Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Označení na obalu - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zomarist
Kód ATCA10BD08
Látkavildagliptin / metformin hydrochloride
VýrobceNovartis Europharm Limited

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1.NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/850 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2.OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg (odpovídající metforminum 660 mg).

3.SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

120 potahovaných tablet

180 potahovaných tablet

360 potahovaných tablet

5.ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.POUŽITELNOST

EXP

9.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/001

10 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/002

30 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/003

60 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/004

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/005

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/006

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/019

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/020

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/021

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/022

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/023

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/024

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.NÁVOD K POUŽITÍ

16.INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/850 mg

17.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/850 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2.NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3.POUŽITELNOST

EXP

4.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA VLOŽENÁ VE VÍCEČETNÉM BALENÍ (BEZ „BLUE BOXU“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/850 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg (odpovídající metforminum 660 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

60 potahovaných tablet. Součást vícečetného balení. Neprodávat samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/013

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/014

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/015

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/031

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/032

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/033

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/850 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (S „BLUE BOXEM“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/850 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 850 mg (odpovídající metforminum 660 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

Vícečetné balení: 120 (2 balení po 60) potahovaných tablet.

Vícečetné balení: 180 (3 balení po 60) potahovaných tablet.

Vícečetné balení: 360 (6 balení po 60) potahovaných tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/013

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/014

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/015

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/031

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/032

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/033

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/850 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA PRO JEDNOTLIVÉ BALENÍ

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/1000 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg (odpovídající metforminum 780 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

120 potahovaných tablet

180 potahovaných tablet

360 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/007

10 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/008

30 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/009

60 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

 

 

EU/1/08/483/010

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/011

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/012

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/025

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/026

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/027

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/028

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/029

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/030

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/1000 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA VLOŽENÁ VE VÍCEČETNÉM BALENÍ (BEZ „BLUE BOXU“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/1000 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg (odpovídající metforminum 780 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

60 potahovaných tablet. Součást vícečetného balení. Neprodávat samostatně.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/016

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/017

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/018

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/034

120 potahovaných tablet (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/035

180 potahovaných tablet (PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/036

360 potahovaných tablet (PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA VÍCEČETNÉHO BALENÍ (S „BLUE BOXEM“)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zomarist 50 mg/1000 mg potahované tablety vildagliptinum/metformini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje vildagliptinum 50 mg a metformini hydrochloridum 1000 mg (odpovídající metforminum 780 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

Vícečetné balení: 120 (2 balení po 60) potahovaných tablet.

Vícečetné balení: 180 (3 balení po 60) potahovaných tablet.

Vícečetné balení: 360 (6 balení po 60) potahovaných tablet.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 C.

Uchovávejte v původním obalu (blistru), aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/08/483/016

120 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/017

180 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/018

360 potahovaných tablet

(PA/Al/PVC/Al)

 

 

 

EU/1/08/483/034

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/035

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

EU/1/08/483/036

potahovaných tablet

(PCTFE/PVC/Al)

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ČÍSLO ŠARŽE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

PC:

SN:

NN:

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis