Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultibro Breezhaler (indacaterol / glycopyrronium bromide) – Příbalová informace - R03AL04

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Ultibro Breezhaler
Kód ATCR03AL04
Látkaindacaterol / glycopyrronium bromide
VýrobceNovartis Europharm Ltd

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ultibro Breezhaler 85 mikrogramů/43 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce indacaterolum/glycopyrronium

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Ultibro Breezhaler a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultibro Breezhaler používat

3.Jak se přípravek Ultibro Breezhaler používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Ultibro Breezhaler uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Ultibro Breezhaler a k čemu se používá

Co je přípravek Ultibro Breezhaler

Tento lék obsahuje dvě léčivé látky nazývané indakaterol a glykopyrronium. Tyto látky patří do skupiny léků nazývaných bronchodilatancia.

K čemu se přípravek Ultibro Breezhaler používá

Tento lék se používá k usnadnění dýchání u dospělých pacientů, kteří mají dechové obtíže při plicním onemocnění zvaném chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Při CHOPN dochází ke stažení svalů kolem průdušek a to zhoršuje dýchání. Tento lék odstraňuje stažení těchto svalů a usnadňuje proudění vzduchu do a ven z plic.

Pokud užíváte tento lék jednou denně, pomáhá zmenšovat vliv CHOPN na Váš každodenní život.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ultibro Breezhaler používat

Nepoužívejte Ultibro Breezhaler

-jestliže jste alergický(á) na indakaterol nebo glykopyrronium nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ultibro Breezhaler se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou, pokud se Vás týká cokoliv z následujícího:

-pokud máte astma - v takovém případě nesmíte tento přípravek používat.

-pokud máte problémy se srdcem.

-pokud máte záchvat nebo křeče.

-pokud máte problémy se štítnou žlázou (thyreotoxikózu).

-pokud máte cukrovku.

-pokud užíváte jakékoli léky k léčbě plicní choroby, které obsahují léčivou látku podobnou (stejnou skupinu) té v přípravku Ultibro Breezhaler (viz bod “Další léčivé přípravky a přípravek Ultibro Breezhaler“).

-máte onemocnění ledvin.

-trpíte závažnými jaterními problémy.

-máte oční onemocnění nazývané zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem.

-máte problémy s močením.

Pokud se Vás týká cokoliv ze shora uvedeného (nebo pokud si nejste jistý/á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete používat tento přípravek.

Během léčby přípravkem Ultibro Breezhaler

-Přestaňte používat tento přípravek a neprodleně informujte lékaře, pokud pocítíte cokoliv z následujícího:

-bolest nebo nepříjemný pocit v oku, přechodně rozmazané vidění, světelný kruh okolo zdrojů světla nebo duhové vidění ve spojení se zarudnutím očí - to mohou být příznaky akutního záchvatu glaukomu s uzavřeným úhlem.

-obtížné dýchaní nebo polykání, otok jazyka, rtů nebo tváře, kožní vyrážka, svědění a kopřivka (může se jednat o příznaky alergické reakce).

-tíseň na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost bezprostředně po použití tohoto léku – může se jednat o příznaky stavu zvaného paradoxní bronchospasmus.

-Neprodleně informujte lékaře, pokud se příznaky CHOPN jako dušnost, sípání, kašel nelepší nebo zhoršují.

Přípravek Ultibro Breezhaler se používá jako udržovací léčba CHOPN. Nepoužívejte tento lék jako léčbu náhlého záchvatu dušnosti nebo sípání.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ultibro Breezhaler

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte prosím lékaře nebo lékárníka, zvláště pokud užíváte:

-jakékoli léky, které mohou být podobné přípravku Ultibro Breezhaler (obsahují podobné léčivé látky).

-léky nazývané betablokátory užívané na vysoký krevní tlak nebo jiné potíže se srdcem (jako je propranolol) nebo oční chorobu zvanou glaukom (jako je timolol).

-léky snižující množství draslíku v krvi. Ty zahrnují:

-kortikosteroidy (např. prednisolon),

-diuretika (tablety na odvodnění) užívané na vysoký krevní tlak (jako je hydrochlorothiazid),

-léky na potíže s dýcháním (jako je teofylin).

-léky určené k léčbě deprese (např. tricyklická antidepresiva, inhibitory monoaminooxidázy).

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádná data o používání tohoto léku u těhotných žen a není známo, zda léčivé látky tohoto léku přecházejí do mateřského mléka.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud Vám to lékař nenařídil, neměla byste přípravek Ultibro Breezhaler používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by tento lék ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento přípravek však může vyvolat závratě (viz oddíl 4 “Možné nežádoucí účinky”). Pokud se Vám při užívání tohoto přípravku točí hlava, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Ultibro Breezhaler obsahuje laktosu

Tento lék obsahuje laktosu (23,5 mg v jedné tobolce). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

3.Jak se přípravek Ultibro Breezhaler užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jak se přípravek Ultibro Breezhaler dávkuje

Obvyklá dávka přípravku je inhalace obsahu 1 tobolky jednou denně.

Tento lék je třeba inhalovat pouze jednou denně, protože jeho účinek trvá 24 hodin. Nepřekračujte dávku doporučenou lékařem.

Starší pacienti (ve věku 75 let a starší)

Pokud je Vám 75 let a více, můžete používat tento lék ve stejné dávce jako ostatní dospělí.

Kdy se přípravek Ultibro Breezhaler inhaluje

Užívejte tento lék každý den vždy ve stejnou dobu. To Vám také usnadní vzpomenout si, když je třeba lék užít.

Tento lék můžete inhalovat kdykoli před i po jídle nebo pití.

Jak přípravek Ultibro Breezhaler inhalovat

-V tomto balení najdete inhalátor a tobolky (v blistrech), které obsahují lék ve formě prášku

k inhalaci. Tobolky používejte pouze s inhalátorem obsaženým v tomto balení (inhalátor Ultibro Breezhaler). Tobolky musí až do doby použití zůstat v blistru.

-Pro vyjmutí tobolky stáhněte krycí fólii z blistru - neprotlačujte tobolku přes krycí fólii.

-Když načínáte nové balení, použijte nový inhalátor Ultibro Breezhaler obsažený v balení.

-Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

-Tobolky nepolykejte.

-Přečtěte si prosím návod na konci této příbalové informace, který obsahuje další informace o použití inhalátoru.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ultibro Breezhaler, než jste měl(a)

Pokud jste inhaloval(a) více tohoto léku nebo pokud někdo jiný užil omylem Vaše tobolky, informujte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu. Vezměte s sebou balení přípravku Ultibro Breezhaler. Může být nutný lékařský dohled.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ultibro Breezhaler

Pokud zapomenete inhalovat dávku v obvyklou dobu, inhalujte ji co nejdříve v ten samý den. Následující dávku potom inhalujte příští den jako obvykle. Neinhalujte více než jednu dávku ve stejný den.

Jak dlouho používat přípravek Ultibro Breezhaler

-Užívejte tento lék tak dlouho, jak Vám doporučí Váš lékař.

-CHOPN je chronické onemocnění a Vy musíte tento lék používat každý den, a ne pouze tehdy,

když máte dechové obtíže nebo jiné příznaky CHOPN.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se délky trvání léčby tímto lékem, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné:

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

obtížné dýchání nebo polykání, otok jazyka, rtů nebo tváří, kopřivka, kožní vyrážka – může se jednat o příznaky alergické reakce.

pocit únavy nebo silné žízně, zvýšená chuť k jídlu bez nárůstu tělesné hmotnosti a silnější močení než obvykle – může se jednat o příznaky vysoké hladiny krevního cukru (hyperglykemie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

nesnesitelná bolest na hrudi se zvýšeným pocením – může se jednat o závažný problém se srdcem (ischemická choroba srdeční).

otok zejména jazyka, rtů, tváře nebo hrdla (možný příznak angioedému).

obtížné dýchání se sípáním nebo kašlem.

Bolest oka nebo nepříjemný pocit v oblasti oka, přechodně rozmazané vidění, světelný kruh okolo zdrojů světla nebo duhové vidění ve spojení se zarudlýma očima – může se jednat o příznaky glaukomu.

nepravidelný srdeční rytmus.

Pokud se u Vás objeví kterýkoliv z těchto závažných nežádoucích účinků, ihned to sdělte svému lékaři.

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

ucpaný nos, kýchání, kašel, bolest hlavy s nebo bez horečky - může se jednat o příznaky infekce horních cest dýchacích.

Časté

kombinace bolesti v krku a výtoku z nosu - může se jednat o příznaky nazopharyngitidy.

bolestivé nebo časté močení – může se jednat o příznaky zánětu močových cest nazývaného cystitida.

pocit tlaku nebo bolesti ve tváři nebo na čele – může se jednat o příznaky zánětu vedlejších nosních dutin zvaného sinusitida.

výtok z nosu nebo ucpaný nos.

závratě.

bolest hlavy.

kašel.

bolest krku.

nevolnost, nechutenství.

zubní kaz.

obtížné nebo bolestivé močení – může se jednat o příznaky obstrukce (ztížení odtoku) močového měchýře nebo zadržování moči.

horečka.

bolest na hrudi.

Méně časté

spánkové potíže.

rychlý srdeční puls.

palpitace – příznak abnormálního srdečního rytmu.

změna hlasu (chrapot).

krvácení z nosu.

průjem nebo bolest žaludku.

sucho v ústech.

svědění nebo vyrážka.

bolest svalů, vaziva, šlach, kloubů a kostí.

svalové křeče.

bolest nebo citlivost svalů.

bolest rukou a nohou.

otoky rukou, kotníků a nohou.

únava.

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

brnění nebo znecitlivění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Ultibro Breezhaler uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru

za „Použitelné do:“/„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tobolky v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve, než bezprostředně před použitím.

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat po 30 dnech používání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je balení poškozeno nebo vykazuje známky nepovolené manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Ultibro Breezhaler obsahuje

-Léčivými látkami jsou indacaterolum (jako indacateroli maleas) a glycopyrronii bromidum.

Jedna uvolněná dávka (dávka, která opouští ústí inhalátoru) odpovídá indacaterolum 85 mikrogramů (odpovídá indacateroli maleas 110 mikrogramů) a glycopyrronium 43 mikrogramů (odpovídající glycopyrronii bromidum 54 mikrogramů).

-Dalšími složkami prášku k inhalaci jsou monohydrát laktosy a magnesium-stearát.

Jak přípravek Ultibro Breezhaler vypadá a co obsahuje toto balení

V tomto balení najdete zařízení zvané inhalátor spolu s tobolkami v blistrech. Jeden blistr obsahuje buď 6 nebo 10 tvrdých tobolek.

Tobolky mají průhledné žluté víčko a průhledné tělo. Obsahují bílý až téměř bílý prášek s kódem přípravku „IGP110.50“ vytištěným modře pod dvěma modrými proužky na těle tobolky a logem

společnosti () vytištěným černě na víčku.

Dostupné jsou následující velikosti balení:

Jednotlivé balení, které obsahuje 6x1, 10x1, 12x1 nebo 30x1 tvrdých tobolek, spolu s jedním inhalátorem.

Multipack (vícedávkové balení), který obsahuje 90 (3 balení po 30x1) tvrdých tobolek a 3 inhalátory. Multipack, který obsahuje 96 (4 balení po 24x1) tvrdých tobolek a 4 inhalátory.

Multipack, který obsahuje 150 (15 balení po 10x1) tvrdých tobolek a 15 inhalátorů. Multipack, který obsahuje 150 (25 balení po 6x1) tvrdých tobolek a 25 inhalátorů.

Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Norimberk

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел: +359 2 489 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Návod k použití inhalátoru Ultibro Breezhaler

Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce, abyste věděl(a), jak používat tento lék.

Používejte výhradně inhalátor Ultibro Breezhaler obsažený v tomto balení. Neužívejte tobolky přípravku Ultibro Breezhaler s žádným jiným inhalátorem a nepoužívejte inhalátor Ultibro Breezhaler k podání žádných jiných léků v tobolkách.

Při vyjímání tobolek z blistru neprotlačujte tobolky skrz krycí fólii.

Když načínáte nové balení, použijte vždy nový inhalátor Ultibro Breezhaler obsažený v balení.

Každý inhalátor je třeba zlikvidovat po 30 dnech používání. Poraďte se s lékárníkem, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nepotřebujete.

Tobolky nepolykejte. Prášek v tobolkách je určen k inhalaci.

Vaše balení přípravku Ultibro Breezhaler

Každé balení přípravku Ultibro Breezhaler obsahuje:

-Jeden inhalátor Ultibro Breezhaler

-Jeden nebo více blistrů, jeden obsahující buď 6 nebo 10 tobolek přípravku Ultibro Breezhaler k použití v inhalátoru.

Náustek

Víčko

Sítko

Tlačítko

 

 

 

 

Komůrka

Tělo

 

 

 

 

Blistry

 

pro tobolky

inhalátoru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalátor

Karta s blistry

Tělo inhalátoru

Jak používat inhalátor

Sejměte víčko.

Otevřete inhalátor:

Držte pevně tělo inhalátoru a odklopte náustek. Tím inhalátor otevřete.

Připravte tobolku:

Odtrhněte podél perforace z karty blistru jeden blistr obsahující tobolku.

Vezměte tento blistr a ze zadní strany stáhněte ochrannou fólii, abyste odkryl(a) tobolku.

Neprotlačujte tobolku skrz krycí fólii.

Vyjměte tobolku:

Tobolky by měly být vždy uchovávány v blistru a vyjmuty až bezprostředně před použitím. Suchýma rukama vyjměte tobolku z blistru. Tobolku nepolykejte.

Vložte tobolku:

Vložte tobolku do komůrky pro tobolky.

Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.

Uzavřete inhalátor:

Uzavřete inhalátor, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

Propíchněte tobolku:

Držte inhalátor ve vzpřímené poloze s náustkem nahoru.

Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek.

Udělejte to pouze jednou.

Při propichování tobolky byste měl(a) slyšet „cvaknutí“.

Uvolněte zcela postranní tlačítka.

Vydechněte:

Před vložením náustku do úst zhluboka vydechněte.

Do náustku nefoukejte.

Inhalujte lék:

K vdechnutí léku hluboko do dýchacích cest:Držte inhalátor tak jako na obrázku.

Postranní tlačítka by měla směřovat vlevo a vpravo. Postranní tlačítka nemačkejte.

Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.

Vdechujte rychle, ale stejně silně a co nejhlouběji můžete. Nemačkejte postranní tlačítka.

c

Poznámka:

Jak vdechujete přes inhalátor, tobolka se

v komůrce otáčí kolem dokola a měl(a) byste slyšet hrčení. Pocítíte sladkou příchuť jak lék vstupuje do Vašich plic.

Pokud neslyšíte hrčení:

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde:

Otevřete inhalátor a opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru.

Nemačkejte postranní tlačítka.

Opakujte kroky 9 a 10 a znovu inhalujte lék.

Zadržte dech:

Poté, co jste inhaloval(a) lék:

Zadržte dech na nejméně 5-10 sekund nebo co nejdéle je to pro Vás pohodlné

a současně vyjměte náustek z úst.

Potom vydechněte.

Otevřete inhalátor a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.

Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

Uzavřete inhalátor.

Opakujte kroky 9 až 12.

Většina lidí je schopna vyprázdnit tobolku jednou nebo dvěma inhalacemi.

Doplňující informace

Občas mohou některé osoby záhy po inhalaci krátce kašlat. Pokud k tomu dojde, není se čeho obávat. Pokud je tobolka prázdná, přijal(a) jste dostatek léku.

Poté co ukončíte podávání Vaší denní dávky přípravku Ultibro Breezhaler:

Odklopte opět náustek a vyjměte prázdnou tobolku jejím vyklepnutím z komůrky. Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.

Uzavřete inhalátor a nasaďte víčko.

Neuchovávejte neporušené tobolky v inhalátoru.

Doplňující informace

Občas mohou velmi malé úlomky tobolky projít přes sítko a dostat se do úst. Pokud k tomu dojde, můžete tyto úlomky cítit na jazyku. Spolknutí nebo inhalace těchto úlomků nepoškozuje zdraví. Možnost roztříštění tobolky se zvyšuje, pokud je tobolka propíchnuta více než jednou (krok 7).

Jak čistit Váš inhalátor

Nikdy nemyjte inhalátor vodou. Pokud chcete inhalátor vyčistit, otřete náustek zevnitř i zvenku čistým, suchým, nežmolkujícím kouskem látky, abyste odstranil(a) zbytky prášku. Uchovávejte inhalátor v suchu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis