Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zontivity (vorapaxar sulfate) – Souhrn údajů o přípravku - B01

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zontivity
Kód ATCB01
Látkavorapaxar sulfate
VýrobceMerck Sharp

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zontivity 2 mg potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje vorapaxarum 2,08 mg (jako vorapaxari sulfas).

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 66,12 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Žluté, oválné potahované tablety o rozměrech 8,48 mm x 4,76 mm, na jedné straně označené „351” a na druhé straně logem MSD.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Zontivity je indikován k omezení aterotrombotických příhod u dospělých pacientů s

-infarktem myokardu (IM) v anamnéze, podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem; nebo

-symptomatickým onemocněním periferních tepen (PAD), podávaný současně s kyselinou acetylsalicylovou (ASA), nebo tam, kde je to vhodné, s klopidogrelem.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

IM

Doporučená dávka přípravku Zontivity je 2,08 mg, užívaná jednou denně. Přípravek Zontivity se má nasadit nejméně 2 týdny po infarktu myokardu a nejlépe během prvních 12 měsíců po akutní příhodě (viz bod 5.1). Při zahájení léčby přípravkem Zontivity je třeba počítat se zpožděným nástupem účinku (nejméně 7 dní). Ohledně účinnosti a bezpečnosti přípravku Zontivity po 24 měsících jsou k dispozici omezené údaje. Pokračování v léčbě po uplynutí této doby musí být založeno na opětovném zhodnocení přínosů a rizik další léčby pro daného jedince.

PAD

Doporučená dávka přípravku Zontivity je 2,08 mg, podávaná jednou denně. U pacientů se symptomatickým PAD se léčba přípravkem Zontivity může zahájit kdykoli.

Pokud dojde k vynechání dávky:

Pacient, který vynechá dávku přípravku Zontivity, musí zapomenutou dávku vynechat, pokud do příští dávky zbývá 12 hodin a méně a příští dávku musí užít v obvyklou plánovanou dobu.

Současné podávání s jinými protidestičkovými léčivými přípravky

IM

Pacienti užívající přípravek Zontivity musí také užívat kyselinu acetylsalicylovou s klopidogrelem nebo bez něj podle jejich indikací nebo léčebných standardů. Klinické zkušenosti s prasugrelem

ze studií fáze 3 jsou omezené a s tikagrelorem nejsou žádné. Proto se vorapaxar nesmí s prasugrelem nebo tikagrelorem užívat. Vorapaxar nesmí být nasazen u pacientů užívajících prasugrel nebo tikagrelor a v případě potřeby přídatné léčby těmito látkami musí být vorapaxar vysazen.

PAD

Pacienti užívající přípravek Zontivity musí také užívat kyselinu acetylsalicylovou nebo klopidogrel podle jejich indikací nebo léčebných standardů.

Starší osoby

U starších osob není úprava dávkování nutná (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2). Nicméně, snížená funkce ledvin je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem Zontivity je třeba vzít toto v úvahu. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo

s terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat přípravek Zontivity s opatrností.

Porucha funkce jater

Snížená funkce jater je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem Zontivity je třeba vzít toto v úvahu. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není úprava dávkování nutná. U pacientů se středně těžkou poruchou funkce jater je třeba používat přípravek Zontivity

s opatrností. Kvůli omezeným terapeutickým zkušenostem a zvýšenému inherentnímu riziku krvácení u pacientů s těžkou poruchou funkce jater je u takových pacientů přípravek Zontivity kontraindikován (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Zontivity u dětí ve věku do 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Perorální podání. Tabletu lze užívat s jídlem nebo bez něj.

4.3Kontraindikace

Pacienti s cévní mozkovou příhodou nebo tranzitorní ischemickou atakou v anamnéze (viz bod 5.1).

Pacienti s intrakraniálním krvácením v anamnéze.

Pacienti s jakýmkoli aktivním patologickým krvácením (viz body 4.4 a 4.8).

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 (viz bod 4.4).

Těžká porucha funkce jater.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecné riziko krvácení

Přípravek Zontivity zvyšuje riziko krvácení, včetně intrakraniálního krvácení a někdy fatálního krvácení. Pokud se podává jako přídavek ke standardní péči, obvykle ke kyselině acetylsalicylové a

thienopyridinu, v porovnání se samotnou standardní péčí zvyšoval přípravek Zontivity riziko středně závažného nebo závažného krvácení podle kritérií GUSTO (Global utilization of streptokinase and tpa for occluded arteries) (viz bod 4.8).

Přípravek Zontivity zvyšuje riziko krvácení proporčně k základnímu riziku krvácení daného pacienta. Před zahájením léčby přípravkem Zontivity je nutno vzít v úvahu základní riziko krvácení

(např. nedávný úraz, nedávný chirurgický zákrok, nedávné nebo recidivující gastrointestinální krvácení nebo aktivní peptická vředová choroba). Obecné rizikové faktory krvácení zahrnují vyšší věk (nicméně u starších osob není úprava dávkování nutná (viz bod 5.2)), nízkou tělesnou hmotnost a snížené funkce ledvin nebo jater. U těchto podskupin má být přípravek Zontivity předepsán pouze

po pečlivém zhodnocení potenciálních individuálních rizik a přínosů a potřeby současného podávání léčiv, která mohou dále zvýšit riziko krvácení. U pacientů užívajících přípravek Zontivity mohou riziko krvácení také zvyšovat poruchy srážlivosti krve v anamnéze a současné užívání některých léčivých přípravků (např. antikoagulační a fibrinolytická léčba a chronické podávání nesteroidních antiflogistik (NSAID), selektivních inhibitorů zpětného příjmu serotoninu, inhibitorů zpětného příjmu serotoninu a noradrenalinu).

Se současným podáváním vorapaxaru s warfarinem nebo jinými perorálními antikoagulancii jsou omezené zkušenosti. Kombinace vorapaxaru s warfarinem nebo dalšími perorálními antikoagulancii může zvýšit riziko krvácení a je třeba se takové kombinaci vyhnout.

U pacientů léčených vorapaxarem může být současné použití heparinu (včetně nízkomolekulárních heparinů) spojeno se zvýšeným rizikem krvácení a doporučuje se tedy opatrnost.

Podezření na krvácení je nutno mít u každého pacienta, který je hypotenzní a v nedávné době podstoupil koronární angiografii, perkutánní koronární intervenci (PCI), aortokoronární bypass (CABG) nebo jiné chirurgické zákroky, a to i když nejeví žádné známky krvácení.

Pacienti s nízkou tělesnou hmotností (<60 kg)

Obecně vzato je tělesná hmotnost <60 kg rizikovým faktorem krvácení. Ve studii TRA 2°P – TIMI 50 byla ve skupině léčené vorapaxarem, zahrnující pacienty s cévní mozkovou příhodou v anamnéze, pozorována vyšší míra intrakraniálního krvácení u pacientů s tělesnou hmotností <60 kg v porovnání s pacienty s tělesnou hmotností ≥60 kg. U pacientů s tělesnou hmotností <60 kg je třeba používat přípravek Zontivity s opatrností.

Chirurgický zákrok

Pacienty je nutno poučit, aby před každým plánovaným chirurgickým zákrokem a předtím, než začnou užívat jakýkoliv nový léčivý přípravek, informovali lékaře a zubního lékaře o tom, že užívají přípravek Zontivity.

Ve studii TRA 2ºP-TIMI 50, ačkoliv bylo u pacientů užívajících vorapaxar pozorováno velké krvácení podle klasifikace TIMI související s aortokoronárním bypassem (viz bod 4.8), pacienti kteří pokračovali v léčbě vorapaxarem, zatímco podstoupili aortokoronární bypass, nevykazovali v porovnání s placebem zvýšené riziko velkého krvácení. Ohledně jiných typů zákroků je k dispozici méně informací, nicméně celkové důkazy nenaznačují nadměrné riziko velkého krvácení. Pacienti, kteří během léčby přípravkem Zontivity podstupují neodkladný aortokoronární bypass, perkutánní koronární intervenci, jiný zákrok, než aortokoronární bypass, nebo jiné invazivní zákroky, mohou být přípravkem Zontivity dále léčeni. Pokud však má pacient podstoupit plánovaný chirurgický zákrok

a pokud je to klinicky možné, je nutno přípravek Zontivity vysadit nejméně 30 dní před zákrokem.

Krátkodobé vysazení přípravku Zontivity nebude kvůli dlouhému biologickému poločasu při prevenci nebo zvládání akutní krvácivé příhody účelné (viz bod 5.2). Není známa žádná léčba, která by zvrátila protidestičkový účinek přípravku Zontivity. Na základě výsledků předklinických studií, které hodnotily krvácení při podávání vorapaxaru spolu s kyselinou acetylsalicylovou a klopidogrelem, může být možné obnovit hemostázu podáním exogenních destiček. (Viz bod 5.3.)

Těžká porucha funkce jater

Těžká porucha funkce jater zvyšuje riziko krvácení; proto je podávání přípravku Zontivity těmto pacientům kontraindikováno (viz body 4.2 a 5.2).

Těžká porucha funkce ledvin

Snížená funkce ledvin je rizikovým faktorem krvácení a toto je třeba před nasazením přípravku Zontivity vzít v úvahu. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin a terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat přípravek Zontivity s opatrností.

Vysazení přípravku Zontivity

Přerušení léčby přípravkem Zontivity je třeba se vyhnout. Pokud se musí přípravek Zontivity dočasně vysadit, léčbu obnovte co nejdříve je to možné. Pacienti, kteří prodělají během léčby přípravkem Zontivity cévní mozkovou příhodu, tranzitorní ischemickou ataku nebo intrakraniální krvácení, musí léčbu úplně ukončit (viz body 4.8 a 5.1). Pacienti, u kterých dojde během léčby přípravkem Zontivity k akutnímu koronárnímu syndromu, mohou v léčbě přípravkem Zontivity pokračovat.

Laktóza

Přípravek Zontivity obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s nesnášenlivostí galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy-galaktózy nesmí tento přípravek užívat.

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky jiných léčivých přípravků na vorapaxar

Vorapaxar se eliminuje primárně metabolizací za významného přispění CYP3A. Vorapaxar je také substrátem CYP2J2; proto mají silné inhibitory CYP2J2 potenciál navodit zvýšení expozice vorapaxaru.

Silné inhibitory CYP3A

Současné podávání ketokonazolu (400 mg jednou denně) s vorapaxarem významně zvýšilo střední hodnotu Cmax o 93 % a AUC vorapaxaru o 96 %. Současnému podávání přípravku Zontivity se silnými inhibitory CYP3A (např. ketokonazolem, itrakonazolem, posakonazolem, klarithromycinem, nefazodonem, ritonavirem, sachinavirem, nelfinavirem, indinavirem, boceprevirem, telaprevirem, telithromycinem a konivaptanem) je nutno se vyhnout.

Údaje ze studií fáze 3 naznačují, že současné podávání slabého nebo středně silného inhibitoru CYP3A s vorapaxarem nezvyšuje riziko krvácení ani nemění účinnost vorapaxaru. U pacientů užívajících slabé nebo středně silné inhibitory CYP3A není úprava dávkování vorapaxaru nutná.

Silné induktory CYP3A

Současné podávání rifampicinu (600 mg jednou denně) s vorapaxarem podstatně snížilo střední hodnotu Cmax o 39 % a AUC vorapaxaru o 55 %. Současnému podávání přípravku Zontivity se silnými induktory CYP3A (např. rifampinem, karbamazepinem a fenytoinem) je nutno se vyhnout.

Léčivé přípravky zvyšující žaludeční pH

Při každodenním současném podávání antacid obsahujících hydroxid hlinitý/uhličitan hořečnatý nebo pantoprazolu (inhibitoru protonové pumpy) nebyly pozorovány ve farmakokinetice vorapaxaru žádné klinicky relevantní rozdíly.

Účinky vorapaxaru na jiné léčivé přípravky

Digoxin

Vorapaxar je slabým inhibitorem intestinálního transportéru P-glykoproteinu (P-gp). Současné podání vorapaxaru (40 mg) a digoxinu (0,5 mg jedna dávka) zvýšilo Cmax o 54 % a AUC digoxinu o 5 %. Žádná úprava dávkování digoxinu ani přípravku Zontivity se nedoporučuje. Pacienti léčení digoxinem musí být sledováni podle klinických indikací.

Substráty CYP2C8

Současné podávání s vorapaxarem nezměnilo jednodávkovou farmakokinetiku rosiglitazonu (8 mg), což je substrát CYP2C8, který není na trhu v EU.

Antikoagulancia

Pokud se přípravek Zontivity podával spolu s warfarinem, nedošlo k žádným změnám farmakokinetiky ani farmakodynamiky warfarinu. Klinické zkušenosti zahrnující současné podávání perorálních antikoagulancií s vorapaxarem jsou omezené a s perorálními inhibitory faktoru Xa nebo faktoru IIa v klinických studiích vorapaxaru fáze 3 nejsou žádné zkušenosti. Současnému podávání přípravku Zontivity s antikoagulancii, např. warfarinem nebo novými perorálními antikoagulancii (NOAC), je třeba se vyhnout. (Viz bod 4.4.)

U pacientů léčených přípravkem Zontivity může být současné užívání heparinu (včetně nízkomolekulárních heparinů) spojeno se zvýšeným rizikem krvácení a doporučuje se tedy opatrnost. (Viz bod 4.4.)

Při podávání přípravku Zontivity s prasugrelem nebyly prokázány žádné klinicky významné farmakokinetické interakce. V klinických studiích vorapaxaru fáze 3 jsou s prasugrelem omezené zkušenosti a s tikagrelorem nejsou zkušenosti žádné. Vorapaxar se s prasugrelem nebo tikagrelorem nesmí užívat (viz bod 4.2).

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O podávání vorapaxaru těhotným ženám nejsou žádné spolehlivé údaje. U zvířat nebyly pozorovány žádné relevantní účinky (viz bod 5.3). Přípravek Zontivity se smí v těhotenství užívat pouze, pokud potenciální přínos pro matku převažuje potenciální rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda se vorapaxar vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie na potkanech prokázaly, že se vorapaxar a/nebo jeho metabolity vylučují do mléka. Vzhledem k neznámému potenciálu přípravku Zontivity k navození nežádoucích účinků u kojenců přerušte kojení nebo vysaďte přípravek Zontivity; přičemž vezměte v úvahu důležitost léčivého přípravku pro matku.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se fertility u lidí, kterým se podává přípravek Zontivity. Ve studiích na zvířatech nebyly pozorovány žádné účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zontivity nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem v průběhu léčby bylo krvácení. Mezi častými krvácivými příhodami byla nejčastější epistaxe.

Nežádoucí účinky byly hodnoceny u 19 632 pacientů léčených přípravkem Zontivity [13 186 pacientů ve studii TRA 2°P TIMI 50 (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events) včetně 2 187 pacientů léčených po dobu delší než 3 roky a

6 446 pacientů ve studii TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome)]. V Tabulce 1 jsou shrnuty nežádoucí účinky související s krvácením ze studie TRA 2°P TIMI 50 a nežádoucí účinky nesouvisející s krvácením ze studie TRA 2°P TIMI 50 i ze studie TRACER. (Viz Tabulka 1.)

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky jsou utříděny podle četnosti a třídy orgánových systémů. Četnosti jsou definovány následovně:

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1: tabulkový seznam nežádoucích účinků

Třídy orgánových systémů

Časté

Méně časté

Poruchy krve a lymfatického systému

 

Anemie

Poruchy oka

 

Krvácení do spojivky,

 

 

diplopie

Cévní poruchy

Hematom

Krvácení

Respirační, hrudní a mediastinální

Epistaxe

 

poruchy

 

 

Gastrointestinální poruchy

 

Gastritida,

 

 

Gastrointestinální krvácení,

 

 

krvácení z dásní, melena,

 

 

rektální krvácení

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Zvýšený sklon k tvorbě

Ekchymóza, kožní krvácení

 

modřin

 

Poruchy ledvin a močových cest

Hematurie

 

Poranění, otravy a procedurální

Kontuze

Krvácení z ran

komplikace

 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků

 

 

Dále jsou uvedeny nežádoucí účinky u pacientů po infarktu myokardu nebo s onemocněním periferních tepen (PAD) bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze léčených vorapaxarem (n=10 059) a léčených placebem (n=10 049).

Krvácení

Definice kategorií krvácení:

Závažné dle klasifikace GUSTO: fatální, intrakraniální nebo krvácení s alterací hemodynamiky vyžadující intervenci;

Středně silné dle klasifikace GUSTO: krvácení vyžadující transfuzi celé krve nebo červených krvinek bez alterace hemodynamiky.

Velké dle klasifikace TIMI: klinicky zjevné s poklesem hemoglobinu o >50 g/l nebo intrakraniální krvácení.

Malé dle klasifikace TIMI: klinicky zjevné s poklesem hemoglobinu o 30 až 50 g/l.

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky dle krvácení jako kritéria hodnocení u pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze.

Tabulka 2: krvácení nesouvisející s aortokoronárním bypassem u pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

 

Placebo

Zontivity

 

 

 

(n=10 049)

(n=10 059)

 

 

Kritéria hodnocení

Pacienti

 

Pacienti

 

Poměr rizik†,‡

 

 

s příhodami

 

s příhodami

K-M %*

 

 

(%)

K-M %*

(%)

(95% interval

Hodnota

 

 

 

 

 

spolehlivosti)

p

Kategorie krvácení dle GUSTO

 

 

 

 

 

Závažné

105 (1,0 %)

1,3 %

115 (1,1 %)

1,3 %

1,09 (0,84-1,43)

0,503

Středně silné

138 (1,4 %)

1,6 %

229 (2,3 %)

2,6 %

1,67 (1,35-2,07)

<0,001

Kategorie krvácení dle TIMI

 

 

 

 

 

Velké

183 (1,8 %)

2,1 %

219 (2,2 %)

2,5 %

1,20 (0,99-1,46)

0,069

Malé

80 (0,8 %)

0,9 %

150 (1,5 %)

1,7 %

1,88 (1,44-2,47)

<0,001

Intrakraniální krvácení

39 (0,4 %)

0,5 %

49 (0,5 %)

0,6 %

1,25 (0,82-1,91)

0,294

Fatální krvácení

20 (0,2 %)

0,3 %

19 (0,2 %)

0,3 %

0,95 (0,51-1,78)

0,872

* K-M odhad za 1 080 dní

Poměr rizik je skupina léčená přípravkem Zontivity versus skupina léčená placebem.

Poměr rizik a hodnota p byly vypočteny na základě modelu Cox PH s léčbou a stratifikačními faktory (kvalifikující aterosklerotické onemocnění a plánované podání thienopyridinu) jako proměnnými

Bylo prokázáno, že účinky přípravku Zontivity na závažné nebo středně silné krvácení dle GUSTO v porovnání s placebem jsou ve všech vyšetřovaných podskupinách konzistentní.

Ve studii TRA 2°P – TIMI 50 podstoupilo 367 pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze aortokoronární bypass. Procenta pacientů, kteří podstoupili aortokoronární bypass a postihlo je krvácení související s aortokoronární bypassem jsou uvedena v Tabulce 3. Míra výskytu byla podobna pro přípravek Zontivity i

pro placebo.

Tabulka 3: krvácení související s aortokoronárním bypassem

Pacienti po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

 

Placebo

Zontivity

 

(n=196)

(n=171)

Kritéria hodnocení

Pacienti s příhodami (%)

Pacienti s příhodami (%)

Kategorie krvácení dle TIMI

 

 

Velké

10 (5,1 %)

11 (6,4 %)

Celková populace

 

 

 

Placebo

Zontivity

 

(n=230)

(n=189)

Kategorie krvácení dle TIMI

 

 

Velké

13 (5,7 %)

12 (6,3 %)

Krvácivé příhody byly léčeny stejným způsobem jako u jiných protidestičkových látek, včetně zaměření se na zdroj krvácení při poskytování podpůrné péče.

Vysazení léčivého přípravku

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze byla míra vysazení hodnoceného léčiva kvůli nežádoucím účinkům 6,8 %

u přípravku Zontivity a 6,9 % u placeba. U obou způsobů léčby bylo nejčastějším nežádoucím účinkem vedoucím k vysazení hodnoceného léčiva krvácení (3,0 % u přípravku Zontivity a 1,8 % u placeba).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Inhibice destiček vorapaxarem je postupná a reverzibilní. Léčba domnělého předávkování se musí zaměřit na známky a příznaky.

Jelikož se vorapaxar váže ve velké míře na proteiny, není pravděpodobné, že by hemodialýza byla při léčbě předávkování účinná.

U lidí byl vorapaxar podáván v jednorázové dávce až 120 mg a v denních dávkách 5 mg po dobu až 4 týdnů, aniž by byly pozorovány nežádoucí příhody související s dávkou nebo bylo identifikováno specifické riziko.

Pokud se objeví krvácení, lze jako podpůrnou léčbu zvážit transfuzi krevních destiček (viz bod 5.3).

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antitrombotika, antiagregancia kromě heparinu, ATC kód: B01AC26.

Mechanismus účinku

Vorapaxar je selektivním a reverzibilním inhibitorem destičkových receptorů PAR-1, které jsou aktivovány trombinem.

Farmakodynamické účinky

V in vitro studiích inhibuje vorapaxar trombinem navozenou agregaci krevních destiček. Vorapaxar navíc inhibuje agregaci krevních destiček navozenou peptidem aktivujícím trombinový receptor (thrombin receptor agonist peptide - TRAP), aniž by ovlivňoval parametry koagulace. Vorapaxar neinhibuje agregaci krevních destiček navozenou jinými agonisty, jako je adenosindifosfát (ADP), kolagen nebo mimetikum tromboxanu.

Při dávce 2,5 mg vorapaxar-sulfátu (ekvivalentní 2,08 mg vorapaxaru) denně dosahuje vorapaxar během jednoho týdne od zahájení léčby konzistentně ≥80% inhibice agregace krevních destiček navozené TRAP. Trvání inhibice krevních destiček je závislé na dávce a koncentraci. Inhibice agregace krevních destiček navozená TRAP na úrovni ≥80 % může přetrvávat 2 až 4 týdny

po vysazení denních dávek vorapaxar-sulfátu 2,5 mg. Trvání těchto farmakodynamických účinků odpovídá eliminačnímu poločasu léčiva.

V souladu se svým selektivním molekulárním cílem (PAR-1) nemá vorapaxar u zdravých subjektů a populací pacientů žádný vliv na agregaci krevních destiček navozenou ADP.

Ve studiích na zdravých dobrovolnících se po jednorázové dávce nebo po opakovaném podávání

(28 dní) vorapaxaru neobjevily žádné změny v expresi destičkového P-selektinu a rozpustného ligandu

CD40 (sCD40L) ani v parametrech koagulačních testů (TT, PT, aPTT, ACT, ECT). U pacientů léčených vorapaxarem v klinických studiích fáze 2/3 nebyly pozorovány žádné významné změny v koncentracích P-selektinu, sCD40L a hs-CRP.

Vyhodnocení vlivu přípravku Zontivity na interval QTc

Vliv vorapaxaru na interval QTc byl hodnocen v důkladné studii QT a v jiných studiích. Vorapaxar neměl v jednorázových dávkách až 120 mg na interval QTc žádný vliv.

Klinická účinnost a bezpečnost

Bylo prokázáno, že přípravek Zontivity snižuje míru kombinovaného kritéria hodnocení zahrnujícího kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a urgentní koronární revaskularizaci.

Klinické důkazy o účinku přípravku Zontivity u pacientů s infarktem myokardu v anamnéze definovaným jako spontánní infarkt myokardu prodělaný před ≥ 2 týdny ale 12 měsíců jsou odvozeny ze studie TRA 2°P – TIMI 50 (Thrombin Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Atherothrombotic Ischemic Events). Studie TRA 2°P – TIMI 50 byla multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie provedená u pacientů, kteří měli prokázanou aterosklerózu postihující koronární, cerebrální nebo periferní cévní systém nebo takovou aterosklerózu v anamnéze. Pacienti byli randomizováni do skupiny, která byla každý den vedle další standardní léčby léčena 2,5 mg vorapaxar-sulfátu (n=13 225) nebo placebem (n=13 224). Ve studii byl primárním kritériem hodnocení soubor zahrnující kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu a urgentní koronární revaskularizaci. Soubor zahrnující kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu byl hodnocen jako sekundární kritérium hodnocení. Střední délka trvání léčby vorapaxarem byla 823 dní (vnitřní rozsah kvartil: 645-1016 dní).

Zjištění týkající se primárního složeného kritéria hodnocení prokazují 3letou míru výskytu příhod dle Kaplana-Meiera (K-M) ve výši 11,2 % ve skupině léčené přípravkem Zontivity v porovnání s 3letou mírou výskytu příhod dle Kaplan-Meiera ve výši 12,4 % ve skupině léčené placebem (poměr rizik: 0,88; 95% interval spolehlivosti, 0,82 až 0,95; p=0,001) a prokázala superioritu přípravku

Zontivity nad placebem v prevenci kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo urgentní koronární revaskularizace.

Zjištění týkající se klíčového sekundárního kritéria účinnosti, 3letá míra výskytu příhod dle K-M ve výši 9,3 % ve skupině léčené přípravkem Zontivity v porovnání s 3letou mírou výskytu příhod dle Kaplan-Meiera ve výši 10,5 % ve skupině léčené placebem (poměr rizik: 0,87; 95% interval spolehlivosti, 0,80 až 0,94; p <0,001).

I když klinická studie TRA 2°P – TIMI 50 nebyla navržena k hodnocení relativního přínosu přípravku Zontivity u jednotlivých podskupin pacientů, byl přínos nejvíce zřejmý u pacientů, kteří byli do studie zařazeni na základě nedávného infarktu myokardu, indikováno podle anamnézy spontánního infarktu myokardu ≥2 týdny, ale 12 měsíců před (populace pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD) bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze. Z těchto pacientů dostávalo vedle standardní péče, včetně protidestičkové léčby kyselinou acetylsalicylovou a thienopyridinem, 10 080 (8 458 po IM a 1 622 s PAD) přípravek Zontivity a 10 090 (8 439 po IM a 1 651 s PAD) dostávalo placebo. Z pacientů s IM bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze dostávalo v době zařazení do studie 21 % pacientů kyselinu acetylsalicylovou bez thienopyridinu, 1 % pacientů dostávalo thienopyridin bez kyseliny acetylsalicylové a 77 % pacientů dostávalo zároveň kyselinu acetylsalicylovou a thienopyridin. Z pacientů s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze dostávalo v době zařazení do studie 61 % pacientů kyselinu acetylsalicylovou bez thienopyridinu, 8 % pacientů thienopyridin bez kyseliny acetylsalicylové a 27 % pacientů dostávalo zároveň kyselinu acetylsalicylovou a thienopyridin.

U pacientů po IM a pacientů s PAD byl medián trvání léčby přípravkem Zontivity 2,5 roku

(až 4 roky). Tato základní léčba měla během studie pokračovat podle rozhodnutí lékaře, a to podle standardů péče.

Populaci pacientů po infarktu myokardu bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze tvořili z 88 % běloši, z 20 % ženy a 29 % bylo ve věku ≥65 let, s mediánem věku 58 let, a zahrnovala pacienty s diabetem (21 %) a pacienty s hypertenzí (62 %). Medián indexu tělesné hmotnosti (BMI) byl 28.

Populaci pacientů s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze tvořili z 90 % běloši, z 29 % ženy a 57 % bylo ve věku ≥65 let, s mediánem věku 66 let, a zahrnovala pacienty s diabetem (35 %) a pacienty s hypertenzí (82 %). Medián indexu tělesné hmotnosti (BMI) byl 27.

V kohortě pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze jsou zjištění týkající se primárního a klíčového sekundárního kritéria hodnocení v souladu s celkovou populací (viz Obrázek 1 a Tabulka 4).

U pacientů po kvalifikujícím IM byl přípravek Zontivity nasazen alespoň 2 týdny po prodělání IM a v průběhu prvních 12 měsíců od akutní události. Účinky byly podobné bez ohledu na dobu, která uplynula od infarktu myokardu rozhodujícího pro zařazení do studie do začátku léčby přípravkem Zontivity.

Bylo prokázáno, že léčebný účinek vorapaxaru na primární a klíčové sekundární kritérium hodnocení po dobu trvání studie TRA 2°P – TIMI 50 je trvalý a přetrvávající.

Obrázek 1: doba do prvního výskytu kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo urgentní koronární revaskularizace u pacientů po infarktu myokardu nebo PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze

Tabulka 4: primární a klíčové sekundární kritérium hodnocení účinnosti u pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze

 

Placebo

 

Zontivity

 

 

 

(n=10 090)

(n=10 080)

 

 

 

 

 

 

 

 

Poměr rizik ‡,§

 

Kritéria hodnocení

Pacienti s

 

 

Pacienti s

 

 

 

příhodami*

 

KM

příhodami*

K-M

(95% interval

p-

 

(%)

 

%

(%)

%

spolehlivosti)

hodnota§

Primární kritérium

1 073

 

11,8 %

896 (8,9 %)

10,1 %

0,83 (0,76 – 0,90)

<0,001

hodnocení účinnosti

(10,6 %)

 

 

 

 

 

 

(kardiovaskulární smrt

 

 

 

 

 

 

 

/infarkt

 

 

 

 

 

 

 

myokardu/cévní

 

 

 

 

 

 

 

mozková

 

 

 

 

 

 

 

příhoda/urgentní

 

 

 

 

 

 

 

koronární

 

 

 

 

 

 

 

revaskularizace)

 

 

 

 

 

 

 

Kardiovaskulární smrt

154 (1,5 %)

 

 

129 (1,3 %)

 

 

 

Infarkt myokardu

531 (5,3 %)

 

 

450 (4,5 %)

 

 

 

Cévní mozková příhoda

123 (1,2 %)

 

 

91 (0,9 %)

 

 

 

Urgentní koronární

265 (2,6 %)

 

 

226 (2,2 %)

 

 

 

revaskularizace

 

 

 

 

 

 

 

Klíčové sekundární

851 (8,4 %)

 

9,5 %

688 (6,8 %)

7,9 %

0,80 (0,73 – 0,89)

<0,001

kritérium hodnocení

 

 

 

 

 

 

 

(kardiovaskulární smrt

 

 

 

 

 

 

 

/infarkt

 

 

 

 

 

 

 

myokardu/cévní

 

 

 

 

 

 

 

mozková příhoda) §

 

 

 

 

 

 

 

Kardiovaskulární smrt

160 (1,6 %)

 

 

132 (1,3 %)

 

 

 

Infarkt myokardu

562 (5,6 %)

 

 

464 (4,6 %)

 

 

 

Cévní mozková příhoda

129 (1,3 %)

 

 

92 (0,9 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Každý pacient se v souhrnu složek, které přispěly k primárnímu kritériu hodnocení, počítal pouze jednou (první příhoda představovaná danou složkou)

K-M odhad za 1 080 dní

Poměr rizik je skupina léčená přípravkem Zontivity versus skupina léčená placebem

§Coxův proporcionální model rizika s léčbou a stratifikačními faktory (kvalifikující aterosklerotické onemocnění a plánované použití thienopyridinu) jako proměnnými

V kohortě pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze je analýza souboru klinických výsledků založená na vícenásobném výskytu kritérií hodnocení (kardiovaskulární smrt/infarkt myokardu/cévní mozková příhoda/závažné krvácení dle GUSTO) konstantní v průběhu času v každém zkoumaném cenzorovaném čase (12, 18, 24, 30 a 36 měsíců) v kumulativních 6měsíčních intervalech. (viz Tabulka 5).

Tabulka 5: Vícenásobný výskyt souboru klinických výsledků (kardiovaskulární smrt/infarkt myokardu/cévní mozková příhoda/závažné krvácení dle GUSTO*) u pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky

v anamnéze

 

 

 

 

Poměr rizik,

 

 

 

Placebo

Zontivity

(95% interval

p-hodnota

 

 

n=10 049

n=10 059

spolehlivosti)

Randomizace do 12 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všechny příhody

 

0,83 (0,73 – 0,95)

0,008

 

 

 

 

 

 

Pacienti pouze s jednou příhodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti se dvěma příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ≥3 příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizace do 18 měsíců

 

 

Všechny příhody

 

0,79 (0,71 – 0,89)

<0,001

 

 

 

 

 

 

Pacienti pouze s jednou příhodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti se dvěma příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ≥3 příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizace do 24 měsíců

 

 

Všechny příhody

 

0,81 (0,73 – 0,89)

<0,001

 

 

 

 

 

 

Pacienti pouze s jednou příhodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti se dvěma příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ≥3 příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizace do 30 měsíců

 

 

Všechny příhody

 

1 070

0,82 (0,75 – 0,90)

<0,001

 

 

 

 

 

 

Pacienti pouze s jednou příhodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti se dvěma příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ≥3 příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randomizace do 36 měsíců

 

 

 

 

 

 

 

Všechny příhody

 

1 166

0,83 (0,76 – 0,91)

<0,001

 

 

 

 

 

 

Pacienti pouze s jednou příhodou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti se dvěma příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacienti s ≥3 příhodami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Zahrnuta všechna kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda a závažné příhody dle GUSTO až do určitého okamžiku, jak je uvedeno v tabulce.

Poměr rizik je skupina léčená vorapaxerm vs. skupina užívající placebo.

Poměr rizik a hodnota p byly vypočteny na základě Andersen-Gillova model s léčbou a stratifikačním faktorem (plánované použití thienopyridinu) jako proměnnými.

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze ukazuje analýza vícečetných výskytů přiřazených kritérií hodnocení, že přípravek Zontivity byl spojen se snížením incidence recidivujících příhod.

U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze se zdálo, že přípravek Zontivity snižuje míru jednoznačných trombóz stentu (poměr rizik 0,71 (0,51 - 0,99) u příhod kvalifikovaných jako „jednoznačná”) vs. placebo u subjektů, kterým byl před studií nebo v jejím průběhu zaveden jakýkoliv stent.

U pacientů s PAD v anamnéze, ale bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze, randomizovaných do skupiny s vorapaxarem bylo ve srovnání s pacienty s placebem

provedeno méně periferních revaskularizačních zákroků (3letá míra výskytu příhod dle Kaplan-Meiera 15,4 % vs. 19,3 %; poměr rizik 0,82 (95% interval spolehlivosti 0,71 – 0,94); p=0,005) a bylo zaznamenáno méně hospitalizací kvůli akutní ischemii končetiny (2,0 % vs. 3,3 %; poměr rizik 0,59 (0,40 – 0,86); p=0,007).

Léčebné účinky přípravku Zontivity byly u mnoha podskupin, včetně pohlaví; věku; renální insuficience; diabetes mellitus v anamnéze; užívání tabáku; současných základních terapií včetně thienopyridinu, kyseliny acetylsalicylové a statinů, v souladu s celkovými výsledky.

Ve studii TRA 2°P – TIMI 50 mezi pacienty zařazenými do studie ti, kteří měli v anamnéze ischemickou cévní mozkovou příhodu, měli dle K-M vyšší 3letou míru výskytu příhod intrakraniálního krvácení při léčbě přípravkem Zontivity plus standardní péče (2,7 %), než ti, kteří byly léčeni pouze standardní péčí (0,9 %). U pacientů po infarktu myokardu nebo s PAD bez cévní mozkové příhody nebo tranzitorní ischemické ataky v anamnéze byly dle Kaplana-Meiera 3leté míry výskytu příhod intrakraniálního krvácení 0,6 % u pacientů léčených přípravkem Zontivity plus standardní péčí a 0,5 % u pacientů léčených pouze standardní péčí.

Ve studii TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reduction in Acute Coronary Syndrome) zahrnující pacienty s akutním koronárním syndromem, bez ST elevace, kteří byli z velké části dosud protidestičkovými látkami neléčeni, vorapaxar, s úvodní dávkou 40 mg a poté s udržovací dávkou 2,5 mg/den vedle standardní péče, nasazený během 24 hodin po akutním koronárním syndromu bez elevace v ST segmentu (NSTEACS), nedosáhl svého primárního kritéria hodnocení účinnosti (kardiovaskulární smrt, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, urgentní koronární revaskularizace a recidivující ischemie s rehospitalizací) a bylo zde zvýšené riziko středně silného nebo závažného krvácení dle klasifikace GUSTO.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií

s přípravkem Zontivity u jedné nebo více podskupin pediatrické populace při prevenci arteriálního tromboembolismu (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání jednorázové 2,5mg dávky vorapaxar-sulfátu nalačno se vorapaxar rychle absorbuje a maximální koncentrace dosahuje při mediánu tmax 1 hodina (rozmezí: 1 až 2 hod). Střední hodnota absolutní biologické dostupnosti vorapaxaru ze 2,5mg dávky vorapaxar-sulfátu je 100 %.

Požití vorapaxaru s velmi tučným jídlem nevedlo k žádné významné změně AUC s malým (21%) poklesem Cmax a prodloužením tmax (45 minut). Přípravek Zontivity lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Současné podávání s antacidy obsahujícími hydroxid hlinitý/uhličitan hořečnatý nebo s inhibitory protonové pumpy (pantoprazol) AUC vorapaxaru neovlivňovalo a poklesy Cmax byly malé. Proto lze přípravek Zontivity podávat bez ohledu na současné podávání látek, které zvyšují žaludeční pH (antacidum nebo inhibitor protonové pumpy).

Distribuce

Střední hodnota distribučního objemu vorapaxaru je přibližně 424 litrů. Vorapaxar a hlavní cirkulující aktivní metabolit, M20, jsou ve velké míře vázány (≥99 %) na lidské plazmatické proteiny. Vorapaxar se ve velké míře váže na lidský sérový albumin a přednostně se nedistribuuje do červených krvinek.

Biotransformace

Vorapaxar se eliminuje metabolizací, kde CYP3A4 a CYP2J2 jsou odpovědné za vznik M20, jeho hlavního aktivního cirkulujícího metabolitu, a M19, převažujícího metabolitu zjištěného v exkretech. Systémová expozice M20 dosahuje přibližně 20 % expozice vorapaxaru.

Eliminace

Primární cesta eliminace vede přes stolici, přičemž se předpokládá, že přibližně 91,5 % radioaktivně značené dávky se zjistí ve stolici v porovnání s 8,5 % v moči. Vorapaxar se eliminuje primárně ve formě metabolitů, v moči se nedetekuje žádný vorapaxar. Zdánlivý terminální biologický poločas vorapaxaru je 187 hodin (rozmezí 115 až 317 hodin) a u aktivního metabolitu je podobný.

Linearita/nelinearita

Expozice vorapaxaru se po jednorázových dávkách v rozmezí 1 až 40 mg a opakovaných dávkách

v rozmezí 0,5 až 2,5 mg vorapaxar-sulfátu zvyšuje přibližně na dávce závislým způsobem. Systémová farmakokinetika vorapaxaru predikovatelná z údajů získaných po jednorázových a opakovaných dávkách vorapaxaru je lineární s akumulací (6násobnou). Rovnovážného stavu se při podávání jednou denně dosáhne za 21 dní.

Zvláštní populace

Vliv poruchy funkce ledvin (terminální selhání ledvin léčené hemodialýzou) a poruchy funkce jater na farmakokinetiku vorapaxaru byl hodnocen ve specifických farmakokinetických studiích a je shrnut dále:

Porucha funkce ledvin

Farmakokinetika vorapaxaru je u pacientů s terminálním selháním ledvin (ESRD) podstupujících hemodialýzu a u zdravých subjektů podobná. Na základě populační analýzy farmakokinetiky využívající údaje od zdravých subjektů a pacientů s aterosklerotickým onemocněním se odhaduje, že střední hodnoty AUC vorapaxaru jsou ve srovnání s pacienty s normálními funkcemi ledvin u pacientů s mírným (17 %) a středně těžkým (34 %) poškozením ledvin vyšší; tyto rozdíly se nepovažují

za klinicky relevantní. U pacientů s poruchou funkce ledvin, včetně subjektů s terminálním selháním ledvin, není úprava dávkování nutná. Terapeutické zkušenosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo s terminálním selháním ledvin jsou omezené. Proto je třeba u takových pacientů používat přípravek Zontivity s opatrností.

Porucha funkce jater

Farmakokinetika vorapaxaru je u pacientů s mírnou (Child-Pugh, 5 až 6 bodů) až středně závažnou (Child-Pugh, 7 až 9 bodů) poruchou funkce jater a u zdravých subjektů podobná. Snížená funkce jater je rizikovým faktorem vzniku krvácení a před zahájením léčby přípravkem Zontivity je třeba vzít toto v úvahu. U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není úprava dávkování nutná. U pacientů

se středně závažnou poruchou funkce jater je třeba používat přípravek Zontivity s opatrností. Přípravek Zontivity je kontraindikován u pacientů s těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh, 10 až 15 bodů) (viz body 4.3 a 4.4).

Do modelu populační farmakokinetiky hodnotícího farmakokinetiku vorapaxaru u zdravých subjektů a pacientů byly jako hodnocené faktory zařazeny věk, pohlaví, hmotnost a rasa.

Starší osoby

Farmakokinetika vorapaxaru je u starších, včetně těch ve věku ≥75 let, a mladších pacientů podobná. Úprava dávkování není nutná (viz bod 4.4).

Pohlaví

Odhadované střední hodnoty Cmax a AUC vorapaxaru byly u žen o 30 %, respektive 32 % vyšší, než u mužů. Tyto rozdíly se nepovažují za klinicky relevantní a úprava dávkování není nutná.

Hmotnost

Odhadované střední hodnoty Cmax a AUC vorapaxaru byly u pacientů s tělesnou hmotností <60 kg o 35 %, respektive o 33 % vyšší, než u pacientů vážících 60 až 100 kg. Na základě srovnání se odhaduje, že expozice vorapaxaru (AUC a Cmax) je u pacientů s tělesnou hmotností >100 kg

v porovnání s pacienty vážícími 60 až 100 kg o 19 až 21 % nižší. Obecně vzato je tělesná hmotnost <60 kg rizikovým faktorem krvácení. U pacientů s tělesnou hmotností <60 kg je třeba používat přípravek Zontivity s opatrností.

Rasa

Odhadované střední hodnoty Cmax a AUC vorapaxaru byly u asijských pacientů v porovnání

s bělošskými pacienty o 24 %, respektive o 22 % vyšší. Expozice vorapaxaru (AUC a Cmax) u pacientů s africkým původem ve srovnání s expozicemi u bělochů se odhadují o 17 až 19 % nižší. Tyto rozdíly se nepovažují za klinicky relevantní a úprava dávkování není nutná.

Lékové interakce

Vliv vorapaxaru na jiné léčivé přípravky

In vitro studie metabolismu prokazují, že není pravděpodobné, že by vorapaxar způsoboval klinicky významnou inhibici lidského CYP1A2, CYP2B6, CYP3A, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 nebo CYP2D6. Klinicky významná inhibice CYP2B6, CYP3A, CYP2C19 nebo CYP2D6 navozená M20 se nepředpokládá. Navíc se neočekává ani klinicky významná inhibice OATP1B1, OATP1B3, BCRP, OAT1, OAT3 a OCT2 navozená vorapaxarem nebo M20. Na základě údajů in vitro není pravděpodobné, že by chronické podávání vorapaxaru indukovalo metabolizaci léčiv metabolizovaných hlavními isoformami CYP.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a fertility neodhalují žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve studiích perorální toxicity opakovaných dávek u hlodavců a opic byly hlavními s léčbou souvisejícími zjištěními hyperplazie močového měchýře a močové trubice u myší, tromby jaterních cév, nekróza lymfoidní tkáně a vakuolizace retiny u potkanů a fosfolipidóza u všech druhů. Fosfolipidóza se objevuje při přijatelných bezpečnostních tolerancích při poměru dávek používaných u zvířat a lidí a je reverzibilní. Klinický význam tohoto zjištění není v současnosti znám.

Při expozicích dostatečně přesahujících expozici lidí při doporučené dávce u lidí nebyly ve studiích embryofetálního vývoje u potkanů a králíků pozorovány žádné defekty. Pre- a postnatální studie

u potkanů prokázaly pouze určité nekonzistentní účinky na vývoj při expozicích dostatečně přesahujících expozici lidí při doporučené dávce u lidí 2,08 mg vorapaxaru. Celková hladina, která nenavozovala žádný účinek na pre- a postnatální vývoj, byla 5 mg/kg/den (6,8násobek [samice zvířat] expozice u lidí v ustáleném stavu při dávce 2,5 mg/den).

Vorapaxar neměl při expozicích dostatečně přesahujících expozici lidí při doporučené lidské dávce žádný vliv na fertilitu samců a samic potkanů.

Vorapaxar nebyl v souboru in vitro a in vivo studií mutagenní ani genotoxický.

Vorapaxar neprodlužoval dobu krvácení u nehominidních primátů, pokud se podával samotný v dávce 1 mg/kg. Doba krvácení byla lehce prodloužena při podávání samotné kyseliny acetylsalicylové nebo v kombinaci s vorapaxarem. Kyselina acetylsalicylová, vorapaxar a klopidogrel v kombinaci navodily významné prodloužení doby krvácení. Transfuze plazmy bohaté na lidské krevní destičky normalizovala dobu krvácení s částečnou obnovou ex vivo agregace krevních destiček navozenou kyselinou arachidonovou, ale nikoli navozenou ADP nebo TRAP. Plazma chudá na krevní destičky neměla na doby krvácení ani agregaci destiček vliv. (Viz bod 4.4.)

Ve 2letých studiích na potkanech a myších při perorálních dávkách až 30 mg/kg/den u potkanů a

15 mg/kg/den u myší (8,9násobek a 30násobek doporučených terapeutických expozic u lidí na základě plazmatické expozice vorapaxaru u potkanů a myší, v uvedeném pořadí) nebyly pozorovány žádné

s vorapaxarem související nádory.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Mikrokrystalická celulóza (E460)

Sodná sůl kroskarmelózy (E468)

Povidon (E1201)

Magnesium-stearát (E572)

Potah tablety Monohydrát laktózy Hypromelóza (E464) Oxid titaničitý (E171) Triacetin (E1518)

Žlutý oxid železitý (E172)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2 roky

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

6.5Druh obalu a velikost balení

Balení po 7, 28, 30 a 100 potahovaných tabletách v blistrech z Al/Al.

Balení po 10 a 50 potahovaných tabletách v jednodávkových Al/Al blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/976/001

EU/1/14/976/002

EU/1/14/976/003

EU/1/14/976/004

EU/1/14/976/005

EU/1/14/976/006

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. ledna 2015

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis