Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Označení na obalu - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Xydalba
Kód ATCJ01XA04
Látkadalbavancin hcl
VýrobceAllergan Pharmaceuticals International Ltd

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xydalba 500 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Dalbavancinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička obsahuje dalbavancini hydrochloridum v množství odpovídajícím dalbavancinum 500 mg.

Po rekonstituci obsahuje 1 ml přípravku dalbavancinum 20 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Mannitol (E421), monohydrát laktózy,

hydroxid sodný a/nebo kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH.)

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

1 lahvička

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Intravenózní podávání po rekonstituci a naředění.

Pouze pro jednorázové použití.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Irsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/986/001

13.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Štítek na lahvičce

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Xydalba 500 mg prášek pro koncentrát dalbavancinum

intravenózní podání po rekonstituci a naředění

2.ZPŮSOB PODÁNÍ

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5.OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

6.JINÉ

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis