Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Příbalová informace - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Valtropin
Kód ATCH01AC01
Látkasomatropin
VýrobceBioPartners GmbH

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Valtropin 5 mg/1,5 ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem

Somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Váš přípravek se jmenuje Valtropin. Jedná se o lidský růstovýregistrovánhormon zvaný rovněž somatropin. Strukturu má stejnou jako růstový hormon, který si tělo vytváří hypofýze (podvěsek mozkový, žláza

1. Co je Valtropin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Valtropin používat 3. Jak se Valtropin používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Valtropin uchovávat

6. Další informace

1. CO JE Valtropin A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

umístěná na spodní části mozku). Růstový hormon r guluje růst a vývoj buněk. Podporováním růstu buněk v dlouhých kostech dolních končetin a v páteři způsobuje růst do výšky.

Valtropin je určen

 

 

není

-

 

 

 

k léčbě dětí (ve věku 2 až 11 let) a mladistvých (ve věku 12 až 18 let), které nedorostou do své

 

normální výšky z důvodu špatného růstu kostí způsobeného nedostatkem růstového hormonu

 

 

 

již

 

 

(relativní nedostatek růstového hormonu), Turnerovým syndromem nebo „chronickým selháním

 

ledvin“ (stavem, kdy l dviny postupně ztrácejí schopnost vykonávat normální funkce, jako např.

 

odstraňovat odpadní látky a přebytečné tekutiny z těla).

-

k léčbě dospělých s těžkým nedostatkem růstového hormonu, u kterých se nedostatek růstového

 

hormonu objevil již

dětství nebo kteří z nějakého důvodu nemají dostatečné množství

 

růstového hormonu

dospělosti.

 

 

řípavek

 

 

V této příbalovéPinformaci je pacient oslovován slůvkem „Vy“. Osoby starající se o podávání Valtropinu dětem by měly mít na zřeteli, že oslovení „Vy“ se týká dítěte.

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Valtropin POUŽÍVAT

Nepoužívejte Valtropin

-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na somatropin nebo na kteroukoli další složku prášku nebo rozpouštědla Valtropinu, např. metakresol (viz bod 2, „Zvláštní opatrnosti při použití Valtropinu je zapotřebí – Výskyt určitých nežádoucích účinků“)

-Informujte svého lékaře, jestliže trpíte aktivním nádorovým onemocněním. Nádory musí být neaktivní a léčba nádorového onemocnění musí být dokončena před zahájením léčby přípravkem Valtropin.

-k podpoře růstu u dětí, které již přestaly růst

-jestliže jste měl/a závažnou operaci srdce nebo břicha

-jestliže jste léčen/a na více než jedno zranění po vážné nehodě

-jestliže máte náhlé závažné problémy s dýcháním

Zvláštní opatrnosti při použití Valtropinu je zapotřebí

Vyšetření před zahájením léčby

-Lékař specialista vyškolený v problematice hormonálních poruch Vás musí vyšetřit a rozhodnout, zda je použití Valtropinu bezpečné.

-Pokud jste měl/a nádor mozku, lékař specialista vyškolený v problematice hormonálních poruch musí vyšetřit funkci hypofýzy a rozhodnout, zda je použití Valtropinu bezpečné.

-Před zahájením léčby nedostatku růstového hormonu u dětí z důvodu problémů s ledvinami, musí lékař dítě pozorovat po dobu jednoho roku před zahájením léčby růstovým hormonem.

-Dospělí, kteří byli v dětství léčeni růstovým hormonem, by měli být před zahájením jakékoli další léčby růstovými hormony znovu vyšetřeni, zda u nich nedostatek růstového hormonu přetrvává.

-Pacienti s Prader - Williho syndromem by neměli být léčeni Valtropinem, jestliže současně netrpí nedostatkem růstového hormonu.

-Pokud jste měl/a nádor na mozku, musíte se nechat čregistrovánasto vyšetřovat, aby se potvrdilo, že se nádor nevrací.

Pokud jste měl/a nádor jako dítě. U pacientů, kteří přežili rakovinu a byli léčeni somatropinem, bylo hlášeno zvýšené riziko dalšího nádoru (nezhoubného zhoubnéh ). Nejčastějšími sekundárními nádory byly nádory mozku.

U dětí, kterým byla transplantována ledvina, se léčba ůstovým hormonem přeruší.

Pokud má dítě Turnerův syndrom, musí být pečlivě vyšetřeno svým lékařem k vyloučení ušních

infekcí, např. zánětu středního ucha, protože u paci ntů s Turnerovým syndromem je zvýšené riziko onemocnění uší a poruch sluchu.Výskyt určitých nežádoucích účinků---Během vážné nemoci nebo po ní

-Jestliže se vyskytnou příznaky jako je bol st hlavy (silná a opakující se), změny vidění, nevolnost a/nebo zvracení, prosím, poraďte se se svým lékařem.

-Pokud Vám byl omylem injikován Valtropin do svalu místo pod kůži, může dojít ke snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykémjiže). O dalším postupu se poraďte se se svým lékařem.

-Pokud dítě při léčbě Valtropinem začne kulhat, prosím, obraťte se na svého lékaře.

-Pokud jste dítě a jste léčen/a somatropinem. Děti léčené somatropinem mají v porovnání s dospělými léčípavekenými somatropinem zvýšené riziko vzniku zánětu slinivky břišní (pankreatitida). U dětí léčených somatropin m, u kterých se objeví bolesti břicha, je třeba zvažovat pankreatitidu, i když je její výskyt vzácný.

-Příliš mnoho růstového hormonu může způsobit nadměrný růst uší, nosu, rtů, jazyka a lícní

kosti (akromegalie), zvýšení krevního cukru (hyperglykémie) a přítomnost cukru v moči (glykosurie)ř. Valtro in vždy používejte podle doporučení svého lékaře.

-PokudPdojde alergické reakci na použité rozpouštědlo (metakresol), obsah injekčních lahviček se musí rozpouštět ve vodě na injekci bez konzervační látky a použít jako jednorázová injekčnínení

víte, že jste alergický/á na konzervační látku metakresol.

Sledování lékařem během léčby

-Valtropin může ovlivnit způsob, jakým Vaše tělo zachází s cukrem z jídla a nápojů. Váš lékař by měl kontrolovat množství cukru v krvi nebo moči.

-Valtropin může ovlivnit množství hormonu štítné žlázy v krvi, proto je nutné čas od času vyšetřit funkci štítné žlázy. Jestliže štítná žláza nepracuje správně, rovněž Valtropin nemusí působit tak, jak by měl.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékaře zejména informujte, pokud užíváte:

Děti

-steroidní hormon nadledviny, jako např. kortizon nebo prednisolon

-inzulín

-estrogen podávaný ústy

-pohlavní hormony, léky k léčbě stresové rekce nebo k léčbě zánětů (kortikosteroidy), léky

k léčbě epilepsie (např. carbamazepin) nebo cyklosporin, (lék k potlačení imunitního systému).

Váš lékař možná bude muset upravit dávku Valtropinu nebo jiného užívaného léku.

Těhotenství

Valtropin by neměl být během těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. Pokud otěhotníte, okamžitě o tom informujte svého lékaře.

Kojení

Jestliže kojíte nebo plánujete kojit, dříve než začnete používat Valtropin, poraďte se svým lékařem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

registrován

 

Valtropin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách Valtropinu

Dodané rozpouštědlo Valtropinu obsahuje metakresol. Nepoužívejte toto zp uštědlo, jestliže jste alergický/á na metakresol (viz bod 2, „Nepoužívejte Valtropin“). Pokud dojde k alergické reakci na použité rozpouštědlo, obsah injekčních lahviček se musí rozpouště ve vodě na injekci a použít jako jednorázová injekční lahvička (viz bod 5 „Jak Valtropin uchovávat“).

3. JAK SE Valtropin POUŽÍVÁ

 

 

není

Vždy používejte Valtropin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým

lékařem nebo lékárníkem. Pokud si nejste jistý/á ohl dně dávky, neinjikujte si Valtropin sami.

Dávkování

již

 

 

 

Váš lékař Vám sdělí, kolik Valtropinu máte u ívat. Množství se liší podle onemocnění, které máte. Prosím, neměňte dávkováníípavekbez onzultace se svým lékařem.

Přesnost dávky Valtropinu by měl Váš lékař kontrolovat jednou za 6 měsíců.

Obecně se dávka vypočítá t k, jak je popsáno níže. Jednotlivé dávky se však mohou lišit a Váš lékař

může podle potřeby dávku změnit. ř

Nedostatek růPstového hormonu u dětí

Injikujte 0,025 – 0,035 miligramů (mg) na každý kilogram tělesné hmotnosti jednou denně pod kůži (subkutánně).

Děti s Turnerovým syndromem

Injikujte 0,045 – 0,050 miligramů (mg) na každý kilogram tělesné hmotnosti jednou denně pod kůži (subkutánně).

Děti v předpubertálním věku s dlouhodobým onemocněním ledvin

Injikujte 0,045 – 0,050 miligramů (mg) na každý kilogram tělesné hmotnosti jednou denně pod kůži (subkutánně).

Dospělí

Nedostatek růstového hormonu u dospělých

Injikujte 0,15 – 0,30 miligramů (mg) na každý kilogram tělesné hmotnosti jednou denně pod kůži (subkutánně). Pokud jste starší nebo obézní, může být potřebná počáteční dávka nižší.

Pokud je to nutné, Váš lékař postupně zvýší tuto dávku podle Vašich individuálních potřeb na základě klinického výsledku a měření hladin tzv. “růstového faktoru” (známého jako IGF-1) v krvi. Celková denní dávka obvykle nepřekračuje 1 mg. Koncentraci IGF-1 je potřeba pravidelně měřit a udržovat pod horní hranicí normálního rozmezí hodnot pro Váš věk a pohlaví.

Váš lékař Vám vždy předepíše minimální účinnou dávku, kterou máte používat.

Úprava dávkování

U starších pacientů může být nezbytné dávku snížit.

 

registrován

Dávka somatropinu by se měla snížit v případech dlouhotrvajícího otoku (edému)

ebo těžkých změn

čití/brnění (parestézie), aby nedošlo ke vzniku vzácného nežádoucího účinku zva

ého sy drom

karpálního tunelu (snížená citlivost a bolest rukou).

 

 

Po určité době používání přípravku může být nutné, zejména u mužů, dávku snížit.

Pokud užíváte další léky, dávkování Valtropinu nebo jiného užívaného léku se možná bude muset upravit (viz bod 2, „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).

Podávání

 

Valtropin je určen k podkožnímu podání po rekonstituci. Znamená to, že po rozpuštění prášku

 

není

s dodaným rozpouštědlem se vzniklý roztok injikuje krátkou jehlou do tukové tkáně těsně pod kůží.

Pokud si tento lék injikujete sami, budete pouč i, jak připravit a podat injekci.

již

 

Neinjikujte si Valtropin sám/sama, pokud jste neabsolvoval/a školení.

Podrobné pokyny pro podkožní podání sou uvedeny v této příbalové informaci (viz bod „Informace o tom, jakým způsobemípaveksi můžete sami podat Valtropin“ na konci této příbalové informace).

Jestliže jste použil(a) více Valtropinu než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více V ltropinu, než jste měl(a), prosím, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste použil(a)ř ř liš hodně Valtropinu, může se zpočátku hladina Vašeho krevního cukru snížit (hypoglykémie)Pa následně zvýšit být příliš vysokou (hyperglykémie). Jestliže jste používal(a) příliš hodně Valtropinu po delší dobu, může dojít k nadměrnému růstu uší, nosu, rtů, jazyka a lícních kostí (akromegalie).

Jestliže jste zapomněl(a) použít Valtropin

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechané dávky. Pokračujte v předepsaném dávkovacím schématu. Máte-li jakékoli pochybnosti, prosím, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) používat Valtropin

Před ukončením léčby se, prosím, poraďte se svým lékařem. Přerušení nebo předčasné ukončení léčby Valtropinem může ohrozit úspěch léčby růstovým hormonem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Valtropin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky léků jsou tříděny následujícím způsobem:

velmi časté

postihují více než 1 osobu z 10

časté

postihují 1 až 10 osob ze 100

méně časté

postihují 1 až 10 osob z 1 000

vzácné

postihují 1 až 10 osob z 10 000

velmi vzácné

postihují méně než 1 osobu z 10 000

není známo

četnost nelze z dostupných údajů nelze určit

Po podání Valtropinu se u Vás mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté

 

 

Bolest hlavy u dospělých

 

 

 

Neobvyklé pocity, například píchání, brnění nebo svědění

 

 

 

(parestézie) u dospělých

 

 

 

Bolest kloubů (artralgie) u dospělých

 

 

 

Otok tkáně způsobený nahromaděním tekutiny v tkáni

 

 

 

(edém) u dospělých

Časté

 

 

Tvorba bílkovin, které váží další látky (tvorba protilátek)

 

 

 

Málo aktivní štítná žláza (hypotyroidismus)

 

 

 

Porušená schopnost snížit hladinu cukru (glukózová

 

 

 

tolerance)

 

 

 

 

Mírné zvýš ní hladiny cukru krvi (mírná

 

 

 

hyperglykémie) (1 % u dětí; 1 % - 10 % u dospělých)

 

 

 

 

registrován

 

 

 

Neobvyklé zvýšení svalového napětí (hypertonie)

 

 

 

N spavost (insomnie) u dospělých

 

 

 

Zvýšený krevní tlak (hypertenze) u dospělých

 

 

 

není

 

 

 

Dýchavičnost (dyspnoe) u dospělých

 

již

 

Dočasné přerušení dýchání během spánku (spánková

 

 

apnoe) u dospělých

 

 

 

Snížená citlivost a brnění prstů a dlaní rukou z důvodu

 

 

 

stlačení nervu na zápěstí (syndrom karpálního tunelu) u

 

 

 

dospělých

 

 

 

 

Bolest kloubů (artralgie) u dětí

 

 

 

Bolest svalů (myalgie)

řípavek

 

 

Otok tkáně způsobený nahromaděním tekutiny v tkáni

 

 

(edém) u dětí

P

 

 

 

 

Reakce v místě vpichu injekce, slabost (astenie)

 

 

 

Méně časté

 

 

Zvýšený růst nové tkáně (rakovina, novotvar)

 

 

 

Nedostatek červených krvinek (anémie)

 

 

 

Příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie),

 

 

 

Zvýšené hladiny fosfátu (hyperfosfatemie)

 

 

 

Porucha osobnosti

 

 

 

Rychlé nekontrolované pohyby očí (nystagmus)

 

 

 

Otok přední části optického nervu (edém papily)

 

 

 

Dvojité vidění (diplopie)

 

 

 

Závrať (vertigo)

 

 

 

Zrychlený srdeční tep (tachykardie)

 

 

 

Zvracení

 

Závažné snížení účinku inzulínu (inzulínová rezistence)
Není známo
Zvětšení prsní žlázy u mužů (gynekomastie) u dětí Jeden případ akutní alergické reakce, včetně svědění a otoku podobného jako po bodnutí hmyzem
Velmi vzácné
Nespavost (insomnie) u dětí
Vzácné
Úbytek svalové hmoty (svalová atrofie), bolest kostí Snížená citlivost a brnění prstů a dlaní rukou z důvodu stlačení nervu na zápěstí (syndrom karpálního tunelu) u dětí
Nechtěný únik moči (inkontinence moči), krev v moči (hematurie), větší objem moči (polyurie, polakisurie), poruchy močení
Výtok z genitáluregistrován
Zvětšení prsní žlázy u mužů (gynekomastie) u dospělých Reakce v místě vpichu injekce, např. ztenčování kůže, vydatný únik krve z krevních cé ,ztlušťování
Slabost u dětí
Cukrovka (diabetes melli us)
Nervové poruchy m mo mozku a míchy (neuropatie), zvýšený tlak lebce (zvýšený intrakraniální tlak) Zvýšený k vní tlak v lebce (benigní intrakraniální hypertenze)
neníNeobvyklé pocity, například píchání, brnění nebo svědění (par stézie) u dětí
Zvýš ný krevní tlak (hypertenze) u dětí
Průjem
Neobvyklé výsledky testů funkce ledvin
Bolest žaludku (bolest břicha), plynatost (flatulence)
Nevolnost
Úbytek tukové tkáně (lipodystrofie), ztenčování kůže (atrofie kůže), zánět a šupinatění kůže (exfoliativní dermatitida), otok podobný jako po bodnutí hmyzem (kopřivka), zvýšený růst mužského ochlupení na ženském těle (hirsutismus), ztluštění tkáně pokožky (hypertrofie kůže)

již U pacientů s nedostatekemřípavekrůstového hormonu, který se projevil až v dospělosti, byly na začátku léčby somatropinem hlášeny otoky, bolesti svalů a bolesti a poruchy kloubů, ale tyto nežádoucí účinky

P bývají obvykle přechodné (krátkodobé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK Valtropin UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Valtropin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítcích a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Podmínky uchovávání neotevřeného léku

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem.

Nerozpuštěný lék může být uchováván při pokojové teplotě (do 25°C) jednorázově maximálně 4 týdny před použitím.

Doba použitelnosti po rozpuštění rozpouštědlem

Po rozpuštění s dodaným rozpouštědlem lze lék uchovávat v chladničce (2°C – 8°C) maximálně 21 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění vodou na injekci (NE vodou z vodovodu)

 

 

Po rozpuštění s vodou na injekci se lék musí použít okamžitě a jako jednorázová i jekční

 

lahvička.

 

 

 

 

zakalený nebo

 

 

registrován

svého

 

 

chránit

 

 

 

Co Valtropin obsahuje

 

Prášek:

 

 

-

Léčivou látkou je somatropin. Jedna njekneníč lahvička s práškem obsahuje 5 mg somatropinu

 

(odpovídá 15 IU). Po rozpuštění 1,5 ml rozpouštědla obsahuje 1 ml rozpuštěného roztoku

-

3,33 mg somatropinu (odpovídájiž10 IU).

 

Pomocnými látkami jsou glycin, manitol, dihydrogenfosforečnan sodný, hydrogenfosforečnan

Rozpouštědlo:

ípavek

 

sodný a pro úpravu pH (kys lost) hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková.

-Předplněná injekční stříkačka obsahuje vodu na injekci a metakresol (viz bod 2, „Důležité informaceřo některých složkách Valtropinu“).P

Jak Valtropin vypadá a co obsahuje toto balení

Valtropin je dodáván jako prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem.

Balení obsahuje:

-5 mg bílého nebo téměř bílého prášku ve skleněné injekční lahvičce uzavřené pryžovou zátkou a víčkem

-1,5 ml rozpouštědla v předplněné injekční stříkačce s víčkem, pro rekonstituci ve formě čirého roztoku

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BioPartners GmbH

Kaiserpassage 11

D-72764 Reutlingen

Německo

Tel: +49 (0) 7121 948 7756

Tato příbalová informace byla naposledy schválena {MM/RRRR}

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O TOM, JAKÝM ZPŮSOBEM SI MŮŽETE SAMI PODAT Valtropin Před použitím Valtropinu si pozorně přečtěte následující pokyny.

Úvod

Následující pokyny vysvětlují, jakým způsobem si můžete sami injikovat Valtropin. Prosím, přečtěte si pokyny pozorně a dodržujte je krok za krokem. Váš lékař nebo sestra Vás p učí, jakým způsobem si sami

můžete Valtropin injikovat. Nepokoušejte se o aplikaci, pokud nemáte jist

tu, že postupu a požadavkům

injikace rozumíte.

 

Všeobecné poznámky

 

Valtropin se nesmí rozpouštět s dodaným rozpouštědlem u paci ntů, kteří

ědí, že jsou alergičtí na

metakresol (viz bod 2, „Nepoužívejte Valtropin“). Pokud dojde k alergii na dodané rozpouštědlo,

obsah injekčních lahviček se musí rekonstituovat s vodou na injekci: naplňte injekční stříkačku 1,5 ml

vody na injekci a postupujte podle stejných pokynů jako proregistrovánpředplněnou injekční stříkačku (viz bod 5

„Jak Valtropin uchovávat“). Nepoužívejte vodu z vodovodu.

Před tím než začnete, připravte si nezbytné položky. Patří sem:

Dodané v balení

 

není

 

injekční lahvička Valtrop nu s práškem pro přípravu injekčního roztoku

 

předplněná injekční stří

ačka s 1,5 ml rozpouštědla pro přípravu injekčního roztoku

NEDODANÉ balení

již

 

 

 

 

sterilní injekční stříkačka a jehly

 

tampony n puštěné alkoholem

 

 

suchá gáza nebo vatový tampon

 

 

náplast

 

 

 

nádoba na použité injekční stříkačky a jehly.

 

ípavek

 

 

ř

 

 

Příprava roztoku

 

 

 

P

 

 

1.Před přípravou léku si pečlivě umyjte ruce mýdlem a vodou.

2.Vyjměte krabičku s Valtropinem z chladničky a vyjměte z ní injekční lahvičku s práškem a předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem. Zkontrolujte dobu použitelnosti léku.

3.Z injekční lahvičky s práškem odstraňte ochranné plastové víčko.

4.Tamponem namočeným v alkoholu očistěte pryžovou zátku v horní části injekční lahvičky s práškem. Po očištění se již horní části injekční lahvičky nedotýkejte.

 

Injekční lahvička obsahující lék ve formě prášku

 

5.

K přípravě roztoku použijte předplněnou injekční říkačku s r zp uštědlem dodanou v balení.

 

Sejměte pryžové víčko a pevně nasaďte jehlu na stříkačku. Váš lékař nebo sestra Vám sdělí, jakou

 

velikost jehly použít.

 

 

registrován

 

 

 

 

6.

Odstraňte kryt jehly, aniž byste se dotkli/y j hly.

 

 

 

již

není

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Příprava injekce
9. S injekční lahvičkou

7.Jehlu pomalu propíchněte středem pryžové zátky injekční lahvičky.

8.Pomalu vstříkněte veškerý obsah rozpouštědla (1,5 ml) do injekční lahvičky s práškem, přičemž proud tekutiny nasměrujte proti stěně injekční lahvičky. NESMĚRUJTE proud tekutiny na bílý prášek na dně injekční lahvičky.

10.

11.

12.

Před vytažením injekční stříkačky z injekční lahvičky natáhněte stejné množství vzduchu (1,5 ml) jako rozpouštědla, které jste vstříkli, aby se v injekční lahvičce snížil tlak. Vytáhněte injekční stříkačku a na jehlu nasaďte kryt.

 

MÍRNĚ kružte, dokud se obsah úplně nerozpustí.

NETŘEPAT.

 

není

registrován

Rozpouštění léku

 

 

 

Výsledný roztok musí být čirý a bez pevných částic.

Injekční lahvičku označte datem, kdy byl roztok připraven.

řípavek

již

 

Tamponem namočeným alkoholu opět pryžovou zátku v horní části injekční lahvičky očistěte. Po

očištění se již horní části injekční lahvičky nedotýkejte. P

Injekční lahvička obsahující roztok Vašeho léku

13. Vezměte injekční stříkačku a jehlu kterou jste dostali v lékárně nebo nemocnici určenou pro natažení roztoku s lékem. Vyjměte injekční stříkačku ze sterilního obalu a nasaďte jehlu na stříkačku.

14. Injekční stříkačku naplňte vzduchem tak, že píst vytáhnete až po značku, označující dávku předepsanou Vaším lékařem.

15.

Odstraňte kryt jehly, aniž byste se dotkli/y jehly.

registrován

 

16.

 

 

není

 

Jehlu pomalu propíchněte středem pryžové zátky i jekční lahvičky.

 

řípavek

již

 

 

17.

 

 

 

Jemně tlačte na píst ytlačte vzduch z injekční stříkačky do injekční lahvičky.

 

P

 

 

 

18. Injekční lahvičku i se zavedenou jehlou obraťte dnem vzhůru a držte ji v jedné ruce. Injekční stříkačku s jehlou v injekční lahvičce držte tak, aby jehla směrovala vzhůru. Zkontrolujte, zda se špička jehly nachází v roztoku. Druhou rukou pomalu táhněte píst plynulým pohybem a natáhněte správnou dávku do injekční stříkačky, přičemž špička jehly musí být po celou dobu v roztoku.

Natažení správného objemu léku pomocí značek na injekční stříkačce

19. Sejměte injekční stříkačku z jehly, přičemž jehlu ponechejte v injekční lahvičce, aniž byste se konce injekční stříkačky dotkli/y. Jehlu vytáhněte, nasaďte na ní kryt a vyhoďte do uzavřené nádoby na odpad. Pro zacházení s injekční lahvičkou viz „Injikování roztoku“, krok 32.

20.

 

 

 

registrován

Vezměte novou jehlu (která je vhodná pro podkožní injekc ) a nasaďte ji pevně na injekční stříkačku.

 

 

 

není

 

 

Nasazení nové jehly na injekční stříkačku s roztokem přípravku

21.

 

již

 

 

Sejměte kryt z jehly a zkontrolu te, zda roztok v injekční stříkačce neobsahuje bublinky vzduchu.

22.

řípavek

 

 

 

Pokud bublinky uvidíte, píst lehce povytáhněte; jehlu držte směrem vzhůru a zlehka na injekční

 

stříkačPku poklepejte, dokud bublinky nezmizí. Píst pak vtlačte pomalu zpět na značku,

označující správnou dávku.

23. Na jehlu nasaďte kryt a injekční stříkačku s jehlou položte na rovný povrch.

Injikování roztoku

 

 

 

24.

Zajistěte, aby měl roztok pokojovou teplotu. Pokud je roztok studený, zahřejte injekční stříkačku

 

mezi dlaněmi.

 

 

 

25.

Roztok před podáním zkontrolujte: pokud je roztok zbarvený nebo pokud v roztoku vidíte pevné

 

částice, NESMÍTE roztok injikovat.

 

 

26.

Zvolte místo vpichu injekce podle doporučení lékaře. Při každém podání léku je velmi důležité měnit

 

místo vpichu injekce.

 

 

 

27.

Očistěte místo vpichu tamponem namočeným v alkoholu a počkejte, než místo zaschne.

28.

Zkontrolujte, zda je v injekční stříkačce správná dávka roztoku Valtropinu. Injekční stříkačku držte

 

v ruce, jako když držíte tužku.

 

 

 

29.

Mezi palec a ukazováček uchopte větší záhyb kůže. Do této kožní řasy zaveďte rychlým a pevným

 

pohybem jehlu pod úhlem 45° až 90°. Bolí to méně než když jehlu zasouváte pomalu.

30.

Pomalu (po dobu několika vteřin) injikujte roztok jemným stlačením pístu, dokud není injekční

 

stříkačka prázdná.

 

 

 

31.

Jehlu rychle vytáhněte a na místo vpichu na několik vteřin přitiskněte suchou gázu nebo vatový

 

 

 

 

registrován

 

tampon. Pokud místo krvácí, místo vpichu zalepte náplastí.

32.

Použitou injekční stříkačku vyhoďte do uzavřené nádoby na odpad. Nezapomeňte vrátit injekční

 

lahvičku do chladničky. Pokud je injekční lahvička prázdná, vyhoďte ji. Pro informace o době

 

použitelnosti připravku po rekonstituci si přečtěte bod 5 „Jak Valtr pin uchovávat“.

 

Pokud je prášek rozpuštěn s vodou na injekci, je injekční lahvička určena pouze pro

 

jednorázové použití. Veškerý nespotřebovaný roztok se musí vyhodit.

 

 

již

není

 

 

řípavek

 

 

 

 

 

 

 

P

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis