Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Venclyxto (venetoclax) – Příbalová informace - L01XX52

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Venclyxto
Kód ATCL01XX52
Látkavenetoclax
VýrobceAbbVie Ltd

Příbalová informace: informace pro uživatele

Venclyxto 10 mg potahované tablety Venclyxto 50 mg potahované tablety Venclyxto 100 mg potahované tablety venetoclaxum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

˗Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

˗Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

˗Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

˗Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Venclyxto a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venclyxto užívat

3.Jak se přípravek Venclyxto užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Venclyxto uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Venclyxto a k čemu se používá

Co je přípravek Venclyxto

Přípravek Venclyxto je lék k léčbě nádorových onemocnění (rakoviny). Obsahuje léčivou látku venetoklax. Ten patří do skupiny léků nazývaných „BCL-2 inhibitory“.

K čemu se přípravek Venclyxto používá

Přípravek Venclyxto se používá k léčbě pacientů s chronickou lymfocytární leukémií (CLL) s určitými změnami v genech nazývanými „delece 17p“ nebo „mutace TP53“, nebo bez těchto změn.

U CLL s „delecí 17p“ nebo „mutací TP53“ se tento lék používá k léčbě pacientů, kteří nejsou vhodní k léčbě jedním nebo více typy dalších léků k léčbě tohoto onemocněníí, nebo kteří byli již jedním nebo více typy takovýchto léků léčeni.

U CLL bez „delece 17p“ nebo „mutace TP53“ se tento lék používá k léčbě pacientů, kteří již byli léčeni dvěma nebo více typy dalších léků k léčbě tohoto onemocnění.

CLL je typem rakoviny, která postihuje bílé krvinky nazývané lymfocyty a lymfatické (mízní) uzliny. U CLL se lymfocyty množí příliš rychle a žijí příliš dlouho, takže jich je v krvi příliš mnoho.

Jak přípravek Venclyxto působí

Přípravek Venclyxto působí blokováním tělesné bílkoviny nazývané „BCL-2“. Tato bílkovina pomáhá rakovinným buňkám přežít. Blokování této bílkoviny pomáhá zabíjet rakovinné buňky a snižovat jejich počet. Zpomaluje také zhoršování nemoci.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venclyxto užívat

Neužívejte přípravek Venclyxto jestliže:

˗jste alergický(á) na léčivou látku venetoklax nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

vbodě 6).

˗užíváte některé z níže uvedených přípravků v době zahájení léčby a během postupného zvyšování dávky (obvykle v období 5 týdnů). Je tomu tak proto, že při užívání přípravku Venclyxto s uvedenými přípravky může dojít k závažným a život ohrožujícím nežádoucím účinkům:

ketokonazol, vorikonazol, posakonazol nebo itrakonazol k léčbě plísňových infekcí

klarithromycin k léčbě bakteriálních infekcí

ritonavir k léčbě HIV infekce

Až budete mít dávku přípravku Venclyxto zvýšenou na plnou standardní dávku, poraďte se se svým lékařem, zda uvedené přípravky již můžete znovu začít užívat.

˗užíváte rostlinný přípravek obsahující třezalku tečkovanou, používanou k léčbě deprese. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Venclyxto se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Je důležité, abyste svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru informoval(a) o všech lécích, které užíváte, včetně léků vydávaných na lékařský předpis i volně prodejných léků, vitamínů a rostlinných doplňků. Váš lékař může žádat, abyste některé přípravky přestal(a) užívat, když začnete užívat přípravek Venclyxto a po dobu prvních pěti týdnů postupného zvyšování dávky na plnou standardní dávku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Venclyxto se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

máte jakékoli problémy s ledvinami, protože se může zvýšit riziko nežádoucího účinku nazývaného syndrom nádorového rozpadu

máte problémy s játry, protože to může zvýšit riziko vzniku nežádoucích účinků

si myslíte, že můžete mít nějakou infekci nebo jestliže trpíte nějakou dlouhodobou nebo opakovanou infekcí

máte být očkován(a).

Vztahuje-li se na Vás cokoli z výše uvedeného nebo nejste-li si jistý(á), poraďte se před užitím tohoto přípravku se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Syndrom nádorového rozpadu

U některých osob se mohou vyskytnout neobvyklé hladiny některých tělních solí (například draslíku a kyseliny močové) v krvi vyvolané rychlým rozpadem nádorových buněk během léčby. Může to vést ke změnám funkce ledvin, nepravidelné činnosti srdce nebo záchvatům. Tento stav se nazývá TLS (syndrom nádorového rozpadu). Riziko TLS hrozí v prvních 5 týdnech léčby přípravkem Venclyxto.

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra budou provádět krevní testy, aby kontrolovali TLS.

Lékař Vám rovněž může před léčbou přípravkem Venclyxto dát léky pomáhající zabránit zvýšení hladiny kyseliny močové v těle.

Pití velkého množství vody, alespoň 1,5 až 2 litry denně, pomáhá odstraňovat produkty rozpadu rakovinných buněk z těla močí a může snížit riziko rozvoje TLS (viz bod 3).

Jestliže se u Vás objeví některý z příznaků TLS uvedený v bodě 4, oznamte to ihned svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Jestliže bude u Vás existovat riziko TLS, můžete být léčen(a) v nemocnici, abyste mohl(a) v případě potřeby dostávat tekutiny do žíly, aby se mohly častěji provádět krevní testy a kontrolovat nežádoucí účinky. Zjišťuje se tak, zda můžete bezpečně pokračovat v užívání tohoto přípravku.

Děti a dospívající

Přípravek Venclyxto nemají užívat děti a dospívající. Je tomu tak proto, že přípravek u těchto věkových skupin nebyl studován.

Další léčivé přípravky a přípravek Venclyxto

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z následujících přípravků, protože mohou zvýšit nebo snížit množství přípravku Venclyxto v krvi:

˗přípravky k léčbě plísňových infekcí – ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, posakonazol nebo vorikonazol

˗antibiotika, určená k léčbě bakteriálních infekcí – klarithromycin, ciprofloxacin, erythromycin, nafcilin nebo rifampicin

˗přípravky k prevenci záchvatů nebo léčbě epilepsie – karbamazepin, fenytoin

˗přípravky k léčbě HIV infekce – efavirenz, etravirin, ritonavir

˗přípravky k léčbě zvýšeného krevního tlaku nebo anginy pectoris – verapamil, diltiazem

˗přípravky ke snížení hladin cholesterolu v krvi – kolestyramin, kolestipol, kolesevelam

˗přípravek používaný k léčbě plicního onemocnění nazývaného plicní arteriální hypertenze – bosentan

˗přípravek k léčbě poruchy spánku (narkolepsie) známý jako modafinil

˗rostlinný přípravek známý jako třezalka tečkovaná

Váš lékař může dávku přípravku Venclyxto změnit.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících přípravků, protože přípravek Venclyxto může ovlivnit, jak tyto přípravky účinkují:

léky, které zabraňují tvorbě krevních sraženin, warfarin, dabigatran

lék známý jako digoxin, používaný k léčbě srdečních problémů

lék k léčbě rakoviny známý jako everolimus

lék k prevenci odmítnutí orgánu známý jako sirolimus

léky ke snížení hladin cholesterolu v krvi známé jako statiny

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Patří sem i přípravky vydávané bez lékařského předpisu, rostlinné přípravky a doplňky. Je tomu tak proto, že přípravek Venclyxto může ovlivnit působení některých jiných přípravků. Rovněž tak některé jiné přípravky mohou ovlivnit působení přípravku Venclyxto.

Přípravek Venclyxto s jídlem a pitím

Během užívání přípravku Venclyxto nekonzumujte výrobky obsahující grapefruity, pomerančovník hořký nebo čínskou hvězdici (karambolu) – nejezte je, nepijte jejich šťávu (džus) ani neužívejte potravinové doplňky, které by je mohly obsahovat. Je tomu tak proto, že mohou zvýšit množství přípravku Venclyxto v krvi.

Těhotenství

˗Během užívání tohoto přípravku nesmíte otěhotnět. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete tento přípravek užívat.

˗Přípravek Venclyxto by se během těhotenství neměl používat. Nejsou k dispozici žádné informace o bezpečnosti venetoklaxu u těhotných žen.

Antikoncepce

˗Ženy v plodném věku musí během léčby a po dobu nejméně 30 dnů po jejím ukončení používat vysoce účinný způsob antikoncepce, aby zabránily otěhotnění. Pokud používáte hormonální antikoncepční

pilulky nebo tělíska, musíte používat také bariérovou metodu antikoncepce (např. kondomy), protože přípravek Venclyxto může ovlivnit účinek hormonálních antikoncepčních pilulek nebo tělísek.

˗Pokud během užívání tohoto přípravku otěhotníte, ihned informujte svého lékaře.

Kojení

Během užívání tohoto přípravku nekojte. Není známo, zda léčivá látka přípravku Venclyxto přechází do mateřského mléka.

Plodnost

Přípravek Venclyxto může podle studií na zvířatech způsobit neplodnost u mužů (nízký nebo nulový počet spermií). Může to ovlivnit Vaši schopnost počít dítě. Než zahájíte léčbu přípravkem Venclyxto, poraďte se se svým lékařem o uchování spermií.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po užití přípravku Venclyxto můžete cítit únavu, která může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky nebo používat nástroje či obsluhovat stroje.

3.Jak se přípravek Venclyxto užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Kolik se užívá

Léčbu přípravkem Venclyxto zahájíte nízkou dávkou užívanou po dobu 1 týdne. Váš lékař bude po dobu následujících 4 týdnů dávku postupně zvyšovat až na plnou standardní dávku. Během prvních 4 týdnů budete dostávat každý týden nové balení.

Zahajovací dávka je 20 mg (dvě 10mg tablety) jednou denně po dobu 7 dnů.

Dávka bude zvýšena na 50 mg (jedna 50mg tableta) jednou denně po dobu 7 dnů.

Dávka bude zvýšena na 100 mg (jedna 100mg tableta) jednou denně po dobu 7 dnů.

Dávka bude zvýšena na 200 mg (dvě 100mg tablety) jednou denně po dobu 7 dnů.

Dávka bude zvýšena na 400 mg (čtyři 100mg tablety) jednou denně. Denní dávku 400 mg, což je dávka standardní, budete užívat tak dlouho, jak bude třeba.

Dávku, kterou užíváte, bude možná třeba upravit kvůli nežádoucím účinkům. Správnou dávku Vám poradí Váš lékař.

Jak se přípravek Venclyxto užívá

Tablety užívejte s jídlem každý den v přibližně stejnou dobu.

Tablety spolkněte celé a zapijte sklenicí vody.

Tablety nežvýkejte, nedrťte ani nelámejte.

Během prvních 5 týdnů léčby je třeba tablety užívat ráno, aby bylo možno případně provádět potřebná vyšetření krve.

Jestliže budete po užití přípravku Venclyxto zvracet, neberte si v daný den žádnou další dávku. Další předepsanou dávku si vezměte následující den v obvyklou dobu. Pokud máte s užíváním tohoto přípravku problémy, poraďte se se svým lékařem.

Pijte hodně vody

Při užívání přípravku Venclyxto je během prvních 5 týdnů léčby velmi důležité pít hodně vody. Pomůže to odstraňovat produkty rozpadu rakovinných buněk z krve močí.

Dva dny před zahájením užívání přípravku Venclyxto byste měl(a) začít pít alespoň 1,5 až 2 litry vody denně. Do tohoto množství můžete započítat i nealkoholické a bezkofeinové nápoje, ale vylučte nápoje obsahující šťávu z grapefruitů, hořkého pomeranče nebo čínské hvězdice (karamboly). V den zahájení léčby přípravkem Venclyxto pokračujte v pití alespoň 1,5 až 2 litrů vody. Stejné množství vody (alespoň 1,5 až

2 litry denně) pijte dva dny před zvýšením dávky a v den jejího zvýšení.

Pokud si Váš lékař bude myslet, že Vám hrozí riziko TLS, můžete být léčen(a) v nemocnici, abyste mohl(a) v případě potřeby dostávat nitrožilně tekutiny navíc, podstupovat častější vyšetření krve a být pod kontrolou pro případ nežádoucích účinků. Je to kvůli tomu, aby se zjistilo, zda můžete v užívání tohoto přípravku bezpečně pokračovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Venclyxto, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Venclyxto, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, nebo jděte ihned do nemocnice. Tablety a tuto příbalovou informaci vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Venclyxto

Pokud ještě neuplynulo 8 hodin od doby, kdy přípravek obvykle užíváte, vezměte si jej co nejdříve.

Pokud již od doby, kdy přípravek obvykle užíváte, uplynulo více než 8 hodin, dávku přípravku si v daný den neberte. Následující den se vraťte k obvyklému rozpisu dávkování.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Nepřestávejte přípravek Venclyxto užívat

Tento přípravek nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař neřekne. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto přípravku se můžete setkat s následujícími závažnými nežádoucími účinky:

Syndrom nádorového rozpadu (TLS) (časté – mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Přípravek Venclyxto přestaňte užívat a vyhledejte ihned lékařskou pomoc, jestliže se u Vás objeví některý z příznaků TLS:

horečka nebo zimnice

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

zmatenost

dušnost

nepravidelná činnost srdce

tmavá nebo zakalená moč

neobvyklá únava

bolest svalů nebo nepříjemný pocit v kloubech

křeče nebo záchvaty

bolest a napětí (roztažení) břicha

Nízký počet bílých krvinek (neutropenie) (velmi časté – mohou postihnout více než 1 z 10 osob) Váš lékař Vám bude během léčby přípravkem Venclyxto kontrolovat počet krvinek. Nízký počet bílých

krvinek může zvýšit riziko infekce. Příznaky mohou zahrnovat horečku, zimnici, slabost nebo zmatenost, kašel, bolest nebo pálení při močení. Některé infekce mohou být závažné a mohou vést k úmrtí. Pokud během užívání tohoto přípravku zpozorujete známky infekce, ihned informujte svého lékaře.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, informujte svého lékaře:

Velmi časté

infekce horních cest dýchacích – příznaky zahrnují rýmu, bolest v krku nebo kašel

průjem

nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení

zácpa

únava

Vyšetření krve rovněž může prokázat:

nízký počet červených krvinek

vyšší hladinu soli nazývané fosfát (elektrolyt) v těle

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

zánět plic

infekce močových cest

nízký počet bílých krvinek s horečkou (febrilní neutropenie)

Vyšetření krve rovněž může prokázat:

vyšší hladinu kreatininu

vyšší hladinu močoviny

vyšší hladinu draslíku

nižší hladinu vápníku

nižší počet bílých krvinek nazývaných lymfocyty

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Venclyxto uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek Venclyxto obsahuje

Léčivou látkou je venetoclaxum.

Venclyxto 10 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje venetoclaxum10 mg. Venclyxto 50 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje venetoclaxum 50 mg. Venclyxto 100 mg potahované tablety: jedna potahovaná tableta obsahuje venetoclaxum 100 mg.

Dalšími složkami v jádru tablety jsou kopovidon K 28, polysorbát 80 (E433), koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), hydrogenfosforečnan vápenatý (E341), natrium-stearyl-fumarát.

Světle žlutá potahová vrstva tablety 10 mg obsahuje: žlutý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastek (E553b).

Béžová potahová vrstva tablety 50 mg obsahuje: žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastek (E553b).

Světle žlutá potahová vrstva tablety 100 mg obsahuje: žlutý oxid železitý (E172), polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastek (E553b).

Jak přípravek Venclyxto vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta přípravku Venclyxto 10 mg je světle žlutá, kulatá, o průměru 6 mm, s písmenem „V“ na jedné straně a číslicí „10“ na druhé straně.

Potahovaná tableta přípravku Venclyxto 50 mg je béžová, podlouhlá, dlouhá 14 mm, s písmenem „V“ na jedné straně a číslicí „50“ na druhé straně.

Potahovaná tableta přípravku Venclyxto 100 mg je světle žlutá, podlouhlá, dlouhá 17,2 mm, s písmenem „V“ na jedné straně a číslicí „100“ na druhé straně.

Tablety přípravku Venclyxto jsou dodávány v blistrech, které jsou zabaleny do krabiček následujícím způsobem:

5 nebo 7 blistrů, každý s 2 tabletami po 10 mg (10 nebo 14 tablet)

5 nebo 7 blistrů, každý s 1 tabletou po 50 mg (5 nebo 7 tablet)

7 blistrů, každý s 1 tabletou po 100 mg (7 tablet)

7 blistrů, každý s 2 tabletami po 100 mg (14 tablet)

7 blistrů (4 tablety po 100 mg). Ve vícenásobném balení se dodávají čtyři krabičky obsahující celkem 112 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AbbVie Ltd

Vanwall Road

Maidenhead

SL6 4UB

Velká Británie

Výrobce

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

AbbVie SA

AbbVie UAB

Tél/Tel: +32 10 477811

Tel: +370 5 205 3023

България

Luxembourg/Luxemburg

АбВи ЕООД

AbbVie SA

Тел:+359 2 90 30 430

Belgique/Belgien

 

Tél/Tel: +32 10 477811

Česká republika

Magyarország

AbbVie s.r.o.

AbbVie Kft.

Tel: +420 233 098 111

Tel:+36 1 455 8600

Danmark

Malta

AbbVie A/S

V.J.Salomone Pharma Limited

Tlf: +45 72 30-20-28

Tel: +356 22983201

Deutschland

Nederland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

AbbVie B.V.

Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +31 (0)88 322 2843

 

Eesti

Norge

AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Eesti filiaal

AbbVie AS

Tel: +372 623 1011

Tlf: +47 67 81 80 00

Ελλάδα

Österreich

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

AbbVie GmbH

Τηλ: +30 214 4165 555

España

Polska

AbbVie Spain, S.L.U.

AbbVie Polska Sp. z o.o.

Tel: +34 91 384 09 10

Tel: +48 22 372 78 00

France

Portugal

AbbVie

AbbVie, Lda.

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Tel: +351 (0)21 1908400

Hrvatska

România

AbbVie d.o.o.

AbbVie S.R.L.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

Tel: +40 21 529 30 35

Ireland

Slovenija

AbbVie Limited

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +353 (0)1 4287900

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

AbbVie s.r.o.

Tel: +354 535 7000

Tel: +421 2 5050 0777

Italia

Suomi/Finland

AbbVie S.r.l.

AbbVie Oy

Tel: +39 06 928921

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200

Κύπρος

Sverige

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

AbbVie AB

Τηλ: +357 22 34 74 40

Tel: +46 (0)8 684 44 600

Latvija

United Kingdom

AbbVie SIA

AbbVie Ltd

Tel: +371 67605000

Tel: +44 (0)1628 561090

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tomuto léčivému přípravku bylo uděleno tzv. podmíněné schválení. Znamená to, že informace o tomto přípravku budou přibývat.

Evropská agentura pro léčivé přípravky nejméně jednou za rok vyhodnotí nové informace o tomto léčivém přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Chcete-li si tuto příbalovou informaci poslechnout, nebo chcete-li si vyžádat její kopii v <Braillově písmu>, <velkým tiskem> nebo <ve formě audionahrávky>, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis