Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xgeva (denosumab) – Označení na obalu - M05BX04

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Xgeva
Kód ATCM05BX04
Látkadenosumab
VýrobceAmgen Europe B.V.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

XGEVA 120 mg injekční roztok denosumabum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje denosumabum 120 mg v 1,7 ml roztoku (70 mg/ml).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Kyselina octová 99%, hydroxid sodný, sorbitol (E420) a voda na injekci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Injekční roztok.

1 injekční lahvička na jednorázové použití.

3 injekční lahvičky na jednorázové použití.

4 injekční lahvičky na jednorázové použití.

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Roztokem nadměrně netřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061,

NL-4817 ZK Breda,

Nizozemsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/11/703/001- 1 injekční lahvička

EU/1/11/703/002 - 4 injekční lahvičky

EU/1/11/703/003 - 3 injekční lahvičky

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

xgeva

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

XGEVA 120 mg injekce denosumab

SC

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1,7 ml

6.JINÉ

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis