Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Etikettering - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAccofil
ATC-kodeL03AA02
Indholdsstoffilgrastim
ProducentAccord Healthcare Ltd

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1.LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sprøjte i 0,5 ml indeholder 30 ME filgrastim (0,6 mg/ml).

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og injektionsvæske. Se indlægssedlen for yderligere information.

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 fyldt injektionssprøjte med 0,5 ml + 1 spritserviet

“5 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 5 spritservietter” “3 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 3 spritservietter” “10 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 10 spritservietter”

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Kun til engangsbrug.

Subkutan eller intravenøs anvendelse.

Må ikke rystes.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11.NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/001 - 1 fyldt injektionssprøjte

EU/1/14/946/002 - 5 fyldte injektionssprøjter

EU/1/14/946/006 - 3 fyldte injektionssprøjter

EU/1/14/946/009 - 10 fyldte injektionssprøjter

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Ydre karton - fyldt sprøjte med sikkerhedsanordning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sprøjte i 0,5 ml indeholder 30 ME filgrastim (0,6 mg/ml).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vand til injektionsvæske.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 fyldt injektionssprøjte (0,5 ml) + 1 spritserviet

“3 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “5 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “10 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 10 spritservietter” “7 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 7 spritservietter”

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Kun til engangsbrug.

Subkutan eller intravenøs anvendelse.

Må ikke rystes.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke nedfryses.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/005 - 1 fyldt injektionssprøjte med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/008 - 5 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/007 -3 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/010 - 10 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/017 - 7 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Accofil 30 ME/0,5 ml

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Accofil 30 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

s.c./i.v.

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 ml

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

Ydre karton

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sprøjte i 0,5 ml indeholder 48 ME filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og injektionsvæske. Se indlægssedlen for yderligere information.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 fyldt injektionssprøjte med 0,5 ml + 1 spritserviet

“5 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 5 spritservietter” “3 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 3 spritservietter” “10 fyldte injektionssprøjter med 0,5 ml + 10 spritservietter”

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Kun til engangsbrug.

Subkutan eller intravenøs anvendelse.

Må ikke rystes.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/003 - 1 fyldt injektionssprøjte

EU/1/14/946/004 - 5 fyldte injektionssprøjter

EU/1/14/946/012 - 3 fyldte injektionssprøjter

EU/1/14/946/015- 10 fyldte injektionssprøjter

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE Ydre karton – fyldt sprøjte med sikkerhedsanordning

1. LÆGEMIDLETS NAVN

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver sprøjte i 0,5 ml indeholder 48 ME filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

Eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol (E420), polysorbat 80 og vand til injektionsvæske.

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

1 fyldt injektionssprøjte (0,5 ml) + 1 spritserviet

“3 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 3 spritservietter” “5 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 5 spritservietter” “10 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 10 spritservietter” “7 fyldte injektionssprøjter (0,5 ml) + 7 spritservietter”

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen før brug.

Kun til engangsbrug.

Subkutan eller intravenøs anvendelse.

Må ikke rystes.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn.

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

Udløbsdato:

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i køleskab. Må ikke fryses.

Opbevar sprøjten i den ydre karton for at beskytte mod lys.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/946/011 - 1 fyldt injektionssprøjte med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/014 - 5 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/013 - 3 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/016 - 10 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

EU/1/14/946/018 - 7 fyldte injektionssprøjter med sikkerhedsanordning

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot:

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Accofil 48 ME/0,5 ml

MINDSTEKRAV TIL MÆRKNING PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

FYLDT INJEKTIONSSPRØJTE

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG/ELLER ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Accofil 48 ME/0,5 ml injektions- og infusionsvæske, opløsning filgrastim

s.c./i.v.

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DOSER

0,5 ml

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet