Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Souhrn údajů o přípravku - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Unituxin
Kód ATCL01XC
Látkadinutuximab
VýrobceUnited Therapeutics Europe Ltd
Pomocná látka se známým účinkem:

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Unituxin 3,5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje dinutuximabum 3,5 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje 17,5 mg dinutuximabum v 5 ml.

Dinutuximab je chimerická humánní/myší monoklonální protilátka, která je produkována v buněčné linii myších myelomových buněk (Sp2/0) pomocí rekombinantní DNA technologie.

Jedna 5ml injekční lahvička obsahuje 17,2 mg sodíku. Úplný seznamregistrovánpomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

 

není

Čirý, bezbarvý roztok.

 

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

již

 

 

 

 

4.1

Terapeutické indikace

 

 

Unituxin je indikován k léčbě vysoce rizikového neuroblastomu u pacientů ve věku od 12 měsíců do 17 let,

kteří již absolvovali indukční chemotera ii (a vykázali alespoň částečnou odpověď), po ní myeloablativní

 

řípravek

terapii a autologní transplantaci krvetvorných buněk (ASCT). Podává se v kombinaci s faktorem

 

p

stimulujícím kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF), interleukinem 2 (IL-2) a isotretinoinem.

ivý

 

4.2 Dávkování a způsobčpodání

Unituxin je určen pouzek aplikaci v nemocnicích a musí být podáván pod dohledem lékaře, který má

zkušenosti s onkologickou léčbou. Přípravek musí podat zdravotník schopný řešit závažné alergické reakce včetně anafylaxe, a to v prostředí, kde lze okamžitě zajistit úplné resuscitační služby.

Dávkování

Unituxin se podává intravenózní infuzí v pěti cyklech v denní dávce 17,5 mg/m2. Podává se 4.–7. den 1., 3. a

5. cyklu (každý cyklus trvá přibližně 24 dní) a 8.–11. den 2. a 4. cyklu (každý cyklus trvá přibližně 28 dní).

Léčebný režim se skládá z dinutuximabu, GM-CSF, IL-2 a isotretinoinu; podává se po šest po sobě jdoucích cyklů. Úplný režim dávkování je uveden v tabulce 1 a tabluce 2.

Tabulka 1: 1., 3. a 5. cyklus podávání – Unituxin, GM-CSF a isotretinoin

Den

15-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GM-CSF1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Dinutuximab2

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Isotretinoin3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

1.Faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF): 250 μg/m2/den, podává se buď subkutánní injekcí (důrazně doporučená varianta), nebo intravenózní infuzí po dobu 2 hodin.

2.Dinutuximab: 17,5 mg/m2/den, podává se intravenózní infuzí po dobu 10–20 hodin.

3.Isotretinoin: pro pacienty s tělesnou hmotností nad 12 kg: 80 mg/m2, podává se perorálně dvakrát denně – celková denní dávka 160 mg/m2; pro pacienty s tělesnou hmotností do 12 kg: 2,67 mg/kg, podává se perorálně dvakrát denně – celková denní dávka 5,33 mg/kg (zaokrouhlete dávku nahoru na desítky mg).

Tabulka 2: 2. a 4. cyklus podávání – Unituxin a IL-2; 2., 4. a 6. cyklus podávání – isotretinoin

Den

12-14

15-28

IL-21

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

Dinutuximab2

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

 

Isotretinoin3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

1. Interleukin-2 (IL

-2):

Podávejte

kontinuální intravenózní infuzí po dobu 96 hodin, 3 MIU/m2/den 1.-4. den a

4,5 MIU/m2/den 8.-11. den.

2. Dinutuximab: 17,5 mg/m2/den, podává se intravenózní infuzí po dobu 10–20 hodin.

3. Isotretinoin: pro pacienty s tělesnou hmotností nad 12 kg: 80 mg/m2, podává se perorálně dvakrát denně – celková

denní dávka 160 mg/m2; pro pacienty s tělesnou hmotností do 12 kg: 2,67 m /k , podává se perorálně dvakrát denně –

celková denní dávka 5,33 mg/kg (zaokrouhlete dávku nahoru na desítky mg).

 

není

Před začátkem každého cyklu proveďte kontrolu všech kritérií podle tabulky 3.

již

 

Tabulka 3: Klinická kritéria, která je nutno zkontrolovat před každým cyklem Unituxinu

Toxicita pro centrální nervový systém (CNS)

Odložte zahájení cyklu, dokud se CNS toxicita nezmírní na stupeň 1 nebo nevymizí a/nebo dokud záchvaty nejsou dostatečně pod kont olou.

Jaterní dysfunkce

 

 

Odložte zahájení prvního cyklu,řípravekdokud hladina alaninaminotransferázy (ALT) neklesne pod 5x horní

hranice normálu (ULN). Odložtep zahájení 2.-6. cyklu, dokud hladina ALT neklesne pod 10x ULN.

 

 

ivý

Trombocytopenie

 

 

 

č

Odložte zahájení cyklu, dokud počet trombocytů není alespoň 20 000/μl.

 

 

Pokud má pacient metastázy v CNS, odložte zahájení cyklu a podejte transfúzi trombocytů tak, aby jejich počet činil alespoň 50 000/μl.

Respirační dysfunkce

Odložte zahájení cyklu, dokud se dušnost v klidu nevyřeší a/nebo periferní saturace kyslíkem není alespoň 94 % při běžné atmosféře.

Ledvinová dysfunkce

Odložte zahájení cyklu, dokud clearance kreatininu nebo glomerulární filtrace (GFR) není alespoň

70 ml/min/1,73 m2.

Systémová infekce nebo sepse

Odložte zahájení cyklu, dokud se systémová infekce nebo sepse nevyřeší.

Leukopenie

Odložte zahájení prvního cyklu, dokud absolutní počet fagocytů (APC) není alespoň 1000/μl.

Kromě výše uvedených kritérií musí lékař kriticky posoudit kardiovaskulární funkce pacienta.

Úprava dávky

Pokyny k úpravám dávky dinutuximabu, GM-CSF a IL-2 viz tabulka 4. Pokud pacient splní kritéria k přerušení léčby těmito přípravky, může stále užívat isotretinoin dle klinické indikace.

Tabulka 4: Pokyny k úpravám dávky při nežádoucích účincích léčby dinutuximabem v kombinaci s

GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem

Alergické reakce

Stupeň 1 nebo 2

Nástup příznaků

 

 

 

Snižte rychlost infuze na 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

 

• Zajistěte podpůrná opatření (viz bod 4.4).

Po odeznění

 

 

 

Pokračujte v infuzi původní rychlostí. Pokud není tolerována, snižte

 

 

 

 

 

rychlost na 0,875 mg/m2/h.

 

Stupeň 3 nebo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup příznaků

 

 

 

Okamžitě přerušte podávání dinutuximabu a i.v. léčbu GM-CSF nebo

 

 

 

 

 

IL-2.

 

 

 

 

 

 

 

• Zajistěte podpůrná opatření (viz bod 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

Po odeznění

 

 

 

Pokud potíže po výše uvedených opatřeních rychle odezní, v infuzi

 

 

 

 

 

dinutuximabu lze pokračovat rychlostí 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

 

GM-CSF nebo IL-2 podávejte až další den.

 

 

 

 

• V cyklech s podáváním GM-CSF podávejte tento přípravek od

 

 

 

 

 

následujícího dne v 50% množství, a pokud je tolerováno, lze se vrátit k

 

 

 

 

 

plné dávce po podání veškerého dinutuximabu daném cyklu.

 

 

 

 

• V cyklech s podáváním IL-2 podávejte tento přípravek od následujícího

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

 

dne v 50% množství až do konce cyklu.

 

 

 

 

Pokud se potíže po ob ov podávání GM-CSF nebo IL-2 vrátí,

 

 

 

 

 

vysaďte GM-CSF nebo IL-2 a dinutuximab.

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

• Pokud potíže vym zí v následující den, pokračujte v podávání

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

dinutuximabu tolerovanou rychlostí, ale bez GM-CSF a IL-2.

Recidiva

 

 

 

V daný den už nepodávejte dinutuximab ani GM-CSF (nebo IL-2).

 

 

 

 

Pokud potíže týž den vymizí, pokračujte od dalšího dne s premedikací

 

 

 

 

 

na JIP (viz bod 4.4).

 

 

Další cykly

 

 

 

Tolerovanou rychlost infúze dinutuximabu použijte při všech dalších

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

cyklech s GM-CSF nebo IL-2.

 

Anafylaxe

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupeň 3 nebo 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

Trvale vysaďte dinutuximab a GM-CSF nebo IL-2

Syndrom kapilárního úniku

 

 

 

 

 

Stupeň 3 (těžký)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup příznaků

 

 

 

Přerušte podávání dinutuximabu a i.v. léčbu GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

 

• Zajistěte podpůrná opatření (viz bod 4.4).

Po odeznění

 

 

 

Pokračujte v infuzích dinutuximabu rychlostí 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

 

• Pokračujte v podávání GM-CSF nebo IL-2 následující den s 50%

 

 

 

 

 

dávkou, a to až do poslední dávky dinutuximabu v daném cyklu.

Další cykly

 

 

 

Pokud pacient toleruje 50% dávku GM-CSF nebo IL-2, začněte touto

 

 

 

 

 

dávkou a s rychlostí dinutuximabu 0,875 mg/m2/h. Pokud je tento režim

 

 

 

 

 

tolerován, zvyšte další den dávku GM-CSF nebo IL-2 na plnou.

 

 

 

 

• Pokud 50% dávka GM-CSF tolerována není, po zbývající cykly GM-

 

 

 

 

 

CSF podávejte jen dinutuximab samotný.

 

 

 

 

• Pokud IL-2 není tolerován v 50% dávce, po zbývající cykly IL-2 ho

 

 

 

 

 

nahraďte GM-CSF.

 

 

Stupeň 4 (život ohrožující)

 

 

 

 

 

 

 

Nástup příznaků

 

 

 

Na zbytek cyklu vysaďte dinutuximab i GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

 

• Zajistěte podpůrná opatření (viz bod 4.4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Další cykly

• Pokud se během podávání IL-2 objeví syndrom kapilárního úniku,

 

nahraďte IL-2 v dalších cyklech pomocí GM-CSF.

 

• Pokud se během podávání GM-CSF objeví syndrom kapilárního úniku,

 

v dalších cyklech s GM-CSF podávejte dinutuximab samotný.

Hyponatrémie

 

Stupeň 4 (život ohrožující) – < 120 mmol/l přes odpovídající doplňování tekutin

 

• Trvale ukončete podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Hypotenze

Vznik symptomatických potíží a/nebo pokles systolického krevního tlaku pod 70 mm Hg nebo o více než 15

% pod hodnotu při zahájení léčby

Nástup příznaků

 

 

Přerušte podávání dinutuximabu a i.v. léčbu GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

• Zajistěte podpůrná opatření (viz bod 4.4).

Po odeznění

 

 

Pokračujte v infuzích dinutuximabu rychlostí 0,875 mg/m2/h.

 

 

 

• Pokud krevní tlak zůstává stabilní nejméně 2 hodiny, pokračujte v

 

 

 

 

podávání GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

 

• Pokud zůstává stabilní nejméně 2 hodiny po obnovení dávky GM-CSF

 

 

 

 

nebo IL-2, zvyšte rychlost infuze dinutuximabu na 1,75 mg/m2/h.

Recidiva

 

 

 

 

registrován

 

 

Přerušte podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

Jakmile se tlak stabilizuje, pokračujte pod ní dinutuximabu rychlostí

 

 

 

 

0,875 mg/m2/h.

 

 

Po odeznění

 

 

Pokud krevní tlak zůstává stabilní, pok ačujte v podávání GM-CSF

 

 

 

 

nebo IL-2 následující den s 50% dávkou.

 

 

 

• Začněte GM-CSF nebo IL-2 podávat na 50% dávce, pokud je podáván s

 

 

 

 

dinutuximabem. Pokud bude t nto režim tolerován, zvyšte na plnou

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

dávku a tu ponechte po zbytek cyklu.

 

 

 

• Pokud 50% dávka GM-CSF tolerována není, po zbytek cyklu podávejte

 

 

 

 

jen dinutuximab samot ý.

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

• Pokud 50% dávka IL-2 tolerována není, po zbytek cyklu podávejte jen

 

 

 

 

dinutuximab samotný.

 

Další cykly

 

 

PokudřípravekIL-2 není tolerován v 50% dávce, po zbývající cykly IL-2 ho

 

 

Začněte GM-CSF nebo IL-2 podávat na 50% dávce, pokud je

 

 

 

 

tolerována, zvyšte následující den na plnou dávku.

 

 

 

• Pokud 50% dávka GM-CSF tolerována není, po zbývající cykly GM-

 

 

 

 

CSF odávejte jen dinutuximab samotný.

 

 

 

 

pnahraďte GM-CSF.

 

 

 

 

ivý

 

 

 

Poruchy oka neurologické

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

Rozšířené zornice a pomalý zornicový reflex

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástup příznaků

 

 

Přerušte podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Po odeznění

 

 

Podávejte dinutuximab v dávce 0,875 mg/m2/h a pokračujte v podávání

 

 

 

 

GM-CSF nebo IL-2.

 

 

Recidiva

 

 

Na zbývající cykly vysaďte dinutuximab, GM-CSF i IL-2.

Další cykly

 

 

Pokud se abnormalita do příštího cyklu stabilizuje nebo zlepší,

 

 

 

 

podávejte dinutuximab v dávce 0,875 mg/m2/h a plnou dávku GM-CSF

 

 

 

 

nebo IL-2.

 

 

 

 

 

• Pokud je tento režim tolerován bez zhoršení potíží, podávejte v dalších

 

 

 

 

cyklech dinutuximab rychlostí 1,75 mg/m2/h.

 

 

 

• Pokud se potíže vrátí, na zbývající cykly vysaďte dinutuximab, GM-

 

 

 

 

CSF i IL-2.

 

 

Sérová nemoc

 

 

 

 

 

 

Stupeň 4 (život ohrožující)

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trvale ukončete podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Systémová infekce nebo sepse

 

 

 

Stupeň 3 nebo 4

 

 

 

 

 

 

Nástup příznaků

 

 

Na zbytek cyklu vysaďte dinutuximab i GM-CSF nebo IL-2.

 

 

 

 

 

 

Návod k naředění tohoto léčivého

Po odeznění

• Pokračujte v podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2 dalšími

 

cykly podle plánu.

Bolest

Stupeň 4

Přerušte podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Periferní neuropatie

Periferní motorická neuropatie 2. stupně

Trvale ukončete podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Stupeň 3 (senzorické změny po více než 2 týdny, objektivní motorická slabost) nebo stupeň 4

Přerušte podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Atypický hemolyticko-uremický syndrom

Trvale ukončete podávání dinutuximabu a GM-CSF nebo IL-2.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Unituxin u dětí ve věku do 12 měsíců nebyla dosud stanovena.

tempem pokračujte po dobu 30 minut; pak ji zvyšte na 1,75 mg/m2registrován/h a pokud je tato rychlost tolerována, pokračujte jí po zbývající část infuze. Dobu infuze lze prodloužit až na 20 hodin k minimalizaci reakcí

Způsob podání

Unituxin se nesmí aplikovat jako nitrožilní injekce nebo bolus.

Unituxin se podává intravenózní infúzí po dobu 10 hodin. Infuzi zahajte rychlostí 0,875 mg/m2/h a tímto

během infuze (viz body 4.4 a 4.8), pokud pacient odpovídajícím způsobem nereaguje na další podpůrná

opatření. Infuze musí být ukončena po 20 hodinách, i v případě, že v této době nelze podat plnou dávku.

 

 

není

Před každou infuzí zvažte premedikaci pacienta (viz bod 4.4).

ípravek

již

 

přípravku př d jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3Kontraindikace

 

 

ř

Hypersenzitivita (stupeň 4) na léčivoup látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

 

 

ivý

 

č

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Alergické reakce

 

 

 

Antihistaminika (např. hydroxyzin nebo difenhydramin) v rámci premedikace podávejte intravenózní injekcí přibližně 20 minut před zahájením každé infuze dinutuximabu. Podání antihistaminika je vhodné opakovat každých 4-6 hodin infuze Unituxinu podle potřeby. U pacientů je třeba sledovat možné známky a příznaky reakcí na infuzi po dobu 4 hodin po skončení infuze Unituxinu.

Při podávání dinutuximabu zajistěte u lůžka neustálou dostupnost epinefrinu (adrenalinu) a hydrokortizonu k intravenóznímu podání pro případ život ohrožující alergické reakce. Při léčbě takové reakce je vhodné podat hydrokortison a adrenalin jako intravenózní bolus a každých 3-5 minut podle potřeby a klinické odpovědi pacienta.

Podle závažnosti alergické reakce je třeba infuzi zpomalit nebo zcela ukončit (viz body 4.2 a 4.8).

Syndrom kapilárního úniku

Syndrom kapilárního úniku je pravděpodobnější, pokud je dinutuximab podáván společně s IL-2. Doporučuje se podávat perorálně metolazon nebo intravenózně furosemid každých 6-12 hodin, podle potřeby. Podle potřeby a klinické odpovědi použijte suplementaci kyslíkem, respirační podporu a substituční

terapii albuminem.

Charakteristické příznaky a známky: hypotenze, generalizovaný edém, ascites, dušnost, plicní edém a akutní selhání ledvin spojené s hypoalbuminémií a hemokoncentrací.

Bolest

Silné bolesti (stupeň 3 nebo 4) se objevují nejčastěji v prvních 4 dnech podávání dinutuximabu, a často se časem, s dalšími cykly, zmírní.

Při silných bolestech snižte rychlost infuze Unituxinu na 0,875 mg/m2/hod. Unituxin vysaďte, pokud bolest nelze náležitě kompenzovat navzdory zpomalení infuze a zavedení maximálních podpůrných opatření (viz body 4.2 a 4.8).

20 minut před začátkem každé infuze dinutuximabu podejte perorálně paracetamol a podání podle potřeby opakujte každých 4-6 hodin. Pravidelné dávky každých 4–6 hodin jsou vhodné při společném podávání s IL-

2. Při přetrvávající bolesti podávejte dle potřeby perorálně ibuprofen, a to každých 6 hodin mezi dávkami paracetamolu. Ibuprofen nepodávejte pacientům trpícím trombocytopenií, krvácením nebo renální dysfunkcí.

bolesti podle potřeby, max. však jednou za 2 hodiny. Pokud pacient netole uje morfin, lze podat fentanyl nebo hydromorfon.

Opioid (např. morfin-sulfát) je vhodné podávat intravenózní infuzíregistrovánpřed každou infuzí dinutuximabu, během ní a ještě 2 hodiny po ukončení. Další intravenózní bolusy opioidů podávejte během infuze dinutuximabu při

Lze podávat i lidokain, a to intravenózní infuzí (2 mg/kg na 50 ml 0,9% chloridu sodného) po dobu 30 minut před začátkem každé infuze dinutuximabu. V podávání pokračujte rychlostí 1 mg/kg/h během hlavní infuze a až 2 hodiny po ukončení. Pokud se u pacienta objeví závratě, ecitlivost v periorální oblasti nebo tinnitus, podávání lidokainu přerušte.

Hypotenze

 

 

není

Gabapentin lze podat při zahájení premedikace morf nem, a to peorálně v dávce 10 mg/kg/den. Dávku lze

 

již

 

následně zvýšit (maximálně na 60 mg/kg/den nebo 3600 mg/den) dle potřeby a bolesti.

řípravek

 

 

Těsně před infuzí dinutuximabu podávejte hodinu i.v. injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%, 10

ml/kg). Dojde-li k hypotenzi, toto ošet ení lze opakovat nebo lze podle klinické indikace intravenózně podat

 

 

p

albumin či erytrocytární masu. Je-li to zapotřebí k obnovení adekvátního perfuzního tlaku, je vhodné podat i

vazopresor.

ivý

 

 

 

Neurologické poruchy okač

K očním poruchám můžedojít zejména při opakované aplikaci (viz bod 4.8). Tyto změny obvykle časem odezní. Pacienti musí před zahájením terapie absolvovat oční vyšetření a být dále sledováni, zda nedochází ke změnám vidění.

Jaterní dysfunkce

Během imunoterapie dinutuximabem se doporučuje pravidelné sledování funkce jater.

Systémové infekce

Pacienti obvykle mají centrální žilní katetr in situ a vzhledem k předchozí autologní transplantaci kmenových krvetvorných buněk mají během terapie patrně i sníženou imunitu, proto hrozí vznik systémové infekce. Pacienti před zahájením terapie nesmějí mít systémovou infekci, a jakákoli jiná zjištěná infekce musí být pod kontrolou.

Abnormity laboratorních testů

U pacientů dostávajících Unituxin byly hlášeny abnormity v hladinách elektrolytů (viz bod 4.8). Během terapie Unituxinem elektrolyty denně kontrolujte.

Atypický hemolyticko-uremický syndrom

Byl hlášen výskyt hemolyticko-uremického syndromu bez dokumentované infekce, a to s následkem renální insuficience, abnormity v hladinách elektrolytů, anemie a hypertenze. Zajistěte podpůrná opatření včetně kontroly hydratace, stavu elektrolytů, možné hypertenze a anemie.

Příjem sodíku

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. To znamená, že je v podstatě

„bez sodíku“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Riziko vzniku interakcí se současně užívanými léčivými přípravky nelze vyloučit.

Kortikosteroidy

Podávání systémových kortikoidů se nedoporučuje vzhledem k možné interferenci při aktivaci imunitního systému, která je nezbytná k zajištění léčebného účinku dinutuximabu.

Intravenózní imunoglobulin

registrován

 

Použití intravenózního imunoglobulinu po ASCT se nedoporučuje. Je-li nezbytné, podávejte jej max. prvních 100 dní po ASCT, jinak imunoglobulin může narušovat buněčnou cytotoxici u vyvolávanou dinutuximabem. Imunoglobulin nepodávejte ve dvou týdnech před každým cyklem Un tux nu a jeden týden po něm.

Farmakokinetické interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Farmakodynamické interakce

 

Těžké alergické reakce jsou pravděpodobnější, pokud je dinutuximabnení

podáván společně s IL-2. Postupujte

již

 

proto opatrně, pokud se oba přípravky kombinují (v z bod 4.4).

 

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

 

řípravek

 

 

Údaje o podávání dinutuximabu těhotným ženám nejsou k dispozici.

 

ivý

p

Studie reprodukční toxicity na zvířatech jsou nedostatečné (viz bod 5.3). Podávání dinutuximabu se v

těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje. U žen ve fertilním

věku se doporučuje používatčantikoncepci po dobu 6 měsíců po ukončení léčby Unituxinem.

Kojení

Lidský imunoglobulin IgG se vylučuje do mateřského mléka. Informace o vylučování dinutuximabu do lidského mateřského mléka jsou nedostatečné. Kojení má být během léčby přípravkem Unituxin přerušeno. Doporučený interval mezi ukončením léčby a kojením je 6 měsíců.

Fertilita

Účinky dinutuximabu na fertilitu u člověka nejsou známy. Studie účinků na fertilitu u zvířat nebyly realizovány; u samců ani samic potkanů však nebyly pozorovány nepříznivé účinky na reprodukční orgány

(viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Unituxin má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Tabulka nežádoucích účinků

4.8 Nežádoucí účinky

Souhrnné informace o bezpečnostním profilu

Nežádoucí účinky hlášené ve čtyřech klinických studiích (ANBL0032, ANBL0931, CCG-0935A a DIV-NB- 201) ověřujících léčbu dinutuximabem u pacientů (N = 984) s vysoce rizikovým neuroblastomem jsou shrnuty v tabulce 5. Za nežádoucí účinky jsou považovány nežádoucí příhody, k nimž v randomizované a kontrolované pivotní studii ANBL0032 došlo ve skupině léčené dinutuximabem, GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem častěji než u kontrolních pacientů léčených pouze isotretinoinem, a u nichž existuje věrohodný příčinný vztah k léčbě dinutuximabem. Původně hlášené příhody jsou uvedeny podle preferované terminologie MedDRA (lékařská terminologická databáze pro jednání se zdravotnickými orgány).

Tabulka 5 shrnuje nežádoucí účinky hlášené při podávání dinutuximabu s GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem. Vzhledem ke kombinované léčbě těmito přípravky je obtížné zjistit kauzální vztah jednotlivého nežádoucího účinku ke konkrétnímu léčivému přípravku.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (více než 30 % pacientů) ve studiích léčby neuroblastomu byly

hypotenze (67 %), bolest (66 %), hypersenzitivita (56 %), pyrexie (53 %), kopřivka (49 %), syndrom kapilárního úniku (45 %), anémie (45 %), hypokalémie (41 %), poklesregistrovánpočtu trombocytů (40 %),

hyponatrémie (37 %), nárůst hladiny alaninaminotransferázy (35 %), pokles počtu lymfocytů (34 %) a neutrofilů (31 %). Dále byly hlášeny nežádoucí účinky charakteristické pro alergické reakce – včetně anafylaktická reakce (18 %) a bronchospasmu (4 %).

Nežádoucí účinky u pacientů léčených dinutuximabem v kombi aci s GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem jsou

shrnuty v tabulce 5. Tyto nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů MedDRA a podle

četnosti výskytu. Četnosti jsou definovány takto: velmi časténení(≥1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté

(≥1/1000 až <1/100). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

Tabulka 5: Nežádoucí účinky ve studiích u ysoce rizikových pacientů s neuroblastomem léčených

dinutuximabem v kombinaci s GM-CSF, IL-2 isotretinoinem

 

 

 

 

Třída orgánových

 

Velmiřčastéípravek

 

 

Časté

 

Méně časté

 

 

 

 

 

 

 

 

systémů

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infekce a infestace

 

ivý

 

 

 

Infekce způsobené

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdravotnickým

 

 

 

 

 

č

 

 

 

prostředkem, zvýšená

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

náchylnost k infekcím,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bakteriémie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enterokolitida

 

 

 

 

Poruchy krve a

 

Anémie

 

 

Febrilní neutropenie

 

Atypický hemolyticko-

 

 

lymfatického systému

 

 

 

 

 

 

 

uremický syndrom

 

 

Poruchy imunitního

 

Anafylaktická reakce,

 

 

Syndrom uvolňování

 

Sérová nemoc

 

 

systému

 

hypersenzitivita

 

 

cytokinů

 

 

 

 

Endokrinní poruchy

 

 

 

 

 

 

 

Hypertyreóza

 

 

Poruchy metabolismu a

 

Hypokalémie,

 

 

Hypomagnezémie,

 

 

 

 

výživy

 

hyponatrémie,

 

 

acidóza, hypoglykémie

 

 

 

 

 

 

hypokalcémie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypofosfatémie,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hypoalbuminémie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hyperglykémie, snížená

 

 

 

 

 

 

 

 

chuť k jídlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída orgánových

Velmi časté

 

Časté

 

Méně časté

systémů

 

 

 

 

 

 

Poruchy nervového

 

 

 

Neuralgie, periferní

Syndrom posteriorní

systému

 

 

 

neuropatie, bolest hlavy

reverzibilní encefalopatie

Poruchy oka

 

 

 

Rozmazané vidění,

Nestejná šíře zornic

 

 

 

 

fotofobie, mydriáza

 

Srdeční poruchy

Tachykardie (sinusová,

 

 

Fibrilace síní, komorová

 

síňová, komorová)

 

 

 

arytmie

Cévní poruchy

Syndrom kapilárního

 

 

 

 

 

úniku, hypotenze,

 

 

 

 

 

hypertenze

 

 

 

 

Respirační, hrudní a

Hypoxie, kašel, dušnost

Bronchospasmus, plicní

Stridor, laryngeální edém

mediastinální poruchy

 

 

 

edém

 

 

Gastrointestinální

Průjem, zvracení, nauzea

Zácpa, krvácení v dolní

 

poruchy

 

 

 

části gastrointestinálního

 

 

 

 

 

traktu

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy kůže a podkožní

Kopřivka, svědění,

 

Makulopapulární

 

tkáně

 

 

 

vyrážka

 

 

Poruchy ledvin a

 

 

 

Močová retence,

Renální selhání

močových cest

 

 

 

proteinurie, hema u ie

 

Celkové poruchy a

Horečka, bolest1, edém

Periferní edém, zimnice,

 

reakce v místě aplikace

obličeje

 

únava, podrážděnost

 

 

 

 

 

Reakce v místě injekce

 

 

 

 

 

 

registrován

 

Vyšetření

Snížený počet

 

Zvýše á hladina

Pozitivní výsledek

 

trombocytů, leukocytů,

gamaglutamyltransferázy

krevní kultury

 

lymfocytů a neutrofilů,

či kreatininu v krvi,

 

 

zvýšení hladiny

 

není

 

 

 

 

zvýšení tělesné

 

 

aspartátaminotransferázy

hmotnosti

 

 

či

 

již

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alaninaminotransferázy

 

 

 

1 Zahrnuje tyto preferované termíny: bolest břich , bolest horní části břicha, artralgie, bolest zad, bolest močového

 

 

řípravek

 

 

 

 

měchýře, bolest kostí, bolest na hrudi, bolest obličeje, bolest dásní, muskuloskeletální bolest hrudníku, myalgie, bolest

krku, neuralgie, orofaryngeální bolest, bolest končetinách a proktalgie.

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

Popis vybraných nežádoucích reakcí

 

 

 

 

Pokyny k postupnému nebočokamžitému vysazení tohoto léčivého přípravku najdete v bodu 4.2. Vhodná opatření pro konkrétnínežádoucí účinky najdete v bodu 4.4.

Alergické reakce

Závažné reakce na infuzi vyžadující urgentní intervenci, včetně podpory krevního tlaku, bronchodilatační terapie, kortikosteroidů, zpomalení či přerušení infuze nebo trvalého vysazení Unituxinu. Příznaky jsou otok obličeje a horních cest dýchacích, dušnost, bronchospasmus, stridor, kopřivka a hypotenze. Reakce na infúzi se obvykle objevily do 24 hodin po infuzi Unituxinu. U 14 % pacientů byly hlášeny silné anafylaktické/alergické reakce. Vzhledem k překrývajícím se příznakům nebylo vždy možné rozlišit mezi reakcí na infuzi a hypersenzitivitou/alergickou reakcí.

Syndrom kapilárního úniku

Syndrom kapilárního úniku byl velmi častým nežádoucím účinkem (45 % pacientů). Objevoval se častěji, pokud byl Unituxin podáván společně s IL-2. Těžký průběh (> stupeň 3) byl u 14 % pacientů.

Bolest

Bolest se obvykle objevovala během infuze Unituxinu a byla nejčastěji hlášena jako bolest břicha, generalizovaná bolest, bolest končetin, bolest zad, neuralgie, muskuloskeletální bolest hrudníku a artralgie. 41 % pacientů trpělo silnými bolestmi. Analgetika včetně intravenózních opioidů podávejte před každou dávkou Unituxinu a v jejich podávání pokračujte až do dvou hodin po infuzi Unituxinu.

Periferní senzorická neuropatie byla hlášena u 3 % nemocných, periferní motorická neuropatie u 2 % nemocných. Méně než 1 % pacientů trpělo závažnou periferní neuropatií.

Abnormity laboratorních testů

Abnormality v hladinách elektrolytů (hyponatrémie a hypokalémie) se objevují u nejméně 25 % pacientů, kteří dostávali Unituxin.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v

Dodatku V.

4.9 Předávkování

Žádné případy předávkování nebyly hlášeny. V klinických studiích byly podávány plánované dávky

dinutuximabu až 120 mg/m2 (60 mg/m2/den) a profil nežádoucích účinků byl podobný popisu v bodu 4.8. V

případě předávkování pečlivě monitorujte výskyt možných známekregistrovánnebo příznaků nežádoucích účinků a

nasaďte potřebnou symptomatickou léčbu.

 

není

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

již

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

 

 

 

Farmakoterapeutická skupina: Cytostatik , monoklonální protilátky, ATC kód: L01XC16

Mechanismus účinku

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p

 

 

Dinutuximab je monoklonální chimérická protilátka složená z myšího variabilního regionu na těžkých a

 

 

 

ivý

 

 

 

 

lehkých řetězcích a lidské konstantní oblasti těžkého řetězce IgG1 a lehkého řetězce kappa. Dinutuximab

reaguje specificky s gangliosidemč

GD2, který je silně exprimován na povrchu neuroblastomových buněk,

avšak jen minimálně na povrchu normálních lidských neuronů, periferních vláken detekujících bolest a

kožních melanocytů.

 

 

 

 

 

Farmakodynamické účinky

Dinutuximab se váže na linie neuroblastomových buněk exprimující GD2 in vitro. Kromě toho indukuje cytotoxicitu závislou na protilátkách a zprostředkovanou buňkami (ADCC) a komplement-dependentní cytotoxicitu in vitro. Dinutuximab v přítomnosti lidských efektorových buněk (periferní mononukleární buňky (PBMC) a granulocyty od běžných lidských dárců) zprostředkovává lýzu buněk z několika neuroblastomových linií a to úměrně aplikované dávce. Granulocyty dokázaly zprostředkovat dinutuximab- dependentní cytotoxicitu vůči neuroblastomu účinněji než PBMC, a k ještě silnější lýze došlo po přidání GM-CSF. In vivo experimenty navíc prokazují, že dinutuximab (samostatně nebo v kombinaci s IL-2) může částečně inhibovat růst nádorů u myší. Augmentace ADCC v přítomnosti GM-CSF a IL-2 byla důvodem k adjuvantnímu podávání těchto cytokinů s dinutuximabem v klinických studiích.

Neklinické studie ukazují, že pravděpodobnou příčinou dinutuximabové neurotoxicity je mechanická alodynie, možná vyvolaná reakcí přípravku s antigenem GD2 na povrchu periferních nervových vláken

a/nebo myelinu.

Klinická účinnost a bezpečnost

ANBL0032 byla randomizovaná a kontrolovaná studie, která ověřovala účinky dinutuximabu podávaného v kombinaci s GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem ve srovnání s isotretinoinem samotným u pacientů s vysoce rizikovým neuroblastomem. Vysoké riziko neuroblastomu bylo stanoveno na základě věku pacienta (více než 12 měsíců), stádia nádoru při stanovení diagnózy a/nebo přítomnosti biologických rizikových faktorů, například amplifikace onkogenu MYCN.

Pacienti byli ve věku 11 měsíců až 15 let a alespoň částečně reagovali na indukční chemoterapii s následnou ASCT a radioterapií. Po ASCT bylo 226 pacientů náhodně rozděleno v poměru 1:1 buď do větve se standardní terapií (šest cyklů isotretinoinu), nebo k imunoterapii dinutuximabem (pět cyklů dinutuximabu v kombinaci střídavě s GM-CSF a IL-2; tento režim byl kombinován s isotretinoinem na šest cyklů).

Dinutuximab byl podáván v dávce odpovídající 17,5 mg/m2/den ve čtyřech po sobě jdoucích dnech (4.–7. den) 1.–5. cyklu. GM-CSF byl podáván v dávce 250 μg/m2/den 1., 3. a 5. cyklu, a to denně po dobu 14 dní. IL-2 byl podáván současně s dinutuximabem kontinuální intravenózní infuzí čtyři dny v 1. týdnu ve 2. a 4.

Primárním ukazatelem účinnosti bylo přežití bez klinické příhody (EFS) dle posouzení zkoušejícím,

cyklu v dávce 3,0 MIU/m2/den a ve 2. týdnu 2. a 4. cyklu v dávce 4,5 MIU/m2/den. Během posledních dvou týdnů v každém ze šesti cyklů užívali pacienti v kontrolní i dinutuximabovéregistrovánvětvi také perorálně isotretinoin v dávce 160 mg/m2/den (podávaný jako 80 mg/m2 dvakrát denně).

definované jako doba od randomizace do prvního výskytu recidivy, pro rese choroby, sekundární malignity

nebo úmrtí. Primární ITT (intent-to-treat) analýza zjistila zlepšení EFS u dinutuximabové imunoterapie s

isotretinoinem (oproti isotretinoinu samotnému). Dvouleté odhady EFS činily 66 % u pacientů léčených

dinutuximabem plus isotretinoinem oproti 48 % u isotretinoi u samotného (kontrolní skupině) (p = 0,033 v

log-rank testu), a to přestože tento rozdíl nebyl formálně statisticky významný podle stanoveného plánu

předběžných analýz. Kromě toho bylo posouzeno celkovénenípřežití po 3 letech sledování po analýze EFS

 

již

(jednalo se o sekundární cílový parametr). Zjištěno bylo výrazné zlepšení u pacientů z populace ITT náhodně

řípravek

 

zařazených do skupiny dinutuximab plus isotretinoin oproti isotretinoinu samotnému. Tříleté odhady celkového přežití činily 80 % u dinutuximabu plus isotretinoinu a 67 % u kontrolní skupiny (p = 0,0165 v log-rank testu). Dlouhodobé celkové přežití bylo vyhodnoceno po 5 letech návazného sledování po analýze EFS a nadále ukázalo lepší přežití v dinutuximabové skupině oproti kontrolní. Pětileté odhady celkového

přežití činily 74 % u pacientů léčených dinutuximabem oproti 57 % u kontrolní skupiny (p = 0,030 v log-

rank testu).

 

ivý

p

 

 

 

 

 

Anylýzy podskupin podle odpo ědi v EFS a celkového přežití ukázaly, že dinutuximab nemusí pomoci

pacientům s minimální rezčiduální nemocí, hyperploidií DNA a po transplantaci čištěné kostní dřeně.

Imunogenita

 

 

Stejně jako všechny terapeutické proteiny, i tento přípravek může být imunogenní. Analýza protilátek proti chimérickým protilátkám (HACA) od 409 pacientů zapojených do několika studií ověřujících léčbu neuroblastomu prokázala, že se u 71 (17 %) osob vyvinuly protilátky vážící a u 15 (4 %) protilátky neutralizující podávaný přípravek. Plazmatické koncentrace dinutuximabu, zejména v období minima, byla spíše nižší u pacientů s HACA. Mezi vznikem těchto protilátek a alergickými reakcemi nebyla žádná zjevná korelace.

Výskyt těchto protilátek je silně závislý na citlivosti a specifičnosti stanovení, takže srovnání výskytu protilátek proti dinutuximabu s protilátkami proti jiným přípravkům může být zavádějící.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem

Unituxin u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s neuroblastomem (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Farmakokinetika dinutuximabu byla posuzována v klinické studii, kde se Unituxin podával v kombinaci s GM-CSF, IL-2 a isotretinoinem. V uvedené studii absolvovalo 27 dětí s vysoce rizikovým neuroblastomem

(věk 3,9 ± 1,9 let) až 5 cyklů Unituxinu v dávce 17,5 mg/m2/den formou intravenózní infuze podávané 10 až

20 hodin 4 dny po sobě, a to každých 28 dní. Průměr (± směrodatná odchylka) maximální plazmatické koncentrace pozorované po 4. infuzi činil 11,5 (± 2,3) μg/ml. Při farmakokinetické analýze populace činil geometrický průměrný objem distribuce v rovnovážném stavu odhadem 5,2 l.

Biotranformace

Dinutuximab je protein, u nějž se předpokládá degradace všudypřítomnými proteolytickými enzymy na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Klasické testy biotranformace nebyly provedeny.

Eliminace

Farmakokinetická analýza populace provedená u všech dostupných kl n ckých údajů naznačuje, že se eliminace dinutuximabu nemění s věkem, rasou, pohlavím, současně užívanými léky (IL-2, GM-CSF), či přítomností syndromu kapilárního úniku, poruchou funkce ledvin bo jater. Přítomnost protilátek HACA však zřejmě clearance dinutuximabu zvyšuje přibližně o 60 %.

Geometrická průměrná clearance byla odhadnuta na 0,025 l/hod. aregistrovánzvyšovala se s velikostí těla. Terminální poločas byl odhadnut na 10 (+6) dní.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

není

Základní toxikologie

již

 

Dinutuximab (nebo myší monoklonálníípravekprotilátka 14.18) byl podáván myším, králíkům, potkanům a psům ř

jednorázově nebo opakovaně v dávkách překr čujících maximální klinicky používané dávky. Zjištěny byly

mj. nežádoucí účinky léčby v játrech otkanů (charakterizované centrilobulární kongescí, abnormálním

dělením buněk, hepatocelulární nekrózou pericentrální a interlobulární fibrózou), které mohou souviset s

 

p

oběhovými poruchami a změnami svědčícími o zvýšené krvetvorbě (vysoký retikulocytový index a/nebo

ivý

 

počet trombocytů, zvýšený počet krvetvorných buněk v kostní dřeni stehenní a hrudní kosti a/nebo

extramedulární krvetvorbačv játrech a slezině). Tyto změny byly velmi mírné až mírné co do závažnosti a měly sklon vymizet po vysazení přípravku. Nebyly pozorovány žádné klinické příznaky toxicity CNS.

Bezpečnostní farmakologie

Dinutuximab byl podáván opicím (makak jávský) a měl u nich vliv na kardiovaskulární systém, tj. došlo k středně výraznému zvýšení krevního tlaku (jedno ze tří zvířat) a srdeční frekvence (dvě ze tří zvířat). Nebyly pozorovány žádné přímé účinky na parametry EKG ani na dýchací systém.

Jiné

Nebyly provedeny žádné neklinické studie k posouzení kancerogenních, genotoxických, vývojových ani reprodukčně toxických účinků dinutuximabu. U samců ani samic potkanů podání dinutuximabu nezpůsobilo žádné nepříznivé účinky na reprodukční orgány při dávkách nejméně 60x vyšších, než jaké jsou používány klinicky.

Neklinické údaje získané na základě dosavadních konvenčních studií neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Tyto studie rovněž signalizují vhodnost současného režimu dinutuximabu, tj. 17,5 mg/m2/den podávaného čtyři dny po sobě v pěti měsíčních cyklech.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Histidin
Polysorbát 20 (E 432) Chlorid sodný
Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřené injekční lahvičky

 

 

 

 

18 měsíců

 

 

 

 

 

Naředěný roztok

 

 

 

 

 

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla prokázánaregistrovánna dobu 24 hodin při teplotě okolí

(do 25 °C).

 

 

 

 

 

Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření/rekonstituce/ředěnínení

nevyloučí riziko mikrobiologické

kontaminace, přípravek má být použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání

 

 

 

 

již

 

přípravku po otevření před použitím jsou odpovědnosti uživatele.

 

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

 

 

Uchovávejte a převážejte chlazené (2°C – 8°C).

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

Chraňte před mrazem.

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchovávejte v dobře uzavřenémč

obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Podmínky uchovávánítohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5Druh obalu a obsah balení

Injekční lahvička z čirého skla třídy I s brombutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým odtrhovacím víčkem; obsahuje 5 ml koncentrátu pro infuzní roztok.

Jedna krabička obsahuje jednu injekční lahvičku.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Přesný objem koncentrátu pro infuzní roztok Unituxinu k podání pacientovi (viz bod 4.2) je nutno vstříknout do vaku se 100 ml fyziologického roztoku (0,9 % NaCl) na injekci.

Potřebný objem dinutuximabu je třeba natáhnout a aplikovat do 100ml vaku fyziologického roztoku (0,9 % NaCl, 9 mg/ml) na injekci. Roztok je třeba promíchat jemným převracením.

Natáhněte potřebný objem dinutuximabu a aplikujte jej do 100ml vaku fyziologického roztoku na injekci. Roztok je třeba promíchat šetrným převracením.
Ředění je nutno provádět asepticky. Z mikrobiologického hlediska je přípravek nutno použít ihned. Doba použitelnosti po naředění viz bod 6.3. Naředěný infuzní roztok je poté nutno použít do 24 hodin od přípravy.
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

United Therapeutics Europe, Ltd.

 

 

Unither House

 

 

Curfew Bell Road

 

 

Chertsey

 

 

Surrey

 

 

KT16 9FG

 

registrován

Velká Británie

 

Tel: +44 (0)1932 664884

 

Fax: +44 (0)1932 573800

 

E-mail:druginfo@unither.com

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

EU/1/15/1022/001

 

není

 

 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 

již

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém p pravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

 

 

řípravek

pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

ivý

p

 

 

č

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis