Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Produktresumé - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAcomplia
ATC-kodeA08AX01
Indholdsstofrimonabant
Producentsanofi-aventis
Filmovertrukken tablet.
Bikonvekse, tåreformede, hvide tabletter mærket med ”20” på

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

 

salg

En tablet indeholder 20 mg rimonabant.

 

Hjælpestoffer:

til

Tabletterne indeholder cirka 115 mg laktose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

 

3.

LÆGEMIDDELFORM

 

 

 

den ene side.

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

autoriseret

Som supplement til diæt og motion til behandling af svært overvægtige (obese) (BMI ≥ 30 kg/m2),

eller overvægtige (BMI > 27 kg/m ) patienter med associerede risikofaktor(er), såsom type 2 diabetes eller dyslipidaemia (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Til voksne er den anbefalede dosis en 20 mglængeretablet dagligt som tages om morgenen før morgenmaden. Behandlingen bør introduceres med en lettere reduceret kaloriediæt.

Sikkerhed og effekt af rimonabant er ikke undersøgt ud over 2 år.

Specielle patientgrupper

Ældre:

er

ikke

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre (se pkt. 5.2). ACOMPLIA bør anvendes med forsigtighed

hos patienter ældre end 75 år (se pkt. 4.4).

Lægemidlet

 

 

Patienter med nedsat leverfunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild eller moderat nedsat leverfunktion. ACOMPLIA bør anvendes med forsigtighed hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. ACOMPLIA bør ikke anvendes hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2). ACOMPLIA bør ikke anvendes hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Børn:

ACOMPLIA er ikke anbefalet til brug hos børn under 18 år p.g.a. mangel på data vedrørende effekt og sikkerhed.

4.3 Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Amning.

Eksisterende major depressiv sygdom og/eller igangværende antidepressiv behandling (se pkt. 4.4).

4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Depressive sygdomme

salg

 

Depressive sygdomme eller humørændringer med depressive symptomer er rapporteret hos op til 10 %, og selvmordstanker hos op til 1 %, af patienterne, der blev behandlet med rimonabanttil (se pkt. 4.8). Hos patienter med eksisterende selvmordstanker og/eller med selvmordstanker og depressiv sygdom i anamnesen, bør rimonabant kun anvendes såfremt udbyttet ved behandlingen vurderes at overstige disse risici hos den individuelle patient (se pkt. 4.3 og 4.8). Fedme er en tilstand, som kan associeres med depressive sygdomme. Depressive sygdomme kan associeres med en øget risiko for at gøre skade på sig selv, selvmordstanker og selvmord.

For at kunne vurdere de potentielle risici ved behandling med rimonabant, bør lægen nøje undersøge, om patienten tidligere har haft en depressiv sygdom.

Depressive tilstande kan forekomme hos patienter, som ikke har nogen åbenlyse risikofaktorer, bortset fra fedme. Erfaring efter markedsføring viser at mere en halvdelen af de patienter, som får disse reaktioner, får dem inden for en måned efter start af behandling, mere end 80% inden for de 3 første

måneder.

 

autoriseret

 

 

Patienter skal efter start af behandlingen, aktivt monitoreres for tegn og symptomer på psykiske

 

længere

 

sygdomme, især depression. Hvis depression bliver diagnoseret under rimonabant behandling, skal behandling med rimonabant stoppes. Patienten skal monitoreres og behandles på passende vis.

Patienter, især dem med depressive sygdomme/humør ændringer i anamnesen, (og pårørende eller andre relevante personer) bør gøres opmærksom på, at det er nødvendigt at monitorere forekomsten af sådanne symptomer og at søge læge øjeblikkeligt, hvis de skulle forekomme.

Andre psykiatriske tilstande

ikke

Behandling med rimonabant frarådes til patienter med ukontrolleret psykisk sygdom. Hvis psykisk

sygdom diagnosticeres under behandling med rimonabant, skal behandlingen ophøre.

Kramper

 

 

er

 

Rimonabant er ikke undersøgt hos patienter i behandling for epilepsi. I kliniske forsøg blev der ikke

set nogen forskel i forekomsten af kramper hos patienter, der fik rimonabant eller placebo. Dog bør

rimonabant anvendes med forsigtighed til disse patienter, se også pkt. 5.3.

Lægemidlet

Nedsat leverfunktion

Rimonabant metaboliseres i leveren, og derfor anbefales forsigtighed ved behandling af patienter med moderat nedsat leverfunktion. Farmakokinetik og sikkerhed af rimonabant er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion; anvendelse hos disse patienter anbefales ikke.

Nedsat nyrefunktion

Der er begrænset data hos patienter med moderat nedsat nyrefunktion og ingen data vedrørende patienter med svært nedsat nyrefunktion. Rimonabant bør ikke anvendes hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 5.2).

Ældre

Effekt og sikkerhed af rimonabant hos patienter over 75 år er ikke tilstrækkeligt fastsat. Rimonabant bør anvendes med forsigtighed i denne population (se pkt. 5.2).

Race

Patienter bør instrueres i ikke at forøge dosis af ACOMPLIA.

Den kliniske effekt (vægttab) af rimonabant hos negroide er lavere end hos kaukasiere. Dette kan skyldes en højere rimonabantclearance hos negroide end hos kaukasier, hvilket resulterer i lavere optagelse (se pkt. 5.2).

Diabetes patienter

salg

På grund af rimonabants effekt på blodsukkerniveauet, kan hypoglykæmi forekomme, når rimonabant gives til diabetes patienter (se afsnit 4.8). Det anbefales at monitorere blodsukkerniveauet hos disse patienter.

Lægemiddelinteraktion

til

 

Rimonabant bør anvendes med forsigtighed i kombination med potente CYP3A4 hæmmere (f.eks.

ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telithromycin, clarithromycin, nefazodon) (se pkt. 4.5).

Lactose

autoriseret

 

Da ACOMPLIA indeholder laktose, bør patienter med sjældne, arvelige problemer med

galaktoseintolerans, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorption, ikke tage denne medicin.

Patienter som havde haft kardivaskulært event (myokardieinfarkt, hjerteanfald etc.) inden for mindre end 6 måneder, blev ekskluderet i forsøgene med rimonabant.

4.5 Interaktion med andre lægemidler oglængereandre former for interaktion

Rimonabant metaboliseres både via CYP3A og amidohydrolase (primært hepatisk) in vitro. Samtidig administration af CYP3A4 hæmmere vil føre til forøget optagelse af rimonabant. Samtidig administration af CYP3A4 fremmere forventes at føre til reduceret optagelse af rimonabant.

Potentiale for andre lægemidler for påvirkning af rimonabant:

Samtidig administration af ketoconazol (en potent CYP3A4 hæmmer) forøgede AUC for rimonabant med 104 % (95 % confidensinterval: 40 % -197 %). En tilsvarende forøgelse i optagelse er forventet

med andre potente CYP3A4-hæmmere.ikkeForsigtighed anbefales under samtidig anvendelse af

ACOMPLIA og potente CYP3A4 hæmmere (f.eks. ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telithromycin, clarithromycin, nefazodon).

Selvom samtidig administration med CYP3A4 fremmere (f.eks. rifampicin, phenytoin, phenobarbital, carbamazepine, Hyperikum Perforatum) ikke er undersøgt, forventes det, at samtidig administration af potente CYP3A4 fremmere kan reducere plasmakoncentrationen af rimonabant og kan resultatere i tab af effekt.

Lægemidlet

 

Samtidig administration af orlistat,er

ethanol eller lorazepam havde ingen signifikant effekt på

plasmaniveauet af rimonabant.

 

Potentiale for rimonabant for påvirkning af andre lægemidler:

Den in vivo hæmmende effekt på CYP2C8 er ikke undersøgt. Dog havde rimonabant in vitro en mildt hæmmende effekt på CYP2C8. Potentialet for hæmning af CYP2C8 in vivo synes at være lavt. Rimonabant hæmmer eller fremmer ikke andre CYPenzymer eller P-glycoprotein (P-gp) in vitro. Dette blev bekræftet klinisk med specifikke forsøg med midazolam (CYP3A4 substrat) og warfarin (CYP2C9 substrat) og digoxin (et P-gp substrat).

Steady-state farmakokinetikken af ethinyl estradiol/levonorgestrel kombination oralt kontraceptiv blev ikke signifikant ændret ved samtidig administration af rimonabant.

4.8 Bivirkninger

4.6 Graviditet og amning

Der er ingen tilstrækkelige eller velkontrollerede forsøg med gravide. Der kan ikke konkluderes på

ikke. Patienter bør informere deres læge, hvis de bliver gravide under behandling med ACOMPLIA.

baggrund af data fra dyr, men de tyder på skadelige virkninger på embryonal/foetal udvikling (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Anvendelse under graviditet anbefalessalgderfor

Rimonabant har været påvist i mælken fra diegivende rotter og rimonabant kan hæmme sutterefleksen. Det vides ikke, om rimonabant udskilles i human mælk. ACOMPLIA er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

autoriseret

til

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Kognitive undersøgelser i klinisk farmakologiske forsøg viste, at rimonabant er blottet for kognitiv eller sedativ effekt.

Sikkerheden for ACOMPLIA 20 mg er blevet undersøgt hos ca. 2500 patienter i forsøg som undersøgte effekten på metabolisme og vægttab hos overvægtige og stærkt overvægtige patienter og hos ca. 3800 patienter i andre indikationer. Ilængereplacebokontrollerede forsøg var frekvensen af afbrudt behandling, pga. bivirkninger, 15,7 % for patienter, der fik rimonabant. De mest almindelige bivirkninger, som førte til afbrudt behandling var: kvalme, humørsvingninger med depressive symptomer, depressive sygdomme, uro og svimmelhed.

Depressive sygdomme blev rapporteret hos 3,2 % af obese patienter, eller overvægtige patienter med associerede risikofaktor(er) i behandling med rimonabant 20 mg. Disse var sædvanligvis milde eller moderate. Korrektiv behandling eller afbrydelse af rimonabant resulterede i helbredelse i alle tilfælde og behandlingen udviste ingen forskelle sammenlignet med tilfælde rapporteret i kontrolgruppen.

Den følgende tabel (Tabel 1) viserikkealle behandlingsrelaterede bivirkninger fra placebokontrollerede

forsøg med patienter, som blev behandlet for vægttab og relaterede metaboliske sygdomme, når forekomsten var statistisk signifikant større end den tilsvarende placebofrekvens (for tilfælde ≥ 1 %) eller når den blev betragtet som klinisk relevant (for tilfælde < 1 %).

Klassifikation af forventede frekvenserer af bivirkninger:

Meget almindelig (≥ 10 %); Almindelig (≥ 1, < 10 %); Usædvanlig (≥ 0,1, < 1 %); Sjælden (≥ 0,01, < 0,1Lægemidlet%); Meget sjælden (< 0,01 %), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra de forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Tabel 1:

Organ-klasse system

Meget almindelig

Almindelig

 

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og

Infektioner i det

Gastroenteritis

 

 

parasitære sygdomme

øvre

 

 

 

 

 

 

 

 

åndedrætssystem

 

 

 

 

Metabolisme og

 

 

 

 

 

Hypoglykæmi*

salg

 

 

 

 

 

 

ernæring

 

 

 

 

 

 

 

Psykiske forstyrrelser

 

 

 

Depressive

 

Paniksymptomer

Hallucinationer

 

 

 

 

 

sygdomme

 

Vrede

 

 

 

 

 

 

Humørsvingninger

Dysphoria

 

 

 

 

 

 

med depressive

Følelses-

 

 

 

 

 

 

symptomer

 

forstyrrelser

 

 

 

 

 

 

Angst

autoriseret

 

 

 

 

 

 

 

Selvmordstankertil

 

 

 

 

 

 

Irritabilitet

 

Aggressivitet

 

 

 

 

 

 

Nervøsitet

 

Aggressiv

 

 

 

 

 

 

Søvnforstyrrelser

adfærd

 

 

 

 

 

 

Søvnløshed

 

 

 

 

 

 

 

 

Parasomni

 

 

 

Nervesystemet

 

 

 

Hukommelsestab

Apati

 

 

 

 

 

 

Svimmelhed

 

Tremor

 

 

 

 

 

 

Hypoaesthesia

 

 

 

 

 

 

 

Ischias

 

 

 

 

 

 

 

 

Paræstesi

 

 

 

Vaskulære sygdomme

 

 

længere

 

 

 

 

 

 

Rødme

 

 

 

Luftveje, thorax og

 

 

 

 

 

Hikke

 

mediastinum

 

 

 

 

 

 

 

Mave-tarmkanalen

Kvalme

 

Diarré

 

 

 

 

 

 

 

 

Opkastning

 

 

 

Hud og subkutane væv

 

 

 

Pruritus

 

Nattesved

 

 

 

 

 

 

Hyperhidrosis

 

 

Knogler, led, muskler

 

ikke

 

Tendonitis

 

 

 

og

 

 

 

Blå mærker

 

 

 

og bindevæv

 

 

 

Muskelkramper

 

 

 

 

 

 

 

Muskelspasmer

 

 

Almene symptomer

 

 

 

Slaphed/træthed

 

 

 

 

 

 

 

Influenza

 

 

 

Traumer, forgiftninger

er

 

 

Fald

 

 

 

behandlingskomplikatio

 

 

Ledforstuvning

 

 

 

 

 

 

 

ner

 

 

 

 

 

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

* frekvens er kun baseret på rapporter på obese eller overvægtige personer.

 

I kliniske forsøg for andre indikationer, blev følgende, yderligere bivirkninger rapporteret som

almindelige:

 

 

 

 

 

 

 

-

Infektioner og parasitære sygdomme: sinusitis

 

 

 

-

Metabolisme og ernæring: anoreksi, nedsat appetit,

 

 

 

-

Mave-tarmkanalen: ondt i maven, tør mund.

 

 

 

Efter markedsføring

Følgende bivirkninger er yderligere rapporteret efter markedsføring (hyppighed ikke kendt):

-Psykiske forstyrrelser: psykotiske tilstande inklusive hallucinationer, vrangforestillinger og paranoia.

-Hud og subkutane væv: udslætsalg

-Nervesystemet: kramper, koncentrationsforstyrrelser, hovedpine.

-Mave-tarm kanalen: mavesmerter.LaboratorieACOMPLIA har ikke vist påvirkning af laboratorietestværdier.

4.9 Overdosering

til

autoriseret

Erfaring med overdosering af rimonabant er begrænset. I et enkeltdosis

toleranceforsøg, blev doser på

op til 300 mg givet til et begrænset antal forsøgspersoner. Ved forsøget blev der rapporteret svage symptomer. Disse inkluderede hovedpine, eufori, træthed og insomnia. Den farmakokinetiske profil viser et plateau i optagelse ved 180 mg. Der er ingen specifik antidot for rimonabant; Derfor bør hensigtsmæssige supportive monitoreringer initieres i tilfælde af overdosering. Behandling bør bestå af generelle principper anvendt ved behandling af overdosis, såsom at holde luftvejene fri, monitorering af kardiovaskulær funktion og generelle og supportive målinger.

Det endocannabinoide system er et fysiologisklængeresystem som er placeret i hjernen og de perifere væv (inklusive adiposytter). Systemet har effekt på energibalance, glukose, lipidmetabolisme og

5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiobesitas middel

ATC-kode: A08AX01

Rimonabant er en selektiv cannabinoid-1 receptor (CB1) antagonist som hæmmer den farmakologiske effekt af cannabinoid agonister in vitro og in vivo.

kropsvægt. Systemet befinder sig ligeledes i neuroner i det mesolimbiske system som modulerer indtagelse af meget velsmagende ting, slik og fed mad.

Resultater i kliniske forsøg

er

ikke

 

Vægtstyring

 

 

 

fase 3 forsøgene fulgte en restriktiv diæt under forsøget ordineret af en diætist og de blev rådet til at forøge deres fysiske aktivitet. Patienterne havde et BMI ≥ 30 kg/m2 eller BMI > 27 kg/m2 med hypertension og/eller dyslipaedimia ved inklusionen. Cirka 80 % af populationen var kvinder, 87 % kaukasier og 9 % negroide. Erfaring med patienter over 75 år og orientalere/asiater er begrænset.

Signifikant middelvægtreduktion fra baseline til et år for ACOMPLIA 20 mg versus placebo blev demonstreret i tre forsøg foretaget med ikke diabetes patienter. Et middel vægttab på 6,5 kg fra baseline til et år blev vist for ACOMPLIA 20 mg versus et middelvægttab på 1,6 kg for placebo (forskel -4,9 kg CI95 % -5,3; -4,4, p < 0,001).

I altLægemidletblev mere end 6800 patienter inkluderet i fase 2 og fase 3 kliniske forsøg. Patienterne inkluderet i vist i Tabel 2:

Procentdelen af patienter som tabte 5 % og 10 % af deres baseline kropsvægt efter 1 års behandling er

Tabel 2

 

Ikke-diabetesforsøg

Diabetesforsøg

 

Placebo

ACOMPLIA

Placebo

ACOMPLIA

 

 

20 mg

 

20 mg

nITT

Vægt ved baseline

(kg)

 

 

 

 

Personer med 5 %

19,7 %

50,8 %

14,5 %

49,4 %

vægtreduktion

 

 

 

salg

 

 

34,9 % (28 %;til41 %)

Forskel (CI 95 %)

31,1 % (28 %; 34 %)

Personer med 10 %

7,8 %

27,0 %

2,0 %

16,2 %

vægtreduktion

 

 

 

 

Forskel (CI 95 %)

19,2 % (17 %; 22 %)

14,2 % (10 %; 19 %)

 

 

 

autoriseret

 

 

 

 

 

Det meste af den observerede vægtreduktion blev set inden for de første 9 måneders behandling. ACOMPLIA 20 mg var effektiv til at vedligeholde vægttab i op til 2 år. Vægttab ved 2 år var 5,1 kg for patienter, der fik ACOMPLIA 20 mg og 1,2 kg for placebo (forskel – 3,8 kg; CI95 -4,4, - 3,3;

p < 0,001).

Rimonabant 20 mg reducerede risikoen for vægtforøgelse. Patienter, der fik ACOMPLIA 20 mg, blev re-randomiseret til at få ACOMPLIA 20 mg eller placebo. Ved 2 år havde patienter, der fortsatte på rimonabant, et gennemsnitlig totalt vægttab på 7,5 kg over de 2 år, mens patienter, der blev re- randomiseret til placebogruppen i det andet år, havde et gennemsnitligt totalt vægttab på 3,1 kg over de 2 år. Ved 2 år var forskellen i totalt vægttab mellem ACOMPLIA og placebogruppen -4,2 kg (CI95 - 5,0;-3,4, p < 0,001).

Behandling med rimonabant var associeret med en signifikant reduktion i livsmål, en kendt markør for

intra-abdominalt fedt.

længere

 

Effekten på kropsvægt synes at være den samme for mænd og kvinder. Vægttabet i det begrænsede antal af negroide patienter var mindre udtalt (middelforskel til placebo -2,9 kg). Der kan ikke drages nogle konklusioner vedrørende effekt for patienter over 75 år eller for asiater/orientalere p.g.a. af det

lave antal patienter.

 

ikke

 

 

Vægtstyring og yderligere risikofaktorer

 

er

 

I ikke-diabetesforsøgene med en blandet population af personer med/uden (behandlet) dyslipidemia

Lægemidlet

 

 

blev en forøgelse i HDL-C og et fald i triglycerider observeret (efter et år). En middelforøgelse for HDL-C på 16,4 % blev set for rimonabant 20 mg (baseline HDL-C 1,24 mmol/l) sammenlignet med en forøgelse på 8,9 % for placebo (baseline HDL-C 1,21 mmol/l). Forskellen var statistisk signifikant (forskel 7,9 % CI95 6,6 %; 9,2 %, p < 0,001). For triglycerider blev der set et middelfald på 6,9 % ved rimonabant 20 mg (baseline TG 1,62 mmol/l) sammenlignet med en forøgelse på 5,8 % for placebo (baseline TG 1,65 mmol/l). Forskellen var statistisk signifikant (forskel -13,3 % CI95 – 16,5; -10,2 % p < 0,001). Det estimeres at ca. halvdelen af den observerede forbedring i HDL-C og triglyserider hos patienter, der fik rimonabant 20 mg var ud over det, der forventedes fra vægttab alene.

ACOMPLIA 20 mg havde generelt ingen signifikant effekt på Total-C eller LDL-C niveauer.

Effekt af mad:
Farmakokinetikken for rimonabant er forholdsvis proportional forøgedes AUC mindre end proportionalt.

Der blev observeret forbedringer i HbA1c og kropsvægt i forsøget med type 2 diabetes patienter (RIO- Diabetes) behandlet med metformin eller sulfonylurea, som var overvægtige eller obese. Den absolutte ændring i HbA1c ved et år var -0,6 for rimonabant 20 mg (baseline 7,3 %) og +0,1 for placebo

(baseline 7,2 %). Forskellen var statistisk signifikant (forskel - 0,7 %, CI95%

-0,80;-0,5, p < 0,001).

 

salg

Efter et år så man et middelvægttab på 5,3 kg for ACOMPLIA 20 mg versus et tab ved placebo på 1,4 kg (forskel -3,9 kg CI95 % -4,6; -3,3, p < 0,001). Procentdelen af patienter, som tabte 5 % og 10 % af deres kropsvægt ved baseline efter 1 års behandling, er vist i tabel 2.

I et andet forsøg med obese behandlings-naive type II diabetikere (Serenade) var den absolutte

ændring i HbA1c ved 6 måneder -0,8 for rimonabant 20 mg og -0,3 for placebo (baseline for begge

og placebo-gruppen, i den gennemsnitlige ændring af kropsvægt, var 3,8 kg (CI95% -5,0,til

-2,6 p <

0,001).

 

grupper: 7,9 %) (forskel -0,51, CI95% -0,78, -0,24 p < 0,001). Procentdelen af patienter, som opnåede

Ændringer i HDL-C og TG i denne population svarede til dem i ikke-diabetespopulationen. Det

HbA1c < 7 ,% var 51 % i rimonabant-gruppen og 35 % i placebo-gruppen. Forskellen mellem 20 mg- autoriseret

estimeres, at ca. halvdelen af middelforbedringen i HbA1c hos patienter, der fik rimonabant 20 mg var ud over den forventede effekt på vægttabet alene.

5.2Farmakokinetiske egenskaber

op til 20 mg. For doser over 20 mg

Absorption:

længere

 

Rimonabant viser høj in vitro permeabilitet og er ikke et substrat af P-glycoprotein. Den absolutte biotilgængelighed for rimonabant er ikke bestemt. Efter mange doser af 20 mg givet en gang dagligt til fastende sunde personer, opnås maksimal plasmakoncentration af rimonabant efter ca. 2 timer med et steady state plasmaniveau opnået efter 13 dage (Cmax = 196 + 28,1 ng/ml; Cmin = 91,6 + 14,1 ng/ml; AUC0-24 = 2960 + 268 ng.h/ml). Steady state rimonabant eksponering er 3,3 gange højere end det observerede efter første dosis. Farmakokinetisk populationsanalyse viste mindre udsving i max. til min. plasmakoncentration, men ingen forskel i steady state AUC, som vægten øges. Som vægten

forøges fra 65 kg til 200 kg, forventes Cmax at falde 24 % og Cmin forventes at forøges med 5 %. Tiden til steady state er længere hos obese patienter (25 dage) som en konsekvens af det højere

distributionsvolumen i disse patienter.ikkeFarmakokinetiske populationsanalyser indikerer, at

rimonabants farmakokinetik er den samme for sunde, ikke-rygende personer og patienter som ryger.

Administration af rimonabantertil sunde fastende personer eller med et meget fedt måltid, viste at Cmax

og AUC forøgedes henholdsvis 67 % og 48 % ved fedt måltid. ACOMPLIA 20 mg blev taget om

morgenen sædvanligvis før morgenmad i de kliniske forsøg.

Distribution:Lægemidlet

In vitro human plasmaproteinbinding af rimonabant er høj (> 99,9 %) og ikke-mættet over et stort koncentrationsområde. Det tilsyneladende perifere distributionsvolume for rimonabant synes at være relateret til kropsvægt, hvor obese patienter har et højere distributionsvolume end personer med normal vægt.

Biotransformation:

Rimonabant metaboliseres via både CYP3A og amidohydrolase (primært hepatiske) veje in vitro. Cirkulerende metabolitter bidrager ikke til den farmakologiske aktivitet.

Elimination:

Rimonabant bliver hovedsageligt elimeneret via metabolisme og efterfølgende udskillelse af metabolitter via galden. Kun omkring 3 % af rimonabant-dosis bliver elimineret via urinen, mens

omkring 86 % af dosis udskilles i fæces som uomdannet stof og metabolitter. I obese patienter er salg

eliminationshalveringstiden længere (ca.16 dage) end i ikke-obese patienter (ca. 9 dage) p.g.a. af et højere distributionsvolume.

Specielle befolkningsgrupper:

Race:

I enkelt- og gentagen-dosisforsøg var Cmax og AUC for rimonabant ens hos sunde japanske og

kaukasiske personer, men eliminationshalveringstiden var kortere hos japanske personer (3-4 dage)

autoriseret

 

sammenlignet med kaukasiske personer (ca. 9 dage). Forskellen i halveringstiden skyldtestil

forskellen i

det perifere distributionsvolume som konsekvens af lavere vægt hos japanske personer. Negroide patienter kan have op til 31 % lavere Cmax og 43 % lavere AUC end patienter af anden race.

Køn:

Rimonabants farmakokinetik er ens i kvindelige og mandlige patienter.

Ældre:

Ældre patienter har lidt højere optagelse end unge patienter. Baseret på farmakokinetiske populationsanalyser (alder fra 18-81 år), er en 75-årig patient estimeret til at have en 21 % højere Cmax og en 27 % højere AUC end en 40-årig patient.

Patienter med nedsat leverfunktion:

længere

 

Lettere nedsat leverfunktion ændrer ikke rimonabant-optagelse. Der er ikke tilstrækkelige data til at drage konklusioner vedrørende moderat nedsat leverfunktion. Patienter med alvorlig nedsat leverfunktion blev ikke evalueret.

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Nyrefunktionens effekt på farmakokinetikken af rimonabant er ikke specifikt undersøgt. Mild nedsat nyrefunktion, synes ikke at påvirke farmakokinetikken af rimonabant baseret på

farmakokinetiske populationsforsøg. Begrænsede data antyder en forøget optagelse hos patienter med

 

 

ikke

moderat nedsat nyrefunktion (40 % forøgelse i AUC). Der er ingen data vedrørende alvorlig nedsat

nyrefunktion.

 

 

5.3 Prækliniske sikkerhedsdata

 

er

 

Bivirkninger, som ikke blev observeret i kliniske forsøg, men som blev set i dyr ved udsættelse for

niveauer svarende til kliniske niveauer og med mulig relevans for klinisk brug, var som følger:

Lægemidlet

 

 

Kramper blev sporadisk observeret i forsøg med gnavere og javaneseraber. Der blev ikke observeret kramper hos hunde under et 3 måneders forsøg. I nogle men ikke alle tilfælde synes initieringen af kramper at være associeret med stress under proceduren, såsom håndtering af dyrene. En proconvulsant aktivitet af rimonabant blev fundet i et ud af to safety farmakologiforsøg. Der blev ikke observeret nogen bivirkninger i EEG mønsteret hos rotter ved rimonabantbehandling.

Forøget incidens og/eller alvorlighed af kliniske tegn som antyder forøget berøringshypersesthesia, blev observeret i forsøg med gnavere. En direkte effekt af rimonabant kan ikke påvises.

Leversteatosis og dosisrelateret forøgelse af centrilobular nekrosis blev observeret i langtidsforsøg med rotter. En direkte effekt af rimonabant kan ikke påvises.

Tabletkerne:
majsstivelse,ikke laktosemonohydrat,
povidon K 30 (E1201), natriumcroscarmellose (E468), natriumlaurilsulfat (E487), er mikrokrystalinsk cellulose (E460),
magnesiumstearat Filmovertræk:Lægemidlet laktosemonohydrat,
hypromellose 15 mPa.s (E464), titandioxid (E171),
macrogol 3000
Tablet voks: carnauba voks (E903)

6.2 Uforligeligheder

Ikke relevant.

I standard fertilitetsforsøg med hunrotter (dosering i 2 uger før parring) var der abnorm østrus cyklus og en nedsættelse af corpora lutea og fertilitetsindeks ved rimonabantdoser, som inducerede maternal toksicitet (30 og 60 mg/kg/dag). Efter dosering i en længere behandlingsvarighed før parring (9 uger),

som tillod restitution for de initiale påvirkninger af rimonabant, blev der ikke set bivirkninger på salg

fertilitet og østruscyklus. Vedrørende reproduktive parametre, blev der ikke observeret nogen forskel mellem behandlede og kontroldyr ved 30 mg/kg, ved 60 mg/kg var der stadig observeret effekt (mindre antal af corpora lutea, total implantationsfostre og levedygtige fostre).

Sporadiske misdannelser (anencephalitis, mikro-ophthalmitis, udvidede hjerneventrikler og

omphalocele) blev observeret i kanin embryfoetal toksicitetsforsøg ved doser, som gav påvirkninger

som var sammenlignelige med klinisk påvirkning. Selvom maternal toksicitet blev observeret ved

autoriseret

 

disse doser, kan en relation til behandlingen ikke udelukkes. Ingen behandlingsrelateredetil

misdannelser

blev set i rotter.

Effekten af rimonabant på præ- og postnatal udvikling blev undersøgt i rotter i doser op til 10 mg/kg/dag. Der var en behandlingsrelateret forøgelse i mortaliteten hos rotteungerne inden

afvænningsperioden. Den forøgede mortalitet hos rotteungerne kan skyldes fejl i moderdyrets pleje eller indtagelse af rimonabant i mælken og/eller hæmning af sutterefleksen, som er rapporteret i litteraturen, som initieret i neonatale mus via endocannabinoid-signalering via CB1-receptorer. Der er rapporter i litteraturen om, at den rumlige distribution og densitet af CB1- receptorer i hjernen ændres under udviklingen hos både gnavere og mennesker. Den potentielle relevans af dette i forhold til administration af CB1 antagonister er ukendt. I præ- og postnatale udviklingsforsøg i rotter, gav

påvirkning af rimonabant in utero og via mælken ingen ændringer i indlæring og hukommelse, men

 

 

længere

tvivlsomme påvirkninger på motorisk aktivitet og respons på lyd blev observeret hos unge rotter, som

et resultat af rimonabants påvirkning.

 

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1Hjælpestoffer

6.3 Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

salg

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC-aluminium pakning indeholdende 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 filmovertrukne tabletter.til 70 x 1 filmovertrukne tabletter i PVC-aluminium perforeret enkeltdosis blisterpakninger. Ugennemsigtige hvide HDPE dåser indeholdende 28, 98 og 500 filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6 Regler for destruktion

Ingen særlige forholdsregler.

 

 

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis

længere

autoriseret

174 Avenue de France

 

F-75013 Paris

 

Frankrig

 

8.

 

 

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/344/001-011

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE

ikkeAF

TILLADELSEN

er 10.LægemidletDATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs (EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet