Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abasaglar (Abasria) (insulin glargine) – Etikettering - A10AE04

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAbasaglar (Abasria)
ATC-kodeA10AE04
Indholdsstofinsulin glargine
ProducentEli Lilly Regional Operations GmbH

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON - Cylinderampul. Pakning med 1,2, 5 eller 10

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Insulin glargin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg)

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

1 cylinderampul a 3 ml

2 cylinderampuller a 3 ml

5 cylinderampuller a 3 ml

10 cylinderampuller a 3 ml

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Cylinderampullerne må kun anvendes sammen med en Lilly 3 ml pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6.SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

Bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 ºC.

Må ikke afkøles eller nedfryses.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig.

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/001

 

 

 

1 cylinderampul

EU/1/14/944/002

2 cylinderampuller

 

 

EU/1/14/944/003

5 cylinderampuller

 

EU/1/14/944/009

10 cylinderampuller

 

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18.ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af multipakning - Cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

Multipakning: 5 cylinderampuller a Lilly 3 ml. Del af en multipakning, må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Cylinderampullerne må kun anvendes sammen med en 3 ml pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 º C .

Må ikke afkøles eller nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/004

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON (med blå boks) multipakning - Cylinderampul

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i cylinderampul

Insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg)

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) cylinderampuller a 3 ml.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Cylinderampullerne må kun anvendes sammen med en Lilly 3 ml pen.

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

Bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 º C.

Må ikke afkøles eller nedfryses.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/004

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON - KwikPen, Pakninger à 1, 2 eller 5

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen

1 pen a 3 ml

2 penne a 3 ml

5 penne a 3 ml

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Kan nu indstille dosis op til 80 enheder

8. UDLØBSDATO

EXP

Pennen skal bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 º C.

Må ikke afkøles eller nedfryses.

Opbevar pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/005

 

 

1 pen

EU/1/14/944/006

2 penne

EU/1/14/944/007

5 penne

EU/1/14/944/010

1 pen

 

EU/1/14/944/011

2 penne

EU/1/14/944/012

5 penne

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

INTERMEDIÆR KARTON (uden blå boks) del af en multipakning- KwikPen

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen

Multipakning: 5 penne a 3 ml. Del af en multipakning, må ikke sælges separat.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Kan nu indstille dosis op til 80 enheder

8. UDLØBSDATO

EXP

Pennen skal bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 º C.

Må ikke afkøles eller nedfryses.

Opbevar pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

YDERKARTON(med blå boks) multipakning- KwikPen

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ABASAGLAR 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

Insulin glargin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver ml indeholder 100 enheder insulin glargin (svarende til 3,64 mg).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Hjælpestoffer: Zinkoxid, metacresol, glycerol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering), vand til injektionsvæsker

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Injektionsvæske, opløsning. KwikPen

Multipakning: 10 (2 pakninger a 5) penne a 3 ml.

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Subkutan anvendelse.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES

UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Kan nu indstille dosis op til 80 enheder

8. UDLØBSDATO

EXP

Pennen skal bortskaffes 28 dage efter første anvendelse.

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Før anbrud:

Opbevares i køleskab.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den ydre emballage for at beskytte mod lys.

Efter anbrud:

Opbevares ved temperaturer under 30 º C.

Må ikke afkøles eller nedfryses.

Opbevar pennen med penhætten påsat for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE

ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Regional Operations GmbH., Kölblgasse 8-10,

1030, Wien, Østrig.

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/944/008

EU/1/14/944/013

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

ABASAGLAR

17 ENTYDIG IDENTIFIKATOR – 2D-STREGKODE

Der er anført en 2D-stregkode, som indeholder en entydig identifikator.

18. ENTYDIG IDENTIFIKATOR - MENNESKELIGT LÆSBARE DATA

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET CYLINDERAMPUL

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ABASAGLAR 100 enheder/ml, injektionsvæske, opløsning Insulin glargin

s.c. anvendelse

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6.ANDET

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ETIKET - KwikPen

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

ABASAGLAR 100 enheder/ml, injektionsvæske, opløsning KwikPen

Insulin glargin s.c. anvendelse

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER<, DONATIONS- OG PRODUKTKODER>

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

3 ml

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet