Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vyndaqel (tafamidis) – Označení na obalu - N07XX08

Updated on site: 10-Oct-2017

Název léku Vyndaqel
Kód ATCN07XX08
Látkatafamidis
VýrobcePfizer Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vyndaqel 20 mg měkké tobolky

tafamidisi megluminum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje tafamidisi megluminum 20 mg odpovídající tafamidisum 12,2 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tobolka obsahuje sorbitol (E420). Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

30 měkkých tobolek

90 měkkých tobolek

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

Zde zdvihněte

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/717/001

EU/1/11/717/002

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Vyndaqel

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Zatavené blistry obsahující 30 měkkých tobolek přípravku Vyndaqel o síle 20 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vyndaqel 20 mg měkké tobolky tafamidisi megluminum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pfizer Limited (ve formě loga držitele)

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

Pro vyjmutí tobolky zatlačte zde.

Po vyjmutí tobolky přeložte a znovu uzavřete.

Zde vytáhněte

1.den – 30. den

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis