Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vitekta (elvitegravir) – Souhrn údajů o přípravku - J05AX11

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Vitekta
Kód ATCJ05AX11
Látkaelvitegravir
VýrobceGilead Sciences International Ltd
Potahovaná tableta (tableta).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
Jedna potahovaná tableta obsahuje elvitegravirum 85 mg.
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Vitekta 85 mg potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 6,2 mg laktosyregistrován(ve formě m n hydrátu).

3.LÉKOVÁ FORMA

Zelená potahovaná tableta ve tvaru pětiúhelníku o rozměrechnení8,9 x 8,7 mm, na jedné straně tablety je vyraženo „GSI“ a na druhé straně tablety je vyraženo „85“.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

 

ípravek

již

Přípravek Vitekta, současně podávaný s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem a s dalšími

antiretrovirotiky, je indikován k léčbě infe ce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1)

u dospělých infikovaných HIV-1, b z známých mutací souvisejících s rezistencí na elvitegravir (viz

body 4.2 a 5.1).

 

 

4.2 Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

Dávkování

ř

 

 

Přípravek Vitekta se musí podávat v kombinaci s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem.

 

 

p

Je třeba si přečíst souhrn údajů o přípravku pro současně podávaný inhibitor proteázy posílený

ritona rem.

 

Doporu ená dávka přípravku Vitekta je jedna 85 mg tableta nebo jedna 150 mg tableta užívaná

 

ivý

 

čperorálně, jednou denně, s jídlem. Volba dávky přípravku Vitekta závisí na současně podávaném

inhibitoru proteázy (viz tabulka 1 a body 4.4 a 4.5). Informace o použití 150 mg tablet naleznete

v souhrnu údajů o přípravku Vitekta 150 mg tablety.

 

 

Přípravek Vitekta se má podávat jednou denně následujícím způsobem:

-buď ve stejnou dobu jako jednou denně podávaný inhibitor proteázy posílený ritonavirem

-nebo s první dávkou dvakrát denně podávaného inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem.

Tabulka 1: Doporučené režimy dávkování

Dávka přípravku Vitekta Dávka současně podávaného inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem

atazanavir 300 mg a ritonavir 100 mg jednou denně

85 mg jednou denně

lopinavir 400 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

darunavir 600 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Vitekta, má užít další tabletu.

Zvláštní populace pacientů

 

není

 

 

Starší pacienti

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na základě kterých e mo né doporučit dávkování u pacientů starších

65 let (viz bod 5.2).

již

 

 

 

Poruchy funkce ledvin

 

 

 

 

 

 

 

U pacientů s poruchou funkce ledvin n ní nutná úprava dávkování přípravku Vitekta (viz bod 5.2).

řípravek

 

 

 

 

150 mg jednou denně

fosamprenavir 700 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

Nejsou k dispozici žádné údaje, na základě kterých je možné doporučit používání přípravku Vitekta v jiných dávkovacích frekvencích nebo s jinými inhibitory HIV-1 proteázy, než jak je uvedeno

v tabulce 1.

Vynechaná dávka

Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Vitekta a uplynulo méně než 18 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Vitekta s jídlem a vrátit se k normálnímu rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Vitekta a uplynulo více než 18 hodin, a je téměř čas pro užití jeho další dávky, pacient nemá užít vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování.

Poruchy funkce jater

U pacientů s mírnou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně závažnou (třída B podle Child-Pugha) poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta. Elvitegravir nebyl u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha) studován (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická o ulace

Bezpečnost a účinnost elvitegraviru u dětí ve věku od 0 do méně než 18 let nebyla dosud stanovena

 

ivý

(viz bod 5.1). pNejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

č

Přípravek Vitekta se má užívat perorálně, jednou denně, s jídlem (viz bod 5.2). Potahované tablety se

nesmí rozkousnout ani rozdrtit.

 

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s následujícími léčivými přípravky, vzhledem k možnosti ztráty virologické odpovědi a případnému rozvoji rezistence (viz bod 4.5):

antikonvulzíva: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

antimykobakteriální přípravky: rifampicin

rostlinné přípravky: třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecně

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu v souladu s národními doporučeními.

Použití přípravku Vitekta s jinými inhibitory proteázy HIV-1 nebo ve frekvenci dávkování jiné, než je

 

registrován

uvedeno v tabulce 1, může vést k nedostatečným nebo zvýšeným plazmatickým hladinám

elvitegraviru a/nebo současně podávaných léčivých přípravků.

 

Rezistence

Viry rezistentní na elvitegravir vykazují ve většině případů zkříženou rezistenci na inhibit r integrázy raltegravir (viz bod 5.1).

Elvitegravir má relativně nízkou genetickou bariéru pro rezistenci. Z tohoto důvodu, pokud je to možné, se má přípravek Vitekta podávat s plně účinným inhibitorem proteázy po íleným ritonavirem a druhým plně účinným antiretrovirotikem, aby se minimalizovala možnost selhání v rologické léčby a rozvoje rezistence (viz bod 5.1).

Současné podávání s jinými léčivými přípravky

body 4.3 a 4.5). Současné podávání přípravku Vitekta senenístř d ě silnými induktory enzymu CYP3A (zahrnující, kromě jiného, efavirenz a bosentan) se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Elvitegravir je primárně metabolizován prostřednictvím enzymu CYP3A. Současné podávání

přípravku Vitekta se silnými induktory enzymu CYP3A (včet

ě třezalky tečkované [Hypericum

perforatum], rifampicinu, karbamazepinu, fenobarbitalu a f

ytoi u) je kontraindikováno (viz

Vzhledem k nutnosti současného podávání přípravkujižVitekta s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem si mají předepisující lékaři přečíst souhrn údajů o přípravku současně podávaného inhibitoru proteázy a ritonaviru ohledně ontraindikovaných léčivých přípravků a jiných významných lékových interakcí, které mohou způsobit potenciálně život ohrožující nežádoucí účinky nebo ztrátu terapeutického účinku a případně rozvoj r zistence.

koncentrace elvitegraviruípravek(viz bod 4.5). Při použití v kombinaci s atazanavirem/ritonavirem

Pro atazanavir/ritonavir a lopin ir/ritonavir bylo prokázáno, že výrazně zvyšují plazmatické

a lopinavirem/ritonavirem se má dávka přípravku Vitekta snížit ze 150 mg jednou denně na 85 mg

jednou denně (viz bod 4.2).

Současné podáváníp pravku Vitekta a příbuzných léčivých látek: Přípravek Vitekta musí být používán v kombinaci s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem. Přípravek Vitekta se nemá používat s inhibitorem proteázy posíleným jinou látkou, protože doporučení pro dávkování takových kombinací nebyla stanovena. Posílení účinku elvitegraviru použitím jiné látky než je ritonavir může

vést k suboptimálním plazmatickým koncentracím elvitegraviru a/nebo inhibitoru proteázy

způsobujícím ztrátu terapeutického účinku a případně rozvoj rezistence.

 

ivý

Přípravek Vitekta se nemá používat v kombinaci s přípravky obsahujícími elvitegravir ani s látkami

č

posilujícími farmakokinetické vlastnosti jinými než je ritonavir.

 

Požadavky na antikoncepci

Pacientky ve fertilním věku mají používat buď hormonální antikoncepci obsahující nejméně 30 µg etinylestradiolu a norgestimát jako progestagen, nebo alternativní spolehlivou metodu

antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6). Současné podávání elvitegraviru s perorálními antikoncepčními přípravky, které obsahují progestageny jiné než je norgestimát, nebylo studováno, a proto je třeba se mu vyhnout.

Pacientky užívající estrogeny jako hormonální substituční léčbu mají být klinicky sledovány ohledně známek nedostatku estrogenů (viz bod 4.5).

Oportunní infekce

U pacientů, kterým je podáván přípravek Vitekta nebo kteří podstupují jinou antiretrovirovou terapii, se mohou i nadále vyvíjet oportunní infekce nebo mohou nastat jiné komplikace HIV infekce. Proto mají být pod klinickým dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů trpících nemocemi souvisejícími s HIV.

Pacienti souběžně infikováni HIV a virem hepatitidy B nebo C

registrován

 

U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří užívají antiretrovirovou terapii, existuje zvýšené riziko vzniku těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků.

Lékaři mají vzít v úvahu současné pokyny pro optimální léčbu HIV infekce u pacientů s uběžně infikovaných HIV a virem hepatitidy B (HBV).

Onemocnění jater

Elvitegravir nebyl studován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha). U pacientů s mírnou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně závažnou (třída B podle Child-Pugha) poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vit kta (viz body 4.2

a 5.2).

U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně chronickéneníaktivní hepatitidy, se při kombinované

antiretrovirové terapii (combination antiretroviral therapy, CART) projevuje zvýšená četnost abnormalit funkce jater a tyto pacienty je třeba kontrolovat v souladu se standardní praxí. Prokáže-li se u těchto pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváž no přerušení nebo vysazení léčby.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnoutjižzvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů existuje v některých případech dů az účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptom tické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky

závažné stavy nebo zhoršení říznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během

 

 

ř

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou

 

 

p

retinitidu, generalizovanéípraveka/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou

Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být

zahájena příslušná léčba.

 

ivý

 

Při mun tní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova

č

 

choroba), a šak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho

měsíců po zahájení léčby.

 

 

Osteonekróza

 

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Pomocné látky

Přípravek Vitekta obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by proto tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Interakce s induktory enzymu CYP3A

registrován

 

Elvitegravir je primárně metabolizován prostřednictvím enzymu CYP3A (viz bod 5.2). Očekává se, že léčivé přípravky, které jsou silnými (způsobující > 5 násobné zvýšení clearance substrátu) nebo středně silnými (způsobují 2-5 násobné zvýšení clearance substrátu) induktory enzymu CYP3A, způsobí snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru.

Kontraindikace současného používání

Současné podávání přípravku Vitekta s léčivými přípravky, které jsou silnými nduk ory enzymu CYP3A je kontraindikováno, protože očekávané snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru může vést ke ztrátě terapeutického účinku a případně k rozvoji rezistence na elv te ravir (viz bod 4.3).

Současné používání se nedoporučuje

Současné podávání přípravku Vitekta s léčivými přípravky, které jsou středně silnými induktory enzymu CYP3A (zahrnující, kromě jiného, efavirenz a bosentan) se nedoporučuje, protože očekávané snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru může vést ke ztrátě terapeutického účinku a případně k rozvoji rezistence na elvitegravir (viz bod 4.4).

Interakce vyžadující úpravu dávkování přípravku Vitekta

 

Elvitegravir prochází oxidačním metabolismem zprostředkova ým enzymem CYP3A (hlavní cesta)

a glukuronidací zprostředkovanou enzymy UGT1A1/3 (vedlejšínenícesta). Současné podání přípravku

Vitekta s léčivými přípravky, které jsou silnými nh b tory enzymů UGT1A1/3, může mít za následek

zvýšení plazmatických koncentrací elvitegraviru a může být nutná úprava dávkování. Pro

řípravek

 

atazanavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir (silné inhibitoryjiž

enzymů UGT1A1/3) bylo například

prokázáno, že výrazně zvyšují plazmatic é oncentrace elvitegraviru (viz tabulka 2). Proto při použití

v kombinaci s atazanavirem/ritona ir m a lopinavirem/ritonavirem se má dávka přípravku Vitekta

snížit ze 150 mg jednou denně na 85 mg jednou denně (viz body 4.2 a 4.4).

Další interakce

Elvitegravir je mírný induktor a může indukovat enzym CYP2C9 a/nebo indukovatelné enzymy UGT. Jako taký může elvitegravir snižovat plazmatické koncentrace substrátů enzymů CYP2C9 (jako je warfarin) nebopUGT (jako je etinylestradiol). Kromě toho in vitro studie prokázaly, že elvitegravir je slabým až mírným induktorem enzymů CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A. Elvitegravir může být také slabýmivýaž mírn m induktorem enzymů CYP2B6 and CYP2C8, jelikož tyto enzymy jsou regulovány podobn m způsobem jako CYP2C9 a CYP3A. Klinické údaje však neprokázaly žádné klinicky významné změny v expozici metadonu (který je primárně metabolizován prostřednictvím enzymů čCYP2B6 a CYP2C19) po současném podání s posíleným elvitegravirem oproti podání metadonu samotného (viz tabulka 2).

Elvitegravir je substrátem enzymů OATP1B1 a OATP1B3 a inhibitorem enzymu OATP1B3 in vitro. Význam těchto interakcí in vivo není jasný.

Interakce mezi elvitegravirem a možnými současně podávanými léčivými přípravky jsou uvedeny v tabulce 2 níže (nárůst je označen “↑”, snížení “↓”, beze změny “↔”). Tyto interakce jsou založeny buď na studiích lékových interakcí nebo se jedná o předpokládané interakce na základě očekávané velikosti interakce a potenciálu vzniku závažných nežádoucích účinků nebo ztrátě terapeutického účinku.

V interakčních studiích byl účinek přípravku Vitekta stanoven srovnáním farmakokinetiky posíleného elvitegraviru (použitím ritonaviru nebo kobicistatu jako farmakokinetické posilovací látky) bez nebo za přítomnosti současně podávaného léčivého přípravku. Nebyly studovány interkace s neposíleným elvitegravirem. Kromě případů uvedených v tabulce 2 byla dávka posíleného elvitegraviru nebo současně podávaného léčivého přípravku stejná při podávání samostatně nebo v kombinaci. Farmakokinetické parametry inhibitorů proteáz uvedené v tabulce 2 byly vyhodnoceny za přítomnosti ritonaviru.

Ačkoli se nemusí vyskytovat žádné skutečné nebo předpovídané interakce mezi léčivými přípravky

plazmatickou koncentraci

jed ouregistrovándenně. Při použití v kombinaci

a elvitegravirem, můžou existovat interakce mezi léčivým přípravkem a ritonavirem a/nebo inhibitorem proteázy podávanými současně s elvitegravirem. Lékař předpisující tento léčivý přípravek si má vždy přečíst souhrn údajů o přípravku pro ritonavir nebo inhibitor proteázy.

Tabulka 2: Interakce mezi elvitegravirem a jinými léčivými přípravky

 

Léčivý přípravek podle

 

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

podávání

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

elv tegravirem

 

 

 

 

 

 

 

posíleným r tonavirem

 

ANTIRETROVIROTIKA

 

 

 

 

 

 

Inhibitory HIV proteázy

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jednou denně)

Pro atazanavir/ritonavir bylo

Při použití v kombinaci s atazanavirem

 

Elvitegravir (200 mg jednou

prokázáno, že zvyšuje

 

má být dávka přípravku Vitekta 85 mg

 

denně)

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

elvitegraviru.

 

 

s přípravkem Vitekta je doporučená

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

dávka atazanaviru 300 mg

 

 

 

 

 

s ritonavirem 100 mg jednou denně.

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

nenízákladě kterých je možné doporučit

 

 

 

Atazanavir:

již

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

s jinými dávkami atazanaviru (viz

 

 

 

AUC: ↔

 

bod 4.2).

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jednou denně)

El it gravir:

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg jednou denně)

AUC: ↔*

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cm x: ↔*

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

řípravekCmax: ↔

 

 

 

 

ivý

p

Cmin: ↔**

 

 

 

 

*v porovnání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s elvitegravirem/ritonavirem

 

 

 

150/100 mg jednou denně.

 

 

 

**

v porovnání

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

s atazanavirem/ritonavirem

 

 

 

 

 

 

 

 

300/100 mg jednou denně.

 

 

Darunavir (600 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Při použití v kombinaci s darunavirem

Elvitegravir (125 mg jednou

AUC: ↔

 

 

má být dávka přípravku Vitekta

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

150 mg jednou denně.

 

Ritonavir (100 mg dvakrát denně)

Cmin: ↔

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir:

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

AUC: ↔

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

s jinými dávkami darunaviru (viz

 

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

 

bod 4.2).

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

Fosamprenavir (700 mg dvakrát

Elvitegravir:

 

 

Při použití v kombinaci

 

 

denně)

 

AUC: ↔

 

 

s fosamprenavirem má být dávka

 

 

Elvitegravir (125 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

přípravku Vitekta 150 mg jednou

 

 

denně)

 

Cmin: ↔

 

 

denně.

 

 

Ritonavir (100 mg dvakrát denně)

Fosamprenavir:

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

s jinými dávkami fosamprenaviru (viz

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 4.2)

 

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pro lopinavir/ritonavir bylo

Při použití v kombinaci

 

 

dvakrát denně)

 

prokázáno, že zvyšuje

 

lopinavirem/ritonavirem má být dávka

 

 

Elvitegravir (125 mg jednou

plazmatickou koncentraci

přípravku Vitekta 85 mg jedn u

 

 

denně)

 

elvitegraviru

 

 

denně.

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

s jinými dávkami lopinaviru/ritonaviru

 

 

 

 

 

 

 

 

(viz bod 4.2)

 

 

 

 

 

Lopinavir:

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Vzhledem k nedostatečným klinickým

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

již

 

údajům se kombinace elvitegraviru

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

s tipranavirem nedoporučuje (viz

 

 

Ritonavir (200 mg dvakrát denně)

Cmin: ↔

 

 

bod 4.2).

 

 

 

 

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

 

NRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosin (400 mg jednou denně)

El itegravir:

 

 

Jelikož je didanosin podáván nalačno,

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

má se podávat nejméně jednu hodinu

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

před nebo dvě hodiny po přípravku

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

Vitekta (který je podáván s jídlem).

 

 

 

 

p

Didanosin:

 

 

Je doporučeno klinické sledování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Zidovudin (300 mg dvakrát denně)

 

 

 

 

Elv tegra r (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta se zidovudinem není nutná

 

 

č

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

denně)

 

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

R tonav r (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Stavudin (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta se stavudinem není nutná

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

9
Rilpivirin
Při současném podávání elvitegraviru s rilpivirinem se neočekávají změny plazmatických koncentrací elvitegraviru, proto není nutná žádná úprava dávkování přípravku Vitekta.
Nebyly studovány interakce s elvitegravirem.
Při současném podávání nevirapinu a elvitegraviru se očekává snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru, což může vést ke ztrátě terapeutického účinku
a případnému rozvoji rezistence.
Nebyly studovány interakce s elvitegravirem.
Současné podávání se nedoporučuje
(viz bod 4.4)
Nevirapinivý Léč

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

Abakavir (600 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s abakavirem není nutná žádná

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Abakavir:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Tenofovir-disoproxyl-fumarát

Elvitegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

(300 mg jednou denně)

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta s tenofovir-disoproxyl-

 

Emtricitabin (200 mg)/elvitegravir

Cmax: ↔

 

 

fumarátem nebo emtricitabinem není

 

(200 mg jednou denně)

 

Cmin: ↔

 

 

nutná žádná úprava dávk vání.

 

Ritonavir (50 mg jednou denně)

Tenofovir:

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

NNRTI

 

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

Nebyly studovány interakce

Současné podávání se nedoporučuje

 

 

 

s elvitegravirem.

 

(viz bod 4.4)

 

 

 

Při současném podávání

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

efavirenzu a elv tegraviru se

 

 

 

 

 

očekává snížení plazmatických

 

 

 

 

 

koncentrací elvitegraviru, což

 

 

 

 

 

může vést

e ztrátějiž

 

 

 

 

 

 

t rap utic

ého účinku

 

 

 

 

 

 

a případnému rozvoji rezistence.

 

 

 

Etravirin (200 mg dvakrát denně)

El itegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

Elvitegravir (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s etravirinem není nutná žádná

 

denně)

 

Cm x: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

ípravek

 

 

 

 

ř

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloxon: AUC: ↓ 28 % Cmax: ↓ 28 %

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

CCR5 antagonisté

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s maravirokem není nutná

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

 

 

 

Maravirok§:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavirem je expozice maraviroku

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

 

významně zvýšená.

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

ANTACIDA

 

 

 

 

 

 

 

Antacidová suspenze obsahující

Elvitegravir (antacidová

Při podávání spolu s antacidy js u

 

 

hořčík/hliník(20 ml jedna dávka)

suspenze podaná ± 4 hodiny od

plazmatické koncen ace elvitegraviru

 

 

Elvitegravir (50 mg jednou denně)

podání elvitegraviru):

 

sníženy v důsledku lokální vorby

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

AUC: ↔

 

 

komplexů v ga tro nte tinálním traktu,

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

nikoli změn žaludečního pH.

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

Doporučuje se odstup alespoň

 

 

 

 

 

Elvitegravir (současné podávání

4 hodiny m zi podáním přípravku

 

 

 

 

 

Vitekta a antacida.

 

 

 

 

 

antacida):

 

 

registrován

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

 

 

 

 

 

 

Multivitaminové doplňky

Nebyly studovány i terakce

Protože při současném podávání

 

 

 

 

 

s elvitegravirem.

 

s multivitaminovými doplňky nelze

 

 

 

 

 

 

 

 

vyloučit účinek tvorby kationtových

 

 

 

 

 

 

již

není

 

 

 

 

 

 

 

komplexů elvitegraviru, doporučuje se

 

 

 

 

 

 

 

mezi podáním přípravku Vitekta

 

 

 

 

 

 

 

a multivitaminových doplňků odstup

 

 

 

 

 

 

 

alespoň 4 hodiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARKOTICKÁ ANALGETIKA

 

 

 

 

 

 

Metadon (80-120 mg jednou

El it gravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

denně)

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta s metadonem není nutná žádná

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou denně

Cm x: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadon:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Buprenorfin/naloxon (16/4 mg až

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

 

 

p

AUC: ↔

 

 

Vitekta s buprenorfinem/naloxonem

 

 

24/6 mg denně)

 

 

 

 

Elv tegra r (150 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

není nutná žádná úprava dávkování.

 

 

denně)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kob c stat (150 mg jednou denně)

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

č

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

ANTIINFEKTIVA

 

 

 

 

 

 

 

Antimykotika

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg dvakrát

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání

 

 

denně)

 

AUC: ↑ 48 %

 

 

s ketokonazolem není nutná žádná

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

denně)

 

Cmin: ↑ 67 %

 

 

 

registrován

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

 

 

 

↑ Ketokonazol§

 

ritonavirem je expozice ketokonazolu

 

 

 

 

 

 

zvýšená.

 

 

Inhibitory HCV proteázy

 

 

 

 

 

 

 

Telaprevir (750 mg třikrát denně)/

Telaprevir:

 

 

Při současném podávání

 

 

Elvitegravir (85 mg jednou denně)

AUC: ↔

 

 

s atazanavirem posíleným it navirem

 

 

Atazanavir (300 mg jednou denně)

Cmax: ↔

 

 

plus telaprevirem není nu ná žádná

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 40 %*

 

není

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

*v porovnání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s atazanavirem/ritonavirem

 

 

 

 

 

 

 

300/100 mg plus elvitegravir m

 

 

 

 

 

 

 

85 mg jednou denně.

 

 

 

 

 

Antimykobakteriální přípravky

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg jednou každý

Elvitegravir:

již

 

Současné podávání přípravku Vitekta

 

 

druhý den

 

AUC: ↔*

 

a rifabutinu se nedoporučuje. Pokud je

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir (300 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

tato kombinace potřebná, je

 

 

denně)

 

Cmin: ↔*

 

 

doporučená dávka rifabutinu 150 mg

 

 

 

 

řípravek

 

 

3 krát týdně v určené dny (například

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně).

Rifabutin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pondělí-středa-pátek).

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

Při současném podávání s rifabutinem

 

 

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

ve snížené dávce není nutná žádná

 

 

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:§

úrava dávky přípravku Vitekta.

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %**

 

Další snižování dávek rifabutinu

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %**

 

nebylo studováno. Je třeba mít na

 

 

 

 

p

* v porovnání

 

 

paměti, že dávka 150 mg dvakrát

 

 

 

 

 

 

týdně nemusí vést k optimální

 

 

 

 

 

s elvitegravirem/ritonavirem

expozici rifabutinu, což může mít za

 

 

 

 

 

300/100 mg jednou denně.

následek riziko rezistence na rifamycin

 

 

 

 

 

** v porovnání s rifabutinem

a selhání léčby.

 

 

č

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

 

ivý

 

300 mg jednou denně.

 

 

 

 

 

 

ritonavirem je expozicie 25-O-

 

 

Celková antibakteriální aktivita

dsacetyl-rifabutinu zvýšená.

 

 

 

 

 

byla zvýšena o 50 %.

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTY

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

 

Nebyly studovány interakce

Při současném podávání s přípravkem

 

 

 

 

 

s elvitegravirem.

 

Vitekta se doporučuje sledování

 

 

 

 

 

Koncentrace warfarinu mohou

hodnot mezinárodního

 

 

 

 

 

normalizovaného poměru

 

 

 

 

 

být ovlivněny při současném

(international normalised ratio, INR).

 

 

 

 

 

podávání s elvitegravirem.

INR má být dále sledován během

 

 

 

 

 

 

 

 

prvních týdnů po ukončení léčby

 

 

 

 

 

 

 

 

přípravkem Vitekta.

 

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

ANTAGONISTÉ H2 RECEPTORŮ

 

 

 

 

 

 

Famotidin (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

Při současném podávání

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

s famotidinem není nutná žádná

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

INHIBITORY HMG CO-A REDUKTÁZY

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg jedna dávka)

Elvitegravir:

 

registrován

 

 

 

Při současném podávání

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou denně

AUC: ↔

 

 

s rosuvastatinem není nutná žádná

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

Atorvastatin

 

Nebyly studovány interakce

Při současném podávání

 

 

Fluvastatin

 

s elvitegravirem.

 

s atorvastatinem, fluvastatinem,

 

 

Pitavastatin

 

Při současném podávání

pitavastatin m nebo pravastatinem

 

 

Pravastatin

 

není nutná žádná úprava dávkování

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

 

s elvitegravirem se neočekávají

př p avku Vitekta.

 

 

 

 

 

změny koncentrací substrátů

 

 

 

 

 

 

organických aniontů

 

 

 

 

 

 

 

přepravujících polypeptidy

 

 

 

 

 

 

(OATP).

 

 

 

 

 

 

 

 

Při současném podává í OATP

 

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

 

substrátů/inh b torů se

 

 

 

 

 

 

neočekáva í změny

 

 

 

 

 

 

 

plazmatických koncentrací

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegraviru.

 

 

 

 

PERORÁLNÍ ANTIKONCEPCE

 

 

 

 

 

 

Norgestimát (0,180/0,215 mg

Norg stimát:

 

Při současném podávání přípravku

 

 

jednou denně)

 

AUC: ↑ 126 %

 

Vitekta a hormonálního

 

 

Etinylestradiol (0,025 mg jednou

Cm x: ↑ 108 %

 

antikoncepčního přípravku je nutná

 

 

denně)

 

Cmin: ↑ 167 %

 

zvýšená opatrnost. Hormonální

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

Etinylestradiol:

 

antikoncepční přípravek má obsahovat

 

 

denně)

 

 

nejméně 30 µg etinylestradiolu

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)1

AUC: ↓ 25 %

 

a norgestimát jako progestagen nebo

 

 

 

 

p

Cmax: ↔

 

 

pacientky musí používat alternativní

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

 

spolehlivou metodu antikoncepce (viz

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

body 4.4 a 4.6).

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé účinky značného zvýšení

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

č

 

Cmax: ↔

 

 

expozice progesteronu nejsou známy.

 

 

 

ivý

 

Cmin: ↔

 

 

Současné podávání elvitegraviru

 

 

 

 

 

s peorálními antikoncepčními

 

 

 

 

 

přípravky, které obsahují progestageny

 

 

 

 

 

 

 

 

jiné než je norgestimát, nebylo

 

 

 

 

 

 

 

 

studováno, a proto je třeba se mu

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhnout.

 

 

INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (50 mg jednou denně

AUC: ↔

 

 

Vitekta s omeprazolem není nutná

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

Tato studie byla provedena pomocí kombinované tablety obsahující fixní kombinaci dávek

 

 

 

 

elvitegraviru/kobicistatu/emtricitabinu/tenofovir-disoproxylu.

 

 

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

Používání přípravku Vitekta musí být provázeno používáním účinné antikoncepce (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství

Klinické údaje o podávání elvitegraviru těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky registrován

elvitegraviru. Maximální expozice hodnocené u králíků však nebyly vyšší než terapeuticky dosažené expozice (viz bod 5.3).

Přípravek Vitekta lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu elvitegravirem.

Kojení

Není známo, zda se elvitegravir/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dos upné farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanů prokázaly vylučování eltegrav ru do mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Proto se přípravek Vitekta během kojení nemá podávat.

Aby se zabránilo přenosu infekce HIV na kojence, doporučuje se, aby ž ny infikované HIV za žádných okolností nekojily své děti.

Fertilita

není

 

O účincích elvitegraviru na fertilitu u lidí nejsou k dispozici žád é údaje. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky elvitegraviru na fertilitu.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

 

již

Studie hodnotící účinky elvitegraviru na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

 

řípravek

 

Shrnutí profilu bezpečnosti

 

Vyhodnocení nežádoucích účinků je založ no na údajích z kontrolované klinické studie (GS-US-183-0145), ve které dostá lo 712 dospělých infikovaných HIV-1, kteří již byli léčeni antiretrovirotiky, elviteg avir (n = 354) nebo raltegravir (n = 358), oba podávané spolu se základním režimem skládajícím se z plně ktivního inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem a z dalších

antiretrovirotik. Z těchto 712 acientů bylo léčeno 543 pacientů (269 elvitegravirem a 274

raltegravirem) minimálně 48 týdnů a 439 pacientů (224 elvitegravirem a 215 raltegravirem) minimálně

96 týdnů.

p

 

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky elvitegraviru byly průjem (7,1 %) a nausea (4,0 %) (viz

 

ivý

 

tabulka 3).

 

č

 

Tabulko ý přehled nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky elvitegraviru na základě zkušeností z klinických studií jsou uvedeny níže

 

 

v tabulce 3 podle orgánových systémů a četnosti. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Četnosti jsou definovány jako časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).

Tabulka 3: Tabulkový přehled nežádoucích účinků elvitegraviru na základě zkušeností po dobu 96 týdnů z klinické studie GS-US-183-0145

 

Četnost

Nežádoucí účinek

 

 

 

Psychiatrické poruchy:

 

 

 

Méně časté

sebevražedné myšlenky a pokusy (u pacientů s anamnézou deprese nebo

 

 

psychiatrického onemocnění), deprese, nespavost

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy nervového systému:

 

 

 

Časté

bolest hlavy

 

 

 

bod 4.4).

 

registrován

 

 

Méně časté

závratě, parestézie, somnolence, dysgeusie

 

 

 

Gastrointestinální

poruchy:

 

 

 

Časté

bolest břicha, průjem, zvracení, nausea

 

 

 

Méně časté

dyspepsie, abdominální distenze, flatulence

 

 

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

 

 

 

Časté

vyrážka

 

 

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

 

 

 

Časté

únava

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

Metabolické parametry

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz

Syndrom imunitní reaktivace

není

 

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportu í infekce. Byl také hlášen výskyt

 

 

již

autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášená doba do jejich nástupu byla

velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4).

Osteonekróza

řípravek

 

 

 

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to př devším u pacientů s obecně známými rizikovými faktory, s pokročilým onemocněním HIV n bo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4).

Průjem

Ve studii GS-US-183-0145 byl hlášen průjem jako nežádoucí účinek u 7,1 % pacientů ve skupině

s elvitegravirem a u 5,3 % acientů ve skupině s raltegravirem. U těchto pacientů byl průjem mírný až

středně závažný a nevedl k vysazení testovaného léku.

Pediatrická o ulace

 

ivý

Pro děti mladšíp18 let neexistují žádné údaje o bezpečnosti. Podávání přípravku Vitekta této populaci

se nedoporučuje (viz bod 4.2).

č

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity. Léčba předávkování elvitegravirem spočívá v obecných podpůrných opatřeních, včetně sledování životních funkcí, stejně jako sledování klinického stavu pacienta.

Na předávkování elvitegravirem neexistuje žádný specifický protilék. Jelikož se elvitegravir vysoce váže na plazmatické proteiny, je nepravděpodobné, že by jej bylo možné ve významné míře odstranit hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotikum pro systémové použití; jiná antivirotika ATC kód: J05AX11

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Elvitegravir je inhibitor HIV-1 integrázy (integrase strand transfer inhibitor, INSTI). Integráza je enzym kódovaný HIV-1, který je nezbytný pro virovou replikaci. Inhibice integrázy b ání integraci DNA HIV-1 do genomové DNA hostitele, čímž zabraňuje tvorbě proviru HIV-1 a šíření vi ové infekce.

Elvitegravir neinhibuje lidské topoizomerázy I nebo II.

Antivirová aktivita in vitro

registrován

Antivirová aktivita elvitegraviru vůči laboratorním a klinickým izolátům HIV-1 byla hodnocena na lymfoblastoidních buňkách, monocytech/makrofágových buňkách a lymfocytech periferní krve. Hodnoty 50 % účinné koncentrace (EC50) byly v rozmezí 0,02 až 1,7 nM. Elvitegravir vykazoval v buněčné kultuře antivirovou aktivitu vůči kmenům HIV-1 A, B, C, D, E, F, G a O (hodnoty EC50

byly v rozmezí 0,1 až 1,3 nM) a aktivitu vůči HIV-2 (EC50 byla 0,53 M). In-vitro antivirová aktivita

elvitegraviru v kombinaci s antiretrovirotiky ze třídy

ukl

o(t)sidových inhibitorů reverzní

transkriptázy (NRTI), nenukleosidových inhibitorů reverz

í transkriptázy (NNRTI), inhibitorů

proteázy (PI), inhibitorů integrázy, inhibitorů fuze nebo a

tagonistů koreceptoru CCR5 neprokázala

žádný antagonismus.

již

není

 

U elvitegraviru nebyla in vitro prokázána inhibice replikace HBV ani HCV.

řípravek

 

 

 

Rezistence

 

 

 

V buněčné kultuře

V buněčné kultuře došlo k selekci izolátů HIV-1 se sníženou citlivostí na elvitegravir. Fenotypová rezistence na elvitegravir byla nejč stěji spojena s primárními substitucemi integrázy T66I, E92Q

a Q148R. Mezi další substituce integrázy, jejichž selekce byla pozorována v buněčné kultuře, patřily H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q a R263K.

Zkřížená rezistence

Viry rezistentní na elvitegravir vykazují různé stupně zkřížené rezistence na inhibitor integrázy

raltegravir v závislosti na typu a množství substitucí. Viry exprimující substituce T66I/A si udržují

 

 

p

citlivost na raltegravir, zatímco ostatní typy substitucí souvisejících s elvitegravirem souvisí se

sníženou citlivostí na raltegravir. S výjimkou Y143C/R/H, souvisí HIV-1 s primárními substitucemi

sou sejícími s raltegravirem T66K, Q148H/K/R nebo N155H v integráze se sníženou citlivostí

na elvitegravir.

 

ivý

 

č

 

Pacienti, kteří již byli léčeni

 

 

V analýze HIV-1 izolátů od pacientů, u kterých selhala léčba ve studii GS-US-183-0145 do 96. týdne, byl pozorován rozvoj jedné nebo více primárních substitucí souvisejících s rezistencí na elvitegravir

u 23 z 86 pacientů s hodnotitelnými údaji o genotypu z párových výchozích izolátů a izolátů získaných po selhání léčby elvitegravirem (23/351 pacientů léčených elvitegravirem, 6,6 %). K podobné míře rozvoje rezistence na raltegravir došlo u HIV-1 pacientů léčených raltegravirem (26/351 pacientů léčených raltegravirem, 7,4 %). Nejčastější substituce integrázy, které se objevily u HIV-1 izolátlů pacientů léčených elvitegravirem, byly T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) a N155H (n = 5). V analýze fenotypů HIV-1 izolátů s rezistenčními substitucemi

pacientů léčených elvitegravirem mělo 14/20 (70 %) pacientů sníženou citlivost na elvitegravir a 12/20 (60 %) mělo sníženou citlivost na raltegravir.

Klinické zkušenosti

U dříve léčených pacientů s HIV-1 infekcí

Vyhodnocení účinnosti elvitegraviru je založeno hlavně na analýzách jedné randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované studie GS-US-183-0145 trvající 96 týdnů u pacientů infikovaných HIV-1, kteří již byli léčeni (n=702).

Ve studii GS-US-183-0145 byli pacienti randomizováni v poměru 1:1 na podávání elvitegraviru (elvitegravir 150 mg nebo 85 mg) jednou denně nebo raltegraviru 400 mg dvakrát denně, oba podáváné se základním režimem obsahujícím plně aktivní inhibitor proteázy posílený ritonavirem (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir nebo tipranavir) a ještě druhou látku. Základní režim byl zvolen zkoušejícím na základě genotypového/fenotypového testování rezistence a předch zí antiretrovirové léčby. Randomizace byla stratifikována podle hladiny HIV-1 RNA při sc eeningu

 

(≤ 100 000 kopií/ml nebo > 100 000 kopií/ml) a třídy druhé látky (NRTI nebo jiné třídy). Vi ologická

 

odpověď byla hodnocena v obou léčebných skupinách. Virologická odpověď byla def nována jako

 

dosažení neměřitelné virové nálože (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml).

 

 

 

Výchozí charakteristiky a výsledky léčby za 96 týdnů ve studii GS-US-183-0145 jsou uvedeny

 

v tabulkách 4 a 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4: Demografické a výchozí charakteristiky onemocnění dospělých pacientů

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

infikovaných HIV-1, kteří již byli dříve léčeni antiretrovirotiky, ve studii GS-US-183-0145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir + základ í

 

Raltegravir + základní

 

 

 

 

 

léčeb ý režim

 

léčebný režim

 

 

 

 

 

n = 351

 

n = 351

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

Demografické charakteristiky

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk, let (min-max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20-78)

 

(19-74)

 

 

 

 

 

 

již

 

 

 

 

 

Pohlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži

 

 

 

83,2 %

 

 

80,9 %

 

 

Ženy

 

 

 

16,8 %

 

 

19,1 %

 

 

Etnikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běloch

 

 

 

60,1 %

 

 

64,4 %

 

 

Černoch/Afroameričan

 

 

35,6 %

 

 

32,2 %

 

 

Asiat

 

 

 

2,6 %

 

 

1,4 %

 

 

Jiné

 

 

 

1,7 %

 

 

2,0 %

 

 

Výchozí charakteristiky onemocnění

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

Medián výchozí hodnoty

 

 

4,35

 

 

4,42

 

 

HIV-1 RNA (rozmezí)p

 

(1,69-6,63)

 

(1,69-6,10)

 

 

log10 kopií/ml v plazmě

 

 

 

 

 

 

 

 

Procento jedinců s virovou

 

 

25,6

 

 

25,6

 

 

náloží >100 000 kopií/ml

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

 

 

 

 

 

 

Medián výchozího počtu buněk

 

227,0

 

 

215,0

 

 

č

 

(2,0-1 374,0)

 

(1,0-1 497,0)

 

 

 

 

 

 

 

CD4+ (rozmezí), buňky/mm

 

 

 

Procento jedinců s počtem

 

 

44,4

 

 

44,9

 

 

buněk CD4+ ≤200 buněk/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skóre výchozí genotypové

 

 

 

 

 

 

 

 

citlivostia

 

 

 

1 %

 

 

<1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

15 %

 

 

 

 

81 %

 

 

83 %

 

 

 

 

3 %

 

 

2 %

 

aSkóre genotypové citlivosti je vypočítáno součtem hodnot citlivosti na lék (1 = citlivý; 0 = snížená citlivost) všech lékö základního léčebného režimu.

Tabulka 5: Virologické výsledky randomizované léčby ze studie GS-US-183-0145 ve 48. týdnu a 96. Týdnu (snapshot analýza) a

 

Týden 48

Týden 96

 

 

Elvitegravir

Raltegravir

Elvitegravir

Raltegravir

 

 

+ základní

+ základní

+ základní

+ základní

 

léčebný režim

léčebný režim

léčebný režim

léčebný režim

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

 

 

 

registrován

 

Virologická úspěšnost

60 %

58 %

52 %

53 %

 

HIV-1 RNA <50 kopií/ml

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi léčbami

2,2 % (95 % CI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95 % CI = -7,9 %, 6,8 %)

Virologické selháníb

33 %

32 %

36 %

31 %

 

Žádné virologické údaje

7 %

11 %

12 %

16 %

 

v období 48. týdne nebo

 

 

 

 

 

96. týdne

 

 

 

 

 

Studijní léčba přerušena

2 %

5 %

3 %

7 %

 

kvůli nežádoucím

 

 

 

 

 

účinkům nebo úmrtíc

 

 

 

 

 

Studijní léčba přerušena

4 %

5 %

8 %

9 %

 

z jiných důvodů

1 %

1 %není 1 %

1 %

 

Údaje z tohoto období

 

a poslední dostupný údaj

 

 

 

 

 

o koncentraci

 

 

 

 

 

HIV-1 RNA

 

 

 

 

 

<50 kopií/mld

 

 

 

 

 

aObdobí 48. týdne je doba od 309. do 364. dne (včetně),jižobdobí 96. týdne je doba od 645. do 700. dne (včetně)chybí, ale jedinec nadálena studijní léčbě

bZahrnuje jedince, kteří vykazovali v období 48. týdne nebo v období 96. týdne ≥ 50 kopií/ml, jedince, kteří předčasně přerušili léčbu kvůli nedostatečné účinnosti či ztrátě účinnosti, jedince, kteří měli virovou nálož ≥ 50 kopií/ml v době

změny základního léčebného režimu, j dinc , t ří přerušili léčbu z jiných důvodů než kvůli nežádoucím účinkům, úmrtí nebo nedostatečné účinnosti či ztrátě účinnosti a v době přerušení vykazovali virovou nálož ≥ 50 kopií/ml.

cZahrnuje pacienty, kteří přerušili léčbu k ůli n žádoucím účinkům či úmrtí ve kterémkoli okamžiku od 1. dne přes celé

období, pokud důsledkem byly chybějící irologické údaje o léčbě v průběhu určeného období.

dZahrnuje jedince, kteří přerušili léčbu z jiných důvodů než kvůli nežádoucím účinkům, úmrtí nebo nedostatečné účinnosti či ztrátě účinnosti, například z důvodu odvolání souhlasu, při ztrátě možnosti sledování atd.

Elvitegravir byl v dosaženíípravekkoncentrace HIV-1 RNA < 50 kopií/ml srovnatelný s raltegravirem. ř Mezi jedinci sepskóre genotypové citlivosti ≤ 1 mělo ve 48. týdnu koncentraci HIV-1 RNA

čVe stud GS-US-183-0145 v 96. týdnu průměrně vzrostl počet buněk CD4+ ve srovnání s výchozí hodnotou o 205 buněk/mm3 u pacientů léčených elvitegravirem a o 198 buněk/mm3 u pacientů

< 50 kopií/ml 76 % jedinců ve skupině s elvitegravirem a 69 % jedinců ve skupině s raltegravirem. U jedinců se skóre genotypové citlivosti > 1 mělo ve 48. týdnu koncentraci HIV-1 RNA <50 kopií/ml 57 %ivýjedinců ve skupině s elvitegravirem a 56 % jedinců ve skupině s raltegravirem.

užívajících raltegravir.

Ve studii GS-US-183-0145 prokázala analýza podskupin podle současně podávaného inhibitoru proteázy podobnou míru virologické úspěšnosti léčby pro elvitegravir a raltegravir v rámci každé podskupiny inhibitoru proteázy ve 48. a 96. týdnu (HIV-1 RNA< 50 kopií/ml) (tabulka 6).

Tabulka 6: Virologická úspěšnost léčby podle současně podáváného inhibitoru proteázy ve studii GS-US-183-0145 ve 48. a 96. Týdnu (snapshot analýza)

 

 

 

 

Elvitegravir ve srovnání

 

 

 

 

 

s raltegravirem

 

HIV-1 RNA

Elvitegravir

Raltegravir

 

Rozdíl v procentech

 

< 50 kopií/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

 

(95 % CI)a

 

Virologická úspěšnost

 

 

 

 

 

v 48. týdnu

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

 

3,4 % (-6,0 % až 12,9 %)

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

 

2,9 % (-13,7 % až 19,6 %)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

 

0,8 % (-17,7 % až 19,3 %)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

 

1,6 % (-33,0 % až 36,2 %)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

 

-21,4 % (-73,6 % až 30,7 %)

 

Virologická úspěšnost

 

 

 

 

 

v 96. týdnu

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

 

-2,1 % (-11,8 % až 7,5 %)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

 

-1,5 % (-18,2 % až 15,3 %)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

 

9,0 % (-9,5 % až 27,5 %)

 

Fosemprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

 

-11,1 % (-45,7 % až 23,4 %)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

 

7,1 % (-47,1 % až 61,4 %)

 

a Rozdíl v poměrech a jejich 95 % intervalech spolehlivosti

mezi randomizovanými

léčebnými skupinami se zakladá na

normální aproximaci.

 

není

registrován

 

 

Ačkoli byla tato analýza omezená malým počtem žen ve studii GS-US-183-0145, ukázala analýza

podskupin podle pohlaví, že míra virologické úspěšnosti léčby u ž n ve 48. a 96. týdnu (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml) byla počtem nižší ve skupině léčené elvitegravirem než ve skupině léčené

raltegravirem. Míra úspěšnosti léčby ve 48. týdnu byla 47,5 % (28/59) pro elvitegravir a 62,7 %

(42/67) pro raltegravir (rozdíl: -12,3 % [95% CI: -30,1 % až 5,5 %]) u žen a 62,3 % (182/292) pro

elvitegravir a 56,3 % (160/284) pro raltegravir (rozdíl: 5,3 % [95% CI: -2,5 % až 13,2 %]) u mužů.

Míra virologické úspěšnosti léčby v 96. týdnu byla 39,0 % (23/59) pro elvitegravir a 52,2 % (35/67)

 

 

již

pro raltegravir (rozdíl: -8,4 % [95% CI: -26,1 % až 9,2 %]) u žen a 55,1 % (161/292) pro elvitegravir a

53,2 % (151/284) pro raltegravir (rozdíl: 1,5 % [95% CI: -6,5 % až 9,6 %]) u mužů.

 

řípravek

 

 

p

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpce

 

 

ivý

 

 

Po perorálním podání elvitegraviru posíleného ritonavirem s jídlem pacientům infikovaným HIV-1

byly pozoro ány maximální plazmatické koncentrace elvitegraviru za 4 hodiny po podání dávky.

Pediatrická populace

 

Evropská agentura pro léčivé přípr vky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s elvitegravirem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě infekce HIV-1 (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

 

čPrůměrné hodnoty Cmax, AUCtau a Ctrough (průměr ± SD) v ustáleném stavu po podání více dávek elvitegraviru s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem (150 mg elvitegraviru s darunavirem nebo

fosemprenavirem; 85 mg elvitegraviru s atazanavirem nebo lopinavirem) jedincům infikovaným HIV-1 byly 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml a 0,38 ± 0,22 µg/ml pro elvitegravir. Absolutní perorální biologická dostupnost nebyla stanovena.

V porovnání s podáváním nalačno vedlo podání posíleného elvitegraviru ve fixní kombinaci dávek 150 mg elvitegraviru/150 mg kobicistatu/200 mg emtricitabinu/245 mg tenofovir-disoproxylu spolu s lehkým jídlem (přibližně 373 kcal, 20 % tuků) nebo s tučným jídlem (přibližně 800 kcal, 50 % tuků) ke zvýšeným expozicím elvitegraviru. Hodnoty Cmax a AUCtau elvitegraviru se při podání s lehkým jídlem zvýšily o 22 % a 36 % a při podání s tučným jídlem o 56 % a 91 %.

Distribuce

Elvitegravir se z 98-99 % váže na proteiny lidské plazmy a tato vazba je nezávislá na jeho koncentraci v rozmezí od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Průměrný poměr koncentrací v plazmě ke koncentracím v krvi byl 1,37.

Biotransformace

Elvitegravir prochází oxidačním metabolismem zprostředkovaným enzymem CYP3A (hlavní cesta) a glukuronidací zprostředkovanou enzymy UGT1A1/3 (vedlejší cesta).

elvitegraviru. Podání ritonaviru jednou denně (20–200 mg) vede ke zvýšené expozici elvitegraviru po opakovaném podávání jednou denně, přičemž expozice elvitegraviru dosahuje maximálních hodnot asi při dávce 100 mg ritonaviru. Další zvýšení dávky ritonaviru nevede k dalšímu zvýšení expozice elvitegraviru. Přípravek Vitekta je indikován pro použití pouze při současném podávání s rit na irem jako posilovací látkou.

Ritonavir inhibuje enzym CYP3A, čímž způsobuje podstatné zvýšení plazmatickéregistrovánkoncentrace

Průměrná expozice v ustáleném stavu (AUCtau) neposíleného elvitegraviru je o ~ 20 % nižší po mnohonásobném dávkování oproti jednorázové dávce, což naznačuje mírnou auto ndukci jeho metabolismu. Po posílení ritonavirem (100 mg) je pozorována čistá inhibice metabol smu elvitegraviru s významně zvýšenými systémovými expozicemi (20 násobně vyšší AUC), vysokou minimální koncentrací a delším mediánem poločasu eliminace (9,5 oproti 3,5 hodiny).

Po perorálním podání jedné dávky [14C]elvitegraviru posíleného ritonavirem byl elvitegravir hlavní složkou v plazmě, představující přibližně 94 % a 61 % cirkulující radioaktivity za 32 a 48 hodin. Metabolity produkované aromatickou a alifatickou hydroxylací bo glukuronidací jsou přítomny ve velmi nízkých koncentracích a nepříspívají k celkové a tivirové aktivitě elvitegraviru.

Eliminace

již

Po perorálním podání [14C]elvitegraviru posíleného r tonaviremneníse 94,8 % dávky vyloučilo stolicí, což

je v souladu s hepatobiliární eliminací elvitegrav ru; 6,7 % podané dávky se vyloučilo močí ve formě

metabolitů. Medián terminálního poločasu elvitegraviru posíleného ritonavirem v plazmě je přibližně

řípravek

 

8,7 až 13,7 hodiny.

 

Linearita/nelinearita

Plazmatické expozice elvitegr iru nejsou lineární a jsou nižší než úměrné dávce, pravděpodobně kvůli rozpustností omezené bso pci.

Starší pacienti

Farmakokinetika elvitegraviru nebyla u starších osob (nad 65 let) dosud plně vyhodnocena.

Pohlaví

p

 

U posíleného elvitegraviru nebyl zjištěn žádný klinicky důležitý farmakokinetický rozdíl z důvodu

ivý

 

pohlaví.

 

č

 

Etn kum

 

U posíleného elvitegraviru nebyl zjištěn žádný klinicky důležitý farmakokinetický rozdíl z důvodu

 

etnického původu.

Pediatrická populace

Farmakokinetika elvitegraviru nebyla u pediatrických pacientů dosud vyhodnocena.

Poruchy funkce ledvin

Byla provedena farmakokinetická studie posíleného elvitegraviru u jedinců neinfikovaných HIV-1 se závažnou poruchou funkce ledvin (odhadovaná clearance kreatininu nižší než 30 ml/min). Nebyly pozorovány klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice elvitegraviru mezi jedinci se závažnou poruchou funkce ledvin a zdravými jedinci. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta.

Poruchy funkce jater

Elvitegravir je primárně metabolizován a eliminován játry. Byla provedena farmakokinetická studie posíleného elvitegraviru u jedinců neinfikovaných HIV-1 se středně závažnou poruchou funkce jater (třída B podle Child-Pugha). Nebyly pozorovány klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice elvitegraviru mezi jedinci se středně závažnou poruchou funkce jater a zdravými jedinci. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta.

Vliv závažné poruchy funkce jater (třída C podle Child-Pugha) na farmakokinetiku elvitegraviru nebyl studován.

Pacienti se souběžnou infekcí virem hepatitidy B a/nebo C

Omezené údaje z farmakokinetické analýzy pro tuto populaci (n = 56) naznačují, že souběžná infekce virem hepatitidy B nebo C nemá klinicky významný vliv na expozici posílenému elvitegraviru.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Maximální dávky elvite rav ru testované ve studiích vývojové toxicity u potkanů a králíků odpovídaly přibližně 29 násobku a 0,2 násobku terapeutické expozice u člověka.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studiíregistrovánbezpečno , oxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

Elvitegravir vykazoval negativní výsledky v bakteriálním testu ke stanovení mutagenního potenciálu in vitro (Amesův test) a negativní výsledky v testu mikrojader u potka ů in vivo při dávkách do

2 000 mg/kg. V testu chromozomálních aberací in vitro vykazoval elvitegravir negativní výsledky při

metabolické aktivaci; bez aktivace však byla odpověď

j d označná.

Dlouhodobé studie kancerogenního potenciálu po perorál ím podání s elvitegravirem neodhalily

 

 

 

již

není

žádný kancerogenní potenciál pro myši a potkany.

Léčivá látka elvitegravir přetrvává v životním prostředí.

6.

 

řípravek

 

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

 

6.1

Seznam pomocných látek

 

 

Jádro tablety

 

 

 

Sodná sůl kroskarmelosy

 

 

Hyprolosa

p

 

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

Magnesium-stearát

 

 

 

ivý

 

 

Mikrokrystalická celulosa

 

 

Natr um-lauryl-sulfát

 

 

č

 

 

 

Potah

 

 

 

 

 

 

 

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

 

 

Makrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkohol (částečně hydrolyzovaný) (E1203) Mastek (E553B)

Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Velikost balení: 1 lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet.

6.3Doba použitelnosti

4 roky.

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5Druh obalu a obsah balení

Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 30 potahovaných tablet.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu mí tními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

není

registrován

Gilead Sciences International Limited

 

 

 

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

Velká Británie

již

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

 

EU/1/13/883/001

 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. listop du 2013

 

 

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

p

 

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

 

ivý

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potahovaná tableta (tableta).
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
Jedna potahovaná tableta obsahuje elvitegravirum 150 mg.
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.
1. NÁZEV PŘÍPRAVKU
Vitekta 150 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna tableta obsahuje 10,9 mg laktosyregistrován(ve formě m n hydrátu).

3. LÉKOVÁ FORMA

Zelená potahovaná tableta ve tvaru trojúhelníku o rozměrechnení10,9 mm x 10,5 mm, na jedné straně tablety je vyraženo „GSI“ a na druhé straně tablety je vyraže o „150“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

 

ípravek

již

Přípravek Vitekta, současně podávaný s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem a s dalšími

antiretrovirotiky, je indikován k léčbě infe ce virem lidské imunodeficience typu 1 (HIV-1)

u dospělých infikovaných HIV-1, b z známých mutací souvisejících s rezistencí na elvitegravir (viz

body 4.2 a 5.1).

 

 

4.2 Dávkování a způsob podání

Terapii má zahájit lékař, který má zkušenosti s léčbou HIV infekce.

Dávkování

ř

 

 

Přípravek Vitekta se musí podávat v kombinaci s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem.

 

 

p

Je třeba si přečíst souhrn údajů o přípravku pro současně podávaný inhibitor proteázy posílený

ritona rem.

 

Doporu ená dávka přípravku Vitekta je jedna 85 mg tableta nebo jedna 150 mg tableta užívaná

 

ivý

 

čperorálně, jednou denně, s jídlem. Volba dávky přípravku Vitekta závisí na současně podávaném

inhibitoru proteázy (viz tabulka 1 a body 4.4 a 4.5). Informace o použití 85 mg tablet naleznete

v souhrnu údajů o přípravku Vitekta 85 mg tablety.

 

 

Přípravek Vitekta se má podávat jednou denně následujícím způsobem:

-buď ve stejnou dobu jako jednou denně podávaný inhibitor proteázy posílený ritonavirem

-nebo s první dávkou dvakrát denně podávaného inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem.

Tabulka 1: Doporučené režimy dávkování

Dávka přípravku Vitekta Dávka současně podávaného inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem

atazanavir 300 mg a ritonavir 100 mg jednou denně

85 mg jednou denně

lopinavir 400 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

darunavir 600 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registrován

 

Jestliže pacient zvrací do 1 hodiny po užití přípravku Vitekta, má užít další tabletu.

Zvláštní populace pacientů

 

není

 

 

Starší pacienti

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na základě kterých e mo né doporučit dávkování u pacientů starších

65 let (viz bod 5.2).

již

 

 

 

Poruchy funkce ledvin

 

 

 

 

 

 

 

U pacientů s poruchou funkce ledvin n ní nutná úprava dávkování přípravku Vitekta (viz bod 5.2).

řípravek

 

 

 

 

150 mg jednou denně

fosamprenavir 700 mg a ritonavir 100 mg dvakrát denně

Nejsou k dispozici žádné údaje, na základě kterých je možné doporučit používání přípravku Vitekta v jiných dávkovacích frekvencích nebo s jinými inhibitory HIV-1 proteázy, než jak je uvedeno

v tabulce 1.

Vynechaná dávka

Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Vitekta a uplynulo méně než 18 hodin od doby, kdy je přípravek obvykle užíván, má co nejdříve užít přípravek Vitekta s jídlem a vrátit se k normálnímu rozvrhu dávkování. Jestliže pacient vynechá dávku přípravku Vitekta a uplynulo více než 18 hodin, a je téměř čas pro užití jeho další dávky, pacient nemá užít vynechanou dávku, ale jednoduše se vrátit k obvyklému rozvrhu dávkování.

Poruchy funkce jater

U pacientů s mírnou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně závažnou (třída B podle Child-Pugha) poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta. Elvitegravir nebyl u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha) studován (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická o ulace

Bezpečnost a účinnost elvitegraviru u dětí ve věku od 0 do méně než 18 let nebyla dosud stanovena

 

ivý

(viz bod 5.1). pNejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

č

Přípravek Vitekta se má užívat perorálně, jednou denně, s jídlem (viz bod 5.2). Potahované tablety se

nesmí rozkousnout ani rozdrtit.

 

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s následujícími léčivými přípravky, vzhledem k možnosti ztráty virologické odpovědi a případnému rozvoji rezistence (viz bod 4.5):

antikonvulzíva: karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

antimykobakteriální přípravky: rifampicin

rostlinné přípravky: třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecně

Přestože se prokázalo, že efektivní virová suprese antiretrovirovou léčbou významně snižuje riziko sexuálního přenosu, nelze vyloučit reziduální riziko. Je nutno dodržet opatření k zabránění přenosu v souladu s národními doporučeními.

Použití přípravku Vitekta s jinými inhibitory proteázy HIV-1 nebo ve frekvenci dávkování jiné, než je

 

registrován

uvedeno v tabulce 1, může vést k nedostatečným nebo zvýšeným plazmatickým hladinám

elvitegraviru a/nebo současně podávaných léčivých přípravků.

 

Rezistence

Viry rezistentní na elvitegravir vykazují ve většině případů zkříženou rezistenci na inhibit r integrázy raltegravir (viz bod 5.1).

Elvitegravir má relativně nízkou genetickou bariéru pro rezistenci. Z tohoto důvodu, pokud je to možné, se má přípravek Vitekta podávat s plně účinným inhibitorem proteázy po íleným ritonavirem a druhým plně účinným antiretrovirotikem, aby se minimalizovala možnost selhání v rologické léčby a rozvoje rezistence (viz bod 5.1).

Současné podávání s jinými léčivými přípravky

Elvitegravir je primárně metabolizován prostřednictvím enzymu CYP3A. Současné podávání

body 4.3 a 4.5). Současné podávání přípravku Vitekta senenístř d ě silnými induktory enzymu CYP3A (zahrnující, kromě jiného, efavirenz a bosentan) se nedoporučuje (viz bod 4.5).

přípravku Vitekta se silnými induktory enzymu CYP3A (včet

ě třezalky tečkované [Hypericum

perforatum], rifampicinu, karbamazepinu, fenobarbitalu a f

ytoi u) je kontraindikováno (viz

Vzhledem k nutnosti současného podávání přípravkujižVitekta s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem si mají předepisující lékaři přečíst souhrn údajů o přípravku současně podávaného inhibitoru proteázy a ritonaviru ohledně ontraindikovaných léčivých přípravků a jiných významných lékových interakcí, které mohou způsobit potenciálně život ohrožující nežádoucí účinky nebo ztrátu terapeutického účinku a případně rozvoj r zistence.

koncentrace elvitegraviruípravek(viz bod 4.5). Při použití v kombinaci s atazanavirem/ritonavirem

Pro atazanavir/ritonavir a lopin ir/ritonavir bylo prokázáno, že výrazně zvyšují plazmatické

a lopinavirem/ritonavirem se má dávka přípravku Vitekta snížit ze 150 mg jednou denně na 85 mg

jednou denně (viz bod 4.2). Přečtěte si prosím souhrn údajů o přípravku Vitekta 85 mg tablety.

Současné podáváníp pravku Vitekta a příbuzných léčivých látek: Přípravek Vitekta musí být používán v kombinaci s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem. Přípravek Vitekta se nemá používat s inhibitorem proteázy posíleným jinou látkou, protože doporučení pro dávkování takových kombinací nebyla stanovena. Posílení účinku elvitegraviru použitím jiné látky než je ritonavir může

vést k suboptimálním plazmatickým koncentracím elvitegraviru a/nebo inhibitoru proteázy

způsobujícím ztrátu terapeutického účinku a případně rozvoj rezistence.

 

ivý

Přípravek Vitekta se nemá používat v kombinaci s přípravky obsahujícími elvitegravir ani s látkami

č

posilujícími farmakokinetické vlastnosti jinými než je ritonavir.

 

Požadavky na antikoncepci

Pacientky ve fertilním věku mají používat buď hormonální antikoncepci obsahující nejméně 30 µg etinylestradiolu a norgestimát jako progestagen, nebo alternativní spolehlivou metodu

antikoncepce (viz body 4.5 a 4.6). Současné podávání elvitegraviru s perorálními antikoncepčními přípravky, které obsahují progestageny jiné než je norgestimát, nebylo studováno, a proto je třeba se mu vyhnout.

Pacientky užívající estrogeny jako hormonální substituční léčbu mají být klinicky sledovány ohledně známek nedostatku estrogenů (viz bod 4.5).

Oportunní infekce

U pacientů, kterým je podáván přípravek Vitekta nebo kteří podstupují jinou antiretrovirovou terapii, se mohou i nadále vyvíjet oportunní infekce nebo mohou nastat jiné komplikace HIV infekce. Proto mají být pod klinickým dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou pacientů trpících nemocemi souvisejícími s HIV.

Pacienti souběžně infikováni HIV a virem hepatitidy B nebo C

registrován

 

U pacientů s chronickou hepatitidou B nebo C, kteří užívají antiretrovirovou terapii, existuje zvýšené riziko vzniku těžkých a potenciálně fatálních jaterních nežádoucích účinků.

Lékaři mají vzít v úvahu současné pokyny pro optimální léčbu HIV infekce u pacientů s uběžně infikovaných HIV a virem hepatitidy B (HBV).

Onemocnění jater

Elvitegravir nebyl studován u pacientů se závažnou poruchou funkce jater (třída C podle Child-Pugha). U pacientů s mírnou (třída A podle Child-Pugha) nebo středně závažnou (třída B podle Child-Pugha) poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vit kta (viz body 4.2

a 5.2).

U pacientů s preexistující dysfunkcí jater, včetně chronickéneníaktivní hepatitidy, se při kombinované

antiretrovirové terapii (combination antiretroviral therapy, CART) projevuje zvýšená četnost abnormalit funkce jater a tyto pacienty je třeba kontrolovat v souladu se standardní praxí. Prokáže-li se u těchto pacientů zhoršení jaterního onemocnění, musí být zváž no přerušení nebo vysazení léčby.

Tělesná hmotnost a metabolické parametry

V průběhu antiretrovirové léčby se může vyskytnoutjižzvýšení tělesné hmotnosti a hladin lipidů

a glukózy v krvi. Tyto změny mohou být částečně spojeny s kontrolou onemocnění a životním stylem. U lipidů existuje v některých případech dů az účinku léčby, zatímco u přírůstku tělesné hmotnosti není významný průkaz spojení s touto léčbou. Při monitorování lipidů a glukózy v krvi je třeba sledovat zavedené pokyny pro léčbu HIV. Poruchy lipidů je třeba léčit podle klinické potřeby.

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

zánětlivá reakce na asymptom tické nebo reziduální oportunní patogeny, která může způsobit klinicky

závažné stavy nebo zhoršení říznaků onemocnění. Takové reakce byly nejčastěji pozorovány během

 

 

ř

několika prvních týdnů či měsíců po zahájení CART. Jedná se například o cytomegalovirovou

 

 

p

retinitidu, generalizovanéípraveka/nebo fokální mykobakteriální infekce a pneumonii způsobenou

Pneumocystis jirovecii. Jakékoli příznaky zánětu mají být vyhodnoceny a v případě potřeby má být

zahájena příslušná léčba.

 

ivý

 

Při mun tní reaktivaci byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova

č

 

choroba), a šak hlášená doba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho

měsíců po zahájení léčby.

 

 

Osteonekróza

 

Ačkoli je etiologie považována za multifaktoriální (zahrnující používání kortikosteroidů, konzumaci alkoholu, těžkou imunosupresi a vyšší index tělesné hmotnosti), byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s pokročilým onemocněním HIV a/nebo při dlouhodobé expozici CART.

Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud zaznamenají bolesti kloubů, ztuhlost kloubů nebo pokud mají pohybové potíže.

Pomocné látky

Přípravek Vitekta obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy

s intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by proto tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Interakce s induktory enzymu CYP3A

registrován

 

Elvitegravir je primárně metabolizován prostřednictvím enzymu CYP3A (viz bod 5.2). Očekává se, že léčivé přípravky, které jsou silnými (způsobující > 5 násobné zvýšení clearance substrátu) nebo středně silnými (způsobují 2-5 násobné zvýšení clearance substrátu) induktory enzymu CYP3A, způsobí snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru.

Kontraindikace současného používání

Současné podávání přípravku Vitekta s léčivými přípravky, které jsou silnými nduk ory enzymu CYP3A je kontraindikováno, protože očekávané snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru může vést ke ztrátě terapeutického účinku a případně k rozvoji rezistence na elv te ravir (viz bod 4.3).

Současné používání se nedoporučuje

Současné podávání přípravku Vitekta s léčivými přípravky, které jsou středně silnými induktory enzymu CYP3A (zahrnující, kromě jiného, efavirenz a bosentan) se nedoporučuje, protože očekávané snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru může vést ke ztrátě terapeutického účinku a případně k rozvoji rezistence na elvitegravir (viz bod 4.4).

Interakce vyžadující úpravu dávkování přípravku Vitekta

 

Elvitegravir prochází oxidačním metabolismem zprostředkova ým enzymem CYP3A (hlavní cesta)

a glukuronidací zprostředkovanou enzymy UGT1A1/3 (vedlejšínenícesta). Současné podání přípravku

Vitekta s léčivými přípravky, které jsou silnými nh b tory enzymů UGT1A1/3, může mít za následek

zvýšení plazmatických koncentrací elvitegraviru a může být nutná úprava dávkování. Pro

řípravek

 

atazanavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir (silné inhibitoryjiž

enzymů UGT1A1/3) bylo například

prokázáno, že výrazně zvyšují plazmatic é oncentrace elvitegraviru (viz tabulka 2). Proto při použití

v kombinaci s atazanavirem/ritona ir m a lopinavirem/ritonavirem se má dávka přípravku Vitekta

snížit ze 150 mg jednou denně na 85 mg jednou denně (viz body 4.2 a 4.4). Přečtěte si prosím souhrn

údajů o přípravku pro příp vek Vitekta 85 mg tablety.

 

Další interakce

Elvitegravir je mírný induktor a může indukovat enzym CYP2C9 a/nebo indukovatelné enzymy UGT. Jako taký můžepelvitegravir snižovat plazmatické koncentrace substrátů enzymů CYP2C9 (jako je warfarin) nebo UGT (jako je etinylestradiol). Kromě toho in vitro studie prokázaly, že elvitegravir je slabýmivýaž mírn m induktorem enzymů CYP1A2, CYP2C19 a CYP3A. Elvitegravir může být také slabým až mírn m induktorem enzymů CYP2B6 and CYP2C8, jelikož tyto enzymy jsou regulovány podobn m způsobem jako CYP2C9 a CYP3A. Klinické údaje však neprokázaly žádné klinicky čvýznamné změny v expozici metadonu (který je primárně metabolizován prostřednictvím enzymů CYP2B6 a CYP2C19) po současném podání s posíleným elvitegravirem oproti podání metadonu

samotného (viz tabulka 2).

Elvitegravir je substrátem enzymů OATP1B1 a OATP1B3 a inhibitorem enzymu OATP1B3 in vitro. Význam těchto interakcí in vivo není jasný.

Interakce mezi elvitegravirem a možnými současně podávanými léčivými přípravky jsou uvedeny v tabulce 2 níže (nárůst je označen “↑”, snížení “↓”, beze změny “↔”). Tyto interakce jsou založeny buď na studiích lékových interakcí nebo se jedná o předpokládané interakce na základě očekávané velikosti interakce a potenciálu vzniku závažných nežádoucích účinků nebo ztrátě terapeutického účinku.

V interakčních studiích byl účinek přípravku Vitekta stanoven srovnáním farmakokinetiky posíleného elvitegraviru (použitím ritonaviru nebo kobicistatu jako farmakokinetické posilovací látky) bez nebo za přítomnosti současně podávaného léčivého přípravku. Nebyly studovány interkace s neposíleným elvitegravirem. Kromě případů uvedených v tabulce 2 byla dávka posíleného elvitegraviru nebo současně podávaného léčivého přípravku stejná při podávání samostatně nebo v kombinaci. Farmakokinetické parametry inhibitorů proteáz uvedené v tabulce 2 byly vyhodnoceny za přítomnosti ritonaviru.

Ačkoli se nemusí vyskytovat žádné skutečné nebo předpovídané interakce mezi léčivými přípravky

plazmatickou koncentraci

jed ouregistrovándenně. Při použití v kombinaci

a elvitegravirem, můžou existovat interakce mezi léčivým přípravkem a ritonavirem a/nebo inhibitorem proteázy podávanými současně s elvitegravirem. Lékař předpisující tento léčivý přípravek si má vždy přečíst souhrn údajů o přípravku pro ritonavir nebo inhibitor proteázy.

Tabulka 2: Interakce mezi elvitegravirem a jinými léčivými přípravky

 

Léčivý přípravek podle

 

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

podávání

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

elv tegravirem

 

 

 

 

 

 

 

posíleným r tonavirem

 

ANTIRETROVIROTIKA

 

 

 

 

 

 

Inhibitory HIV proteázy

 

 

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jednou denně)

Pro atazanavir/ritonavir bylo

Při použití v kombinaci s atazanavirem

 

Elvitegravir (200 mg jednou

prokázáno, že zvyšuje

 

má být dávka přípravku Vitekta 85 mg

 

denně)

 

 

 

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

elvitegraviru.

 

 

s přípravkem Vitekta je doporučená

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

dávka atazanaviru 300 mg

 

 

 

 

 

s ritonavirem 100 mg jednou denně.

 

 

 

AUC: ↑ 100 %

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 85 %

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

Cmin: ↑ 188 %

nenízákladě kterých je možné doporučit

 

 

 

Atazanavir:

již

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

s jinými dávkami atazanaviru (viz

 

 

 

AUC: ↔

 

bod 4.2).

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 35 %

 

 

 

 

Atazanavir (300 mg jednou denně)

El it gravir:

 

 

 

 

Elvitegravir (85 mg jednou denně)

AUC: ↔*

 

 

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cm x: ↔*

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 38 %*

 

 

 

 

 

 

Atazanavir:

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

řípravekCmax: ↔

 

 

 

 

ivý

p

Cmin: ↔**

 

 

 

 

*v porovnání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s elvitegravirem/ritonavirem

 

 

 

150/100 mg jednou denně.

 

 

 

**

v porovnání

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

s atazanavirem/ritonavirem

 

 

 

 

 

 

 

 

300/100 mg jednou denně.

 

 

Darunavir (600 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Při použití v kombinaci s darunavirem

Elvitegravir (125 mg jednou

AUC: ↔

 

 

má být dávka přípravku Vitekta

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

150 mg jednou denně.

 

Ritonavir (100 mg dvakrát denně)

Cmin: ↔

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darunavir:

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

AUC: ↔

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

s jinými dávkami darunaviru (viz

 

 

 

Cmin: ↓ 17 %

 

 

bod 4.2).

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

Fosamprenavir (700 mg dvakrát

Elvitegravir:

 

 

Při použití v kombinaci

 

 

denně)

 

AUC: ↔

 

 

s fosamprenavirem má být dávka

 

 

Elvitegravir (125 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

přípravku Vitekta 150 mg jednou

 

 

denně)

 

Cmin: ↔

 

 

denně.

 

 

Ritonavir (100 mg dvakrát denně)

Fosamprenavir:

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

s jinými dávkami fosamprenaviru (viz

 

 

 

 

 

 

 

 

bod 4.2)

 

 

Lopinavir/ritonavir (400/100 mg

Pro lopinavir/ritonavir bylo

Při použití v kombinaci

 

 

dvakrát denně)

 

prokázáno, že zvyšuje

 

lopinavirem/ritonavirem má být dávka

 

 

Elvitegravir (125 mg jednou

plazmatickou koncentraci

přípravku Vitekta 85 mg jedn u

 

 

denně)

 

elvitegraviru

 

 

denně.

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

 

 

Nejsou dostupné žádné údaje, na

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 75 %

 

 

základě kterých je možné doporučit

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 52 %

 

 

dávkování pro současné podávání

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 138 %

 

s jinými dávkami lopinaviru/ritonaviru

 

 

 

 

 

 

 

 

(viz bod 4.2)

 

 

 

 

 

Lopinavir:

 

není

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 8 %

 

 

 

 

 

 

Tipranavir (500 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Vzhledem k nedostatečným klinickým

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

již

 

údajům se kombinace elvitegraviru

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

s tipranavirem nedoporučuje (viz

 

 

Ritonavir (200 mg dvakrát denně)

Cmin: ↔

 

 

bod 4.2).

 

 

 

 

 

Tipranavir:

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 11 %

 

 

 

 

 

 

NRTI

 

 

 

 

 

 

 

 

Didanosin (400 mg jednou denně)

El itegravir:

 

 

Jelikož je didanosin podáván nalačno,

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

má se podávat nejméně jednu hodinu

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

před nebo dvě hodiny po přípravku

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

Vitekta (který je podáván s jídlem).

 

 

 

 

p

Didanosin:

 

 

Je doporučeno klinické sledování.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 14 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 16 %

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Zidovudin (300 mg dvakrát denně)

 

 

 

 

Elv tegra r (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta se zidovudinem není nutná

 

 

č

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

denně)

 

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

R tonav r (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Zidovudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Stavudin (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta se stavudinem není nutná

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavudin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

29
Rilpivirin
Při současném podávání elvitegraviru s rilpivirinem se neočekávají změny plazmatických koncentrací elvitegraviru, proto není nutná žádná úprava dávkování přípravku Vitekta.
Nebyly studovány interakce s elvitegravirem.
Při současném podávání nevirapinu a elvitegraviru se očekává snížení plazmatických koncentrací elvitegraviru, což může vést ke ztrátě terapeutického účinku
a případnému rozvoji rezistence.
Nebyly studovány interakce s elvitegravirem.
Současné podávání se nedoporučuje
(viz bod 4.4)
Nevirapinivý Léč

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

Abakavir (600 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

Elvitegravir (200 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s abakavirem není nutná žádná

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Abakavir:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

Tenofovir-disoproxyl-fumarát

Elvitegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

(300 mg jednou denně)

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta s tenofovir-disoproxyl-

 

Emtricitabin (200 mg)/elvitegravir

Cmax: ↔

 

 

fumarátem nebo emtricitabinem není

 

(200 mg jednou denně)

 

Cmin: ↔

 

 

nutná žádná úprava dávk vání.

 

Ritonavir (50 mg jednou denně)

Tenofovir:

 

 

 

registrován

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

Emtricitabin:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

NNRTI

 

 

 

 

 

 

 

Efavirenz

 

Nebyly studovány interakce

Současné podávání se nedoporučuje

 

 

 

s elvitegravirem.

 

(viz bod 4.4)

 

 

 

Při současném podávání

 

 

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

efavirenzu a elv tegraviru se

 

 

 

 

 

očekává snížení plazmatických

 

 

 

 

 

koncentrací elvitegraviru, což

 

 

 

 

 

může vést

e ztrátějiž

 

 

 

 

 

 

t rap utic

ého účinku

 

 

 

 

 

 

a případnému rozvoji rezistence.

 

 

 

Etravirin (200 mg dvakrát denně)

El itegravir:

 

Při současném podávání přípravku

 

Elvitegravir (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s etravirinem není nutná žádná

 

denně)

 

Cm x: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Etravirin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

ípravek

 

 

 

 

ř

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naloxon: AUC: ↓ 28 % Cmax: ↓ 28 %

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

podávání s

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

CCR5 antagonisté

 

 

 

 

 

 

Maravirok (150 mg dvakrát denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

Vitekta s maravirokem není nutná

 

 

denně)

 

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

 

 

 

Maravirok§:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ritonavirem je expozice maraviroku

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 186 %

 

významně zvýšená.

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 115 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 323 %

 

 

 

 

ANTACIDA

 

 

 

 

 

 

 

Antacidová suspenze obsahující

Elvitegravir (antacidová

Při podávání spolu s antacidy js u

 

 

hořčík/hliník(20 ml jedna dávka)

suspenze podaná ± 4 hodiny od

plazmatické koncen ace elvitegraviru

 

 

Elvitegravir (50 mg jednou denně)

podání elvitegraviru):

 

sníženy v důsledku lokální vorby

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

AUC: ↔

 

 

komplexů v ga tro nte tinálním traktu,

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

nikoli změn žaludečního pH.

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

Doporučuje se odstup alespoň

 

 

 

 

 

Elvitegravir (současné podávání

4 hodiny m zi podáním přípravku

 

 

 

 

 

Vitekta a antacida.

 

 

 

 

 

antacida):

 

 

registrován

 

 

 

 

 

AUC: ↓ 45 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↓ 47 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 41 %

 

 

 

 

 

POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

 

 

 

 

 

 

Multivitaminové doplňky

Nebyly studovány i terakce

Protože při současném podávání

 

 

 

 

 

s elvitegravirem.

 

s multivitaminovými doplňky nelze

 

 

 

 

 

 

 

 

vyloučit účinek tvorby kationtových

 

 

 

 

 

 

již

není

 

 

 

 

 

 

 

komplexů elvitegraviru, doporučuje se

 

 

 

 

 

 

 

mezi podáním přípravku Vitekta

 

 

 

 

 

 

 

a multivitaminových doplňků odstup

 

 

 

 

 

 

 

alespoň 4 hodiny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARKOTICKÁ ANALGETIKA

 

 

 

 

 

 

Metadon (80-120 mg jednou

El it gravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

denně)

 

AUC: ↔

 

 

Vitekta s metadonem není nutná žádná

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou denně

Cm x: ↔

 

 

úprava dávkování.

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadon:

 

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Buprenorfin/naloxon (16/4 mg až

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

 

 

p

AUC: ↔

 

 

Vitekta s buprenorfinem/naloxonem

 

 

24/6 mg denně)

 

 

 

 

Elv tegra r (150 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

není nutná žádná úprava dávkování.

 

 

denně)

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

Kob c stat (150 mg jednou denně)

 

 

 

 

 

 

 

ivý

 

Buprenorfin:

 

 

 

 

 

č

 

AUC: ↑ 35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 12 %

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

ANTIINFEKTIVA

 

 

 

 

 

 

 

Antimykotika

 

 

 

 

 

 

 

Ketokonazol (200 mg dvakrát

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání

 

 

denně)

AUC: ↑ 48 %

 

 

s ketokonazolem není nutná žádná

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

denně)

Cmin: ↑ 67 %

 

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

 

 

 

 

 

 

↑ Ketokonazol§

 

ritonavirem je expozice ketokonazolu

 

 

 

 

zvýšená.

 

 

Antimykobakteriální přípravky

 

 

 

 

 

 

 

Rifabutin (150 mg jednou každý

Elvitegravir:

 

 

Současné podávání přípravku Vitekta

 

 

druhý den

AUC: ↔*

 

 

a rifabutinu se nedopo učuje. P kud je

 

 

Elvitegravir (300 mg jednou

Cmax: ↔*

 

 

tato kombinace po řebná, je

 

 

denně)

Cmin: ↔*

 

 

doporučená dávka rifabu inu 150 mg

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně).

Rifabutin:

 

 

3 krát týdně v určené dny (například

 

 

 

 

 

pondělí-středa-pátek).

 

 

 

AUC: ↔**

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔**

 

 

Při současném podávání s rifabutinem

 

 

 

Cmin: ↔**

 

 

ve sníž né dávce není nutná žádná

 

 

 

25-O-desacetyl-rifabutin:§

úrava dávky přípravku Vitekta.

 

 

 

AUC: ↑ 851 %**

 

 

registrován

 

 

 

 

**

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 440 %

 

Další snižování dávek rifabutinu

 

 

 

Cmin: ↑ 1 836 %**

 

ebylo studováno. Je třeba mít na

 

 

 

* v porovnání

 

 

paměti, že dávka 150 mg dvakrát

 

 

 

 

 

týdně nemusí vést k optimální

 

 

 

s elvitegravirem/rito avirem

expozici rifabutinu, což může mít za

 

 

 

300/100 mg jednou denně.

následek riziko rezistence na rifamycin

 

 

 

 

 

není

 

 

 

 

** v porovnání s r fabutinem

a selhání léčby.

 

 

 

§Vzhledem k inhibici enzymu CYP3A

 

 

 

300 mg jednou denně.

 

 

 

 

 

již

 

ritonavirem je expozicie 25-O-

 

 

 

C lková antibakteriální aktivita

dsacetyl-rifabutinu zvýšená.

 

 

 

byla z ýš na o 50 %.

 

 

 

 

 

ANTIKOAGULANTY

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin

Nebyly studovány interakce

Při současném podávání s přípravkem

 

 

 

s elvitegravirem.

 

Vitekta se doporučuje sledování

 

 

 

Koncentrace warfarinu mohou

hodnot mezinárodního

 

 

 

normalizovaného poměru

 

 

 

být ovlivněny při současném

(international normalised ratio, INR).

 

 

 

podávání s elvitegravirem.

INR má být dále sledován během

 

 

řípravek

 

 

prvních týdnů po ukončení léčby

 

 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

přípravkem Vitekta.

 

 

ANTAGONISTÉ H2 RECEPTORŮ

 

 

 

 

 

 

 

Famot d n (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání

 

 

Elv tegra r (150 mg jednou

AUC: ↔

 

 

s famotidinem není nutná žádná

 

 

denně)

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

 

Kobicistativý(150 mg jednou denně)

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

INHIBITORY HMG CO-A REDUKTÁZY

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin (10 mg jedna dávka)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou denně

AUC: ↔

 

 

s rosuvastatinem není nutná žádná

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)

Cmax: ↔

 

 

úprava dávkování přípravku Vitekta.

 

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosuvastatin:

 

 

 

 

 

 

 

AUC: ↑ 38 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↑ 89 %

 

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↑ 43 %

 

 

 

 

 

 

 

Léčivý přípravek podle

Účinky na lékové hladiny

Doporučení týkající se současného

 

 

 

terapeutické oblasti

Střední procentuální změna

 

podávání s

 

 

 

 

 

 

AUC, Cmax, Cmin

 

elvitegravirem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posíleným ritonavirem

 

 

Atorvastatin

 

 

Nebyly studovány interakce

Při současném podávání

 

 

Fluvastatin

 

 

s elvitegravirem.

 

s atorvastatinem, fluvastatinem,

 

 

Pitavastatin

 

 

Při současném podávání

pitavastatinem nebo pravastatinem

 

 

Pravastatin

 

 

není nutná žádná úprava dávkování

 

 

 

 

 

 

s elvitegravirem se neočekávají

přípravku Vitekta.

 

 

 

 

 

 

změny koncentrací substrátů

 

registrován

 

 

 

 

 

 

organických aniontů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přepravujících polypeptidy

 

 

 

 

 

 

 

 

(OATP).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při současném podávání OATP

 

 

 

 

 

 

 

 

substrátů/inhibitorů se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neočekávají změny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazmatických koncentrací

 

 

 

 

 

 

 

 

elvitegraviru.

 

 

 

 

 

 

PERORÁLNÍ ANTIKONCEPCE

 

 

 

 

 

 

 

Norgestimát (0,180/0,215 mg

Norgestimát:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

jednou denně)

 

 

AUC: ↑ 126 %

 

Vitekta a hormonálního

 

 

Etinylestradiol (0,025 mg jednou

Cmax: ↑ 108 %

 

antikonc pčního přípravku je nutná

 

 

denně)

 

 

Cmin: ↑ 167 %

 

zvýšená opatrnost. Hormonální

 

 

Elvitegravir (150 mg jednou

 

 

není

 

 

 

denně)

 

 

Etinylestradiol:

 

ejméně 30 µg etinylestradiolu

 

 

Kobicistat (150 mg jednou denně)1

AUC: ↓ 25 %

 

 

a orgestimát jako progestagen nebo

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

 

pacientky musí používat alternativní

 

 

 

 

 

 

Cmin: ↓ 44 %

 

 

spolehlivou metodu antikoncepce (viz

 

 

 

 

 

 

Elvitegravir:

již

 

body 4.4 a 4.6).

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé účinky značného zvýšení

 

 

 

 

 

 

AUC: ↔

 

 

 

 

 

 

 

Cmax: ↔

 

expozice progesteronu nejsou známy.

 

 

 

 

 

Cmin: ↔

 

Současné podávání elvitegraviru

 

 

 

 

řípravek

 

s peorálními antikoncepčními

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přípravky, které obsahují progestageny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jiné než je norgestimát, nebylo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studováno, a proto je třeba se mu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyhnout.

 

 

INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY

 

 

 

 

 

 

Omeprazol (40 mg jednou denně)

Elvitegravir:

 

 

Při současném podávání přípravku

 

 

Elvitegravir (50 mg jednou denně

AUC: ↔

 

 

Vitekta s omeprazolem není nutná

 

 

Ritonavir (100 mg jednou denně)

Cmax: ↔

 

 

žádná úprava dávkování.

 

 

 

 

p

Cmin: ↔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato studie byla

rovedena pomocí

kombinované tablety obsahující fixní

kombinaci dávek

 

 

elvitegraviru/kobicistatu/emtricitabinu/tenofovir-disoproxylu.

 

 

 

 

 

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce u mužů a žen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Používáníivýpřípravku Vitekta musí být provázeno používáním účinné antikoncepce (viz body 4.4 a 4.5).

Těhotenství

Klinické údaje o podávání elvitegraviru těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky elvitegraviru. Maximální expozice hodnocené u králíků však nebyly vyšší než terapeuticky dosažené expozice (viz bod 5.3).

Přípravek Vitekta lze použít pouze tehdy, když klinický stav ženy vyžaduje léčbu elvitegravirem.

Kojení

Není známo, zda se elvitegravir/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u potkanů prokázaly vylučování eltegraviru do mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Proto se přípravek Vitekta během kojení nemá podávat.

Aby se zabránilo přenosu infekce HIV na kojence, doporučuje se, aby ženy infikované HIV za žádných okolností nekojily své děti.

Fertilita

O účincích elvitegraviru na fertilitu u lidí nejsou k dispozici žádné údaje. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky elvitegraviru na fertilitu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky elvitegraviru na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly p vedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti

registrován

 

Vyhodnocení nežádoucích účinků je založeno na údajích z kontrolované klinické studie

(GS-US-183-0145), ve které dostávalo 712 dospělých infikovaných HIV-1, kt ří již byli léčeni

antiretrovirotiky, elvitegravir (n = 354) nebo raltegravir (n = 358), oba podávané spolu se základním

tabulka 3).

není

režimem skládajícím se z plně aktivního inhibitoru proteázy posíleného ritonavirem a z dalších

antiretrovirotik. Z těchto 712 pacientů bylo léčeno 543 pacie tů (269 elvitegravirem a 274 raltegravirem) minimálně 48 týdnů a 439 pacientů (224 elvit gravirem a 215 raltegravirem) minimálně 96 týdnů.

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky elvitegraviru byly průjem (7,1 %) a nausea (4,0 %) (viz

Tabulkový přehled nežádoucích účinků již

Nežádoucí účinky elvitegraviru na základě z ušeností z klinických studií jsou uvedeny níže

v tabulce 3 podle orgánových systémů a č tnosti. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Č tnosti jsou definovány jako časté (≥ 1/100 až < 1/10) nebo méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100).

Tabulka 3: Tabulkový přehled nežádoucích účinků elvitegraviru na základě zkušeností po dobu 96 týdnů z klinické studie GS-US-183-0145

 

Četnost

 

Nežádoucí účinek

 

 

 

 

ípravek

 

Psychiatrické

ř

 

oruchy:

 

Méně časté

p

sebevražedné myšlenky a pokusy (u pacientů s anamnézou deprese nebo

 

psychiatrického onemocnění), deprese, nespavost

 

 

 

 

 

Poruchy ner ového systému:

 

Časté

 

bolest hlavy

 

Méně asté

 

závratě, parestézie, somnolence, dysgeusie

 

 

ivý

 

 

 

čGastrointestinální poruchy:

 

Časté

 

bolest břicha, průjem, zvracení, nausea

 

Méně časté

 

dyspepsie, abdominální distenze, flatulence

 

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

 

 

 

 

Časté

 

vyrážka

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

 

Časté

 

únava

Popis vybraných nežádoucích účinků

Metabolické parametry

Během antiretrovirové léčby mohou stoupat tělesná hmotnost a hladiny lipidů a glukózy v krvi (viz bod 4.4).

Syndrom imunitní reaktivace

Při zahájení CART se u pacientů infikovaných HIV s těžkou imunodeficiencí může vyskytnout

Osteonekróza

zánětlivá reakce na asymptomatické nebo reziduální oportunní infekce. Byl také hlášen výskyt autoimunitních onemocnění (jako je Gravesova choroba), avšak hlášenáregistrovándoba do jejich nástupu byla velmi různá. Tyto stavy se mohou objevit mnoho měsíců po zahájení léčby (viz bod 4.4).

Byly hlášeny případy osteonekrózy, a to především u pacientů s obecně známými rizikovými fakt ry, s pokročilým onemocněním HIV nebo při dlouhodobé expozici CART. Jejich frekvence není známa (viz bod 4.4).

Průjem

Ve studii GS-US-183-0145 byl hlášen průjem jako nežádoucí účinek u 7,1 % pac entů ve skupině

s elvitegravirem a u 5,3 % pacientů ve skupině s raltegravirem. U těchto paci ntů byl průjem mírný až středně závažný a nevedl k vysazení testovaného léku.

Hlášení podezření na nežádoucí účinkynení

Pediatrická populace

Pro děti mladší 18 let neexistují žádné údaje o bezpečnosti. Podává př pravku Vitekta této populaci se nedoporučuje (viz bod 4.2).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registracijižléčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a riz k léč vého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostředn ctvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Pokud dojde k předávkování, musí být u pacienta sledovány příznaky toxicity. Léčba předávkování elvitegravirem spočívá v obecných podpůrných opatřeních, včetně sledování životních funkcí, stejně jako sledování klinického st vu p cienta.

Na předávkování elvitegravirem neexistuje žádný specifický protilék. Jelikož se elvitegravir vysoce

váže na plazmatické proteiny, je nepravděpodobné, že by jej bylo možné ve významné míře odstranit

 

 

řípravek

hemodialýzou nebo eritoneální dialýzou.

 

 

p

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

 

ivý

 

č

 

Farmakoterapeutická skupina: Antivirotikum pro systémové použití; jiná antivirotika ATC kód:

J05AX11

 

 

 

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Elvitegravir je inhibitor HIV-1 integrázy (integrase strand transfer inhibitor, INSTI). Integráza je enzym kódovaný HIV-1, který je nezbytný pro virovou replikaci. Inhibice integrázy brání integraci DNA HIV-1 do genomové DNA hostitele, čímž zabraňuje tvorbě proviru HIV-1 a šíření virové infekce.

Elvitegravir neinhibuje lidské topoizomerázy I nebo II.

Antivirová aktivita in vitro

Antivirová aktivita elvitegraviru vůči laboratorním a klinickým izolátům HIV-1 byla hodnocena na lymfoblastoidních buňkách, monocytech/makrofágových buňkách a lymfocytech periferní krve.

Hodnoty 50 % účinné koncentrace (EC50) byly v rozmezí 0,02 až 1,7 nM. Elvitegravir vykazoval

v buněčné kultuře antivirovou aktivitu vůči kmenům HIV-1 A, B, C, D, E, F, G a O (hodnoty EC50

byly v rozmezí 0,1 až 1,3 nM) a aktivitu vůči HIV-2 (EC50

byla 0,53 nM). In-vitro antivirová aktivita

elvitegraviru v kombinaci s antiretrovirotiky ze třídy nukleo(t)sidových inhibitorů reverzní

transkriptázy (NRTI), nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy (NNRTI), inhibitorů

proteázy (PI), inhibitorů integrázy, inhibitorů fuze nebo antagonistů koreceptoru CCR5 neprokázala

žádný antagonismus.

registrován

 

U elvitegraviru nebyla in vitro prokázána inhibice replikace HBV ani HCV.

Rezistence

V buněčné kultuře

V buněčné kultuře došlo k selekci izolátů HIV-1 se sníženou citlivostí na elvitegravir. Feno ypová rezistence na elvitegravir byla nejčastěji spojena s primárními substitucemi integrázy T66I, E92Q

a Q148R. Mezi další substituce integrázy, jejichž selekce byla pozorována v buněčné kultuře, patřily H51Y, F121Y, S147G, S153Y, E157Q a R263K.

Zkřížená rezistence

citlivost na raltegravir, zatímco ostatní typy substitucí souvisejících s elvitegravirem souvisí se sníženou citlivostí na raltegravir. S výjimkou Y143C/R/H, souvisí HIV-1 s primárními substitucemi souvisejícími s raltegravirem T66K, Q148H/K/R nebo N155H v integráze se sníženou citlivostí

na elvitegravir.

Viry rezistentní na elvitegravir vykazují různé stupně zkřížené rezistence na inhibitor integrázy raltegravir v závislosti na typu a množství substitucí. Viryneníexprimuj cí substituce T66I/A si udržují

Pacienti, kteří již byli léčenijiž

V analýze HIV-1 izolátů od pacientů, u kterých selhala léčba ve studii GS-US-183-0145 do 96. týdne, byl pozorován rozvoj jedné nebo více primárních substitucí souvisejících s rezistencí na elvitegravir

u 23 z 86 pacientů s hodnotitelnýmiípravekúdaji o genotypu z párových výchozích izolátů a izolátů získaných po selhání léčby elvitegravirem (23/351 pacientů léčených elvitegravirem, 6,6 %). K podobné míře rozvoje rezistence na raltegravir došlo u HIV-1 pacientů léčených raltegravirem (26/351 pacientů léčených raltegravirem, 7,4 %). Nejč stější substituce integrázy, které se objevily u HIV-1 izolátlů

pacientů léčených elviteg avi em, byly T66I/A (n = 8), E92Q/G (n = 7), T97A (n = 4), S147G (n = 4), Q148R (n = 4) a N155H (n = 5). V nalýze fenotypů HIV-1 izolátů s rezistenčními substitucemi pacientů léčených elvitegravirem mělo 14/20 (70 %) pacientů sníženou citlivost na elvitegravir

a 12/20 (60 %) mělo sn ženou citlivost na raltegravir.

ř

Klinické zkušenostip

U dříveivýléčen ch acientů s HIV-1 infekcí

Vyhodnocení účinnosti elvitegraviru je založeno hlavně na analýzách jedné randomizované, dvojitě zaslepené, aktivně kontrolované studie GS-US-183-0145 trvající 96 týdnů u pacientů infikovaných čHIV-1, kteří již byli léčeni (n=702).

Ve studii GS-US-183-0145 byli pacienti randomizováni v poměru 1:1 na podávání elvitegraviru (elvitegravir 150 mg nebo 85 mg) jednou denně nebo raltegraviru 400 mg dvakrát denně, oba podáváné se základním režimem obsahujícím plně aktivní inhibitor proteázy posílený ritonavirem (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, lopinavir nebo tipranavir) a ještě druhou látku. Základní režim byl zvolen zkoušejícím na základě genotypového/fenotypového testování rezistence a předchozí antiretrovirové léčby. Randomizace byla stratifikována podle hladiny HIV-1 RNA při screeningu

(≤ 100 000 kopií/ml nebo > 100 000 kopií/ml) a třídy druhé látky (NRTI nebo jiné třídy). Virologická odpověď byla hodnocena v obou léčebných skupinách. Virologická odpověď byla definována jako dosažení neměřitelné virové nálože (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml).

Výchozí charakteristiky a výsledky léčby za 96 týdnů ve studii GS-US-183-0145 jsou uvedeny v tabulkách 4 a 5.

Tabulka 4: Demografické a výchozí charakteristiky onemocnění dospělých pacientů infikovaných HIV-1, kteří již byli dříve léčeni antiretrovirotiky, ve studii GS-US-183-0145

 

 

 

 

Elvitegravir + základní

 

Raltegravir + základní

 

 

 

 

 

 

léčebný režim

 

léčebný režim

 

 

 

 

 

 

n = 351

 

 

n = 351

 

 

HIV-1 RNA (rozmezí)

(1,69-6,63)

 

registrován(1,69-6,10)

 

 

Demografické charakteristiky

 

 

 

 

 

 

 

Průměrný věk, let (min-max)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20-78)

 

 

(19-74)

 

 

Pohlaví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muži

 

 

83,2 %

 

 

80,9 %

 

 

 

Ženy

 

 

16,8 %

 

 

19,1 %

 

 

Etnikum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běloch

 

 

60,1 %

 

 

64,4 %

 

 

 

Černoch/Afroameričan

 

35,6 %

 

 

32,2 %

 

 

 

Asiat

 

 

2,6 %

 

 

1,4 %

 

 

 

Jiné

 

 

1,7 %

 

 

2,0 %

 

 

Výchozí charakteristiky onemocnění

 

 

 

 

 

 

Medián výchozí hodnoty

 

4,35

není

 

4,42

 

 

log10 kopií/ml v plazmě

 

 

 

 

 

 

Procento jedinců s virovou

 

25,6

 

 

25,6

 

 

náloží >100 000 kopií/ml

 

 

 

 

 

 

 

Medián výchozího počtu buněk

 

227,0

 

 

215,0

 

 

CD4+ (rozmezí), buňky/mm3

 

již

 

 

(1,0-1 497,0)

 

 

(2,0-1 374,0)

 

 

 

Procento jedinců s počtem

 

44,4

 

 

44,9

 

 

buněk CD4+ ≤200 buněk/mm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

 

Skóre výchozí genotypové

 

 

 

 

 

 

 

citlivostia

 

 

1 %

 

 

<1 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 %

 

 

15 %

 

 

 

 

 

81 %

 

 

83 %

 

 

 

 

 

3 %

 

 

2 %

 

 

a

Skóre genotypové citlivosti je vy očítáno součtem hodnot citlivosti na lék (1 = citlivý; 0 = snížená citlivost) všech lékö

 

 

 

 

základního léčebného režimu.

 

 

 

 

 

 

 

 

ivý

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Virologické výsledky randomizované léčby ze studie GS-US-183-0145 ve 48. týdnu a 96. Týdnu (snapshot analýza) a

 

Týden 48

Týden 96

 

Elvitegravir

Raltegravir

Elvitegravir

Raltegravir

 

 

+ základní

+ základní

+ základní

+ základní

 

léčebný režim

léčebný režim

léčebný režim

léčebný režim

 

n = 351

n = 351

n = 351

n = 351

Virologická úspěšnost

60 %

58 %

52 %

53 %

 

a poslední dostupný údaj

 

 

registrován

HIV-1 RNA <50 kopií/ml

 

 

 

 

 

Rozdíl mezi léčbami

2,2 % (95 % CI = -5,0 %, 9,3 %)

-0,5 % (95 % CI = -7,9 %, 6,8 %)

Virologické selháníb

33 %

32 %

36 %

31 %

 

Žádné virologické údaje

7 %

11 %

12 %

16 %

 

v období 48. týdne nebo

 

 

 

 

 

96. týdne

 

 

 

 

 

Studijní léčba přerušena

2 %

5 %

3 %

7 %

 

kvůli nežádoucím

 

 

 

 

 

účinkům nebo úmrtíc

 

 

 

 

 

Studijní léčba přerušena

4 %

5 %

8 %

9 %

 

z jiných důvodů

 

 

 

 

 

aObdobí 48. týdne je doba od 309. do 364. dne (včetně), období 96.nenítýdne je doba od 645. do 700. dne (včetně)1 %1 %1 %o koncentraciHIV-1 RNA<50 kopií/mldÚdaje z tohoto obdobíchybí, ale jedinec nadálena studijní léčbě1 %

bZahrnuje jedince, kteří vykazovali v období 48. týdne nebo v období 96. týdne ≥ 50 kopií/ml, jedince, kteří předčasně přerušili léčbu kvůli nedostatečné účinnosti či ztrátě úč nnost , jedince, kteří měli virovou nálož ≥ 50 kopií/ml v době

změny základního léčebného režimu, jedince, teří přerušilijižléčbu z jiných důvodů než kvůli nežádoucím účinkům, úmrtí nebo nedostatečné účinnosti či ztrátě účinnosti a v době přerušení vykazovali virovou nálož ≥ 50 kopií/ml.

cZahrnuje pacienty, kteří přerušili léčbu kvůli n žádoucím účinkům či úmrtí ve kterémkoli okamžiku od 1. dne přes celé

období, pokud důsledkem byly chybějící irologické údaje o léčbě v průběhu určeného období.

dZahrnuje jedince, kteří přerušili léčbu z jiných důvodů než kvůli nežádoucím účinkům, úmrtí nebo nedostatečné účinnosti či ztrátě účinnosti, například z dů odu od olání souhlasu, při ztrátě možnosti sledování atd.

Elvitegravir byl v dosažení koncentrace HIV-1 RNA < 50 kopií/ml srovnatelný s raltegravirem.

 

 

ř

Mezi jedinci se skóre genoty ové citlivosti ≤ 1 mělo ve 48. týdnu koncentraci HIV-1 RNA

 

 

p

< 50 kopií/ml 76 % jedincůípravekve skupině s elvitegravirem a 69 % jedinců ve skupině s raltegravirem.

U jedinců se skóre genotypové citlivosti > 1 mělo ve 48. týdnu koncentraci HIV-1 RNA <50 kopií/ml

57 % jedinců ve sku ině s elvitegravirem a 56 % jedinců ve skupině s raltegravirem.

 

ivý

 

Ve stud GS-US-183-0145 v 96. týdnu průměrně vzrostl počet buněk CD4+ ve srovnání s výchozí

č

 

hodnotou o 205 buněk/mm3 u pacientů léčených elvitegravirem a o 198 buněk/mm3 u pacientů

užívajících raltegravir.

 

 

Ve studii GS-US-183-0145 prokázala analýza podskupin podle současně podávaného inhibitoru proteázy podobnou míru virologické úspěšnosti léčby pro elvitegravir a raltegravir v rámci každé podskupiny inhibitoru proteázy ve 48. a 96. týdnu (HIV-1 RNA< 50 kopií/ml) (tabulka 6).

Tabulka 6: Virologická úspěšnost léčby podle současně podáváného inhibitoru proteázy ve studii GS-US-183-0145 ve 48. a 96. Týdnu (snapshot analýza)

 

 

 

 

Elvitegravir ve srovnání

 

 

 

 

 

s raltegravirem

 

HIV-1 RNA

Elvitegravir

Raltegravir

 

Rozdíl v procentech

 

< 50 kopií/ml, n/N (%)

(N = 351)

(N = 351)

 

(95 % CI)a

 

Virologická úspěšnost

 

 

 

 

 

v 48. týdnu

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

126/202 (62,4 %)

122/207 (58,9 %)

 

3,4 % (-6,0 % až 12,9 %)

 

Lopinavir/ritonavir

39/68 (57,4 %)

37/68 (54,4 %)

 

2,9 % (-13,7 % až 19,6 %)

 

Atazanavir/ritonavir

34/61 (55,7 %)

28/51 (54,9 %)

 

0,8 % (-17,7 % až 19,3 %)

 

Fosamprenavir/ritonavir

8/14 (57,1 %)

10/18 (55,6 %)

 

1,6 % (-33,0 % až 36,2 %)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

5/7 (71,4 %)

 

-21,4 % (-73,6 % až 30,7 %)

 

Virologická úspěšnost

 

 

 

 

 

v 96. týdnu

 

 

 

 

 

Darunavir/ritonavir

105/202 (52,0 %)

112/207 (54,1 %)

 

-2,1 % (-11,8 % až 7,5 %)

 

Lopinavir/ritonavir

36/68 (52,9 %)

37/68 (54,4 %)

 

-1,5 % (-18,2 % až 15,3 %)

 

Atazanavir/ritonavir

33/61 (54,1 %)

23/51 (45,1 %)

 

9,0 % (-9,5 % až 27,5 %)

 

Fosemprenavir/ritonavir

7/14 (50,0 %)

11/18 (61,1 %)

 

-11,1 % (-45,7 % až 23,4 %)

 

Tipranavir/ritonavir

3/6 (50,0 %)

3/7 (42,9 %)

 

7,1 % (-47,1 % až 61,4 %)

 

a Rozdíl v poměrech a jejich 95 % intervalech spolehlivosti

mezi randomizovanými

léčebnými skupinami se zakladá na

normální aproximaci.

 

není

registrován

 

 

Ačkoli byla tato analýza omezená malým počtem žen ve studii GS-US-183-0145, ukázala analýza

podskupin podle pohlaví, že míra virologické úspěšnosti léčby u ž n ve 48. a 96. týdnu (HIV-1 RNA < 50 kopií/ml) byla počtem nižší ve skupině léčené elvitegravirem než ve skupině léčené

raltegravirem. Míra úspěšnosti léčby ve 48. týdnu byla 47,5 % (28/59) pro elvitegravir a 62,7 %

(42/67) pro raltegravir (rozdíl: -12,3 % [95% CI: -30,1 % až 5,5 %]) u žen a 62,3 % (182/292) pro

elvitegravir a 56,3 % (160/284) pro raltegravir (rozdíl: 5,3 % [95% CI: -2,5 % až 13,2 %]) u mužů.

Míra virologické úspěšnosti léčby v 96. týdnu byla 39,0 % (23/59) pro elvitegravir a 52,2 % (35/67)

 

 

již

pro raltegravir (rozdíl: -8,4 % [95% CI: -26,1 % až 9,2 %]) u žen a 55,1 % (161/292) pro elvitegravir a

53,2 % (151/284) pro raltegravir (rozdíl: 1,5 % [95% CI: -6,5 % až 9,6 %]) u mužů.

 

řípravek

 

 

p

 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpce

 

 

ivý

 

 

Po perorálním podání elvitegraviru posíleného ritonavirem s jídlem pacientům infikovaným HIV-1

byly pozoro ány maximální plazmatické koncentrace elvitegraviru za 4 hodiny po podání dávky.

Pediatrická populace

 

Evropská agentura pro léčivé přípr vky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s elvitegravirem u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě infekce HIV-1 (informace

o použití u dětí viz bod 4.2).

 

čPrůměrné hodnoty Cmax, AUCtau a Ctrough (průměr ± SD) v ustáleném stavu po podání více dávek elvitegraviru s inhibitorem proteázy posíleným ritonavirem (150 mg elvitegraviru s darunavirem nebo

fosemprenavirem; 85 mg elvitegraviru s atazanavirem nebo lopinavirem) jedincům infikovaným HIV-1 byly 1,4 ± 0,39 µg/ml, 18 ± 6,8 µg•h/ml a 0,38 ± 0,22 µg/ml pro elvitegravir. Absolutní perorální biologická dostupnost nebyla stanovena.

V porovnání s podáváním nalačno vedlo podání posíleného elvitegraviru ve fixní kombinaci dávek 150 mg elvitegraviru/150 mg kobicistatu/200 mg emtricitabinu/245 mg tenofovir-disoproxylu spolu s lehkým jídlem (přibližně 373 kcal, 20 % tuků) nebo s tučným jídlem (přibližně 800 kcal, 50 % tuků) ke zvýšeným expozicím elvitegraviru. Hodnoty Cmax a AUCtau elvitegraviru se při podání s lehkým jídlem zvýšily o 22 % a 36 % a při podání s tučným jídlem o 56 % a 91 %.

Distribuce

Elvitegravir se z 98-99 % váže na proteiny lidské plazmy a tato vazba je nezávislá na jeho koncentraci v rozmezí od 1,0 ng/ml do 1,6 µg/ml. Průměrný poměr koncentrací v plazmě ke koncentracím v krvi byl 1,37.

Biotransformace

Elvitegravir prochází oxidačním metabolismem zprostředkovaným enzymem CYP3A (hlavní cesta) a glukuronidací zprostředkovanou enzymy UGT1A1/3 (vedlejší cesta).

elvitegraviru. Podání ritonaviru jednou denně (20–200 mg) vede ke zvýšené expozici elvitegraviru po opakovaném podávání jednou denně, přičemž expozice elvitegraviru dosahuje maximálních hodnot asi při dávce 100 mg ritonaviru. Další zvýšení dávky ritonaviru nevede k dalšímu zvýšení expozice elvitegraviru. Přípravek Vitekta je indikován pro použití pouze při současném podávání s rit na irem jako posilovací látkou.

Průměrná expozice v ustáleném stavu (AUCtau) neposíleného elvitegraviru je o ~ 20 % nižší po mnohonásobném dávkování oproti jednorázové dávce, což naznačuje mírnou auto ndukci jeho metabolismu. Po posílení ritonavirem (100 mg) je pozorována čistá inhibice metabol smu elvitegraviru s významně zvýšenými systémovými expozicemi (20 násobně vyšší AUC), vysokou minimální koncentrací a delším mediánem poločasu eliminace (9,5 oproti 3,5 hodiny).

Ritonavir inhibuje enzym CYP3A, čímž způsobuje podstatné zvýšení plazmatickéregistrovánkoncentrace

Po perorálním podání jedné dávky [14C]elvitegraviru posíleného ritonavirem byl elvitegravir hlavní složkou v plazmě, představující přibližně 94 % a 61 % cirkulující radioaktivity za 32 a 48 hodin. Metabolity produkované aromatickou a alifatickou hydroxylací bo glukuronidací jsou přítomny ve velmi nízkých koncentracích a nepříspívají k celkové a tivirové aktivitě elvitegraviru.

Eliminace

již

Po perorálním podání [14C]elvitegraviru posíleného r tonaviremneníse 94,8 % dávky vyloučilo stolicí, což

je v souladu s hepatobiliární eliminací elvitegrav ru; 6,7 % podané dávky se vyloučilo močí ve formě

metabolitů. Medián terminálního poločasu elvitegraviru posíleného ritonavirem v plazmě je přibližně

řípravek

 

8,7 až 13,7 hodiny.

 

Linearita/nelinearita

Plazmatické expozice elvitegr iru nejsou lineární a jsou nižší než úměrné dávce, pravděpodobně kvůli rozpustností omezené bso pci.

Starší pacienti

Farmakokinetika elvitegraviru nebyla u starších osob (nad 65 let) dosud plně vyhodnocena.

Pohlaví

p

 

U posíleného elvitegraviru nebyl zjištěn žádný klinicky důležitý farmakokinetický rozdíl z důvodu

ivý

 

pohlaví.

 

č

 

Etn kum

 

U posíleného elvitegraviru nebyl zjištěn žádný klinicky důležitý farmakokinetický rozdíl z důvodu

 

etnického původu.

Pediatrická populace

Farmakokinetika elvitegraviru nebyla u pediatrických pacientů dosud vyhodnocena.

Poruchy funkce ledvin

Byla provedena farmakokinetická studie posíleného elvitegraviru u jedinců neinfikovaných HIV-1 se závažnou poruchou funkce ledvin (odhadovaná clearance kreatininu nižší než 30 ml/min). Nebyly pozorovány klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice elvitegraviru mezi jedinci se závažnou poruchou funkce ledvin a zdravými jedinci. U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta.

Poruchy funkce jater

Elvitegravir je primárně metabolizován a eliminován játry. Byla provedena farmakokinetická studie posíleného elvitegraviru u jedinců neinfikovaných HIV-1 se středně závažnou poruchou funkce jater (třída B podle Child-Pugha). Nebyly pozorovány klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice elvitegraviru mezi jedinci se středně závažnou poruchou funkce jater a zdravými jedinci. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávkování přípravku Vitekta.

Vliv závažné poruchy funkce jater (třída C podle Child-Pugha) na farmakokinetiku elvitegraviru nebyl studován.

Pacienti se souběžnou infekcí virem hepatitidy B a/nebo C

Omezené údaje z farmakokinetické analýzy pro tuto populaci (n = 56) naznačují, že souběžná infekce virem hepatitidy B nebo C nemá klinicky významný vliv na expozici posílenému elvitegraviru.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Maximální dávky elvite rav ru testované ve studiích vývojové toxicity u potkanů a králíků odpovídaly přibližně 29 násobku a 0,2 násobku terapeutické expozice u člověka.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studiíregistrovánbezpečno , oxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu, reprodukční a vývojové

Elvitegravir vykazoval negativní výsledky v bakteriálním testu ke stanovení mutagenního potenciálu in vitro (Amesův test) a negativní výsledky v testu mikrojader u potka ů in vivo při dávkách do

2 000 mg/kg. V testu chromozomálních aberací in vitro vykazoval elvitegravir negativní výsledky při

metabolické aktivaci; bez aktivace však byla odpověď

ej d označná.

Dlouhodobé studie kancerogenního potenciálu po perorál ím podání s elvitegravirem neodhalily

 

 

 

již

není

žádný kancerogenní potenciál pro myši a potkany.

Léčivá látka elvitegravir přetrvává v životním prostředí.

6.

 

řípravek

 

 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

 

6.1

Seznam pomocných látek

 

 

Jádro tablety

 

 

 

Sodná sůl kroskarmelosy

 

 

Hyprolosa

p

 

 

 

 

 

Monohydrát laktosy

 

 

Magnesium-stearát

 

 

 

ivý

 

 

Mikrokrystalická celulosa

 

 

Natr um-lauryl-sulfát

 

 

č

 

 

 

Potah

 

 

 

 

 

 

 

Hlinitý lak indigokarmínu (E132)

 

 

Makrogol 3350 (E1521)

Polyvinylalkohol (částečně hydrolyzovaný) (E1203) Mastek (E553B)

Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

Velikost balení: 1 lahvička obsahuje 30 potahovaných tablet.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE) s dětským bezpečnostním uzávěrem obsahující 30 potahovaných tablet.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu mí tními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

není

registrován

Gilead Sciences International Limited

 

 

 

Cambridge

 

 

 

CB21 6GT

 

 

 

Velká Británie

již

 

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

 

 

 

EU/1/13/883/002

 

 

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 13. listop du 2013

 

 

 

10.

DATUM REVIZE TEXTU

 

 

 

 

 

řípravek

 

 

 

 

 

p

 

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

 

 

ivý

 

 

 

 

č

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis