Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Označení na obalu - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zalasta
Kód ATCN05AH03
Látkaolanzapine
VýrobceKrka

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 2,5 mg TABLETY

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 2,5 mg tablety

Olanzapinum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 2,5 mg.

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/001 (14 tablet)

EU/1/07/415/002 (28 tablet)

EU/1/07/415/003 (35 tablet)

EU/1/07/415/004 (56 tablet)

EU/1/07/415/005 (70 tablet)

13.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 2,5 mg tablety

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 2,5 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 2,5 mg tablety

Olanzapinum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 5 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 5 mg tablety

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/006 (14 tablet)

EU/1/07/415/007 (28 tablet)

EU/1/07/415/008 (35 tablet)

EU/1/07/415/009 (56 tablet)

EU/1/07/415/010 (70 tablet)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 5 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 5 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 5 mg tablety

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 7,5 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 7,5 mg tablety

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 7,5 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/011 (14 tablet)

EU/1/07/415/012 (28 tablet)

EU/1/07/415/013 (35 tablet)

EU/1/07/415/014 (56 tablet)

EU/1/07/415/015 (70 tablet)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 7,5 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 7,5 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 7,5 mg tablety

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 10 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 10 mg tablety

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 10 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

7 tablet

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/016 (7 tablet)

EU/1/07/415/017 (14 tablet)

EU/1/07/415/018 (28 tablet)

EU/1/07/415/019 (35 tablet)

EU/1/07/415/020 (56 tablet)

EU/1/07/415/021 (70 tablet)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 10 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 10 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 10 mg tablety

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 15 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 15 mg tablety

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 15 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/022 (14 tablet)

EU/1/07/415/023 (28 tablet)

EU/1/07/415/024 (35 tablet)

EU/1/07/415/025 (56 tablet)

EU/1/07/415/026 (70 tablet)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 15 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 15 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 15 mg tablety

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO ZALASTA 20 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 20 mg tablety

Olanzapinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje olanzapinum 20 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta

14 tablet

28 tablet

35 tablet

56 tablet

70 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/027 (14 tablet)

EU/1/07/415/028 (28 tablet)

EU/1/07/415/029 (35 tablet)

EU/1/07/415/030 (56 tablet)

EU/1/07/415/031 (70 tablet)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 20 mg tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 20 mg TABLETY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 20 mg tablety

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO ZALASTA 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Více informací naleznete v příbalové informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta dispergovatelná v ústech

14 tablet dispergovatelných v ústech

28 tablet dispergovatelných v ústech

35 tablet dispergovatelných v ústech

56 tablet dispergovatelných v ústech

70 tablet dispergovatelných v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tablety se nedotýkejte vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1.Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace.

2.Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte.

3.Vyklopte tabletu z obalu na ruku.

4.Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk.

U El IE! '

/7!j. k'i I--

r/

Spolkněte spolu s vodou nebo bez vody.

Rovněž je možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

I

I

I

I

I

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/032 (14 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/033 (28 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/034 (35 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/035 (56 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/036 (70 tablet dispergovatelných v ústech)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 5 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout.

2.Sloupnout.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO ZALASTA 7,5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 7,5 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 7,5 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Více informací naleznete v příbalové informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta dispergovatelná v ústech

14 tablet dispergovatelných v ústech

28 tablet dispergovatelných v ústech

35 tablet dispergovatelných v ústech

56 tablet dispergovatelných v ústech

70 tablet dispergovatelných v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tablety se nedotýkejte vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1.Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace.

2.Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte.

3.Vyklopte tabletu z obalu na ruku.

4.Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk.

U El IE! '

/7!j. k'i I--

r/

Spolkněte spolu s vodou nebo bez vody.

Rovněž je možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

I

I

I

I

I

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/037 (14 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/038 (28 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/039 (35 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/040 (56 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/041 (70 tablet dispergovatelných v ústech)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 7,5 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 7,5 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 7,5 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout.

2.Sloupnout.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO ZALASTA 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Více informací naleznete v příbalové informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta dispergovatelná v ústech

14 tablet dispergovatelných v ústech

28 tablet dispergovatelných v ústech

35 tablet dispergovatelných v ústech

56 tablet dispergovatelných v ústech

70 tablet dispergovatelných v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tablety se nedotýkejte vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1.Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace.

2.Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte.

3.Vyklopte tabletu z obalu na ruku.

4.Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk.

U El IE! '

/7!j. k'i I--

r/

Spolkněte spolu s vodou nebo bez vody.

Rovněž je možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

I

I

I

I

I

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/042 (14 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/043 (28 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/044 (35 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/045 (56 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/046 (70 tablet dispergovatelných v ústech)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 10 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 10 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout.

2.Sloupnout.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO ZALASTA 15 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 15 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Více informací naleznete v příbalové informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta dispergovatelná v ústech

14 tablet dispergovatelných v ústech

28 tablet dispergovatelných v ústech

35 tablet dispergovatelných v ústech

56 tablet dispergovatelných v ústech

70 tablet dispergovatelných v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tablety se nedotýkejte vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1.Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace.

2.Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte.

3.Vyklopte tabletu z obalu na ruku.

4.Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk.

U El IE! '

/7!j. k'i I--

r/

Spolkněte spolu s vodou nebo bez vody.

Rovněž je možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

I

I

I

I

I

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/047 (14 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/048 (28 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/049 (35 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/050 (56 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/051 (70 tablet dispergovatelných v ústech)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 15 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 15 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout.

2.Sloupnout.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO ZALASTA 20 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

I 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

I 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 20 mg.

I 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam. Více informací naleznete v příbalové informaci.

I 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

tableta dispergovatelná v ústech

14 tablet dispergovatelných v ústech

28 tablet dispergovatelných v ústech

35 tablet dispergovatelných v ústech

56 tablet dispergovatelných v ústech

70 tablet dispergovatelných v ústech

I 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tablety se nedotýkejte vlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1.Uchopte blistr a oddělte jednu buňku blistru opatrným tahem podél perforace.

2.Nadzdvihněte okraj fólie a opatrně ji celou odtrhněte.

3.Vyklopte tabletu z obalu na ruku.

4.Tabletu vložte ihned po vyjmutí z obalu na jazyk.

U El IE! '

/7!j. k'i I--

r/

Spolkněte spolu s vodou nebo bez vody.

Rovněž je možné je bezprostředně před použitím rozpustit ve sklenici vody.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

I

I

I

I

I

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/07/415/052 (14 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/053 (28 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/054 (35 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/055 (56 tablet dispergovatelných v ústech)

EU/1/07/415/056 (70 tablet dispergovatelných v ústech)

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

zalasta 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

<2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

<PC:

SN:

NN:>

Bezpečnostní prvky budou implementovány do 9/2/2019.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR PRO ZALASTA 20 mg TABLETY DISPERGOVATELNÉ V ÚSTECH

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zalasta 20 mg tablety dispergovatelné v ústech

Olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

1.Odtrhnout.

2.Sloupnout.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis