Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Označení na obalu - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Vizarsin
Kód ATCG04BE03
Látkasildenafil
VýrobceKrka, d.d., Novo mesto

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 25 mg potahované tablety

Sildenafilum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 25 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 potahovaná tableta

4 x 1 potahovaná tableta

8 x 1 potahovaná tableta

12 x 1 potahovaná tableta

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/001

4 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/002

8 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/003

12 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/004

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 25 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 25 mg potahované tablety

Sildenafilum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.POUŽITELNOST

EXP:

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg potahované tablety

Sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 50 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 potahovaná tableta

4 x 1 potahovaná tableta

8 x 1 potahovaná tableta

12 x 1 potahovaná tableta

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/005

4 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/006

8 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/007

12 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/008

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 50 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg potahované tablety

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg potahované tablety

Sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje sildenafili citras odpovídající sildenafilum 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu.

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 potahovaná tableta

4 x 1 potahovaná tableta

8 x 1 potahovaná tableta

12 x 1 potahovaná tableta

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/009

4 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/010

8 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/011

12 x 1 potahovaná tableta: EU/1/09/551/012

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 100 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg potahované tablety

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 25 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Nechte tabletu rozpustit v ústech.

 

1 tableta v blistru:

 

 

I I

 

I\I

 

 

 

/*I Y1.c '. '/

'

/

i

 

 

 

i•.'.

 

 

 

 

 

 

4 tablety v blistru:

 

 

 

 

' I\ I I\/\

 

fy

 

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně.

4.Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/013

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/014

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/015

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/016

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/017

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.OHNĚTE A ODTRHNĚTE

2.SLOUPNĚTE

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 50 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Nechte tabletu rozpustit v ústech.

1 tableta v blistru:

rT 1 ___

4 tablety v blistru:

h

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně.

I

I

I

I

I

4.Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/018

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/019

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/020

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/021

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/022

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/028

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.OHNĚTE A ODTRHNĚTE

2.SLOUPNĚTE

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 100 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání. Nechte tabletu rozpustit v ústech.

1 tableta v blistru:

rT 1 ___

4 tablety v blistru:

h

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně.

I

I

I

I

I

4.Jakmile vyjmete tabletu z obalu, položte ji na jazyk.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/023

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/024

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/025

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/026

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/027

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/029

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro jednojazyčné a dvojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.OHNĚTE A ODTRHNĚTE

2.SLOUPNĚTE

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro trojjazyčné balení

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

I

Vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

I

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 25 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

I

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

I

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

I

Perorální podání.

1 tableta v blistru:

__

4 tablety v blistru:

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně a položte ji na jazyk.

4.Rozpusťte v ústech.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/013

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/014

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/015

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/016

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/017

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro trojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 25 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.Odtrhněte

2.Sloupněte

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro trojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 50 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tableta v blistru:

 

 

I I

 

I\I

 

 

 

/*I Y1.c '. '/

'

/

i

 

 

 

 

i•.'.

 

 

 

 

 

 

 

4 tablety v blistru:

 

 

 

 

' I\ I I\/\

 

fy

 

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně a položte ji na jazyk.

4.Rozpusťte v ústech.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/018

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/019

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/020

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/021

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/022

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/028

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro trojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 50 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.Odtrhněte

2.Sloupněte

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA pro trojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje sildenafilum 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam (E951) a silici máty peprné (sorbitol (E420)).

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

1 tableta dispergovatelná v ústech

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 tableta v blistru:

 

 

I I

 

I\I

 

 

 

/*I Y1.c '. '/

'

/

i

 

 

 

 

i•.'.

 

 

 

 

 

 

 

4 tablety v blistru:

 

 

 

 

' I\ I I\/\

 

fy

 

1.Uchopte blistr za okraje a oddělte jednu buňku blistru od zbytku opatrným odtržením podél perforace.

2.Táhněte za označený okraj fólie a fólii úplně sloupněte.

3.Vyklopte tabletu do své dlaně a položte ji na jazyk.

4.Rozpusťte v ústech.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/023

2 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/024

4 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/025

8 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/026

12 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/027

24 x 1 tableta dispergovatelná v ústech: EU/1/09/551/029

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR pro trojjazyčné balení

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vizarsin 100 mg tablety dispergovatelné v ústech

Sildenafilum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ

1.Odtrhněte

2.Sloupněte

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis