Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Victrelis (boceprevir) – Příbalová informace - J05AE

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Victrelis
Kód ATCJ05AE
Látkaboceprevir
VýrobceMerck Sharp

Příbalová informace: informace pro uživatele

Victrelis 200 mg tvrdé tobolky boceprevirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

itehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Victrelis a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Victrelis užívat

3.Jak se přípravek Victrelis užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Victrelis uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek Victrelis a k čemu se používá

Co je přípravek Victrelis

Victrelis obsahuje léčivou látku boceprevir, která pomáhá bojovat proti viru vyvolávajícímu infekční hepatitidu C tím, že zastavuje množení viru. Victrelis se musí vždy užívat spolu s dvěma dalšími léky. Ty se nazývají peginterferon alfa a ribavirin. Victrelis se nesmí užívat samostatně.

K čemu se přípravek Victrelis používá

Přípravek Victrelis se v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem používá k léčbě chronické infekce virem hepatitidy C u dospělých (také zvané HCV infekce).

Victrelis se může používat u dospělých, kteří dříve neprodělali léčbu HCV infekce, nebo kteří dříve užívali léky zvané „interferony“ a „pegylované interferony“.

Jak přípravek Victrelis působí

Victrelis inhibuje přímou replikaci viru, a tímto způsobem přispívá ke snížení množství viru hepatitidy C ve Vašem těle.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Victrelis užívat

Neužívejte přípravek Victrelis v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem, jestliže:

jste alergický(á) na boceprevir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jste těhotná

trpíte onemocněním zvaným „autoimunitní hepatitida“

užíváte bepridil, pimozid, lurasidon, perorálně podávaný midazolam, perorálně podávaný triazolam, simvastatin, lovastatin, alfuzosin, silodosin, léky s námelovými alkaloidy (jako například dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin nebo methylergometrin), lumefantrin, halofantrin, kvetiapin nebo inhibitory tyrosinkinázy.

Jestliže pro Vás platí něco z výše uvedeného, neužívejte přípravek Victrelis. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se před užíváním přípravku Victrelis se svým lékařem nebo lékárníkem.

Připomínka: Před zahájením užívání přípravku Victrelis si, prosím, přečtěte také bod „Neužívejte“ v příbalové informaci peginterferonu alfa a ribavirinu.

Upozornění a opatření

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

se u Vás někdy vyskytla krevní porucha jako je anemie (pokud nemáte dostatek zdravých červených krvinek, které v těle přenášejí kyslík)

se u Vás někdy vyskytla krevní porucha, jako je neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek). Neutropenie ovlivňuje schopnost těla bojovat s infekcí

se u Vás někdy vyskytla krevní porucha, jako je pancytopenie (kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých krvinek)

máte selhání jater

máte další jaterní problémy kromě infekce virem hepatitidy C

jste HIV pozitivní (virus lidské imunodeficience) nebo jste někdy měl(a) jinou poruchu imunitního systému

Vám byl transplantován orgán

máte hepatitidu C jiného genotypu než genotyp 1

jste pacient, u kterého dříve selhala léčba inhibitory HCV proteázy

máte Vy nebo někdo ve Vaší rodině nepravidelnou srdeční akci, zejména stav zvaný „prodloužení QT“

máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemii)

Jestliže pro Vás platí něco z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před užíváním přípravku Victrelis se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání kombinace přípravku Victrelis s ribavirinem a peginterferonem alfa byly hlášeny závažné alergické reakce. Prosím, přečtěte si bod "Možné nežádoucí účinky“ pro více informací.

Testy

Váš lékař Vám bude provádět pravidelné krevní testy. Tyto krevní testy se provádějí z mnoha důvodů:

aby Váš lékař věděl, zda je u Vás léčba účinná

na pomoc v rozhodování Vašeho lékaře o tom, jak dlouho budete přípravek Victrelis užívat

ke sledování nežádoucích účinků.

Další léčivé přípravky a přípravek Victrelis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a). To zahrnuje i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinné přípravky.

Přípravek Victrelis neužívejte obzvláště tehdy, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků:

alfuzosin a silodosin – používané k léčbě příznaků zvětšené prostaty

bepridil – používá se k léčbě srdečních problémů

pimozid nebo lurasidon – používá se k léčbě psychických problémů

perorálně podávaný midazolam nebo perorálně podávaný triazolam – sedativa (zklidňující přípravky) podávaná ústy

statiny (léčivé látky snižující hladinu cholesterolu v krvi) – simvastatin nebo lovastatin

léky s námelovými alkaloidy, jako je dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin nebo methylergometrin - používané k léčbě migrén a tzv. klastrových bolestí hlavy

lumefantrin a halofantrin – antimalarika (k léčvě malárie)

kvetiapin – používá se k léčbě schizofrenie, bipolární poruchy a depresivní poruchy

inhibitory tyrosinkinázy – používané jako protinádorové léky

Pokud užíváte kterýkoli z výše uvedených léků, přípravek Victrelis neužívejte. Jestliže si nejste jistý(á), poraďte se před užíváním přípravku Victrelis se svým lékařem nebo lékárníkem.

Také informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některé z následujících léků:

antikoncepce - drospirenon

léky indukující CYP3A4 (jako jsou antibiotika – rifampicin a léky proti křečím - karbamazepin, fenobarbital, fenytoin)

antiarytmika (přípravky proti poruchám srdečního rytmu) – amiodaron, chinidin

antimikrobiální lék – pentamidin

některá neuroleptika (antipsychotika)

antimykotika (protiplísňové přípravky) - ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol

nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy HIV (přípravky používané k léčbě HIV infekce a AIDS) - efavirenz, etravirin

inhibitory HIV proteázy (přípravky používané k léčbě HIV infekce a AIDS) - atazanavir, darunavir, lopinavir, ritonavir

intravenózní sedativa (zklidňující přípravky podávané nitrožilně) - benzodiazepiny (např. alprazolam, midazolam, triazolam)

imunosupresiva (přípravky potlačující imunitní reakce) - takrolimus, sirolimus, cyklosporin

vybrané statiny - atorvastatin nebo pravastatin

methadon

hormonální substituční léčba – přípravky na bázi estrogenu

léky používané ke snížení krevního tlaku – blokátory vápníkových kanálů (např. amlodipin, diltiazem, felodipin, nikardipin, nifedipin, nisoldipin, verapamil)

léky používané k léčbě příznaků zvětšené prostaty – doxazosin a tamsulosin

warfarin a jiné podobné léky zvané antagonisté vitaminu K používané k ředění krve. Váš lékař Vám možná bude muset častěji provádět krevní testy, aby zkontroloval srážlivost krve.

Těhotenství a kojení

Vzhledem k užívání přípravku Victrelis s ribavirinem je nutné zamezit těhotenství. Ribavirin může být pro nenarozené dítě velice škodlivý. Proto, pokud je zde jakákoli možnost otěhotnění, Vy i Váš partner musíte přijmout během sexuální aktivity speciální opatření:

-pokud jste žena v plodném věku, která užívá ribavirin:

musíte mít negativní těhotenský test před léčbou, každý měsíc během léčby a po dobu 4 měsíců poté, co byla léčba ukončena. Během užívání ribavirinu a po dobu 4 měsíců poté, co byla léčba ukončena, musíte používat účinnou antikoncepci. To má být prodiskutováno s Vaším lékařem.

-pokud jste muž, který užívá ribavirin:

neprovozujte pohlavní styk s těhotnou ženou, bez toho aniž byste použil kondom. Tím se sníží možnost zanechání zbytků ribavirinu v těle ženy. Není-li Vaše partnerka v současnosti těhotná, ale je v plodném věku, musí mít udělán těhotenský test každý měsíc během léčby a po dobu

7 měsíců po jejím ukončení. Během užívání ribavirinu a po dobu 7 měsíců poté, co byla léčba ukončena, musíte Vy nebo Vaše partnerka používat účinnou antikoncepci. To má být prodiskutováno s Vaším lékařem.

Je možné, že boceprevir je vylučován do lidského mateřského mléka. Pokud kojíte, Váš lékař Vám doporučí, abyste kojení ukončila nebo přerušila užívání přípravku Victrelis.

Připomínka: Před zahájením užívání přípravku Victrelis si prosím přečtěte také bod „Těhotenství a kojení” v příbalové informaci u peginterferonu alfa a ribavirinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Victrelis neovlivňuje schopnost řídit nebo používat nástroje a obsluhovat stroje. Nicméně při použití kombinované léčby přípravkem Victrelis, peginterferonem alfa a ribavirinem můžete cítit únavu, pocit

na omdlení, točení hlavy, změny krevního tlaku, zmatenost nebo problémy se zrakovou ostrostí (zamlžené vidění). Jestliže k tomu dojde, neřiďte, ani neobsluhujte jakékoli nástroje a stroje.

Victrelis obsahuje laktózu

Victrelis obsahuje laktózu (druh cukru). Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte nebo nemůžete strávit některé cukry (máte intoleranci některých cukrů), jako například při dědičné nedostatečnosti laktázy nebo glukózo-galaktózové malabsorpci, poraďte se před užíváním tohoto léčivého přípravku se svým lékařem.

3.Jak se přípravek Victrelis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik užívat

Doporučená dávka přípravku Victrelis je 4 tobolky třikrát denně (celkem 12 tobolek za den). Tobolky užívejte ráno, v poledne a večer s hlavním jídlem nebo lehkou svačinou. Užívání bez jídla by mohlo vážně ohrozit úspěch Vaší léčby.

Jak tento léčivý přípravek užívat

Odloupněte fólii a vyjměte tobolku – nevymačkávejte tobolku přes blistr, protože vytlačení tobolky skrz balení může tobolku poškodit.

Užívejte léčivo ústy.

Tento léčivý přípravek se má užívat s hlavním jídlem nebo lehkou svačinou.

Victrelis se vždy užívá v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem.

Doba podávání těchto přípravků bude záviset na Vaší odpovědi a léčebném plánu.

Připomínka: Před tím, než začnete užívat přípravek Victrelis, si prosím přečtěte „Možné nežádoucí účinky” uvedené v příbalových informacích peginterferonu alfa a ribavirinu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Victrelis, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Victrelis, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo jděte rovnou do nejbližší nemocnice na pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Victrelis

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku a do užití Vaší další dávky zbývá více než 2 hodiny, užijte vynechanou dávku s jídlem. Potom pokračujte v užívání svých tobolek jako obvykle.

Pokud však do užití Vaší další dávky zbývá méně než 2 hodiny, zapomenutou dávku vynechte.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli otázky jak postupovat, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Victrelis

Nepřestávejte užívat přípravek Victrelis, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, protože Vaše léčba nemusí fungovat.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při užívání tohoto léku se mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Přestaňte užívat přípravek Victrelis a vyhledejte okamžitě svého lékaře, jestliže se u Vás objeví jakékoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

obtíže s dýcháním nebo polykáním, sípání, kopřivka, svědění, otok obličeje, očí, rtů, jazyka nebo hrdla – jsou to známky alergické reakce.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Celkové poruchy: bolest hlavy; třesavka, horečka; pocit na zvracení (nauzea); příznaky podobné chřipce; pocit závratě; nedostatek energie; nespavost; snížení chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti; dušnost

Ústa, nos nebo hrdlo: kašel; sucho v ústech; zvláštní chuť

Kůže a vlasy: suchá kůže, svědění, vyrážka; vypadávání vlasů nebo zeslabení vlasů Klouby a svaly: neobvyklá slabost; bolestivé, oteklé klouby; bolesti svalů nezpůsobené námahou

Žaludek a střevo: průjem; zvracení

Psychické poruchy: pocit úzkosti; pocit velkého smutku nebo méněcennosti (deprese); pocit podrážděnosti, napětí a neklidu

Krev: nízký počet červených krvinek (anemie), snížení počtu červených krvinek – příznaky mohou zahrnovat pocit únavy, bolest hlavy, námahovou dušnost; nízký počet neutrofilů (neutropenie), snížení počtu bílých krvinek – příznaky mohou zahrnovat četnější infekce než obvykle – včetně horečky, závažné zimnice, bolesti v krku nebo vředů v ústech

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Celkové poruchy: třes; omdlení; obtíže s dýcháním; pocit žízně; obtíže se spaním; pulzující bolest hlavy; obecný pocit nepohody; pocit jako byste se točil(a)

Oči nebo uši: suché oči; ušní šelest; změny vidění

Ústa, nos nebo hrdlo: bolesti v ústech, bolesti zubů; bolest při polykání; krvácení z nosu, ucpaný nos; poruchy čichu; bolestivá a vyvýšená ložiska v ústech; pocit velké žízně se suchostí v ústech nebo suchou kůží; otoky štítné žlázy, krku nebo hlasivek; snížená činnost štítné žlázy; boláky nebo otok v ústech, pálivý pocit na jazyku; pocit tlaku nebo plnosti nosu, tváří a za očima – někdy s pulzující bolestí, horečkou nebo pocitem ucpaného nosu (sinusitida – zánět vedlejších nosních dutin)

Kůže a vlasy: opary na rtech, brnění nebo znecitlivění kůže; pokles citlivosti nebo hmatu; kožní vyrážka, skvrnitá kožní vyrážka, červená kůže; červená vyvýšená kožní vyrážka někdy doprovázená puchýři naplněnými hnisem; horká, citlivá a červená kůže, někdy s horečkou

a zimnicí; zvýšené pocení; kožní onemocnění se silnými červenými skvrnami – často se stříbřitými šupinami

Klouby a svaly: svalové křeče; pocit únavy, svalová slabost, pocit chladu; bolest zad, bolest krku, bolest v rukou nebo nohou

Žaludek a střeva: bolest žaludku a na horní pravé straně břicha nebo zad; pálivý pocit v žaludku, nevolnost od žaludku; pocity nafouknutí, říhání

Řiť: větry (plynatost); hemoroidy; obtíže s vyprazdňováním stolice (zácpa) Močové poruchy: častější nucení k močení než obvykle

Sexuální poruchy: snížení libida; obtíže s dosažením nebo udržením erekce

Psychické poruchy: změny nálady; pocit rozrušení; ztráta paměti, obtíže se soustředěním Hrudník: obtíže s dýcháním; tlak na hrudi, bolest na hrudi; pocit tíhy na hrudi s obtížemi s dýcháním nebo pískoty

Srdce nebo krevní oběh: rychlý nebo nepravidelný tlukot srdce; vysoký nebo nízký krevní tlak Krev: pokles počtu krevních destiček – příznaky mohou zahrnovat krvácení nebo snažší tvorbu modřin než obvykle; vysoké krevní hladiny cukru (glukózy) v krvi; vysoké krevní hladiny triglyceridů v krvi; vysoké krevní hladiny kyseliny močové v krvi; kombinace nízkého počtu krevních destiček, červených a bílých krvinek (pancytopenie); závažný pokles počtu neutrofilů (agranulocytóza)

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Celkové poruchy: točení hlavy, artritida (zánět kloubů); zvýšený sklon ke krvácení; otok mízních uzlin na krku nebo v podpaží nebo v třísle; intenzivní pálivá nebo bodavá bolest; vyšší citlivost na světlo, zvuky, které jsou vnímány, nebo změny chuti jídla; diabetes (cukrovka) Oči nebo uši: překrvené oční spojivky (růžové oko); bolest oka; hluchota; obtíže se sluchem; otok očních víček; zvýšené slzení; výtok z uší nebo očí; abnormální pocity okolo očí, červené skvrny na bělmu oka; zežloutnutí očního bělma nebo kůže

Ústa, nos nebo hrdlo: chrapot, suché hrdlo nebo rty; bolestivé nebo krvácející dásně; citlivé zuby nebo bolesti zubů; otok jazyka, změny zbarvení jazyka nebo boláky; puchýře na jazyku; závažná bolest při polykání; bolesti na hrudi poblíž plicím; bolesti na hrudi zhoršující se

s hlubokým nádechem; nekontrolované slinění; zvýšená činnost štítné žlázy

Kůže a vlasy: kopřivka; otevřené boláky; nesnášenlivost tepla; významné zarudnutí obličeje; bledost obličeje; žlutá kůže; vyrážka ze sluníčka; nenormální hojení ran

Horní a dolní končetiny: pocit bolesti, znecitlivění, brnění nebo píchání; krevní sraženina v žíle; pocit chladu v rukou nebo nohou; bolestivý zánět kloubů, nejčastěji v noze (dna) Břicho a střevo: bolesti dolní části břicha; pankreatitida (zánět slinivky břišní)

Močové cesty: bolesti při močení; pálivý pocit při močení nebo obtíže s močením; močení několikrát za noc

Konečník a řiť: svědění v oblasti řitního otvoru; neschopnost vyprazdňování stolice nebo změny barvy stolice; četnější vyprazdňování střev; krvácení konečníku

Sexuální poruchy: vynechání menstruačního krvácení; silné nebo delší menstruační krvácení; děložní krvácení (např. prodloužené > 7 dnů nebo nadměrné krvácení v nepravidelných nebo častějších intervalech než je normální, krvácení vyskytující se u žen v menopauze nejméně

6 měsíců až 1 rok po ukončení cyklů)

Psychické poruchy: vztek; zaujatý přístup nebo chování; výhružné chování; zneužívání návykových látek, abnormální chování; pocity zmatenosti; myšlenky na sebevraždu; náhlý intenzivní strach nebo obavy; pocity pronásledování; obtíže s řešením problémů

Svaly: bolesti kostí; místní a rozšířená bolest Hrudník: zápal plic

Srdce nebo krevní oběh: abnormální a rychlá srdeční činnost; onemocnění srdce vyvolané nedostatečným průtokem krve do srdce

Krev: nízká hladina draslíku v krvi; vysoké krevní hladiny vápníku v krvi

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí)

Celkové poruchy: potíže s dýcháním a polykáním; nádor štítné žlázy; infekce krve; otok nebo boule v tělesných orgánech; onemocnění, která vedou ke zvyšující se ochrnutí svalů; onemocnění mozku – příznaky mohou zahrnovat bolest hlavy a horečku, ochrnutí části těla, ztuhlost krku nebo přecitlivělost na světlo

Oči nebo uši: bolest ucha

Kůže a vlasy: zarudnutí kůže; bakteriální kožní infekce

Žaludek a střevo: problémy s trávením jídla; zvracení krve; zvracení, průjem a těžká bolest břicha v pravé horní části

Sexuální poruchy: pokles množství spermatu

Psychické poruchy: změny nálady; pocit, že se Vám rozpadá život; vidění, cítění nebo slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace); myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu; šťastné pocity (mánie) následované pocity hlubokého smutku a bezcennosti

Hrudník: dušnost v poloze na zádech; závažné plicní infekce jako pneumonie (zápal plic); ostrá bolest na hrudi, které se zhoršují s dýcháním; bolest za hrudní kostí, která se může šířit do krku a do ramen

Srdce nebo krevní oběh: infarkt myokardu; zástava dýchání; krevní sraženina v nohou nebo rukou; snížení průtoku krve do částí mozku (např. závrať, dvojité vidění nebo slabost obou polovin těla)

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit)

Kůže a vlasy: Závažná vyrážka, která může být provázena horečkou, únavou, otoky v obličeji nebo lymfatických žláz, zvýšením počtu eosinofilů (typ bílých krvinek), účinky na játra, ledviny nebo plíce (reakce zvaná DRESS); závažné kožní reakce, zahrnující puchýře nebo olupování kůže (reakce zvaná Stevens-Johnsonův syndrom).

Ledviny: poškození ledvin (obvykle vratné po ukončení léčby).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.Jak přípravek Victrelis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávání lékárníkem

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Uchovávání pacientem

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) až do uplynutí doby použitelnosti. NEBO

Uchovávejte mimo chladničku při teplotě do 30 °C po dobu nepřesahující 3 měsíce, pokud mezitím neuplyne doba použitelnosti. Po uplynutí této doby se léčivý přípravek musí zlikvidovat.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Victrelis obsahuje

Léčivou látkou je boceprevirum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje boceprevirum 200 mg.

Pomocnými látkami jsou natrium-lauryl-sulfát, mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina a šelak.

Jak přípravek Victrelis vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky s žlutohnědým víčkem s červeným inkoustem vytištěným logem „MSD“ a krémově bílým tělem s červeným inkoustem vytištěným kódem „314“.

Blistry s odtrhávající fólií obsahující 12 tvrdých tobolek (blistrový pruh obsahující 3x4 tobolky). Velikosti balení: krabička po 84 tvrdých tobolkách a vícenásobné balení obsahující 336 (4 balení po 84) tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registrace

Výrobce

Merck Sharp & Dohme Ltd

S-P Labo NV

Hertford Road, Hoddesdon

Industriepark 30

Hertfordshire

B-2220 Heist-op-den-Berg

EN11 9BU

Belgie

Velká Británie

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis