Czech
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zyclara (imiquimod) – Souhrn údajů o přípravku - D06BB10

Updated on site: 11-Oct-2017

Název léku Zyclara
Kód ATCD06BB10
Látkaimiquimod
VýrobceMeda AB

1.NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zyclara 3,75% krém

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje imiquimodum 9,375 mg ve 250 mg krému (3,75 %).

Jeden gram krému obsahuje 37,5 mg imiquimodum.

Pomocné látky se známým účinkem: methylparaben (E218) 2,0 mg/g krému propylparaben (E216) 0,2 mg/g krému cetylalkohol 22,0 mg/g krému stearylalkohol 31,0 mg/g krému

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Krém

Bílý až nažloutlý krém s homogenním vzhledem.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Přípravek Zyclara je indikován k topické léčbě klinicky typické, nehyperkeratotické, nehypertrofické viditelné či hmatatelné aktinické keratózy (AK) v oblasti obličeje nebo plešatějící části hlavy u imunokompetentních dospělých pacientů v případě, že jiné možnosti topické léčby jsou kontraindikovány nebo méně vhodné.

4.2Dávkování a způsob podání

Dávkování

Zyclara (při jedné aplikaci: až 2 sáčky, 250 mg imichimodu v jednom sáčku) se aplikuje jednou denně před ulehnutím ke spánku na kůži na postižené místo (oblast) během dvou cyklů léčby v délce 2 týdnů, které jsou odděleny obdobím 2 týdnů bez léčby, nebo dle pokynů lékaře.

Léčenou oblastí je celý obličej či plešatějící část hlavy.

Lokální kožní reakce v léčené oblasti jsou částečně očekávány a jsou běžné vzhledem k mechanismu

účinku (viz bod 4.4). Vyžaduje-li to míra obtíží pacienta nebo závažnost lokální kožní reakce, je možné udělat v léčbě několikadenní přestávku. Dvoutýdenní cyklus léčby by však v žádném případě neměl být prodlužován z důvodu vynechané dávky nebo přerušení léčby.

Během léčby může dojít k přechodnému zvýšení počtu aktinických keratóz vzhledem

k pravděpodobné schopnosti imichimodu odhalit a léčit subklinické léze. Odpověď na léčbu nelze adekvátně vyhodnotit do vymizení lokálních kožních reakcí. Pacienti mají pokračovat v předepsané léčbě. Léčba má pokračovat po celý cyklus léčby i v případě, že se všechny aktinické keratózy jeví jako vymizelé.

Klinický výsledek léčby musí být stanoven po regeneraci léčené kůže, asi za 8 týdnů po ukončení léčby, a dále ve vhodných intervalech dle klinického úsudku. Léze, které na léčbu kompletně neodpovídají po 8 týdnech druhého cyklu léčby, mají být znovu pečlivě vyšetřeny a měla by být přehodnocena léčba.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin nebyli zahrnuti do klinických studií. Tito pacienti musí být sledováni pod přísným dohledem zkušeného lékaře.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost imichimodu u aktinické keratózy u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena. Údaje nejsou k dispozici.

Způsob použití

Přípravek Zyclara je určen pouze k zevnímu použití. Je třeba zabránit jeho kontaktu s očima, rty a nosními dírkami.

Léčená oblast se nesmí obvazovat či jinak zakrývat.

Předepisující lékař má pacientovi ukázat správnou aplikační techniku, aby se maximalizoval přínos léčby přípravkem Zyclara.

Zyclara se aplikuje jednou denně před ulehnutím ke spánku na kůži v postiženém místě (oblasti) a ponechává se na kůži přibližně 8 hodin. Během této doby se pacient nemá sprchovat ani koupat. Před aplikací krému se postižená oblast omyje vodou s použitím jemného mýdla a důkladně osuší. Přípravek Zyclara se nanáší v tenké vrstvě pokrývající celou léčenou oblast a vtírá do postiženého místa, dokud se zcela nevstřebá. Na léčené místo (celý obličej či skalp, nikoli však obojí) je možno denně nanést až 2 sáčky přípravku Zyclara. Částečně spotřebované sáčky je třeba vyhodit, nesmí se znovu použít. Přípravek Zyclara se ponechá na kůži asi 8 hodin; po uplynutí této doby je nezbytné krém odstranit omytím léčené oblasti rukou a vodou s použitím jemného mýdla.

Před i po aplikaci krému je třeba si pečlivě umýt ruce.

Vynechaná dávka

V případě vynechání dávky má pacient počkat s aplikací až do dalšího večera, a poté pokračovat

v pravidelném dávkování. Krém se nesmí aplikovat vícekrát než jednou denně. Žádný cyklus léčby nesmí být prodloužen z důvodu vynechané dávky nebo přerušení léčby.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecné pokyny pro léčbu

Jsou-li léze AK klinicky atypické nebo vzbuzují-li podezření z malignity, je nutno provést biopsii k určení vhodné léčby.

Imichimod nebyl hodnocen v léčbě aktinické keratózy očních víček, vnitřku nosních dírek a zvukovodů a rtů na vnitřní straně od nachové linie, proto je třeba zabránit kontaktu s očima, rty a nosními dírkami.

Terapie krémem s imichimodem se nedoporučuje dříve, než se kůže zotaví po předchozí léčbě jiným přípravkem či chirurgickém zákroku. Aplikace na poškozenou kůži by mohla vést ke zvýšení systémové absorpce imichimodu, a tím ke zvýšení rizika nežádoucích účinků (viz body 4.8 a 4.9).

Vzhledem z možnosti zvýšené náchylnosti ke spáleninám od slunce se doporučuje používat ochranné opalovací krémy a pacienti mají během léčby přípravkem Zyclara omezit expozici či zcela se vyhýbat

přirozenému či umělému slunečnímu záření (solária či léčba UVA/B). Léčenou kožní oblast je třeba chránit před sluncem.

Imichimod se nedoporučuje k léčbě lézí AK s výraznou hyperkeratózou nebo hypertrofií, s jakou se setkáváme u cornu cutaneum.

Lokální kožní reakce

Postižená kůže se nejspíše bude během léčby a až do zhojení viditelně lišit od normální kůže. Lokální kožní reakce jsou časté, ale v průběhu další léčby se snižuje jejich intenzita nebo zcela odezní po ukončení léčby krémem s imichimodem. Vzácně se mohou objevit těžké lokální zánětlivé reakce včetně mokvání kůže či erozí, a to pouze po několika aplikacích krému s imichimodem.

Existuje souvislost mezi počtem případů úplného vymizení a intenzitou lokálních kožních reakcí (např. erytému). Tyto lokální kožní reakce mohou souviset se stimulací lokální imunitní odpovědi. Kromě toho může imichimod vyvolat exacerbaci zánětlivých onemocnění kůže. Vyžaduje-li to míra obtíží pacienta nebo závažnost lokální kožní reakce, je možné udělat v léčbě několikadenní přestávku. Po zmírnění kožní reakce je třeba v léčbě krémem s imichimodem pokračovat. Intenzita lokálních kožních reakcí bývá nižší ve druhém cyklu než v prvním cyklu léčby přípravkem Zyclara.

Systémové reakce

Projevy a příznaky připomínající chřipku včetně únavy, nauzey, horečky, myalgie, artralgie a zimnice mohou doprovázet nebo dokonce předcházet intenzivní lokální kožní reakci. Je možno zvážit přerušení léčby nebo úpravu dávky (viz bod 4.8).

Pacienti se sníženou hematologickou rezervou musí být sledováni pod přísným dohledem zkušeného lékaře (viz bod 4.8).

Zvláštní populace

Pacienti s onemocněním srdce, jater či ledvin nebyli do studií zažazeni. Tito pacienti musí být sledováni pod přísným dohledem zkušeného lékaře (viz bod 4.8).

Použití u pacientů se sníženou imunitou a/nebo u pacientů s autoimunitními chorobami Bezpečnost a účinnost přípravku Zyclara u pacientů se sníženou imunitou (např. pacienti po

transplantaci orgánu) a/nebo u pacientů s autoimunitními chorobami nebyla stanovena. Proto má být imichimod u těchto pacientů používán s opatrností (viz bod 4.5). Je třeba pečlivě zvážit přínos léčby imichimodem u těchto pacientů vůči rizikům spojených buď s možností odmítnutí transplantovaného orgánu či reakce štěpu proti hostiteli nebo možností zhoršení autoimunitního onemocnění.

Opakovaná léčba

Nejsou k dispozici žádné údaje o opakované léčbě aktinické keratózy, která vymizela po dvou cyklech léčby a následně recidivovala.

Pomocné látky

Stearylalkohol a cetylalkohol mohou vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Metylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

4.5Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Žádné studie interakcí nebyly provedeny. To se týká také imunosupresivních léků. Interakce se systémovými přípravky budou vzhledem k minimálnímu kožnímu vstřebávání imichimodu z krému omezené.

Vzhledem k imunostimulačním vlastnostem je třeba opatrnosti při podávání krému s imichimodem pacientům, kteří užívají imunosupresiva (viz bod 4.4).

Přípravek Zyclara se nesmí podávat souběžně na stejnou oblast léčenou jinými krémy s imichimodem, neboť se jedná o stejnou léčivou látkou (imichimod), tudíž by se mohlo zvýšit riziko a závažnost lokálních kožních reakcí.

4.6Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici klinické údaje o používání imichimodu během těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3).

Při předepisování přípravku Zyclara těhotným ženám je nutno postupovat opatrně. Přípravek Zyclara by měl být v těhotenství používán pouze v případě, že potenciální přínos ospravedlňuje možné riziko pro plod.

Kojení

Není známo, zda se imichimod/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Riziko pro novorozence /kojence nelze vyloučit.

Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Zyclara.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje, potenciální riziko pro člověka není známo.

4.7Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Zyclara nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8Nežádoucí účinky

Shrnutí profilu bezpečnosti:

Níže uvedené údaje odráží expozici přípravku Zyclara či vehikulu u 319 subjektů zařazených do dvou dvojitě zaslepených studií. Pacienti používali až dva sáčky přípravku Zyclara 3,75% krém nebo vehikula denně na kůži v postižené oblasti (buď celý obličej, nebo plešatějící část hlavy, ne však obojí) po dobu dvou 2týdenních cyklů oddělených dvoutýdenní přestávkou bez léčby.

V klinických studiích většina pacientů (159/160) používajících přípravek Zyclara k léčbě AK zaznamenala lokální kožní reakce (nejčastěji erytém, strupovitost a exfoliaci/suchá kůže v místě aplikace). Pouze 11 % (17/160) pacientů v klinických studiích přípravku Zyclara vyžadovalo přestávku (přerušení) v léčbě kvůli lokálním kožním reakcím. U pacientů v klinických studiích léčených imichimodem byly hlášeny některé systémové nežádoucí účinky včetně bolesti hlavy 6 % (10/160) a únavy 4 % (7/160).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků:

Údaje v následující tabulce odráží

-expozici přípravku Zyclara či vehikulu ve výše uvedených studiích (četnosti velmi časté až méně časté a s vyšší četností než u vehikula)

-zkušeností s 5% krémem s imichimodem

Četnosti jsou definovány následovně: Velmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100); Vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000);

Velmi vzácné (<1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Třídy orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinky

 

 

 

Infekce a infestace

Časté

Herpes simplex

 

Méně časté

Infekce

 

 

Pustuly

 

Není známo

Kožní infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

Lymfadenopatie

 

Není známo

Snížení hemoglobinu

 

 

Snížení počtu leukocytů

 

 

Snížení počtu neutrofilů

 

 

Snížení počtu trombocytů

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Exacerbace autoimunitního onemocnění

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

 

 

Zvýšení hladiny glukózy v krvi

Psychiatrické poruchy

Časté

Insomnie

 

Méně časté

Deprese

 

 

Podrážděnost

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy

 

 

Závrať

Poruchy oka

Méně časté

Podráždění spojivek

 

 

Otok očních víček

Respirační, hrudní a mediastinální

Méně časté

Nazální kongesce

poruchy

 

Faryngolaryngeální bolest

Poruchy jater a žlučových cest

Není známo

Zvýšená hladina jaterních enzymů

Gastrointestinální poruchy

Časté

Nauzea

 

 

Průjem

 

 

Zvracení

 

Méně časté

Sucho v ústech

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Erytém

 

 

Strupovitost

 

 

Exfoliace kůže

 

 

Otok kůže

 

 

Kožní vřed

 

 

Kožní hypopigmentace

 

Časté

Dermatitida

 

Méně časté

Otok obličeje

 

Vzácné

Dermatologické reakce ve vzdáleném

 

 

místě

 

Není známo

Alopecie

 

 

Erythema multiforme

 

 

Stevens-Johnsonův syndrom

 

 

Kožní lupus erythematosus

 

 

Kožní hyperpigmentace

Poruchy pohybového systému a

Časté

Myalgie

pojivové tkáně

 

Artralgie

 

Méně časté

Bolest v zádech

 

 

Bolest v končetinách

Celkové poruchy a lokální reakce

Velmi časté

Erytém v místě aplikace

v místě podání

 

Strupovitost v místě aplikace

 

 

Olupování kůže v místě aplikace

 

 

Suchá kůže v místě aplikace

 

 

Otok v místě aplikace

 

 

Vřed v místě aplikace

 

 

Mokvání v místě aplikace

 

Časté

Reakce v místě aplikace

 

 

Svědění v místě aplikace

 

 

Bolest v místě aplikace

 

 

Otok v místě aplikace

 

 

Pálení v místě aplikace

 

 

Podráždění v místě aplikace

 

 

Vyrážka v místě aplikace

 

 

Únava

 

 

Horečka

 

 

Onemocnění podobné chřipce

 

 

Bolest

 

 

Bolest na hrudi

 

Méně časté

Dermatitida v místě aplikace

 

 

Krvácení v místě aplikace

 

 

Papuly v místě aplikace

 

 

Parestezie v místě aplikace

 

 

Hyperestezie v místě aplikace

 

 

Zánět v místě aplikace

 

 

Jizva v místě aplikace

 

 

Jizva v místě aplikace

 

 

Puchýře v místě aplikace

 

 

Pocit tepla v místě aplikace

 

 

Astenie

 

 

Zimnice

 

 

Letargie

 

 

Nepříjemné pocity

 

 

Zánět

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy krve

Nálezy klinických studií s 5% krémem s imichimodem zahrnují též snížení hemoglobinu,leukocytů, absolutní pokles neutrofilů a trombocytů. U pacientů s normální hematologickou rezervou nejsou tyto změny považovány za klinicky významné. Pacienti se sníženými hematologickými hodnotami nebyli v klinických studiích studováni. Po uvedení na trh byly hlášeny poklesy v hematologických parametrech, které vyžadovaly klinickou intervenci.

Kožní infekce

Během léčby imichimodem byly pozorovány kožní infekce. Ačkoli neměly závažné důsledky, vždy je třeba uvažovat o možnosti infekce na poškozené kůži.

Hypopigmentace a hyperpigmentace

Byly hlášeny případy lokalizované hypopigmentace a hyperpigmentace po užívání 5% krému

s imichimodem. Další sledování naznačuje, že tyto barevné kožní změny mohou být u některých pacientů trvalé.

Dermatologické reakce ve vzdáleném místě

Vzácné případy dermatologických reakcí ve vzdáleném místě včetně erythema multiforme byly hlášeny v klinických studiích s 5% krémem s imichimodem.

Alopecie

Klinické studie hodnotící použití 5% krému s imichimodem k léčbě aktinické keratózy zjistily 0,4% výskyt (5/1214) alopecie v léčeném místě nebo okolní oblasti.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9Předávkování

Při topické aplikaci je systémové předávkování imichimodem z krému nepravděpodobné vzhledem

k minimálnímu vstřebávání kůží. Ve studiích u králíků byla zjištěna dermální letální dávka vyšší než 5 g/kg. Trvalé dermální předávkování imichimodem v krému by mohlo vést k těžkým lokálním kožním reakcím a může zvýšit riziko systémových reakcí.

Po náhodném požití jednorázové dávky 200 mg imichimodu, odpovídající obsahu přibližně 21 sáčků, může dojít k žaludeční nevolnosti, zvracení, bolesti hlavy, bolestem ve svalech a horečce. Klinicky nejzávažnější nežádoucí příhodou po perorálním požití mnoha dávek s celkovým obsahem ≥200 mg imichimodu byla hypotenze, která se upravila po perorálním nebo nitrožilním podání tekutin.

Léčba předávkování má spočívat v léčbě klinických příznaků.

5.FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotika a chemoterapeutika pro použití v dermatologii, virostatika: ATC kód: D06BB10

Farmakodynamické účinky

Imichimod modifikuje imunitní odpověď. Je základní látkou imidazolinové skupiny. Studie vazebné saturace ukazují na existenci membránových receptorů pro imichimod na příslušných imunitních buňkách, nazývají se toll-like receptory 7 a 8. Imichimod vyvolává uvolnění interferonu alfa (IFN-α) a dalších cytokinů z řady lidských a zvířecích buněk (např. lidských monocytů/makrofágů a keratinocytů). Topická in vivo aplikace krému s imichimodem na kůži myší vedla ke zvýšení koncentrací IFN a tumor-nekrotizujícího faktoru (TNF) v porovnání s kůží neléčených myší. Druhy indukovaných cytokinů se liší podle tkáňového původu buňky. Dále bylo uvolnění cytokinů indukováno po dermální aplikaci a perorálním podávání imichimodu u různých laboratorních zvířat a ve studiích u člověka. Ve zvířecích modelech je imichimod účinný proti virovým infekcím a působí jako protinádorová látka zejména prostřednictvím indukce uvolnění interferonu alfa a dalších cytokinů.

Zvýšené systémové hladiny alfa-interferonu a dalších cytokinů po topické aplikaci imichimodu byly pozorovány i v údajích získaných u člověka.

Klinická účinnost a bezpečnost:

Účinnost přípravku Zyclara byla studována ve dvou dvojitě zaslepených, randomizovaných, vehikulem kontrolovaných klinických studiích. Pacienti měli 5 – 20 typických viditelných či hmatatelných lézí AK v oblasti překračující 25 cm2 na obličeji nebo plešatějící části hlavy. 319 pacientů s AK bylo léčeno až 2 sáčky 3,75% krému s imichimodem jednou denně, nebo odpovídajícím krémem s vehikulem, během dvou 2týdenních cyklů léčby oddělených dvěma týdny bez léčby. Souhrnně v obou studiích dosáhlo celkové procento vyléčení celého obličeje či plešatějící části hlavy při léčbě 3,75% krémem s imichimodem 35,6 % (57/160 pacientů, IS 28,2%, 43,6 %), u vehikula 6,3 % (10/159 pacientů, IS 3,1%, 11,3%) při kontrole po ukončení 8týdenní léčby. Nebyly zaznamenány

žádné rozdíly v bezpečnosti či účinnosti mezi pacienty nad 65 let a mladšími pacienty. Karcinom z dlaždicových buněk byl pozorován u 1,3 % (2/160) pacientů léčených imichimodem a u 0,6% (1/159) pacientů léčených vehikulem. Tento rozdíl nebyl statisticky významný.

Při následném sledování, kdy iniciálně vyléčení pacienti po léčbě imichimodem byly dále sledování po dobu 14 měsíců bez další léčby AK, prokázalo 40,5 % pacientů trvalé kompletní vyčištění celé léčené oblasti (buď obličej, nebo skalp). Dlouhodobější údaje o vyléčení nejsou k dispozici.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií léčby aktinické keratózy přípravkem Zyclara u všech podskupin pediatrické populace (viz bod 4.2 informace o použití u dětí).

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

U člověka se vstřebalo kůží méně než 0,9 % topicky aplikované jediné dávky radioizotopicky značeného imichimodu.

Systémová expozice (perkutánní průnik) byla vypočtena ze záchytu uhlíku 14C z [14C] imichimodu v moči a stolici.

Během farmakokinetické studie s 3,75% krémem s imichimodem po aplikaci 2 sáčků jednou denně (18,75 mg imichimodu denně) po dobu až tří týdnů na celý obličej a/nebo skalp (přibližně 200 cm2) byla pozorována nízká systémová absorpce imichimodu u pacientů s AK. Rovnovážných hladin bylo dosaženo za 2 týdny a doba do dosažení vrcholové koncentrace (Tmax) se pohybovala mezi 6 a 9 hodinami po poslední aplikaci.

Distribuce

Průměrná vrcholová sérová koncentrace imichimodu na konci studie činila 0,323 ng/ml.

Biotransformace

Perorálně podaný imichimod je rychle a rozsáhle metabolizován na dva hlavní metabolity.

Eliminace

Malé množství léčivého přípravku, absorbované do systémové cirkulace, se rychle vyloučilo močí a stolicí s průměrným poměrem přibližně 3 : 1.

Zdánlivý poločas po topickém podání 3,75% krému s imichimodem ve farmakokinetické studii byl vypočten na přibližně 29 hodin.

5.3Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje, získané na základě konvenčních studií bezpečnosti, mutagenicity a teratogenicity, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Ve čtyřměsíční studii dermální toxicity u potkana bylo pozorováno výrazné snížení tělesné hmotnosti a zvýšení hmotnosti sleziny při dávkách 0,5 mg/kg a 2,5 mg/kg, zatímco ve čtyřměsíční dermální studii u myši žádné podobné účinky zjištěny nebyly. U obou druhů bylo pozorováno lokální podráždění kůže, zejména při vyšších dávkách.

V osmnáctiměsíční studii kancerogenity u myší při dermálním podávání tři dny v týdnu nebyla zjištěna indukce nádorů v místě aplikace. Avšak výskyt hepatocelulárního adenomu byl u samic myší vyšší než u kontrolních zvířat. Výskyt dobře odpovídá spektru spontánních nádorů známému u myší vzhledem k věku. Proto jsou tato zjištění považována za náhodná. Vzhledem k tomu, že imichimod má nízkou systémovou absorpci lidskou kůží a není mutagenní, je u člověka riziko ze systémové expozice pravděpodobně nízké.

Další informace poskytla dvouletá perorální studie kancerogenity u potkanů, neprokazující nádory v

žádné lokalizaci.

Krém s imichimodem byl hodnocen v biologické studii na fotokancerogenitu u albinotických holých myší, vystavených simulovanému slunečnímu ultrafialovému záření (UVR). Zvířata, jimž byl krém s imichimodem aplikován třikrát týdně, byla vystavena záření 5 dnů v týdnu po 40 týdnů. Myši pak byly dále chovány ještě 12 týdnů. Byl zjištěn časnější a početnější výskyt nádorů ve skupině myší, kterým byl aplikován krém s vehikulem, než v kontrolní skupině s nízkým UVR. Význam tohoto nálezu pro

člověka není jasný. Topické podávání krému s imichimodem nevedlo při žádné z dávek k nárůstu nádorů ve srovnání se skupinou s krémem s vehikulem.

6.FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocných látek

kyselina isostearová benzylalkohol cetylalkohol stearylalkohol

bílá vazelína polysorbát 60 sorbitan-stearát glycerol methylparaben (E218) propylparaben (E216) xanthanová klovatina

čištěná voda

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

30 měsíců

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Sáček nelze po otevření znovu použít.

6.5Druh obalu a velikost balení

Krabičky s 14, 28, 56 sáčky z polyesterové/bílé nízkodenzitní polyetylenové/Al fólie k jednorázovému použití s obsahem 250 mg krému.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Meda AB Pipers väg 2A 170 73 Solna Švédsko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO/a

EU/1/12/783/001-003

9.DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. srpna /2012

Datum posledního prodloužení registrace:

10.DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Komentáře

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Nápověda
  • Get it on Google Play
  • O těchto stránkách
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    uvedeny léky na předpis