Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Souhrn údajů o přípravku - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Vaniqa
Kód ATCD11AX
Látkaeflornithine
VýrobceAlmirall, S.A.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vaniqa 11,5% krém

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden gram krému obsahuje 115 mg eflornithinu (jako monohydrátu eflornithin-hydrochloridu).

Pomocné látky se známým účinkem:

Jeden gram krému obsahuje 47.2 mg cetostearyl alkoholu, 14.2 mg stearyl alkoholu, 0.8 mg methyl parahydroxybenzoátu a 0.32 mg propyl parahydroxybenzoátu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Krém.

Bílý až téměř bílý krém.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba hirsutismu na obličeji žen.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Krém Vaniqa se nanáší na postiženou část obličeje dvakrát denně nejméně s osmihodinovým odstupem. Účinnost krému byla prokázána pouze na postižených částech obličeje a pod bradou.

Nepoužívejte krém nikde jinde. Maximální bezpečné dávky použité v klinických hodnoceních byly do

30 gramů za měsíc.

Zlepšení stavu lze zaznamenat během osmi týdnů od začátku léčby.

Při pokračující léčbě se stav může dále zlepšovat a příznivé účinky je třeba udržovat. Jestliže krém přestanete používat, může se stav během osmi týdnů vrátit na úroveň před léčbou. Nezlepší-li se stav do čtyř měsíců od zahájení léčby, léčba má být přerušena.

Někdy je nutné, aby pacientka používala krém Vaniqa spolu s jiným způsobem odstraňování vousů (např. holením či vytrháváním vousů). V tomto případě se krém smí použít až pět minut po holení či jiném odstranění vousů, jinak může pokožka pálit či štípat.

Speciální populace

Starší ženy: (> 65 let) dávkování není nutno měnit.

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost krému Vaniqa u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje podporující použíti přípravku u této věkové skupiny.

Jaterní/ledvinové poruchy: bezpečnost a účinnost krému Vaniqa u žen s jaterními a ledvinovými poruchami nebyla stanovena. Vzhledem k tomu, že bezpečnost krému Vaniqa nebyla u pacientů

s těžkými ledvinovými poruchami studována, je ji nutno u těchto pacientů ordinovat s opatrností. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tenká vrstva krému se nanáší na čisté a suché postižené části obličeje. Krém je nutno důkladně vetřít do pokožky.Léčivý přípravek je třeba aplikovat tak, aby po něm po vetření do pokožky nezůstaly žádné viditelné známky. Po použití léčivého přípravku je nutno umýt si ruce. K dosažení máximálního účinku si ošetřenou část obličeje po dobu čtyř hodin nečistěte. Kosmetické přípravky, včetně opalovacích krémů, mohou být aplikovány přes ošetřená místa, ne však dříve než po pěti minutách.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1).

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nadměrný růst vousů může být způsoben vážným skrytým onemocněním (např. syndrom polycystických ovárií, nádor vylučující androgen) nebo některými léčivými látkami (např. cyklosporinem, glukokortikoidy, minoxidilem, fenobarbitalem, fenytoinem, estrogenní-androgenní substituční hormonální terapií). Tyto skutečnosti je třeba uvážit při celkové léčbě pacientek, kterým by mohl být krém Vaniqa předepsán.

Krém Vaniqa je určen pouze ke kožní aplikaci. Je třeba vyvarovat se styku s očima a sliznicemi (např. v nose či v ústech). Použije-li se krém na odřené či popraskané pokožce, může dojít k přechodnému pálení či štípání.

Při případném podráždění pokožky či nesnášenlivosti je nutné dočasně frekvenci použití snížit a aplikovat krém jen jednou denně. Jestliže podráždění přetrvává, je třeba léčbu zastavit a poradit se s lékařem.

Tento léčivý přípravek obsahuje cetostearyl alkohol a stearyl alkohol, které mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), stejně jako methyl parahydroxybenzoát a propyl parahydroxybenzoát, které rovněž mohou působit alergické reakce, ale pravděpodobně opožděné.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství: Z údajů získaných v klinických zkouškách na omezeném početu léčených těhotných žen (22) vyplývá, že neexistují žádné klinické důkazy o tom, že by léčba krémem Vaniqa měla nepříznivý vliv na matku či plod. Z 22 těhotenství, k nimž došlo během zkoušek, bylo pouze 19 žen, které používaly krém Vaniqa. Těchto 19 těhotenství mělo následující výsledky: 9 zdravých novorozenců,

5 umělých přerušení, 4 spontánní potraty a jednoho novorozence s vrozenou vadou (Downův syndrom u 35ti leté matky). Další epidemiologické údaje nejsou zatím k dispozici. Ve studiích na zvířatech se zjistila reprodukční toxicita (viz část 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Z tohoto důvodu ženy, které jsou těhotné nebo které těhotenství plánují, musejí používat alternativní způsob odstraňování vousů na obličeji.

Kojení: Není známo, zda se eflornithin/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Kojící ženy by neměly krém Vaniqa v průběhu kojení používat.

Fertilita: Nejsou dostupné žádné údaje

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Krém Vaniqa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Hlášené nežádoucí účinky se projevily většinou jen na kůži a byly většinou mírné a vyřešily se, aniž bylo nutno aplikaci krému Vaniqa ukončit a zahájit medikamentózní léčbu. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla akné, ale byla většinou mírná. Ve studiích kontrolovaných vehikulem

(n= 596) byla akné zjištěna u 41% pacientek při vsupním vyšetření; u 7% pacientek léčených krémem Vaniqa a 8% léčených vehikulem se jejich stav zhoršil. U pacientek bez akné při vstupním vyšetření byla hlášena podobná procenta (14%) po léčbě krémem Vaniqa či vehikulem.

Níže je uvedena frekvence kožních nežádoucích účinků, hlášená v klinických zkouškách a zpracovaná podle konvence MedDRA. Podle konvence MedDRA je frekvence velmi častá (≥1/10), častá (≥1/100 to <1/10), méně častá (≥1/1,000 to <1/100), vzácná (≥1/10,000 to <1/1,000), nebo velmi vzácná

((≥1/10,000 to <1/1,000), nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). Je třeba poznamenat, že zatímco více než 1350 pacientek používalo krém Vaniqa v rámci těchto zkoušek po dobu 6 měsíců až jeden rok, jen něco málo přes 200 pacientek používalo vehikulum po dobu 6 měsíců. U většiny hlášených příhod byl výskyt u krému Vaniqa a u vehikula podobný. Kožní nežádoucí účinky, tj. pálení, štípání, mravenčení, vyrážka a erytém, byly hlášeny častěji u pacientek léčených krémem Vaniqa než vehikulem; je to označeno hvězdičkou (*).

Frekvence kožních nežádoucích účinků, hlášených v klinických hodnoceních krému Vaniqa (podle frekvenční konvence MedDRA).

Poruchy kůže a podkoží

Velmi časté

Akné

(≥1/10),

 

Časté

Pseudofolikulitida barbae, alopecie, štípání kůže*, pálení kůže*, suchá kůže,

(≥1/100 to <1/10)

svědění, erytém*, mravenčení kůže*, podráždění kůže, vyrážka*, folikulitida

Méně časté

Vrůstající vousy, otok obličeje, dermatitida, ústní otok, papulární exantém,

(≥1/1,000 to <1/100)

krvácení do kůže, herpes simplex, ekzém, cheilitida, furunkulóza, kontaktní

 

dermatitida, abnormální struktura vlasů, abnormální růst vlasů,

 

hypopigmentace, zarudlá pokožka, necitlivost rtů, bolestivá kůže

Vzácné

(≥1/10,000 to <1/1,000),

Akne rosacea, seboroická dermatitida, nádory kůže, makulopapulární vyrážka, kožní cysty, vesikulobulózní vyrážka, kožní poruchy, hirsutismus, napětí kůže

Pediatrická populace

Nežádoucí účinky pozorované u dospívajících jsou podobné jako u dospělých žen.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Vzhledem k minimální kožní penetraci eflornithinu (viz část 5.2) je předávkování vysoce nepravděpodobné. Jestliže se však na kůži použije velmi vysoká dávka nebo dojde k náhodnému požití přípravku, je třeba věnovat pozornost účinkům, zjištěným při nitrožilním podávání eflornithinu v terapeutických dávkách (400 mg/kg/den nebo přibližně 24 g/den), používaných při léčbě infekce Trypanosoma brucei gambiense (Africká spavá nemoc): ztráta vlasů, otok obličeje, křeče, sluchové poruchy, gastrointestinální potíže, ztráta chuti k jídlu, bolest hlavy, slabost, závratě, anémie, trombocytopénie a leukopénie.

Jestliže se objeví příznaky předávkování, užívání léčivého přípravku musí být ukončeno.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: další dermatologické přípravky, ATC kód: D11AX16.

Mechanismus účinku

Eflornithin nevratně potlačuje dekarboxylázu ornithinu, enzym, který se podílí na tvorbě střední části vlasu vlasovým folikulem. U krému Vaniqa bylo potvrzeno, že zpomaluje růst vlasů.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bezpečnost a účinnost krému Vaniqa byla zjišťována ve dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, vehikulem kontrolovaných klinických studiích u 596 žen s typem kůže I-VI (395 žen používalo krém Vaniqa, 201 vehikulum), léčených po dobu do 24 týdnů. Lékaři hodnotili změnu proti výchozímu stavu na 4-bodové stupnici 48 hodin poté, co si ženy oholily ošetřené části postižené pokožky na obličeji a pod bradou; přitom kontrolovali ukazatele jako délku a hustotu vousů a tmavý vzhled pokožky spojený s přítomností konečků vousů. Zlepšení stavu bylo zpozorováno již 8 týdnů od zahájení léčby.

Kombinované výsledky obou studií jsou uvedeny níže:

Výsledek*

Krém Vaniqa 11,5%

Vehikulum

Zcela / téměř odstraněno

6%

0%

Značné zlepšení

29%

9%

Zlepšení

35%

33%

Bez zlepšení / zhoršení

30%

58%

* Na konci léčby (týden 24). U pacientek, které přerušily léčbu během studie bylo poslední vyšetření provedeno až v týdnu 24.

Statisticky významné (p ≤ 0,001) zlepšení při použití krému Vaniqa ve srovnání s vehikulem bylo zjištěno v každé z těchto studií u žen zařazených do skupin s odezvou označenou jako značné zlepšení a zcela/téměř odstraněno. Tyto stupně zlepšení měly za následek též odpovídající snížení tmavého zbarvení pokožky na obličeji, spojeného s přítomností konečků vousů. Analýzou podskupin se zjistily rozdíly v účinnosti léčby, neboť 27% barevných žen a 39% bílých žen projevilo značný či vyšší stupeň zlepšení. Analýza podskupin dále ukázala, že značný či vyšší stupeň zlepšení se projevil u 29% obézních žen (BMI ≥ 30) a 43% žen s normální hmotností (BMI < 30). Přibližně 12% žen zařazených do klinických studií bylo po menopauze. Značného zlepšení (p < 0,001) ve srovnání s vehikulem bylo dosaženo u žen po menopauze.

Zhodnocením odpovědí na 6 otázek ve vizuální analogové stupnici při sebehodnocení pacientek se zjistil značně snížený psychologický dopad stavu. Použitím krému Vaniqa se značně snížily nepříjemné pocity, s nimiž pacientky pohlížely na růst vousů, i čas strávený odstraňováním, ošetřováním či zastíráním vousů na obličeji. Zlepšilo se i sebevědomí pacientek v různých společenských a pracovních situacích. Sebehodnocení pacientek odpovídalo pozorování účinnosti, prováděné lékařem. Rozdíly zjištěné pacientkami byly pozorovány 8 týdnů od zahájení léčby. Stav pacientek se vrátil na úroveň před zahájením léčby do osmi týdnů po ukončení léčby.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Kožní penetrace eflornithinu v ustáleném stavu u žen používajících krém Vaniqa na vousech na obličeji po holení se rovnala 0,8%.

Plazmatický poločas eflornithinu v ustáleném stavu byl přibližně 8 hodin. Ustáleného stavu se dosáhlo do čtyř dnů. Maximální a minimální plazmatické koncentrace v ustáleném stavu byly přibližně

10 ng/ml, respektive 5 ng/ml. Plocha pod křivkou plazmatických koncentrací a času za 12 hodin v ustáleném stavu byla rovná 92,5 ng.h/ml.

O eflornithinu není známo, že by se metabolizoval; vylučuje se zejména v moči.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity a kancerogenního potenciálu, včetně jedné studie fotokancerogenity u myší, nesvědčí o žádném zvláštním riziku pro člověka.

V dermální studii fertility u potkanů nebyly zpozorovány žádné nežádoucí účinky na plodnost při dávkách až 180krát vyšších než je dávka u lidí. V dermálních studiích teratogenity nebyly zjištěny žádné teratogenní účinky u potkanů ani králíků při dávkách až 180krát, respektive 36krát vyšších než je dávka u lidí. Při vyšších dávkách se objevila toxicita u samic i plodů bez známek teratogenity.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Cetylstearylalkohol;

Cetostearomakrogol;

Dimetikon; Glycerol-stearát; Makrogol-stearát Methylparaben (E218); Tekutý parafin; Fenoxyethanol; Propylparaben (E216);

Čištěná voda; Stearylalkohol;

Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevřeni: 6 měsíců.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5Druh obalu a velikost balení

Tuba z polyethylénu vysoké hustoty s polypropylénovým šroubovacím víčkem, s obsahem 15 g, 30 g nebo 60 g krému. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona

Španělsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLA

EU/1/01/173/001-003

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. březen 2001

Datum prodloužení registrace: 07. březen 2011

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis