá usazenina a čirý supernatant.

Před použitím je nutné předplněnou injekční stříkačku intenzivně protřepat tak, aby vznikla homogenní bílá suspenze.

Vakcínu nepoužívejte, pokud ji nelze znovu převést do suspenze.

Vakcínu je třeba před podáním vizuálně zkontrolovat, zda se v ní nenachází žádné částice a nedošlo k jejímu zabarvení. Pokud si všimnete jakýchkoli cizích částic a/nebo změny fyzikálních vlastností, vakcínu nepodávejte.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/17/1187/001

EU/1/17/1187/002

EU/1/17/1187/003

EU/1/17/1187/004

EU/1/17/1187/005

EU/1/17/1187/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis