Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalviso (sufentanil) – Souhrn údajů o přípravku - N01AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zalviso
Kód ATCN01AH03
Látkasufentanil
VýrobceGrunenthal GmbH

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zalviso 15 mikrogramů sublingvální tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna sublingvální tableta obsahuje sufentanili citras 15 mikrogramů.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna sublingvální tableta obsahuje 0,074 mg hlinitého laku oranžové žluti (E110).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Sublingvální tableta.

Sublingvální tablety přípravku Zalviso o průměru 3 mm jsou oranžové tablety s plochým povrchem a zakulacenými okraji.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Zalviso je indikován k léčbě akutní středně až silně závažné pooperační bolesti u dospělých pacientů.

4.2Dávkování a způsob podání

Zalviso se podává pouze v nemocničním prostředí. Přípravek Zalviso smí předepisovat pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s řízením léčby opioidy, konkrétně s nežádoucími účinky opioidů, jako je například respirační deprese (viz bod 4.4).

Dávkování

Přípravek Zalviso sublingvální tablety je určen k podání pacientem v reakci na bolest za použití zařízení na dávkování přípravku Zalviso. Zařízení na dávkování přípravku Zalviso je navrženo k podání jedné sublingvální tablety sufentanilu 15 mikrogramů dle potřeby určené pacientem samotným a s minimálním intervalem 20 minut (interval blokování) mezi dávkami po dobu až 72 hodin, což je maximální doporučená doba trvání léčby. Viz bod „Způsob podání“.

Starší pacienti

Nebyly provedeny žádné studie speciálních populací týkající se používání sublingválních tablet sufentanilu u starších pacientů. V klinických hodnoceních bylo přibližně 30 % zařazených pacientů ve věku od 65 do 75 let. Bezpečnost a účinnost u starších pacientů byla podobná bezpečnosti a účinnosti pozorované u mladších dospělých (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater nebo ledvin

Nebyly provedeny žádné studie speciálních populací týkající se používání sublingválních tablet sufentanilu u pacientů s poruchou funkce jater a ledvin. O použití sufentanilu u takových pacientů není dostatek údajů. U pacientů se střední až závažnou poruchou funkce jater či závažnou poruchou funkce ledvin je nutné přípravek Zalviso podávat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zalviso u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Pouze pro podání pod jazyk.

Sublingvální tablety přípravku Zalviso jsou určeny k podání pacientem za použití zařízení na dávkování přípravku Zalviso, které by měl pacient použít pouze v reakci na bolest (viz bod 6.6).

Podaná sublingvální tableta se musí rozpustit pod jazykem a nesmí se drtit, žvýkat ani polykat. Pacienti nemají jíst ani pít a měli by hovořit jen minimálně po dobu 10 minut po každé dávce přípravku Zalviso.

Maximální množství sublingválního sufentanilu, které lze podat zařízením na dávkování přípravku Zalviso během hodiny, je 45 mikrogramů (3 dávky).

V případě opakovaného maximálního používání pacientem vydrží jedna zásobní vložka po dobu 13 hodin a 20 minut. V případě potřeby lze použít další zásobní vložky přípravku Zalviso.

Další pokyny ohledně nastavení a nakládání se zařízením na dávkování přípravku Zalviso před podáním viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

-

Významná respirační deprese.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Respirační deprese

Sufentanil může způsobovat respirační depresi, jejíž stupeň/závažnost závisí na dávce. Respirační účinky sufentanilu je nutné vyhodnotit klinickým sledováním, např. rychlost dýchání, úroveň sedace a saturace kyslíkem. Pacienti s vyšším rizikem jsou ti, kteří trpí zhoršenou funkcí dýchacího ústrojí nebo sníženou respirační rezervní kapacitou. Respirační depresi způsobenou sufentanilem lze zvrátit pomocí opioidních antagonistů. Vzhledem k tomu, že respirační deprese může být delší než je účinek podaného antagonisty, může být nutné opakované podání antagonisty (viz bod 4.9).

Nitrolební tlak

Sufentanil je třeba používat s opatrností u pacientů, kteří mohou být zvláště citliví na cerebrální účinky retence CO2, jako jsou pacienti s prokázaným zvýšeným nitrolebním tlakem nebo zhoršeným vědomím. Sufentanil může zastřít klinický průběh u pacientů s poraněním hlavy. Sufentanil je třeba používat s opatrností u pacientů s mozkovými tumory.

Kardiovaskulární účinky

Sufentanil může způsobovat bradykardii. Je ho proto nutno používat s opatrností u pacientů s předchozími či přítomnými bradyaritmiemi.

Sufentanil může vyvolávat hypotenzi, zvláště u hypovolemických pacientů. Je třeba přijmout vhodná opatření k zachování stabilního arteriálního tlaku.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Sufentanil se primárně metabolizuje v játrech a vylučuje se močí a výkaly. Doba trvání účinku se může prodloužit u pacientů se závažnou poruchou funkce jater a ledvin. O použití přípravku Zalviso u takových pacientů není dostatek údajů. Pacienty se střední až závažnou poruchou funkce jater nebo závažnou poruchou funkce ledvin je nutné pečlivě sledovat s ohledem na příznaky předávkování sufentanilem (viz bod 4.9).

Potenciál závislosti a tolerance

Sufentanil má potenciál pro vznik závislosti. To je nutné vzít v úvahu při předepisování nebo podávání sufentanilu v situacích, kdy existují obavy ze zvýšeného rizika zneužití, závislosti nebo odlišného použití.

Pacienti na chronické léčbě opioidy nebo osoby závislé na opioidech mohou vyžadovat vyšší analgetické dávky, než může zařízení na dávkování přípravku Zalviso zajistit.

Gastrointestinální účinky

Sufentanil jakožto agonista opioidního µ- receptoru může zpomalovat gastrointestinální motilitu. Proto je nutné používat přípravek Zalviso s opatrností u pacientů s rizikem vzniku ileu.

Sufentanil jakožto agonista receptoru µ-opioidu může způsobovat spasmy Oddiho svěrače. Proto je nutné používat přípravek Zalviso s opatrností u pacientů s onemocněním žlučových cest včetně akutní pankreatitidy.

Jiné

Před použitím musí zdravotník zajistit vhodné poučení pacientů o tom, jak obsluhovat zařízení na dávkování přípravku Zalviso v podobě tablet podávaných samotným pacientem podle potřeby ke zvládnutí pooperační bolesti. Přípravek Zalviso mají používat pouze pacienti, kteří jsou schopni pochopit a dodržovat pokyny k obsluze zařízení na dávkování. Je nutné, aby zdravotník vzal v úvahu schopnost (např. vizuální nebo kognitivní) pacienta používat zařízení vhodným způsobem.

Pomocné látky

Sublingvální tablety přípravku Zalviso obsahují azobarvivo hlinitý lak oranžové žluti (E110), které může způsobovat alergické reakce.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce s enzymem cytochromu P450-3A4

Sufentanil je metabolizován především lidským enzymem cytochromu P450-3A4. Ketokonazol, silný inhibitor CYP3A4, může významně zvýšit systémovou expozici sublingválnímu sufentanilu (zvýšení maximální koncentrace v plazmě (Cmax) o 19 %, zvýšení celkové expozice účinkům léčivé látky (AUC) o 77 %) a prodloužit dobu do dosažení maximální koncentrace o 41 %. Podobné účinky u jiných silných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazol, ritonavir) nelze vyloučit. Jakákoliv změna účinnosti/snášenlivosti spojená se zvýšenou expozicí by byla v praxi kompenzována změnou frekvence dávkování (viz bod 4.2).

Depresanty centrální nervové soustavy (CNS)

Souběžné podávání depresantů CNS, včetně barbiturátů, benzodiazepinů, neuroleptik nebo jiných opioidů, plynný halogenů nebo jiných neselektivních depresantů CNS (např. alkoholu), může respirační depresi posílit.

Inhibitory monoaminooxidázy (MAO)

Vysazení inhibitorů MAO se všeobecně doporučuje 2 týdny před léčbou přípravkem Zalviso, protože u opioidních analgetik byly hlášeny závažné a nepředvídatelné potenciace inhibitory MAO.

Jiné

Interakce s jinými sublingválně podávanými přípravky nebo přípravky určenými k naředění/zajištění účinku v ústní dutině nebyly hodnoceny a souběžnému podání je nutné se vyhnout.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání sufentanilu těhotným ženám nejsou dostatečné k vyhodnocení jeho potenciálních škodlivých účinků. V současnosti nejsou žádné známky o tom, že používání sufentanilu během těhotenství zvyšuje riziko vrozených vad.

Sufentanil přestupuje přes placentu.

Ve studiích na zvířatech se projevila reprodukční toxicita (viz bod 5.3).

Podávání přípravku Zalviso se v těhotenství a u žen v reprodukčním věku, které nepoužívají antikoncepci, nedoporučuje.

Kojení

Při nitrožilním podání se sufentanil vylučuje do lidského mateřského mléka; proto se při podávání přípravku Zalviso ženám, které kojí, doporučuje opatrnost. Při podávání sufentanilu se vzhledem k riziku účinků opioidů nebo toxicitě pro kojeného novorozence/kojence kojení nedoporučuje (viz bod 4.9).

Fertilita

Údaje o účincích sufentanilu na fertilitu žen nebo mužů nejsou k dispozici.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Sufentanil má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacienty je nutné upozornit, aby neřídili ani neobsluhovali stroje, pokud se u nich při užívání přípravku Zalviso nebo po léčbě objeví ospalost, závrať nebo porucha vidění. Pacienti smí řídit nebo obsluhovat stroje pouze v případě, že od posledního podání přípravku Zalviso uplynula dostatečná doba.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem sufentanilu je respirační deprese potenciálně vedoucí k apnoe a zástavě dechu (viz bod 4.4).

Na základě kombinovaných údajů o bezpečnosti z těchto klinických studií byly nauzea a zvracení nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky (frekvence ≥ 1/10).

Tabulka nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky zjištěné buď z klinických studií, nebo ze zkušeností po uvedení na trh s jinými léčivými přípravky obsahujícími sufentanil jsou shrnuty v následující tabulce. Frekvence jsou

definovány jako:

 

Velmi časté

≥ 1/10

Časté

≥ 1/100 a < 1/10

Méně časté

≥ 1/1000 a < 1/100

Vzácné

≥ 1/10000 a < 1/1000

Velmi vzácné

< 1/10000

Není známo

Z dostupných údajů nelze určit

Třída orgánových

Velmi

Časté

Méně časté

Není známo

systémů podle databáze

časté

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

Poruchy imunitního

 

 

Hypersenzitivita*

Anafylaktický šok

systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychiatrické poruchy

 

Stav zmatenosti

Apatie*

 

 

 

 

Nervozita*

 

Poruchy nervového

 

Závrať

Ospalost

Křeče

systému

 

Bolest hlavy

Parestézie

Kóma

 

 

Sedace

Ataxie*

 

 

 

 

Dystonie*

 

 

 

 

Hyperreflexie*

 

Poruchy oka

 

 

Poruchy vidění

Mióza

Srdeční poruchy

 

Zvýšený srdeční tep

Snížený srdeční

 

 

 

 

tep*

 

 

 

 

 

 

Cévní poruchy

 

Zvýšený krevní tlak

 

 

 

 

Snížený krevní tlak

 

 

Respirační, hrudní a

 

Respirační deprese

Anpnoe

Zástava dechu

mediastinální poruchy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastrointestinální

Nauzea

Zácpa

Sucho v ústech

 

poruchy

Zvracení

Dyspepsie

 

 

Poruchy kůže a podkožní

 

Pruritus

Hyperhydróza

Erytém

tkáně

 

 

Vyrážka

 

 

 

 

Suchá kůže*

 

Poruchy svalové a

 

Mimovolní svalové

 

 

kosterní soustavy a

 

křeče

 

 

pojivové tkáně

 

Svalové fascikulace*

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy ledvin a

 

Zadržování moči

 

 

močových cest

 

 

 

 

Celkové poruchy a

Pyrexie

 

Třesy

Syndrom z

reakce v místě aplikace

 

 

Astenie

vysazení léku

 

 

 

 

 

* viz „Popis vybraných nežádoucích účinků“

Popis vybraných nežádoucích účinků

Po dlouhodobém podávání jiných látek působících na receptor µ-opioidu byly po náhlém přerušení léčby pozorovány abstinenční příznaky.

Některé nežádoucí účinky nebyly pozorovány v klinických hodnoceních s přípravkem Zalviso. Frekvence jejich výskytu byly zjištěny na základě údajů z nitrožilního podávání sufentanilu: časté – svalové fascikulace, méně časté – hypersenzitivita, apatie, nervozita, ataxie, dystonie, hyperreflexie, snížený srdeční tep a suchá kůže.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Známky a příznaky

Předávkování sufentanilem se projevuje zesílením jeho farmakologických účinků. V závislosti na individuální citlivosti je klinický obraz určen stupněm respirační deprese. Ta může sahat od hypoventilace po zástavu dechu. Dalšími příznaky, které se mohou vyskytnout, jsou ztráta vědomí, kóma, kardiovaskulární šok a svalová ztuhlost.

Léčba

Léčba předávkování by se měla zaměřit na léčbu příznaků působení agonisty opioidního µ-receptoru včetně podávání kyslíku. Primární pozornost je nutné věnovat neprůchodnosti dýchacích cest a nezbytnosti asistované nebo kontrolované ventilace.

V případě respirační deprese je nutné podávat antagonistu opiátu (např. naxolon). To nevylučuje cílenější protiopatření. Je nutné vzít v úvahu kratší dobu trvání působení antagonisty opiátů

v porovnání se sufentanilem. V takovém případě lze antagonistu opiátů podávat opakovaně nebo infuzí.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Opiodní anestetika, ATC kód: N01AH03

Mechanismus účinku

Sufentanil je syntetický, silný opioid s vysoce selektivní vazbou na opioidní µ-receptory. Sufentanil působí jako plný agonista opioidních µ-receptorů.

Sufentanil nevyvolává uvolňování histaminu. Všechny účinky sufentanilu lze bezprostředně a úplně blokovat podáním specifického antagonisty, jako je například naxolon.

Primární farmakodynamické účinky

Analgezie

Má se za to, že analgezie vyvolaná sufentanilem je zprostředkována aktivací opioidních µ-receptorů primárně v CNS, kdy dochází ke změně procesů ovlivňujících jak vnímání bolesti, tak odpověď na ní. U lidí je síla 7 až 10krát vyšší než u fentanylu a 500 až 1000krát vyšší než u morfinu (perorální podání). Vysoká lipofilita sufentanilu umožňuje, aby byl podáván sublingválně a dosahoval rychlého nástupu analgetického účinku.

Sekundární farmakodynamické účinky

Respirační deprese

Sufentanil může způsobit respirační depresi (viz bod 4.4) a rovněž potlačuje kašlací reflex.

Jiné účinky na CNS

Je známo, že vysoké dávky intravenózně podávaného sufentanilu způsobují svalovou ztuhlost, pravděpodobně v důsledku účinku na substantia nigra a striatum nucleus. Hypnotickou aktivitu lze prokázat změnami EEG.

Gastrointestinální účinky

Analgetické plazmatické koncentrace sufentanilu mohou vyvolat nauzeu a zvracení podrážděním chemorecepční spouštěcí zóny.

Gastrointestinální účinky sufentanilu zahrnují sníženou propulzní motilitu, sníženou sekreci a zvýšený svalový tonus (až do křečí) svěračů gastrointestinálního traktu (viz bod 4.4).

Kardiovaskulární účinky

Nízké dávky intravenózního sufentanilu, které jsou spojovány s pravděpodobnou vagální (cholinergní) aktivitou, způsobují mírnou bradykardii a mírně sníženou systémovou vaskulární rezistenci bez významného snížení krevního tlaku (viz bod 4.4).

Kardiovaskulární stabilita je rovněž výsledkem minimálních účinků na předtížení srdce, srdeční průtok a myokardiální spotřebu kyslíku. Přímé účinky sufentanilu na funkci myokardu nebyly pozorovány.

Klinická účinnost a bezpečnost

Analgezie

Účinnost přípravku Zalviso pro pacientem řízenou analgezii byla prokázána ve třech klinických hodnoceních fáze 3 při akutní nociceptivní a viscerální bolesti po chirurgickém výkonu (pooperační bolest v důsledku velkého chirurgického břišního nebo ortopedického výkonu): 2 hodnocení byla dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná (přípravek Zalviso N = 430 pacientů, placebo N = 161 pacientů) a 1 bylo otevřené, léčivou látkou kontrolované hodnocení (přípravek Zalviso N = 177 pacientů, morfin N = 180 pacientů).

Pacienti byli léčení pomocí režimu dávkování přípravku Zalviso 15 mikrogramů sufentanilu sublingválně podle potřeby s minimálními 20minutovými intervaly blokování po dobu 72 hodin.

Superiorita vůči placebu byla prokázána v placebem kontrolovaných hodnoceních fáze III s časově váženým součtem rozdílů intenzity bolesti vůči výchozímu stavu během 48 hodin jako primárním cílovým parametrem, (SPID48; P 0,001) a se sekundárními cílovými parametry časově vážený SPID (P 0,004), celková úleva od bolesti (TOTPAR; P 0,004) a globální hodnocení pacientů (P 0,007) za 24, 48 a 72 hodin. Po 48 hodinách více než polovina subjektů ve skupině s přípravkem Zalviso dosáhla relevantního snížení bolesti (míra respondérů 30 %) v těchto hodnoceních (viscerální bolest 60 %, nociceptivní bolest 54,9 %).

Signifikantně vyšší podíl pacientů (78,5 %) hodnotil metodu kontroly bolesti přípravkem Zalviso jako „dobrou“ nebo „vynikající“, než tomu bylo u metody nitrožilní analgezie morfinem řízené pacientem (65,5 %) (primární cílový parametr při 48 hodinách, P = 0,007). Pacienti ve všech třech klinických hodnoceních III. fáze hlásili klinicky významnou úlevu od bolesti během první hodiny léčby přípravkem Zalviso (rozdíl intenzity bolesti vůči výchozímu stavu a celková odpověď na bolest > 1 NRS). Zdravotníci považovali používání přípravku Zalviso za snadnější (P = 0,017).

Jak prokázalo léčivou látkou kontrolované hodnocení, byl průměrný čas mezi dávkami přípravku Zalviso přibližně dvojnásobně dlouhý v porovnání s analgezií intravenózním morfinem řízenou pacientem (přibližně 80 minut v porovnání s přibližně 45 minutami) během prvních 48 hodin.

Pacienti, kteří byli léčeni přípravkem Zalviso po 48 až 72 hodin ve třech kontrolovaných hodnoceních, vykazovali široké rozpětí využití dostupných 216 dávek s průměrem 49 dávek/pacient (rozsah 8–

153 dávek), přičemž většina pacientů (69,7 %) využívala od 24 do 72 dávek.

Respirační deprese

V klinických hodnoceních analgetické dávky přípravku Zalviso vedly u některých pacientů k účinkům v podobě respirační deprese. V léčivou látkou kontrolovaném klinickém hodnocení III. fáze byla velikost poklesu saturace kyslíkem srovnatelná ve skupinách s přípravkem Zalviso a s nitrožilně podávaným morfinem kontrolovaným pacientem. Ovšem byl tu statisticky významně nižší procentuální podíl pacientů, u nichž došlo k epizodám desaturace kyslíku po podání Zalviso sublingválních tablet (19,8 %) pomocí zařízení na dávkování, než tomu bylo ve skupině s i.v. PCA morfinem (30,0 %). Klinická hodnocení prokázala, že intravenózně podávaný sufentanil způsobuje v porovnání s analgetiky rovnocenými dávkami fentanylu méně respirační deprese.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Farmakokinetiku sufentanilu po sublingválním podání lze popsat jako tříkompartmentový model

s absorpcí prvního řádu. Výsledkem této cesty podání je vyšší absolutní biodostupnost díky tomu, že se vyhne střevnímu metabolismu a metabolismu enzymem 3A4 při prvním průchodu játry. Průměrná absolutní biodostupnost po jediném sublingválním podání přípravku Zalviso, vztažená

k jednominutové nitrožilní infuzi sufentanilu 15 mikrogramů, byla 59 %. To je porovnání s podstatně nižší biodostupností 9 % po perorálním požití (polykání). V klinickém hodnocení během opakovaných podání poklesla biodostupnost na 37,6 %.

Studie bukálního podání ukázala, že když byly tablety umístěny před přední dolní zuby, biodostupnost vzrostla na 78 %.

Maximálních koncentrací sufentanilu je dosaženo přibližně za 50 minut po jednorázové dávce; při opakovaném dávkování se tento čas snižuje přibližně na 20 minut. Když byl přípravek Zalviso podáván každých 20 minut, bylo plazmatických koncentrací v ustáleném stavu dosaženo po 13 dávkách.

Distribuce

Centrální distribuční objem po intravenózním podání sufentanilu je přibližně 14 litrů a distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 350 litrů.

Biotransformace

Biotransformace probíhá primárně v játrech a v tenkém střevě. U lidí je sufentanil metabolizován převážně enzymatickým systémem cytochromu P450-3A4 (viz bod 4.5). Sulfentanil je rychle metabolizován na řadu neaktivních metabolitů, přičemž hlavními cestami eliminace jsou oxidativní N- a O-dealkylace.

Eliminace

Celková clearance v plazmě po jednorázovém intravenózním podání je přibližně 917 l/min. Přibližně 80 % intravenózně podané dávky sufentanilu se vyloučí během 24 hodin. Pouze 2 % dávky se vylučují v nezměněné formě. Clearance není ovlivněna rasou, pohlavím, ledvinovými parametry, jaterními parametry nebo souběžně podávanými substráty CYP3A4.

Klinicky relevantní plazmatické koncentrace jsou převážně stanoveny podle času, kdy plazmatická koncentrace sufentanilu poklesne z Cmax na 50 % Cmax po vysazení dávkování (poločas citlivý na kontext nebo-li CST½), spíše než podle terminálního poločasu. Po jednorázové dávce byl střední CST½ 2,2 hodiny, po vícenásobném dávkování vzrostl na střední hodnotu 2,5 hodiny: sublingvální

cesta podání tak podstatně rozšiřuje dobu trvání účinku spojeného s intravenózním podáním sufentanilu (CST½ 0,14 hodiny). Jak po jednorázovém tak opakovaném podání byly pozorovány podobné hodnoty CST½, což prokazuje, že existuje predikovatelná a konzistentní doba trvání účinku po vícenásobném podání sublingvální tablety.

Po jednorázovém podání 15 mikrogramů sufentanilu jako sublingválních tablet byly pozorovány průměrné poločasy terminální fáze od 6 do 10 hodin. Po vícenásobných podáních byl stanoven delší průměrný terminální poločas až 18 hodin díky vyšším plazmatickým koncentracím sufentanilu, jichž bylo dosaženo po opakovaném dávkování, a kvůli možnosti kvantifikovat tyto koncentrace v delším časovém období.

Speciální populace

Porucha funkce ledvin

Populační farmakokinetická analýza koncentrací sufentanilu v plazmě po použití přípravku Zalviso u pacientů a zdravých dobrovolníků (N = 700), kteří zahrnovali 75 pacientů se středním a 7 pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin, neoznačila funkci ledvin za signifikantní kovariátu pro clearance. S ohledem na omezený počet studovaných pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin je u takových pacientů přípravek Zalviso třeba používat s opatrností (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

Farmakokinetická analýza populace pro přípravek Zalviso u pacientů a zdravých dobrovolníků

(N = 700), kteří zahrnovali 13 pacientů se středním a 6 pacientů se závažnou poruchou funkce jater, neoznačila funkci jater za signifikantní kovariátu pro clearance. S ohledem na omezený počet pacientů se střední až závažnou poruchou funkce jater je možné, že nebyl detekován potenciální účinek jaterní dysfunkce jako kovariáty pro clearance. Proto je u takových pacientů přípravek Zalviso třeba používat s opatrností (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

O přípravku Zalviso u pediatrických pacientů nejsou k dispozici žádné farmakokinetické údaje. U dětí po intravenózním podání sufentanilu jsou k dispozici omezené farmakokinetické údaje.

Starší pacienti

Nebyly provedeny žádné studie speciálních populací týkající se používání přípravku Zalviso sublingvální tablety u starších pacientů. Farmakokinetické údaje z intravenózního podání sufentanilu neodhalily rozdíly související s věkem. V placebem kontrolovaných hodnoceních fáze 3 bylo přibližně 20 % zařazených pacientů starších (≥ 75 let věku) a přibližně 30 % zařazených pacientů bylo ve věku od 65 do 75 let.Farmakokinetická analýza populace prokázala účinek věku v podobě 27 % poklesu clearance u starších lidí (nad 65 let věku). Protože je tento pokles související s věkem menší než pozorovaná variabilita 30-40 % mezi subjekty v parametrech expozice pro sufentanil, tento účinek se nepovažuje za klinicky relevantní, zejména v souvislosti s tím, že se přípravek Zalviso používá, „jak je zapotřebí“.

Farmakokinetika populace

Když se pacienti titrovali sami do analgetického účinku přípravku Zalviso, koncentrace sufentanilu v plazmě dosahovaly během používání po dobu dvou dnů v průměru 60-100 pg/ml, přičemž věk, index tělesné hmotnosti (BMI) ani slabá až středně závažná porucha funkce ledvin nebo jater neměla vliv.

Pacienti s BMI > 30 kg/m2

Farmakokinetická analýza populace s BMI jako kovariátou prokázala, že pacienti s BMI > 30 kg/m2 vyžadují častější dávkování.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxicita po opakovaném podání

Ukázalo se, že sufentanil u různorodých laboratorních zvířat (psi, potkani, morčata, křečci) indukuje účinky podobné opioidům v dávkách vyšších než dávky indukující analgezii a ve dvou studiích s opakovanou dávkou se sublingválními tabletami sufentanilu podávanými bukálně zlatému syrskému křečkovi.

Reprodukční toxicita

Sufentanil nebyl u potkanů a králíků teratogenní. Sufentanil způsoboval letalitu embryí u potkanů a králíků, kteří byli léčeni po 10 až 30 dnů během březosti 2,5násobkem maximální humánní dávky podávaným nitrožilně. Letální účinek pro embryo byl vůči toxicitě pro samici považován za druhotný. V jiné studii na potkanech, kteří byli léčeni 20násobkem maximální humánní dávky v období organogeneze, nebyly pozorovány žádné negativní účinky. Preklinické účinky byly pozorovány pouze po podání na úrovních převyšujících maximální humánní dávku, a proto mají malý význam pro klinické použití.

Mutagenita

Amesův test neodhalil žádný mutagenní účinek sufentanilu. V mikronukleovém testu u samic potkanů jednorázové intravenózní dávky sufentanilu ve výši 80 µg/kg (přibližně 2,5násobek horní humánní intravenózní dávky) nevedl k žádným strukturálním mutacím chromozomů.

Karcinogenita

Studie karcinogenity nebyly se sufentanilem prováděny.

Lokální tolerance

Se sublingválními tabletami sufentanilu byly provedeny dvě studie lokální tolerance v lícním vaku křečka. Z těchto studií vyplynul závěr, že sublingvální tablety přípravku Zalviso mají nulový nebo minimální potenciál pro lokální dráždění.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Mannitol (E421)

Hyrogenfosforečnan vápenatý, bezvodý

Hypromelóza

Sodná sůl kroskarmelózy

Kyselina stearová

Magnézium stearát

Hlinitý lak oranžové žluti (E110)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5Druh obalu a obsah balení

Přípravek Zalviso je dodáván v polykarbonátové zásobní vložce, každá vložka obsahuje 40 sublingválních tablet a je zabalena v sáčku z polyesterové fólie/LDPE/hliníkové fólie/LDPE

s absorbérem kyslíku. Přípravek Zalviso je k dispozici ve velikostech balení po 1 a 10, 20 zásobních vložkách a vícenásobných baleních po 40 (2 balení po 20), 60 (3 balení po 20) a 100 (5 balení po 20) zásobních vložkách, což je ekvivalentní 40, 400, 800, 1 600, 2 400, respektive 4 000 sublingválním tabletám.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Zásobní vložka se má používat pouze se zařízením na dávkování přípravku Zalviso, které se skládá z ovladače a dávkovače, aby bylo zajištěno správné použití tohoto systému.

Po vyjmutí ze sáčku je nutné ihned umístit zásobní vložku do zařízení na dávkování přípravku Zalviso.

Zařízení je nutné používat podle doporučení v informaci poskytnuté výrobcem zařízení. Pokyny pro sestavení zařízení na dávkování přípravku Zalviso zdravotníkem se musí pečlivě dodržovat.

Zařízení na dávkování přípravku Zalviso se nemá používat, pokud je jakákoliv součást viditelně poškozená.

Zcela naplněné zařízení na dávkování přípravku Zalviso bude pracovat bez doplnění až 72 hodin.

Po vysazení léčby musí zdravotník vyjmout zásobní vložku ze zařízení a jakékoliv nepoužité a/nebo ne zcela prázdné zásobní vložky musí zdravotník zlikvidovat v souladu s místními zákony a požadavky pro kontrolované látky. Jakékoliv jiné odpadní materiály se musí zlikvidovat v souladu s nařízeními zdravotnického zařízení a místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

52078 Aachen

Německo

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/15/1042/001

EU/1/15/1042/002

EU/1/15/1042/003

EU/1/15/1042/004

EU/1/15/1042/005

EU/1/15/1042/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 18. září 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis