Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Veltassa (patiromer sorbitex calcium) – Příbalová informace - V03AE09

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Veltassa
Kód ATCV03AE09
Látkapatiromer sorbitex calcium
VýrobceVifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Veltassa 8,4 g prášek pro perorální suspenzi Veltassa 16,8 g prášek pro perorální suspenzi Veltassa 25,2 g prášek pro perorální suspenzi patiromerum (jako patiromerum sorbitolum calcium)

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Veltassa a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Veltassa užívat

3.Jak se přípravek Veltassa užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Veltassa uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Veltassa a k čemu se používá

Přípravek Veltassa je léčivo, které obsahuje léčivou látku patiromer.

Přípravek Veltassa se používá k léčbě dospělých s vysokou hladinou draslíku v krvi.

Příliš mnoho draslíku v krvi může mít vliv na nervové řízení svalové činnosti. To může vést ke slabosti nebo dokonce paralýze. Vysoké hladiny draslíku mohou rovněž vyústit v abnormální srdeční tep, což může mít závažné nežádoucí účinky na srdeční rytmus.

Přípravek Veltassa dokáže navázat draslík ve střevě. Tím se znemožní přechod draslíku do krevního řečiště, následkem čehož klesá hladina draslíku v krvi zpět k normě.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Veltassa užívat

Neužívejte přípravek Veltassa

jestliže jste alergický(á) na patiromer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Veltassa se poraďte se svým lékařem, jestliže:

máte potíže s polykáním,

máte závažné žaludeční nebo střevní potíže,

jste prodělali velkou operaci žaludku nebo střev.

Při užívání přípravku Veltassa může dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Váš lékař Vám bude během léčby přípravkem Veltassa hladinu hořčíku kontrolovat po dobu nejméně 1 měsíce a může Vám dle potřeby předepsat doplněk s hořčíkem.

Přípravek Veltassa obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Obsah sorbitolu je přibližně 4 g

(10,4 kcal) na 8,4 g patiromeru.

Děti a dospívající

Nepodávejte přípravek Veltassa dětem mladším 18 let, protože v této věkové skupině nebyl studován.

Další léčivé přípravky a přípravek Veltassa

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Veltassa může ovlivňovat určité léky, pokud jsou užívány perorálně (ústy) a ve stejnou dobu. Jedná se např. o:

ciprofloxacin: lék k léčbě bakteriálních infekcí,

levothyroxin: lék k léčbě deficitu hormonů štítné žlázy,

metformin: lék k léčbě cukrovky,

chinidin: lék k léčbě nepravidelného srdečního rytmu.

Užívejte všechny perorální léky nejméně 3 hodiny před nebo po užití přípravku Veltassa, pokud Váš lékař nebo lékárník neurčí jinak. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Veltassa užívejte během těhotenství a kojení, pouze pokud to Váš lékař považuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Veltassa nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek Veltassa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

počáteční dávka: 8,4 g patiromeru (obsah jednoho 8,4g sáčku) jednou denně,

maximální dávka: 25,2 g patiromeru (obsah jednoho 25,2g sáčku) jednou denně.

V závislosti na hladině draslíku v krvi Vám lékař může dávku upravit.

Užívejte přípravek Veltassa nejméně 3 hodiny před nebo po užití jiných perorálně podávaných léčiv, pokud Váš lékař nebo lékárník neurčí jinak.

Způsob podání

Podle pokynů uvedených níže smíchejte přípravek Veltassa s vodou a směs důkladně promíchejte:

Připravte si do sklenice přibližně 40 ml (3 polévkové lžíce) vody.

Poté přidejte požadované množství sáčků přípravku Veltassa a promíchejte.

Přidejte dalších asi 40 ml (3 polévkové lžíce) vody a znovu důkladně promíchejte. Prášek se nerozpustí, ale vytvoří suspenzi.

Ke směsi můžete přidat více vody, aby se Vám lék lépe polykal.

Nejpozději do 1 hodiny od přípravy směs vypijte. Pokud zůstane po vypití ve sklenici prášek, přidejte další vodu, promíchejte a ihned vypijte. Toto může být zapotřebí zopakovat, abyste si byli jisti, že jste užili všechen prášek.

Namísto vody můžete použít jablečnou nebo brusinkovou šťávu. Nesmí se používat jiné tekutiny, jelikož mohou obsahovat vysoké hladiny draslíku. Brusinkovou šťávu pijte jen v omezeném množství (méně než 400 ml denně), neboť může ovlivňovat jiná léčiva.

Užívejte připravenou suspenzi přípravku Veltassa s jídlem, ideálně každý den ve stejnou dobu. Nikdy přípravek Veltassa neohřívejte ani nepřidávejte do ohřátých jídel či tekutin.

Neužívejte přípravek Veltassa v podobě suchého prášku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Veltassa, než jste měl(a)

Přestaňte přípravek Veltassa užívat a ihned informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Veltassa

Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji co nejdříve ve stejný den. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokud jste vynechal(a) více než jednu dávku, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Veltassa

Nepřestávejte užívat tento přípravek bez předchozího souhlasu svého lékaře, protože by Vám mohla stoupnout hladina draslíku v krvi.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: Časté (může k nim dojít až u 1 z 10 pacientů):

zácpa,

průjem,

bolest břicha,

větry,

nízká hladina hořčíku v krvi zjištěná v testech.

Méně časté (může k nim dojít až u 1 ze 100 pacientů):

pocit na zvracení,

zvracení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Veltassa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo sáčku za „Použitelné do:“ či „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte a přepravujte v chladu (2 °C – 8 °C).

Jakmile přípravek Veltassa obdržíte, lze jej uchovávat při teplotě do 25 °C až po dobu 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Veltassa obsahuje

Léčivou látkou je patiromerum (jako patiromerum sorbitolum calcium).

Veltassa 8,4 g prášek pro perorální suspenzi: jeden sáček obsahuje patiromerum 8,4 g.

Veltassa 16,8 g prášek pro perorální suspenzi: jeden sáček obsahuje patiromerum 16,8 g.

Veltassa 25,2 g prášek pro perorální suspenzi: jeden sáček obsahuje patiromerum 25,2 g.

Další složkou je xanthanová klovatina.

Jak přípravek Veltassa vypadá a co obsahuje toto balení

Prášek pro perorální suspenzi je šedobílý až světle hnědý, místy s bílými částicemi.

Přípravek Veltassa je k dispozici v baleních obsahujících 30, 60 nebo 90 sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Francie

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francie

Výrobce

Vifor France

100–101 Terrasse Boieldieu

Tour Franklin La Défense 8

92042 Paris La Défense Cedex

Francie

OM Pharma S.A.

R. da Indústria, 2

Quinta Grande

Amadora, 2610­088

Portugalsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis