Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yervoy (ipilimumab) – Příbalová informace - L01XC11

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Yervoy
Kód ATCL01XC11
Látkaipilimumab
VýrobceBristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Příbalová informace: informace pro uživatele

YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok ipilimumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek YERVOY a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YERVOY používat

3.Jak se přípravek YERVOY používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek YERVOY uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1.Co je přípravek YERVOY a k čemu se používá

Přípravek YERVOY obsahuje léčivou látku ipilimumab, což je protein, který pomáhá imunitnímu systému napadat a likvidovat nádorové buňky vašimi vlastními imunitními buňkami.

Ipilimumab se používá k léčbě pokročilého melanomu (typ kožní rakoviny) u dospělých.

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek YERVOY používat

Nemá Vám být podán přípravek YERVOY

jestliže jste alergický(á) na ipilimumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ("uvedenou v bodě 6 "Obsah balení a další informace"). Poraďte se se svým lékařem, pokud si nejste jistý(á).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku YERVOY se poraďte se svým lékařem.

-zánět střev (kolitida), který se může zhoršit na krvácení nebo perforaci (proděravění) střev. Příznaky kolitidy mohou zahrnovat průjem (vodnatá, průjmovitá, měkká stolice), zvýšení počtu stolic nad obvyklou míru, krev ve stolici nebo tmavě zbarvenou stolici, bolest nebo citlivost břicha.

-zánět jater (hepatitida), který může vést k selhání jater. Známky a příznaky hepatitidy mohou zahrnovat zežloutnoutí očí nebo kůže (žloutenka), bolest na pravé straně břicha, únavu.

-zánět kůže, který může vést k závažné kožní reakci (známé jako toxická epidermální nekrolýza) a léková reakce s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Známky a příznaky závažné kožní reakce mohou zahrnovat kožní vyrážku s nebo bez svědění, odlupování kůže, suchou kůži, horečku, únavu, otok obličeje nebo lymfatických žláz, zvýšení eosinofilů (tj. druh bílých krvinek) a účinek na játra, ledviny nebo plíce. Prosím mějte na

paměti, že reakce označované DRESS se mohou vyvinout týdny nebo měsíce od Vaší poslední dávky.

-zánět nervů, který může vést k paralýze (ochrnutí). Příznaky problémů s nervy mohou zahrnovat svalovou slabost, znecitlivění nebo brnění v rukou nebo v nohou, ztrátu vědomí nebo obtíže s probouzením.

-zánět žláz produkujících hormony(zejména hypofýzy, nadledvinek, štítné žlázy), který může ovlivnit, jak tyto žlázy pracují. Známky a příznaky, že žlázy nepracují správně, mohou zahrnovat bolest hlavy, rozmazané nebo zdvojené vidění, únavu, snížení sexuální touhy, změny chování.

zánět očí. Známky a příznaky mohou zahrnovat zarudnutí oka, bolest v oku, problémy s viděním nebo rozmazané vidění.

Informujte okamžitě svého lékaře, objeví-li se u Vás kterýkoliv s těchto příznaků nebo jestliže se zhorší. Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky. Lékař Vám může poskytnout léčbu

k prevenci závažnějších komplikací a ke zmírnění příznaků, vysadit další dávku přípravku YERVOY nebo zcela ukončit léčbu přípravkem YERVOY.

Tyto příznaky se někdy objevují se zpožděním a mohou se projevit až v řádu týdnů nebo měsíců po poslední dávce. Před zahájením léčby lékař zkontroluje Váš zdravotní stav. Také Vám budou v průběhu léčby prováděny krevní testy.

Zkontrolujte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou předtím, než Vám bude podán přípravek YERVOY,

jestli netrpíte autoimunitní chorobou (stav, kdy vaše tělo napadá vlastní buňky).

jestli nemáte nebo jste někdy neměl(a) chronickou virovou infekci jater zahrnující hepatitidu typu B (HBV) nebo hepatitidu typu C (HCV).

jestli nemáte infekci virem lidského imunodeficitu (HIV) nebo syndrom získaného imunodeficitu (AIDS).

jestli se u Vás dříve neobjevila závažná kožní nežádoucí reakce na předchozí protinádorovou léčbu.

Děti a dospívající

Přípravek YERVOY se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let, dokud nebude k dispozici více informací.

Další léčivé přípravky a přípravek YERVOY

Předtím, než Vám bude podán přípravek YERVOY, informujte svého lékaře

užíváte-li některé léky, které snižují funkci imunitního systému, jako jsou kortikosteroidy. Tyto léky mohou ovlivňovat účinek přípravku YERVOY. Po zahájení léčby Vám ale lékař může předepsat kortikosteroidy, aby se zmírnily projevy nežádoucích účinků, které může přípravek YERVOY vyvolat.

užíváte-li některé léky, které zabraňují krevnímu srážení (antikoagulancia). Tyto léky mohou zvýšit pravděpodobnost krvácení do žaludku nebo střev, což je nežádoucí účinek přípravku YERVOY.

Také informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval(a).

Neužívejte žádné jiné léky během Vaší léčby bez toho, aniž byste napřed promluvil(a) se svým lékařem. Na základě předběžných údajů se nedoporučuje kombinovat současně přípravek YERVOY (ipilimumab) s přípravkem Zelboraf (vemurafenib, tj. další léčivý přípravek na léčbu melanomu) kvůli zvýšenému toxickému účinku na játra.

Těhotenství a kojení

Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná, pokud plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte.

Nesmíte používat přípravek YERVOY, pokud jste těhotná, kromě případů, kdy Vám to lékař výslovně doporučí. Účinky přípravku YERVOY u těhotných žen nejsou známé, ale je možné, že by účinná látka ipilimumab mohla poškodit nenarozené dítě.

Během léčby přípravkem YERVOY musíte používat účinnou antikoncepci, pokud jste žena, která by mohla otěhotnět.

Pokud otěhotníte během používání přípravku YERVOY, řekněte to svému lékaři.

Není známo, zda se přípravek ipilimumab dostává do mateřského mléka. Ovšem významné vystavení dítěte ipilimumabu prostřednictvím mateřského mléka se neočekává a nepředpokládají se žádné účinky na kojené dítě. Zeptejte se svého lékaře, jestli můžete kojit během nebo po léčbě přípravkem YERVOY.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani neobsluhujte stroje poté, co Vám je podán přípravek YERVOY, pokud si nejste jistý(á), že se cítíte dobře. Pocit únavy nebo slabosti je velmi častým nežádoucím účinkem přípravku YERVOY. To může narušit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek YERVOY obsahuje sodík

Informujte svého lékaře, pokud držíte dietu s nízkým obsahem sodíku (s nízkým obsahem soli) předtím, než Vám bude podán přípravek YERVOY. Obsahuje 2,3 mg sodíku v jednom ml koncentrátu.

3.Jak se přípravek YERVOY používá

Jak se přípravek YERVOY podává

Přípravek YERVOY Vám bude podáván v nemocnici nebo ambulanci pod kontrolou zkušeného lékaře.

Bude Vám podán jako infúze do žíly (nitrožilně) v průběhu 90 minut.

Kolik přípravku YERVOY se podává

Doporučená dávka přípravku je 3 mg ipilimumabu na kilogram tělesné hmotnosti.

Množství přípravku YERVOY, které dostanete, bude vypočteno na základě vaší tělesné hmotnosti.

V závislosti na vaší dávce může být před použitím část nebo celý obsah lahvičky přípravku YERVOY rozředěn injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním roztokem glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %). K dosažení požadované dávky může být potřeba více než jedna lahvička.

Přípravkem YERVOY budete léčen(a) jednou za 3 týdny a celkem dostanete 4 dávky. Můžete zpozorovat, že se objeví nová ložiska nebo růst existujících ložisek na kůži, což je možné při léčbě přípravkem YERVOY očekávat. Lékař bude pokračovat v léčbě a podá Vám celkem 4 dávky přípravku YERVOY, v závislosti na snášenlivosti léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek YERVOY

Je pro Vás velmi důležité dodržovat všechny návštěvy, abyste obdržel(a) přípravek YERVOY. Pokud nějakou návštěvu zmeškáte, zeptejte se svého lékaře, kdy máte naplánovat Vaši další dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek YERVOY

Ukončení Vaší léčby může ukončit účinek léku. Neukončujte léčbu přípravkem YERVOY, pokud jste to neprodiskutoval(a) s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se vaší léčby nebo použití tohoto léku, zeptejte se svého lékaře.

4.Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Váš lékař s vámi toto prodiskutuje a vysvětlí rizika a přínosy Vaší léčby.

Sledujte důležité příznaky zánětu

Přípravek YERVOY působí na Váš imunitní systém a může způsobit zánět v určitých částech Vašeho těla.

Zánět může způsobit závažné poškození Vašeho těla a některé zánětlivé stavy mohou být život ohrožující.

V klinických studiích byly u pacientů používajících ipilimumab v dávce 3 mg/kg pozorovány následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 pacienta z 10)

ztráta chuti k jídlu

průjem, zvracení nebo pocit na zvracení

kožní vyrážka a svědění

pocit únavy nebo slabosti, reakce v místě injekce, teplota

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Časté (mohou postihovat až 1 pacienta z 10)

nádorová bolest

snížená funkce štítné žlázy, která by mohla způsobit únavu nebo zvýšení hmotnosti, snížená funkce hypofýzy

dehydratace

zmatenost

poškození nervů (způsobující bolest, slabost nebo křeče), závrať, bolest hlavy

rozmazané vidění, bolest oka

nízký krevní tlak, dočasné zarudnutí tváře a krku, pocit intenzivního tepla s pocením a rychlou srdeční akcí

dušnost, kašel

krvácení do žaludku nebo střev, zánět střev (kolitida), zácpa, pálení žáhy, bolesti břicha

abnormální funkce jater

zánět vnitřního povrchu výstelky některého orgánu

zánět a zarudnutí kůže, skvrnitá změna barvy kůže (vitiligo), kopřivka (svědivá hrbolatá vyrážka), ztráta nebo řídnutí vlasů, nadměrné pocení v noci, suchost kůže

bolest svalů a kloubů, svalové spasmy (křeče)

třes, nedostatek energie, pocení, bolesti

chřipce podobné onemocnění

úbytek tělesné hmotnosti

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100)

závažné bakteriální krevní infekce (sepse, septický šok), zánět v okolí mozku nebo míchy, zánět žaludku a střev, zánět střevní stěny (způsobující teplotu, zvracení a bolest břicha), infekce močových cest, infekce dýchacích cest

skupina příznaků, které jsou důsledkem rakoviny ve vašem těle, jako vysoké hladiny vápníku a cholesterolu v krvi a nízké hladiny cukru v krvi (paraneoplastický syndrom)

alergická reakce

snížená funkce nadledvinek, nadměrná funkce štítné žlázy, která může způsobovat rychlou srdeční akci, pocení a ztráta hmotnosti, defekt žláz produkujících pohlavní hormony

snížená funkce nadledvinek způsobená sníženou funkcí hypothalamu (část mozku)

skupina metabolických komplikací, které vzniknou po léčbě karcinomu, charakterizovány vysokými hladinami draslíku a fosfátu v krvi a nízké hladiny vápníku v krvi (syndrom nádorového rozpadu)

změny duševního zdraví, deprese, snížená sexuální touha

závažný až fatální zánět nervů způsobující bolest, slabost nebo paralýzu končetin (syndrom Guillain-Barré), omdlévání, zánět nervů v mozku, nadměrná akumulace tekutin v mozku, potíže s koordinací pohybů (ataxie), třes, krátké mimovolní svalové kontrakce, potíže s mluvením

zánět oka, který způsobuje zarudnutí nebo bolest, krvácení do oka, zánět barevné části oka, zhoršení zraku, pocit cizího tělesa v oku, oteklé slzící oči, otok oka, zánět očních víček

nepravidelná nebo abnormální srdeční akce

zánět krevních cév, onemocnění krevních cév, omezení krevního zásobení končetin, nízký krevní tlak při postavení

extrémní potíže s dýcháním, akumulace tekutin v plicích, zánět plic, senná rýma

perforace střev, zánět sliznice žaludeční stěny, zánět tenkého střeva, zánět střev nebo slinivky břišní, žaludeční vřed, zánět jícnu, blokáda střev

jaterní selhání, zánět jater, zvětšení jater, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)

závažné až fatální olupování kůže, (toxická epidermální nekrolýza)

zánět svalů způsobující bolest nebo ztuhlost kyčle a ramene, bolestivé klouby

zánět štítné žlázy, ledvin nebo centrálního nervového systému

multiorgánový zánět

zánět kosterního svalstva

svalová slabost

selhání funkce ledvin, onemocnění ledvin

absence menstruačního krvácení

multiorgánová dysfunkce, reakce týkající se infúze léku

změna barvy vlasů

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 1 000)

zánětlivé onemocnění krevních cév (nejčastěji tepen v hlavě)

zánět řitního otvoru nebo stěny konečníku (vyznačující se krvavou stolicí a častým nucením na stolici)

kožní onemocnění charakterizované suchými zarudlými skvrnami překrytými šupinami (psoriáza)

zánět a zarudnutí kůže (erythema multiforme)

typ závažné kožní reakce charakterizované vyrážkou doprovázenou jedním nebo více z následujících příznaků: horečkou, otokem obličeje nebo lymfatických žláz, zvýšením eosinofilů (tj. druh bílých krvinek), účinkem na játra, ledviny nebo plíce (reakce označené DRESS).

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 pacienta z 10 000)

závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Dále byly popsány následující méně časté (mohou postihovat až 1 pacienta ze 100) nežádoucí účinky u pacientů, kteří dostali v klinických studiích jiné dávky přípravku YERVOY než 3 mg/ml:

trojice příznaků (meningismus): ztuhlost šíje, nesnášenlivost ostrého světla a bolest hlavy, chřipkové obtíže

zánět srdečního svalu, ochablost/únava srdečního svalu, výpotek v osrdečníku

zánět jater nebo slinivky, uzlíky zánětlivých buněk v různých orgánech vašeho těla

infekce dutiny břišní

bolestivé kožní léze na rukou, nohách a na tváři (erythema nodosum)

nadměrná funkce hypofýzy

snížená funkce příštítných tělísek

zánět oka, zánět okohybných svalů

zhoršení sluchu

slabá krevní cirkulace, která způsobuje snížení citlivosti nebo bledost prstů na noze a prstů na ruce

poškození tkání rukou a nohou způsobující zarudnutí, otok a puchýře

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to sdělte svému lékaři.

Nepokoušejte se léčit své příznaky jinými léky.

Změny výsledků testů

Přípravek YERVOY může způsobit změny výsledků testů provedených Vaším lékařem. Patří k nim:

variabilita počtu červených krvinek (které přenášejí kyslík), bílých krvinek (které jsou důležité při boji s infekcí) nebo krevních destiček (které pomáhají při srážení krve)

abnormální variabilita hormonů a hladin jaterních enzymů v krvi

abnormální výsledky jaterních testů

abnormální hladiny vápníku, sodíku, fosfátu nebo draslíku v krvi

přítomnost krve nebo proteinů v moči

abnormálně vysoká zásaditost krve nebo jiných tělesných tkání

ledviny nejsou schopné odstraňovat kyseliny z krve normálním způsobem

výskyt protilátek v krevním řečišti proti některým vlastním buňkám

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

5.Jak přípravek YERVOY uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Neuchovávejte žádné nepoužité části infuzního roztoku pro další použití. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpadní materiál musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

6.Obsah balení a další informace

Co přípravek YERVOY obsahuje

Léčivou látkou je ipilimumabum.

Jeden ml koncentrátu obsahuje ipilimumabum 5 mg. Jedna 10 ml lahvička obsahuje ipilimumabum 50 mg . Jedna 40 ml lahvička obsahuje ipilimumabum 200 mg.

Dalšími pomocnými látkami jsou: Trometamol-hydrochlorid, chlorid sodný (viz bod 2 " Přípravek YERVOY obsahuje sodík"), manitol (E421), kyselina pentetová, polysorbát 80, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a voda na injekci.

Jak přípravek YERVOY vypadá a co obsahuje toto balení

YERVOY koncentrát pro přípravu infuzního roztoku je čirý až lehce zkalený bezbarvý až slabě nažloutlý a může obsahovat světlé částice (málo).

Je k dispozici v baleních obsahujících buď 1 skleněnou lahvičku s 10 ml nebo 1 skleněnou lahvičku se 40 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH

Velká Británie

Výrobce

Bristol-Myers Squibb S.r.l. Contrada Fontana del Ceraso 03012 Anagni (FR)

IItálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/ Belgique /Belgien

Lietuva

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Tel: + +370 52 369140

България

Luxembourg/Luxemburg

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Teл.: + 359 800 12 400

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Magyarország

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + 420 221 016 111

Tel.: + 36 1 301 9700

Danmark

Malta

Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Tlf: + 45 45 93 05 06

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Nederland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Norge

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tel: +372 640 1030

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

Österreich

Bristol-Myers Squibb A.E.

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Τηλ: + 30 210 6074300

Tel: + 43 1 60 14 30

España

Polska

Bristol-Myers Squibb, S.A.

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Tel: + 34 91 456 53 00

Tel.: + 48 22 5796666

France

Portugal

Bristol-Myers Squibb SARL

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

S.A.

 

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

România

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

Tel: + +385 (1) 7100 030

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Slovenija

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Tel: + +386 (1) 2355 100

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Sími: + 354 535 7000

Tel: + 421 2 59298411

Italia

Suomi/Finland

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Tel: + 39 06 50 39 61

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

Sverige

Bristol-Myers Squibb A.E.

Bristol-Myers Squibb AB

Τηλ: + 357 800 92666

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft. Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: +372 +371 67708347

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese:

http://www.ema.europa.eu

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravu by měl provádět vyškolený personál v souladu s pravidly správné praxe, zejména s ohledem na aseptickou manipulaci.

Výpočet dávky:

Předepsaná dávka pro pacienta se uvádí v mg/kg. Na základě této předepsané dávky vypočtěte celkovou dávku, která se má podat. Může být nutní více než jedna lahvička koncentrátu YERVOY pro podání celkové dávky pro pacienta.

Jedna lahvička o objemu 10 ml s koncentrátem YERVOY poskytuje 50 mg ipilimumabu. Jedna

lavička o objemu 40 ml poskytuje 200 mg ipilimumabu.

Celková dávka ipilimumabu v mg = hmotnost pacienta v kg x předepsaná dávka v mg/kg.Objem koncentrátu YERVOY pro přípravu dávky (ml) = celková dávka v mg dělená 5 (síla

koncentrátu přípravku YERVOY je 5 mg/ml).

Příprava infúze:

Dávejte pozor na to, abyste zajistili aseptické zacházení při přípravě infuze. Infúze by se měla připravit v laminárním proudění nebo bezpečnostním boxu pomocí standardních opatření pro bezpečné zacházení s nitrožilními látkami.

Přípravek YERVOY může být používán pro intravenózní podání buď

bez zředění po přenosu do infuzní nádoby pomocí vhodné sterilní stříkačky,

nebo

po naředění až do 5násobku původního objemu koncentrátu (až 4 části ředícího roztoku do 1 části koncentrátu). Finální koncentrace by měla být v rozmezí od 1 do 4 mg/ml. Pro rozředění koncentrátu YERVOY můžete používat buď:

injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo

injekční roztok glukózy 50 mg/ml (5 %).

KROK 1

Nechejte odpovídající počet lahviček přípravku YERVOY stát při pokojové teplotě po dobu asi 5 minut.

Zkontrolujte koncentrát přípravku YERVOY, zda nejsou přítomné částice nebo nedošlo ke změně barvy. Koncentrát přípravku YERVOY je čirá až lehce zkalená, bezbarvá až světle žlutá tekutina, která může obsahovat světlé částice (málo). Nepoužívejte jej, pokud je přítomno neobvyklé množství částic a jsou známky změny barvy.

Odeberte požadovaný objem koncentrátu YERVOY pomocí odpovídající sterilní stříkačky.

KROK 2

Přeneste koncentrát do sterilní vyprázdněné skleněné lahvičky nebo i. v. vaku (z PVC nebo z jiného materiálu).

Pokud je to vhodné, nařeďte požadovaný objem injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním roztokem glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %). Jemně infúzi promíchejte manuálním otáčením.

Podání:

Infuze přípravku YERVOY se nesmí podávat jako nitrožilní bolus nebo bolusová injekce. Podávejte infuzi přípravku YERVOY nitrožilně po dobu 90 minut.

Infuze přípravku YERVOY by se neměla podat současně ve stejné nitrožilní lince s jinými látkami. Pro infuzi používejte samostatnou infuzní linku.

Používejte infuzní set a sériový sterilní apyrogenní filtr s nízkou schopností vázat proteiny (velikost pórů 0,2 μm až 1,2 μm).

Infúze přípravku YERVOY je kompatibilní s:

PVC infuzními sety a

polyethersulfonovými (0,2 μm až 1,2 μm) a nylonovými sériovými filtry (0,2 μm)

Na konci infúze propláchněte linku injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním roztokem glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Podmínky skladování a použitelnost:

Neotevřená lahvička

YERVOY musí být uchováván v chladničce (2 až 8 °C). Lahvičky uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Přípravek YERVOY se nesmí zmrazovat.

Přípravek YERVOY nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Infúze přípravku YERVOY

Z mikrobiologického hlediska by měl být lék po otevření okamžitě aplikován infuzí nebo rozředěn. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím nezředěného nebo zředěného infuzního roztoku (mezi 1 a 4 mg/ml) byla prokázána po dobu 24 hodin při pokojové teplotě (20 °C až 25 °C) nebo při uchování v chladničce (2 °C až 8 °C). Pokud se infuzní roztok (nezředěný nebo zředěný) nepoužije okamžitě, musí se uchovávat v chladničce (2 °C až 8 °C) nebo při pokojové teplotě (20 °C až 25 °C) a použít do 24 hodin. Jiný čas uchovávání a jiné podmínky při použití jsou zodpovědností uživatele.

Likvidace:

Neuchovávejte žádnou nepoužitou část infuzního roztoku pro nové použití. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis