Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vybrat jazyk stránek

Zoledronic Acid Hospira (zoledronic acid monohydrate) – Příbalová informace - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zoledronic Acid Hospira
Kód ATCM05BA08
Látkazoledronic acid monohydrate
VýrobceHospira UK Limited

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/5 ml, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

3.Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

Léčivou látkou v přípravku Zoledronic Acid Hospira je kyselina zoledronová, která patří do skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledronová působí tak, že se sama naváže na kosti a zpomaluje rychlost kostního obratu. Používá se k:

prevenci kostních komplikací, např. zlomenin u dospělých pacientů (rozsev karcinomu z původního místa do kosti),

snížení množství vápníku v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou vápníku způsobenou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální kostní obrat tak, že dojde ke zvýšenému uvolňování vápníku z kostí. Tento stav je známý jako hyperkalcemie vyvolaná nádorovým onemocněním (TIH).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

Pečlivě dodržujte všechny pokyny, které Vám dal Váš lékař.

Lékař Vám před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira provede vyšetření krve a bude v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na léčbu.

Nepoužívejte přípravek Zoledronic Acid Hospira:

-jestliže kojíte,

-jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiný bisfosfonát (skupina

látek, do které patří kyselina zoledronová) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zoledronic Acid Hospira se poraďte se svým lékařem:

-jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním ledvin,

-jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) bolestí, otokem nebo znecitlivěním čelisti a pocitem ztěžknutí čelisti nebo vikláním zubu. Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira Vám může lékař doporučit, abyste absolvoval(a) stomatologické vyšetření.

-jestliže proděláváte ošetření zubů nebo máte podstoupit zubní chirurgický výkon, sdělte svému zubnímu lékaři, že jste léčen(a) přípravkem Zoledronic Acid Hospira a informujte Vašeho lékaře o léčbě vašeho chrupu.

Během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira byste měl(a) dodržovat pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a podstoupit pravidelné zubní vyšetření.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře a stomatologa, pokud se u Vás objeví jakékoli obtíže v ústní dutině nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolest nebo otoky, nebo nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky stavu zvaného osteonekróza čelistí.

Pacienti, kteří podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, pacienti užívající kortikosteroidy, pacienti, kteří absolvovali zubní zákrok, kteří nepodstupují pravidelnou zubní péči, kteří mají potíže s dásněmi, kuřáci nebo pacienti, kteří byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci kostních onemocnění) mohou mít vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti.

U pacientů léčených zoledronovou kyselinou byly hlášeny snížené hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie), které někdy vedou ke svalovým křečím, suché kůži a pocitům pálení. Jako sekundární (druhotné) příznaky při závažné hypokalcemii byly hlášeny nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie), záchvaty, křeče a svalové záškuby (tetanie). V některých případech může být hypokalcemie život ohrožující. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u Vás objeví, okamžitě informujte svého lékaře. Pokud jste před zahájením léčby trpěl(a) hypokalcémií, musí být hypokalcémie před podáním první dávky Zoledronic Acid Hospira upravena. Bude vám podáváno přiměřené množství vápníku a vitamínu D.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic Acid Hospira

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Především je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda též užíváte:

-aminoglykosidy (léčivé přípravky používané k léčbě závažných infekcí), kalcitonin (druh léku používaného k léčbě postmenopauzálníl osteoporózy a hyperkalcemie), kličková (loop) diuretika (druh léku určeného k léčbě vysokého krevního tlaku nebo edému) nebo jiné léky snižující hladinu vápníku, neboť kombinace těchto přípravků s bisfosfonáty může způsobit příliš velké snížení hladiny vápníku v krvi,

-thalidomid (léčivý přípravek užívaný k léčbě určitých typů rakoviny krve postihující kosti) nebo jiné léčivé přípravky, které mohou poškodit ledviny,

-jakékoli jiné léčivé přípravky, které obsahují kyselinu zoledronovou a používají se k léčbě osteoporózy a jiných onemocnění kostí nenádorového původu nebo jiný bisfosfonát, protože kombinovaný účinek těchto léků užívaných současně s přípravkem Zoledronic Acid Hospira není známý,

-antiangiogenní léčivé přípravky (používané k léčbě rakoviny), neboť jejich kombinace s kyselinou zoledronovou je spojována se zvýšeným rizikem výskytu osteonekrózy čelisti (OČ).

Pacienti ve věku 65 let a starší

Přípravek Zoledronic Acid Hospira může být podáván lidem ve věku 65 a více let. Neexistují žádné důkazy, které by svědčily o tom, že jsou nutná jakákoli zvláštní opatření.

Děti a dospívající

Přípravek Zoledronic Acid Hospira se nedoporučuje podávat dospívajícím a dětem mladším 18 let.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmíte používat přípravek Zoledronic Acid Hospira.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ve velmi vzácných případech byla při použití přípravku Zoledronic Acid Hospira zaznamenána mátožnost a ospalost. Při řízení dopravních prostředků, obsluze strojů nebo vykonávání jiné činnosti, která vyžaduje plnou pozornost, byste proto měl(a) být opatrný/opatrná.

Přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je prakticky „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

-Přípravek Zoledronic Acid Hospira smí podávat pouze zdravotničtí pracovníci zaškolení

vintravenózním podávání bisfosfonátů, tj. do žíly (zvané rovněž „i.v.“ podání).

-Lékař Vám doporučí, abyste před každou léčbou vypil(a) dostatečné množství vody, aby se zabránilo dehydrataci.

-Pečlivě dodržujte všechny další pokyny, které Vám dal Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Jaké množství přípravku Zoledronic Acid Hospira se podává

-Obvyklá jednorázová dávka je 4 mg.

-Jestliže trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám podle závažnosti Vašeho onemocnění podá nižší dávku.

Jak často se přípravek Zoledronic Acid Hospira podává

-Pokud jste léčen(a) za účelem prevence kostních komplikací způsobených metastázami v kostech, bude Vám podávána jedna infuze přípravku Zoledronic Acid Hospira jednou za tři až čtyři týdny.

-Pokud jste léčen(a) za účelem snížení množství vápníku v krvi, bude Vám zpravidla podána pouze jedna infuze přípravku Zoledronic Acid Hospira.

Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira podává

- Přípravek Zoledronic Acid Hospira se podává formou kapačky (infuze) do žíly, která musí trvat nejméně 15 minut a musí být podávána jako samostatný nitrožilní roztok oddělenou infuzní linkou.

Pacientům, jejichž hladina vápníku v krvi není příliš vysoká, budou též předepsány doplňkové denní dávky vápníku a vitamínu D.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zoledronic Acid Hospira, než jste měl(a)

Pokud Vám byly podány vyšší než doporučené dávky, musíte být pečlivě sledován(a) lékařem. Je tomu tak proto, že může dojít k abnormálním změnám v hladině elektrolytů v séru (např. abnormální hladina vápníku, fosforu a hořčíku) a/nebo ke změnám funkce ledvin, včetně těžkého poškození ledvin. Jestliže se Vaše hladina vápníku příliš sníží, může Vám být vápník doplněn infuzí.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastější nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době pravděpodobně vymizí.

Pokud se u Vás projeví následující závažné nežádoucí účinky, okamžitě informujte svého lékaře:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-Těžké poškození ledvin (obvykle je zjistí Váš lékař určitými speciálními krevními testy).

-Nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otok nebo nehojící se vředy v ústech nebo na dásních, necitlivost nebo pocit ztěžknutí čelisti nebo viklání zubu. Mohlo by jít o známky kostního poškození čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás projeví tyto příznaky během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira nebo po ukončení léčby, okamžitě to sdělte svému lékaři a zubnímu lékaři.

-U pacientek, které užívaly kyselinu zoledronovou k léčbě postmenopauzální osteoporózy, byl pozorován nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). V současné době není jasné, zda kyselina

zoledronová tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje, ale pokud se u Vás tyto příznaky po podání kyseliny zoledronové projeví, informujte svého lékaře.

- Závažné alergické reakce: dušnost, otoky, zejména otok obličeje a krku.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-Jako následek nízkých hodnot vápníku: nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie; sekundárně po hypokalcémii).

-Porucha funkce ledvin nazývaná Fanconiho syndrom (obvykle určí lékař určitými testy moče)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-Jako následek nízkých hodnot vápníku: křeče, pocit necitlivosti a tetanie (sekundárně po hypokalcemii).

-Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

-Velmi vzácně se vyskytla osteonekróza postihující vyjma čelisti i jiné části těla, zejména kyčel nebo stehenní kost. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira nebo po ukončení léčby objeví nová bolest, zhoršení bolesti či bolest a ztuhlost okamžitě to sdělte svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, co nejdříve to sdělte svému lékaři:

Velmi časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

- Nízká hladina fosfátů v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-Bolest hlavy a chřipkové příznaky, jako je horečka, únava, slabost, mátožnost, zimnice, bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Ve většině případů není třeba žádná specifická léčba a příznaky po krátké době vymizí (po několika hodinách nebo dnech).

-Zažívací potíže, jako je např. nevolnost, zvracení a ztráta chuti k jídlu.

-Zánět spojivek.

-Nízký počet červených krvinek (anemie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-Hypersenzitivní reakce.

-Nízký krevní tlak.

-Bolest na hrudi.

-Kožní reakce (zarudnutí a otok) v místě zavedení infuze, vyrážka, svědění.

-Vysoký krevní tlak, dušnost, závrať, úzkost, poruchy spánku, třes, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, průjem, zácpa, bolest břicha, sucho v ústech.

-Nízký počet bílých krvinek a krevních destiček.

-Nízká hladina hořčíku a draslíku v krvi. Lékař bude tyto hladiny sledovat a učiní nezbytná opatření.

-Ospalost.

-Zvýšení tělesné hmotnosti.

-Zvýšené pocení.

-Rozmazané vidění, slzení očí, citlivost očí na světlo.

-Náhlý pocit chladu a mdloby, ochablost nebo kolaps.

-Dýchací obtíže se sípáním nebo kašlem.

-Kopřivka.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-Pomalý rytmus srdce.

-Zmatenost.

-Vzácně může vzniknout neobvyklá zlomenina stehenní kosti zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Jestliže se u Vás projeví bolest, slabost nebo máte nepříjemný pocit v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, obraťte se na svého lékaře, neboť se může jednat o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti.

-Intersticiální plicní choroba (zánět tkáně v okolí plicních sklípků v plicích).

-Příznaky podobné chřipce, včetně artritidy a otoky kloubů.

-Bolestivé zarudnutí a/nebo otok očí.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-Mdloba způsobená nízkým krevním tlakem.

-Silná bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, občas zneschopňující.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník vědí, jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira správně uchovává (viz bod 6).

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje

- Léčivou látkou je acidum zoledronicum.

Jedna injekční lahvička obsahuje 4 mg kyseliny zoledronové, což odpovídá 4,264 mg acidum zoledronicum monohydricum.

- Dalšími složkami jsou: mannitol, dihydrát natrium-citrátu a voda na injekci.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zoledronic Acid Hospira se dodává jako tekutý koncentrát (zvaný „koncentrát pro přípravu infuzního roztoku“ nebo „sterilní koncentrát“) v injekční lahvičce. Jedna injekční lahvička obsahuje acidum zoledronicum 4 mg.

Každé balení obsahuje jednu injekční lahvičku koncentrátu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Velká Británie

Výrobce

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BE / LU / NL

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG / EL / MT / PL / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

CZ

Pfizer, spol. s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

HR

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

IE

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

CY

Name: N.Karoullas Pharmaceutical Trading Co Ltd

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca Tel: 24656165/ Mob.: 99403969 Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

PT

Hospira Portugal Lda (+351) 21 423 55 00

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

FI

Pfizer PFE Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a podávat přípravek Zoledronic Acid Hospira

- Chcete-li připravit infuzní roztok obsahující 4 mg kyseliny zoledronové, dále nařeďte koncentrát přípravku Zoledronic Acid Hospira (5,0 ml) 100 ml infuzního roztoku bez obsahu vápníku nebo jiných dvojmocných kationtů. Jestliže je nutná nižší dávka přípravku Zoledronic Acid Hospira, nejdříve odeberte odpovídající objem, jak je uvedeno níže, a poté dále nařeďte 100 ml infuzního roztoku. Aby se zabránilo možné inkompatibilitě, musí být infuzním roztokem použitým pro ředění buď injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), nebo 5% (w/v) roztok glukózy.

Nemíchejte koncentrát Zoledronic Acid Hospira s roztoky obsahujícími vápník nebo jiné dvojmocné kationty, jako je laktátový Ringerův roztok.

Pokyny pro přípravu nižších dávek přípravku Zoledronic Acid Hospira: Odeberte odpovídající objem tekutého koncentrátu podle následujících pokynů:

-4,4 ml pro dávku 3,5 mg,

-4,1 ml pro dávku 3,3 mg,

-3,8 ml pro dávku 3,0 mg.

-Určeno pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte. Smí se použít pouze čirý roztok bez obsahu částic a zabarvení. Při přípravě infuze musí být dodržena aseptická technika.

-Z mikrobiologického hlediska je nutné naředěný infuzní roztok použít okamžitě. Pokud není použit okamžitě, zodpovídá za délku a podmínky jeho uchovávání po otevření před použitím uživatel. Tato doba by neměla překročit 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C.

Chlazený roztok musí být před podáním vytemperován na pokojovou teplotu.

-Roztok obsahující kyselinu zoledronovou se podává jako jednorázová 15minutová nitrožilní infuze v samostatné infuzní lince. Před podáním kyseliny zoledronové a poté musí být posouzena hydratace pacienta, aby bylo zajištěno jeho odpovídající zavodnění.

-Studie s několika druhy infuzních linek vyrobených z polyvinylchloridu, polyetylenu a polypropylenu neprokázaly inkompatibilitu s kyselinou zoledronovou.

-Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje o kompatibilitě kyseliny zoledronové s dalšími nitrožilně podávanými látkami, nesmí se přípravek Zoledronic Acid Hospira mísit s jinými léčivými přípravky/látkami a vždy je nutné jej podávat samostatnou infuzní linkou.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

-Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah a dětí.

-Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

-Neotevřená injekční lahvička nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

-Naředěný infuzní roztok přípravku Zoledronic Acid Hospira je nutné použít okamžitě, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infuzní roztok

Acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.Co je přípravek Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

3.Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

Léčivou látkou v přípravku Zoledronic Acid Hospira je kyselina zoledronová, která patří do skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledronová působí tak, že se sama naváže na kosti a zpomaluje rychlost kostního obratu. Používá se k:

prevenci kostních komplikací, např. zlomenin u dospělých pacientů (rozsev karcinomu z původního místa do kosti),

snížení množství vápníku v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou vápníku způsobenou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální kostní obrat tak, že dojde ke zvýšenému uvolňování vápníku z kostí. Tento stav je známý jako hyperkalcemie vyvolaná nádorovým onemocněním (TIH).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

Pečlivě dodržujte všechny pokyny, které Vám dal Váš lékař.

Lékař Vám před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira provede vyšetření krve a bude v pravidelných intervalech kontrolovat Vaši odpověď na léčbu.

Nepoužívejte přípravek Zoledronic Acid Hospira:

-jestliže kojíte,

-jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiný bisfosfonát (skupina látek, do které patří kyselina zoledronová) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zoledronic Acid Hospira se poraďte se svým lékařem:

-jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) onemocněním ledvin,

-jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) bolestí, otokem nebo znecitlivěním čelisti a pocitem ztěžknutí čelisti nebo vikláním zubu. Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira Vám může lékař doporučit, abyste absolvoval(a) stomatologické vyšetření.

- jestliže proděláváte ošetření zubů nebo máte podstoupit zubní chirurgický výkon, sdělte svému zubnímu lékaři, že jste léčen(a) přípravkem Zoledronic Acid Hospira a informujte Vašeho lékaře o léčbě vašeho chrupu.

Během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira byste měl(a) dodržovat pečlivou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a podstoupit pravidelné zubní vyšetření.

Kontaktujte okamžitě svého lékaře a stomatologa, pokud se u Vás objeví jakékoli obtíže v ústní dutině nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolest nebo otoky, nebo nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky stavu zvaného osteonekróza čelistí.

Pacienti, kteří podstupují chemoterapii a/nebo radioterapii, pacienti užívající kortikosteroidy, pacienti, kteří absolvovali zubní zákrok, kteří nepodstupují pravidelnou zubní péči, kteří mají potíže s dásněmi, kuřáci nebo pacienti, kteří byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívanými k léčbě nebo prevenci kostních onemocnění) mohou mít vyšší riziko vzniku osteonekrózy čelisti.

U pacientů léčených zoledronovou kyselinou byly hlášeny snížené hladiny vápníku v krvi (hypokalcemie), které někdy vedou ke svalovým křečím, suché kůži a pocitům pálení. Jako sekundární (druhotné) příznaky při závažné hypokalcemii byly hlášeny nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie), záchvaty, křeče a svalové záškuby (tetanie). V některých případech může být hypokalcemie život ohrožující. Pokud se některý z výše uvedených příznaků u Vás objeví, okamžitě informujte svého lékaře. Pokud jste před zahájením léčby trpěl(a) hypokalcémií, musí být hypokalcemie před podáním první dávky Zoledronic Acid upravena. Bude vám podáváno přiměřené množství vápníku a vitamínu D.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic Acid Hospira

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Především je důležité, abyste svému lékaři sdělil(a), zda též užíváte:

-aminoglykosidy (léčivé přípravky používané k léčbě závažných infekcí), kalcitonin (druh léku používaného k léčbě postmenopauzálníl osteoporózy a hyperkalcémie), kličková (loop) diuretika (druh léku určeného k léčbě vysokého krevního tlaku nebo edému) nebo jiné léky snižující hladinu vápníku, neboť kombinace těchto přípravků, s bisfosfonáty může způsobit příliš velké snížení hladiny vápníku v krvi.

-thalidomid (léčivý přípravek užívaný k léčbě určitých typů rakoviny krve postihující kost) nebo jiné léčivé přípravky, které mohou poškodit ledviny,

-jakékoli jiné léčivé přípravky, které obsahují kyselinu zoledronovou a používají se k léčbě osteoporózy a jiných onemocnění kostí nenádorového původu nebo jiný bisfosfonát, protože kombinovaný účinek těchto léků užívaných současně s přípravkem Zoledronic Acid Hospira není znám,

-antiangiogenní léčivé přípravky (používané k léčbě rakoviny), neboť jejich kombinace s kyselinou zoledronovou je spojována se zvýšeným rizikem výskytu osteonekrózy čelisti (OČ).

Pacienti ve věku 65 let a starší

Přípravek Zoledronic Acid Hospira k infuzi může být podáván lidem ve věku 65 a více let. Neexistují žádné důkazy, které by svědčily o tom, že jsou nutná jakákoli zvláštní opatření.

Děti a dospívající

Přípravek Zoledronic Acid Hospira se nedoporučuje podávat dospívajícím a dětem mladším 18 let.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmíte používat přípravek Zoledronic Acid Hospira.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ve velmi vzácných případech byla při použití přípravku Zoledronic Acid Hospira zaznamenána mátožnost a ospalost. Při řízení dopravních prostředků, obsluze strojů nebo vykonávání jiné činnosti, která vyžaduje plnou pozornost, byste proto měl(a) být opatrný/opatrná.

Přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 16 mmol (neboli 360 mg) sodíku v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým příjmem sodíku.

3. Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

-Přípravek Zoledronic Acid Hospira smí podávat pouze zdravotničtí pracovníci zaškolení v intravenózním podávání bisfosfonátů, tj. do žíly.

-Lékař Vám doporučí, abyste před každou léčbou vypil(a) dostatečné množství vody, aby se zabránilo dehydrataci.

-Pečlivě dodržujte všechny další pokyny, které Vám dal Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník.

Jaké množství přípravku Zoledronic Acid Hospira se podává

-Obvyklá jednorázová dávka je 4 mg.

-Jestliže trpíte onemocněním ledvin, lékař Vám podle závažnosti Vašeho onemocnění podá nižší dávku.

Jak často se přípravek Zoledronic Acid Hospira podává

-Pokud jste léčen(a) za účelem prevence kostních komplikací způsobených metastázami v kostech, bude Vám podávána jedna infuze přípravku Zoledronic Acid Hospira jednou za tři až čtyři týdny.

-Pokud jste léčen(a) za účelem snížení množství vápníku v krvi, bude Vám zpravidla podána pouze jedna infuze přípravku Zoledronic Acid Hospira.

Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira podává

- Přípravek Zoledronic Acid Hospira se podává formou kapačky (infuze) do žíly, která musí trvat nejméně 15 minut a musí být podávána jako samostatný nitrožilní roztok oddělenou infuzní linkou.

Pacientům, jejichž hladina vápníku v krvi není příliš vysoká, budou též předepsány doplňkové denní dávky vápníku a vitamínu D.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zoledronic Acid Hospira, než jste měl(a)

Pokud Vám byly podány vyšší než doporučené dávky, musíte být pečlivě sledován(a) lékařem. Je tomu tak proto, že může dojít k abnormálním změnám v hladině elektrolytů v séru (např. abnormální hladina vápníku, fosforu a hořčíku) a/nebo ke změnám funkce ledvin, včetně těžkého poškození ledvin. Jestliže se Vaše hladina vápníku příliš sníží, může Vám být vápník doplněn infuzí.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastější nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době pravděpodobně vymizí.

Pokud se u Vás projeví následující závažné nežádoucí účinky, okamžitě informujte svého lékaře:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-Těžké poškození ledvin (obvykle je zjistí Váš lékař určitými speciálními krevními testy).

-Nízká hladina vápníku v krvi.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-Bolest v ústech, bolest zubů a/nebo čelisti, otok nebo nehojící se vředy v ústech nebo na dásních, necitlivost nebo pocit ztěžknutí čelisti nebo viklání zubu. Mohlo by jít o známky kostního poškození čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás projeví tyto příznaky během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira nebo po ukončení léčby, okamžitě to sdělte svému lékaři a zubnímu lékaři.

-U pacientek, které užívaly kyselinu zoledronovou k léčbě postmenopauzální osteoporózy, byl pozorován nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). V současné době není jasné, zda kyselina zoledronová tento nepravidelný srdeční rytmus způsobuje, ale pokud se u Vás tyto příznaky po podání kyseliny zoledronové projeví, informujte svého lékaře.

-Závažné alergické reakce: dušnost, otoky, zejména otok obličeje a krku.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-Jako následek nízkých hodnot vápníku: nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie;sekundárně po hypokalcemii).

-Porucha funkce ledvin nazývaná Fanconiho syndrom (obvykle určí lékař určitými testy moče)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-Jako následek nízkých hodnot vápníku: křeče, pocit necitlivosti a tetanie (sekundárně po hypokalcemii).

-Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

-Velmi vzácně se vyskytla osteonekróza postihující vyjma čelisti i jiné části těla, zejména kyčel nebo stehenní kost. Pokud se u Vás během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira nebo po ukončení léčby objeví nová bolest, zhoršení bolesti či bolest a ztuhlost okamžitě to sdělte svému lékaři.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, co nejdříve to sdělte svému lékaři:

Velmi časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

- Nízká hladina fosfátů v krvi.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

-Bolest hlavy a chřipkové příznaky, jako je horečka, únava, slabost, mátožnost, zimnice, bolesti kostí, kloubů a/nebo svalů. Ve většině případů není třeba žádná specifická léčba a příznaky po krátké době vymizí (po několika hodinách nebo dnech).

-Zažívací potíže, jako je např. nevolnost, zvracení a ztráta chuti k jídlu.

-Zánět spojivek.

-Nízký počet červených krvinek (anemie).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

-Hypersenzitivní reakce.

-Nízký krevní tlak.

-Bolest na hrudi.

-Kožní reakce (zarudnutí a otok) v místě zavedení infuze, vyrážka, svědění.

-Vysoký krevní tlak, dušnost, závrať, úzkost, poruchy spánku, třes, brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou, průjem, zácpa, bolest břicha, sucho v ústech.

-Nízký počet bílých krvinek a krevních destiček.

-Nízká hladina hořčíku a draslíku v krvi. Lékař bude tyto hladiny sledovat a učiní nezbytná opatření.

-Zvýšení tělesné hmotnosti.

-Zvýšení pocení.

-Ospalost.

-Rozmazané vidění, slzení očí, citlivost očí na světlo.

-Náhlý pocit chladu a mdloby, ochablost nebo kolaps.

-Dýchací obtíže se sípáním nebo kašlem.

-Kopřivka.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

-Pomalý rytmus srdce.

-Zmatenost.

-Vzácně může vzniknout neobvyklá zlomenina stehenní kosti zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu. Jestliže se u Vás projeví bolest, slabost nebo máte nepříjemný pocit v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, obraťte se na svého lékaře, neboť se může jednat o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti.

-Intersticiální plicní choroba (zánět tkáně v okolí plicních sklípků v plicích).

-Příznaky podobné chřipce, včetně artritidy a otoky kloubů.

-Bolestivé zarudnutí a/nebo otok očí.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

-Mdloba způsobená nízkým krevním tlakem.

-Silná bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, občas zneschopňující.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník vědí, jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira správně uchovává (viz bod 6).

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje

-Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jeden vak o objemu 100 ml obsahuje acidum zoledronicum 4 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 0,04 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

-Dalšími složkami jsou: mannitol, dihydrát natrium-citrát, chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zoledronic Acid Hospira je čirý bezbarvý roztok. Dodává se ve 100ml plastových vacích jako infuzní roztok k přímému použití. Každé balení obsahuje jeden vak, který obsahuje acidum zoledronicum 4 mg. což odpovídá acidum zoledronicum monohydricum 4,264 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Velká Británie

Výrobce

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

BE / LU / NL

CY

Pfizer S.A. / N.V.

Name: N.Karoullas

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Pharmaceutical Trading Co Ltd

 

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca

 

Tel: 24656165/ Mob.: 99403969

 

Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

BG / EL / MT / PL / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

CZ

Pfizer, spol. s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

PT

Hospira Portugal Lda (+351) 21 423 55 00

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

HR

SK

Alvogen d.o.o.

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

zložka

 

Tel: +421–2–3355 5500

IE

FI

Hospira Ireland Sales Limited

Pfizer PFE Finland Oy

Tel: 1800 633 363 (toll free)

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

+44 (0) 1304 616161

 

IS

SE

Icepharma hf.

Pfizer AB

Sími: +354 540 8000

Tel: +46 (0)8 550 520 00

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a podávat přípravek Zoledronic Acid Hospira

-Přípravek Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infuzní roztok obsahuje 4 mg kyseliny zoledronové ve 100 ml infuzního roztoku k okamžitému použití u pacientů s normální funkcí ledvin.

-Určeno pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte. Smí se použít pouze čirý roztok bez obsahu částic a zabarvení. Během přípravy infuze musí být dodržen aseptický postup.

-Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, jsou doba a podmínky uchovávání před použitím v zodpovědnosti uživatele a obvykle by doba uchovávání neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Chlazený roztok musí být před podáním vytemperován na pokojovou teplotu.

-Roztok obsahující kyselinu zoledronovou se nesmí dále ředit ani mísit s jinými infuzními roztoky. Podává se jako jednorázová 15minutová nitrožilní infuze v samostatné infuzní lince. Před podáním kyseliny zoledronové a poté musí být posouzena hydratace pacienta, aby bylo zajištěno jeho odpovídající zavodnění.

-Přípravek Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infuzní roztok lze použít okamžitě bez další přípravy u pacientů s normální funkcí ledvin. U pacientů s mírnou až středně závažnou poruchou funkce ledvin je nutné připravit snížené dávky podle níže uvedených pokynů.

Při přípravě snížených dávek pro pacienty s výchozí CLcr ≤ 60 ml/min se řiďte níže uvedenou tabulkou 1. Před podáním odstraňte z infuzního vaku uvedený objem roztoku přípravku Zoledronic Acid Hospira.

Tabulka 1: Příprava snížených dávek přípravku Zoledronic Acid Hospira 4 mg/100 ml infuzní roztok

Výchozí clearance kreatininu

Odstraňte tento objem

Upravená dávka (mg kyseliny

(ml/min)

přípravku Zoledronic Acid

zoledronové) *

 

Hospira 4 mg/100 ml infuzní

 

 

roztok (ml)

 

50–60

12,0

3,5

40–49

18,0

3,3

30–39

25,0

3,0

*Dávky byly vypočítány za předpokladu cílové hodnoty AUC 0,66 (mg•h/l) (CLcr = 75 ml/min). Předpokládá se, že snížené dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin dosáhnou stejné hodnoty AUC, jakou lze pozorovat u pacientů s clearancí kreatininu 75 ml/min.

-Studie s několika druhy infuzních linek vyrobených z polyvinylchloridu, polyetylenu a polypropylenu neprokázaly inkompatibilitu s kyselinou zoledronovou.

-Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné údaje o kompatibilitě kyseliny zoledronové s dalšími nitrožilně podávanými látkami, nesmí se přípravek Zoledronic Acid Hospira mísit s jinými léčivými přípravky/látkami a vždy je nutné jej podávat samostatnou infuzní linkou.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

-Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu EXP.

-Vak nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infuzní roztok

Acidum zoledronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.Co je přípravek Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

3.Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

6.Obsah balení a další informace

1. Co je Zoledronic Acid Hospira a k čemu se používá

Přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje léčivou látku kyselinu zoledronovou. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty a používá se k léčbě Pagetovy choroby kostí u dospělých.

Je normální, že se stará kostní tkáň odstraňuje a nahrazuje novou. Tento proces se nazývá remodelace. U Pagetovy choroby je remodelace kostní tkáně příliš rychlá a nová kost se vytváří neuspořádaně, což způsobuje, že je slabší než normální kost. Pokud se tato choroba neléčí, mohou se kosti deformovat a bolet a mohou se zlomit. Přípravek Zoledronic Acid Hospira účinkuje tak, že vrací proces remodelace k normálu, čímž zajišťuje tvorbu normální kostní tkáně a obnovuje tak sílu kosti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoledronic Acid Hospira používat

Před tím, než Vám bude přípravek Zoledronic Acid Hospira podán, se pečlivě řiďte všemi pokyny Vašeho lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Nepoužívejte přípravek Zoledronic Acid Hospira:

-jestliže jste alergický(á) na kyselinu zoledronovou, jiné bisfosfonáty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-jestliže trpíte hypokalcemií (to znamená, že máte příliš nízkou hladinu vápníku v krvi),

-jestliže trpíte závažnými potížemi s ledvinami,

-jestliže jste těhotná,

-jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Zoledronic Acid Hospira se poraďte se svým lékařem:

-jestliže jste léčen(a) jakýmkoli jiným bisfosfonátovým lékem, neboť kombinované účinky těchto léků užívaných společně s přípravkem Zoledronic Acid Hospira nejsou známy. Patří sem např. přípravek Zometa nebo Aclasta (léčivé přípravky, které také obsahují kyselinu zoledronovou a používají se k léčbě stejného onemocnění nebo k léčbě rakoviny kostí),

-jestliže máte problémy s ledvinami, nebo jste nějaké měl(a) v minulosti,

-jestliže nejste schopen (schopna) užívat denně doplňky vápníku,

-jestliže jste podstoupil(a) částečné nebo úplné chirurgické odstranění příštítných tělísek ve Vašem krku,

- jestliže Vám byly chirurgicky odstraněny části střeva.

Nežádoucí účinek zvaný osteonekróza čelisti (OČ) (kostní poškození čelisti) byl hlášen

v postmarketingovém období u pacientů užívajících kyselinu zoledronovou k léčbě osteoporózy. OČ se může objevit také po ukončení léčby.

Je důležité pokusit se zabránit vzniku OČ, protože jde o bolestivý stav, který se může obtížně léčit. Abyste snížil(a) riziko vzniku osteonekrózy čelisti, můžete provést některá opatření.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru pokud

-máte jakékoli potíže v dutině ústní nebo se zuby, například špatné zdraví chrupu, onemocnění dásní nebo plánované extrakce zubů;

-pokud si nenecháváte pravidelně ošetřovat chrup nebo Vám nebylo po dlouhou dobu provedeno vyšetření chrupu;

-pokud kouříte (protože může dojít ke zvýšení rizika dentálních potíží);

-pokud jste byli dříve léčeni bisfosfonáty (užívané k léčbě nebo prevenci kostních potíží);

-pokud užíváte léky nazývané kortikosteroidy (jako je prednizolon nebo dexamethason);

-pokud máte rakovinu.

Před zahájením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira Vás může lékař požádat, abyste prodělal(a) vyšetření zubů.

Během léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira byste měl(a) udržovat kvalitní ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a podstoupit pravidelné zubní vyšetření. Pokud máte zubní protézu, měl(a) byste se ujistit, že je nasazená správně. Před zubním ošetřením nebo zubním chirurgickým zákrokem (např. extrakce zubů) informujte Vašeho lékaře o zubním ošetření a informujte svého dentistu, že jste léčen přípravkem Zoledronic Acid Hospira. Kontaktujte svého lékaře a dentistu, pokud se u Vás projeví onemocnění úst nebo zubní potíže, jako je padání zubů, bolesti nebo otoky, nebo nehojící se vřídky nebo výtok, protože může jít o příznaky osteonekrózy čelistí.

Sledování

Váš lékař by Vám měl před každou dávkou přípravku Zoledronic Acid Hospira provést krevní testy, aby zkontroloval funkci ledvin (hladina kreatininu). Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody) během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic Acid Hospira, jak Vám poradil Váš lékař.

Děti a dospívající

Podávání přípravku Zoledronic Acid Hospira jedincům mladším 18 let se nedoporučuje. Použití přípravku Zoledronic Acid Hospira u dětí a dospívajících nebylo studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Zoledronic Acid Hospira

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je obzvlášť důležité, aby Váš lékař věděl o všech lécích, které užíváte, zejména pokud užíváte léky, o nichž je známo, že mohou poškozovat ledviny (např. aminoglykosidy), nebo diuretika („pilulky na odvodnění“), která mohou způsobit dehydrataci.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, nesmíte používat přípravek Zoledronic Acid Hospira.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Zoledronic Acid Hospira nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud při užívání přípravku Zoledronic Acid Hospira pociťujete závratě, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud se nebudete cítit lépe.

Přípravek Zoledronic Acid Hospira obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je prakticky „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira používá

Pečlivě dodržujte všechny pokyny, které Vám dal Váš lékař nebo zdravotní sestra. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou.

Obvyklá dávka je 5 mg podaných jako jedna jednorázová infuze do žíly Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou. Infuze bude trvat nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic Acid Hospira může účinkovat déle než jeden rok a Váš lékař Vám sdělí, zda je třeba, abyste byl(a) znovu léčen(a).

Váš lékař Vám může doporučit, abyste užíval(a) doplňky vápníku a vitamínu D (např. tablety) alespoň během prvních deseti dnů po podání přípravku Zoledronic Acid Hospira. Je důležité, abyste se tímto doporučením pečlivě řídil(a), aby u Vás nedošlo v období po podání infuze k přílišnému poklesu hladiny vápníku v krvi. Váš lékař Vás bude informovat o příznacích spojených s hypokalcemií.

Přípravek Zoledronic Acid Hospira s jídlem a pitím

Před zahájením a po léčbě přípravkem Zoledronic Acid Hospira musíte vypít dostatečné množství tekutin (nejméně jednu až dvě sklenice) tak, jak Vám lékař doporučil. Tím pomůžete předejít dehydrataci (nedostatku tekutin). V den, kdy Vám bude podán přípravek Zoledronic Acid Hospira, můžete normálně jíst. To je důležité především u pacientů, kteří užívají diuretika („pilulky na odvodnění“), a u starších pacientů.

Jestliže jste vynechal(a) dávku přípravku Zoledronic Acid Hospira

Co nejdříve se obraťte na svého lékaře nebo nemocnici, abyste se přeobjednal(a).

Před ukončením léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira

Pokud uvažujete o ukončení léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira, dostavte se prosím ke své další návštěvě u lékaře a poraďte se o tom se svým lékařem. Váš lékař Vám poradí a rozhodne, jak dlouho byste se měl(a) léčit přípravkem Zoledronic Acid Hospira.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky související s podáním první infuze jsou velmi časté (vyskytují se u více než 30 % pacientů), avšak po podání následujících infuzí jsou již méně časté. Většina nežádoucích účinků, jako je horečka a zimnice, bolest svalů nebo kloubů a bolest hlavy, se objevuje během prvních tří dnů po podání dávky přípravku Zoledronic Acid Hospira. Tyto příznaky jsou obvykle mírné až středně závažné a do tří dnů vymizí. Váš lékař Vám může doporučit mírný přípravek na úlevu od bolesti, jako je ibuprofen nebo paracetamol, aby se tyto nežádoucí účinky omezily. Pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích účinků se při dalších dávkách přípravku Zoledronic Acid Hospira snižuje.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

U pacientek s postmenopauzální osteoporózou, které jsou léčeny kyselinou zoledronovou, byl zaznamenán nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní). Doposud není jasné, zda tyto nepravidelnosti srdečního rytmu způsobuje kyselina zoledronová, avšak jestliže tyto příznaky po podání přípravku Zoledronic Acid Hospira zaznamenáte, je třeba to oznámit Vašemu lékaři.

Mohou se objevit otoky a/nebo bolest v místě podání infuze.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Kožní reakce, jako je zarudnutí.

Otoky, zarudnutí, bolest a svědění očí nebo citlivost očí na světlo.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

Poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Bolest v ústech a/nebo čelisti, otoky nebo nehojící se vřídky v ústech nebo na dásních, snížená citlivost nebo pocit těžké čelisti nebo uvolnění zubů, může jít o příznaky poškození kosti v čelisti (osteonekróza). Pokud se u Vás během léčby nebo po ukončení léčby přípravkem Zoledronic Acid Hospira objeví tyto příznaky, okamžitě kontaktujte svého lékaře a zubního lékaře.

Může dojít k poruchám funkce ledvin (např. snížený výdej moči). Váš lékař by Vám měl před každou dávkou přípravku Zoledronic Acid Hospira provést krevní test, aby zkontroloval funkci ledvin. Je pro Vás důležité, abyste vypil(a) nejméně 2 sklenice tekutiny (např. vody) během několika hodin před podáním přípravku Zoledronic Acid Hospira, jak Vám poradil Váš lékař.

Pokud se objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Zoledronic Acid Hospira může také způsobit další nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů) Horečka

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy, závrať, nevolnost, zvracení, průjem, bolest svalů, bolest kostí a/nebo kloubů, bolest zad, paží nebo nohou, chřipkovité příznaky (např. únava, zimnice, bolest kloubů a svalů), zimnice, pocit únavy a ztráty zájmu, slabost, bolest, pocit, že se necítíte dobře.

U pacientů s Pagetovou chorobou byly hlášeny příznaky způsobené nízkou hladinou vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo necitlivost či brnění zejména v oblasti okolo úst.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Chřipka, infekce horních cest dýchacích, snížený počet červených krvinek, nechutenství, nespavost, ospalost, která může zahrnovat sníženou bdělost a pozornost, brnění nebo necitlivost, extrémní únava, třes, dočasná ztráta vědomí, infekce nebo podráždění oka s bolestí a zčervenáním, točení hlavy, zvýšený krevní tlak, návaly, kašel, dušnost, žaludeční nevolnost, bolest břicha, zácpa, sucho v ústech, pálení žáhy, kožní vyrážka, nadměrné pocení, svědění, zčervenání kůže, bolest krku, ztuhlost svalů, kostí a/nebo kloubů, otok kloubů, svalové křeče, bolest ramene, bolest svalů hrudníku a hrudního koše, zánět kloubů, svalová slabost, abnormální výsledky renálních testů, abnormálně časté močení, otok rukou, kotníků nebo chodidel, žízeň, bolest zubů, poruchy vnímání chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Vzácně se může objevit neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí).

Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, obraťte se na svého lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Závažné alergické reakce včetně závratě a dechových potíží, otok zejména obličeje a hrdla, snížený krevní tlak, dehydratace v důsledku příznaků po podání dávky, jako je horečka, zvracení a průjem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra vědí, jak se přípravek Zoledronic Acid Hospira správně uchovává.

-Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

-Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infuzní roztok obsahuje

-Léčivou látkou je acidum zoledronicum. Jeden vak s roztokem o objemu 100 ml obsahuje acidum zoledronicum anhydricum 5 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

Jeden ml roztoku obsahuje acidum zoledronicum 0,05 mg (ve formě acidum zoledronicum monohydricum).

- Dalšími složkami jsou: mannitol, dihydrát natrium-citrát a voda na injekci.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Zoledronic Acid Hospira je čirý bezbarvý roztok. Dodává se ve 100ml plastových vacích jako infuzní roztok k přímému použití. Každé balení obsahuje jeden vak.

Držitel rozhodnutí o registraci

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Velká Británie

Výrobce

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11

1316 BN Almere

Nizozemsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

BE / LU / NL

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

BG / EL / MT / PL / RO / UK

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

CZ

Pfizer, spol. s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

DK

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

DE

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

EE

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

ES

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

FR

Pfizer PFE France

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

HR

Alvogen d.o.o.

Tél/Tel: + 385 1 6641 830

IE

Hospira Ireland Sales Limited Tel: 1800 633 363 (toll free) +44 (0) 1304 616161

IS

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

IT

Pfizer Italia Srl

Tel: +39 06 33 18 21

CY

Name: N.Karoullas Pharmaceutical Trading Co Ltd

33, Artemidos avenue, 6025 Larnaca Tel: 24656165/ Mob.: 99403969 Email: n.karoullas@ptc-ltd.com

LV

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel.: + 371 670 35 775

LT

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. + 370 52 51 4000

HU

Pfizer Kft.

Tel: + 36 1 488 37 00

NO

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

AT

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H

PT

Hospira Portugal Lda

Tel: +351 21 423 55 00

SI

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

SK

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

FI

Pfizer PFE Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

SE

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Jak připravit a podávat přípravek Zoledronic Acid Hospira

-Přípravek Zoledronic Acid Hospira je připraven k okamžitému použití.

Určeno pouze k jednorázovému použití. Veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte. Smí se použít pouze čirý roztok bez obsahu částic a zabarvení. Přípravek Zoledronic Acid Hospira se nesmí mísit nebo podávat intravenózně s jakýmkoli jiným léčivým přípravkem a musí se podávat oddělenou infuzní linkou se zavzdušněním stálou rychlostí infuze. Doba infuze musí být nejméně 15 minut. Přípravek Zoledronic Acid Hospira nesmí přijít do styku s roztoky obsahujícími vápník. Pokud je přípravek uchováván v chladničce, nechte chlazený roztok před podáním vytemperovat na pokojovou teplotu. Při přípravě infuze musí být dodržena aseptická technika. Infuze se musí provádět v souladu se standardním lékařským postupem.

Jak přípravek Zoledronic Acid Hospira uchovávat

-Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

-Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP.

-Neotevřený vak nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

-Po otevření vaku má být přípravek okamžitě použit, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci. Pokud není použit okamžitě, zodpovídá za délku a podmínky jeho uchovávání po otevření před použitím uživatel; tato doba by neměla obvykle překročit 24 hodin při teplotě 2 °C – 8 °C. Pokud je přípravek uchováván v chladničce, nechte chlazený roztok před podáním vytemperovat na pokojovou teplotu.

PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI

Vědecké závěry

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv

o bezpečnosti (PSUR) acidum zoledronicum (v léčbě související s onkologickým onemocněním kostí), dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům:

Analýza jednotlivých zpráv o bezpečnosti z klinických studií, spontánních hlášení a literatury poskytla celkem 62 případů osteonekrózy jiných částí těla ve spojitosti s acidum zoledronicum, přičemž většina případů se týkala kyčle/stehenní kosti (46). Výskyt osteonekrózy je způsoben mnoha faktory a je spojen s různými riziky. Neexistují žádné specifické rizikové faktory osteonekrózy kromě rizikových faktorů spojených s osteonekrózou čelisti. Kvůli specifickým anatomickým rysům existuje větší pravděpodobnost vzniku osteonekrózy v určitých částech těla (stehenní kost, kost pažní a mediální kondyl femuru). Případy z databáze zpráv o bezpečnosti uvedly několik rizikových faktorů, včetně základních malignit kostních metastáz; při souběžné léčbě steroidy, inhibitory angiogeneze a radioterapií však základní příčina vzniku osteonekrózy nebyla zjištěna. Údaje o osteonekróze v jiných částech těla související s acidum zoledronicum naznačují určitou podobnost ve frekvenci hlášení (stehenní kost> koleno> kost pažní) oproti osteonekrózou běžně postiženým oblastem vlivem anatomických faktorů. Doba do nástupu vzniku osteonekrózy čelisti/zevního zvukovodu je podobná. Nelze v těchto případech vyloučit, že k situaci přispěla léčba kyselinou zoledronovou. Proto by měly být informace o přípravku aktualizovány tak, aby v bodech 4.4 a 4.8 SPC byla zahrnuta varování o osteonekróze jiných částí těla, a aby nežádoucí reakce byla přidána s četností velmi vzácné. Je třeba aktualizovat i příbalovou informaci.

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC.

Zdůvodnění změny v registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se acidum zoledronicum (v léčbě související s onkologickým onemocněním kostí) výbor CHMP zastává stanovisko, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího acidum zoledronicum zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích o přípravku budou provedeny navrhované změny.

Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis