Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Indlægsseddel - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAcomplia
ATC-kodeA08AX01
Indholdsstofrimonabant
Producentsanofi-aventis

 

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg filmovertrukne tabletter

 

 

 

(rimonabant)

 

 

 

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge medicinen.

 

 

-

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

 

 

-

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

 

 

-

Lægen har ordineret ACOMPLIA til Dem personligt. Lad derfor være med at give ACOMPLIA

 

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

-

 

 

salg

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

 

ikke er nævnt her.

 

 

 

-

De anbefales at dele oplysningerne i denne indlægsseddel med pårørende eller andretil

relevante

 

personer.

 

 

 

Oversigt over indlægssedlen:

 

 

 

1.

ACOMPLIAs virkning, og hvad De skal bruge det til

 

 

 

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge ACOMPLIA

 

 

3.

Sådan skal De bruge ACOMPLIA

autoriseret

 

 

4.

Bivirkninger

 

 

5.

Sådan opbevarer De ACOMPLIA

 

 

6.

Yderligere oplysninger

 

 

 

 

 

 

1. ACOMPLIAS VIRKNING, OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Det aktive stof i ACOMPLIA hedder rimonabant.længereDet virker ved at blokere specifikke receptorer, kaldet CB1- receptorer i hjernen og fedtvæv. ACOMPLIA er indiceret til behandling af svært

overvægtige eller overvægtige patienter med yderligere risikofaktorer såsom diabetes (sukkersyge) eller forhøjet indhold af fedtstoffer i blodet, kaldet lipider (dyslipidæmi, forstyrrelse i blodets lipidindhold; især kolesterol og triglycerider), som supplement til diæt og motion.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE ACOMPLIA

-hvis De på nuværendeertidspunktikkelider af depression

-hvis De på nuværende tidspunkt er i behandling mod depression

-hvis De er overfølsom (allergisk) over for rimonabant eller et af de øvrige indholdsstoffer i ACOMPLIA

-hvis De ammerTag ikke ACOMPLIA

Vær ekstra forsigtig med at tage ACOMPLIA

Fortæl Deres Læge, før De starter med at anvende denne medicin:

-hvis De tidligere har lidt af depression eller har haft selvmordstanker

-hvis De har nedsat leverfunktion

-hvis De har svært nedsat nyrefunktion

-hvis De har diabetes (se afsnit 4)

-hvis De behandles for epilepsi

-hvis De er under 18 år. Der er ingen information tilgængelig vedrørende anvendelse af ACOMPLIA til personer under 18 årLægemidlet

Alvorlige psykiske hændelser inklusiv depression eller humørændringer er forekommet hos patienter i behandling med ACOMPLIA (se afsnittet BIVIRKNINGER).

Hvis De oplever depressive symptomer (se nedenfor) under behandling med ACOMPLIA, bør De kontakte Deres læge og stoppe behandlingen.

Tegn og symptomer i forbindelse med depression kan være:

salg

Tristhed, nedtrykt humør tab af interesse for tidligere behagelige aktiviteter, ophidselse, irritabilitet, , langsomme, hæmmede handlinger, dårlig koncentration, uro, søvnløshed, tanker eller ord om død eller selvmord.

De bør informere Deres læge, hvis nogen af ovenstående symptomer opstår, eller bliver værre efter behandlingen ar startet.

Brug af anden medicin

 

 

Aktiviteten af ACOMPLIA forøges ved samtidig anvendelse af visse lægemidler (såkaldtetil

CYP3A4 -

hæmmere) såsom:

autoriseret

 

- itraconazol (lægemiddel mod svamp)

 

-

nefazodon (lægemiddel mod depresion)

 

- ketaconazol (lægemiddel mod svamp)

 

 

- ritovir (lægemiddel til behandling af HIV infektioner)

 

 

-

telithromycin (antibiotika)

 

 

-

clarithromycin (antibiotika)

 

 

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, så som hyperikum perforatum (perikon),

rifampicin (antibiotika), lægemidler mod vægttab, lægemidler til forbedring af lipider (fedt) i blodet, længere

lægemidler mod diabetes og lægemidler til behandling af epilepsi (f.eks. phenytoin, phenobarbital, carbamazepin) eller depression.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. ACOMPLIA bør ikke anvendes under graviditet.

Kontakt straks Deres læge hvis De bliver gravid, hvis De har formodning om, at De er gravid eller planlægger at blive gravid, mens De anvender ACOMPLIA.

Anvend ikke dette lægemiddel, hvis De ammer, eller hvis De planlægger at amme Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

ACOMPLIA forventes ikke at nedsætte Deres evne til at køre bil eller betjene maskiner ved den

anbefalede dosis.

ikke

 

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i ACOMPLIA

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE ACOMPLIA

ACOMPLIA indeholder laktose. Kontakt Deres læge før De tager dette lægemiddel, hvis De ikke tåler

visse sukkerarter.

er

Lægemidlet

 

ACOMPLIA bør altid anvendes i nøje overensstemmelse med Deres læges instruktioner. De bør konsultere Deres læge eller apotek, hvis De er usikker. Den normale dosis er en 20 mg tablet taget en gang dagligt om morgenen før morgenmaden. Tabletten skal synkes hel.

For at få det bedste resultat er det er nødvendigt, at De starter og fortsætter med en reduceret kaloriediæt og fysisk aktivitet. Deres læge bør anbefale typen af diæt og den fysiske aktivitet, som passer til Deres specifikke kondition og helbred.

Hvordan man anvender ACOMPLIA sammen med mad og drikkevarer

ACOMPLIA bør tages en gang dagligt om morgenen før morgenmaden.

Hvis De har taget for mange ACOMPLIA tabletter

Fortæl det til lægen eller apoteket, hvis De har taget mere ACOMPLIA, end de skulle.

Hvis De har glemt at tage ACOMPLIA

salg

Tag tabletten så snart De husker det, men De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

4. BIVIRKNINGER

 

ACOMPLIA kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

 

autoriseret

i mere

Meget almindelige bivirkninger hos patienter i behandling med ACOMPLIA, som forekommertil

end 1 ud af 10, inkluderer:

Kvalme og infektion i de øvre luftveje.

Almindelige bivirkninger hos patienter i behandling med ACOMPLIA, som forekommer i mere end 1 ud af 100 men mindre end 1 ud af 10, inkluderer:

urolig mave, opkastning, problemer med at sove, nervøsitet, depression, irritabilitet, svimmelhed, diarre, uro, kløe, overdreven sved, muskelkramper eller spasmer, træthed, blå mærker, senesmerter og betændelse (tendonitis), hukommelsestab, rygsmerter (iskias), forandret følsomhed (mindre følsom eller sviende eller prikkende følelse) i hænder og fødder, hedetur, fald, influenza og forstuvning af led.

end 1 ud af 100, men mere end 1 ud af 1000, inkluderer:

Ikke almindelige bivirkninger hos patienter ilængerebehandling med ACOMPLIA, som forekommer i mindre

Døsighed (lethargi), rysten, nattesved, paniksymptomer, hikke, vrede, rastløshed (dysphoria), følelsesforstyrrelser, selvmordstanker, aggressivitet eller aggressiv opførsel, hypoglykæmi (lavt blodsukker).

Sjældne bivirkninger hos patienter i behandling med ACOMPLIA, som forekommer i mindre end 1 ud

af 1000, inkluderer: Hallucinationer.

Efter markesføring er følgende bivirkningerikke også rapporteret (hyppighed ikke kendt):

Kramper, koncentrationsbesvær, vrangforestillinger, paranoia, udslæt, hovedpine og mavesmerter.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Opbevares utilgængeligt for børn.

er 5. LægemidletSÅDAN OPBEVARER DE ACOMPLIA

Brug ikke ACOMPLIA efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

ACOMPLIA indeholder:

 

Aktivt stof: rimonabant. En filmovertrukken tablet indeholder 20 mg rimonabant.

salg

Øvrige indholdsstoffer:

 

Tabletkerne: Majsstivelse, laktosemonohydrat, povidon K 30 (E1201), natriumcroscarmellose E468), natriumlaurilsulfat (E487), mikrokrystalinsk cellulose (E460), magnesiumstearat.

Filmovertræk: Laktosemonohydrat, hypromellose 15 mPa.s (E464), titandioxid (E171), macrogol 3000.

Tabletvoks: Carnauba voks (E903)

ACOMPLIAs udseende og pakningstørrelse

autoriseret

til

 

ACOMPLIA er dråbeformet, hvide filmovertrukne tabletter mærket med ”20” på den ene side.

ACOMPLIA fås i blisterpakninger med 14, 28, 30, 56, 84, 90 og 98 tabletter, i perforerede enkeltdosis- blisterpakninger med 70 x 1 tabletter, og i hvide plastikdåser med 28, 98 og 500 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis

 

 

længere

 

 

 

174 Avenue de France

 

 

 

F-75013 Paris, Frankrig

 

 

 

Fremstillere

 

 

 

Sanofi Winthrop Industrie

 

 

 

30-36, avenue Gustave Eiffel –BP 27166

 

F-37071 Tours Cedex 2

 

 

 

Frankrig

 

ikke

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

 

 

 

 

Strada Statale 17, Km 22

 

 

 

67019 Scoppito (AQ)

 

 

 

Italien

er

 

 

 

 

 

Hvis De vil have yderligere oplysninger om ACOMPLIA, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant:

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

België/ Belgique/ Belgien

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Ελλάδα sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

España

 

sanofi-aventis, S.A.

 

Tel: +34 93 485 94 00

ikke

France

 

sanofi-aventis France

 

Tél : 0 800 222 555

 

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Ireland

er

sanofi-aventis Ireland Ltd.

Lægemidlet

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Ísland

 

Vistor hf.

 

Sími: +354 535 7000

 

Italia

 

sanofi-aventis S.p.A.

 

Tel: +39 02 393 91

 

Κύπρος

 

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

 

Τηλ: +357 22 871600

 

Magyarország

 

salg

 

 

sanofi-aventis zrt., Magyarország

 

 

Tel: +36 1 505 0050

 

 

Malta

 

til

 

sanofi-aventis Malta Ltd.

 

 

 

Tel: +356 21493022

 

 

Nederland

autoriseret

 

 

 

 

 

sanofi-aventis Netherlands B.V.

 

 

Tel: +31 (0)182 557 755

 

 

Norge

 

 

 

sanofi-aventis Norge AS

 

 

Tlf: +47 67 10 71 00

 

 

Österreich

 

 

 

sanofi-aventis GmbH

 

 

længere

 

 

 

Tel: +43 1 80 185 – 0

 

 

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel: +48 22 541 46 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Slovenija sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777

Suomi/Finland sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Sverige sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

 

 

United Kingdom

 

sanofi-aventis Latvia SIA

 

 

sanofi-aventis

 

Tel: +371 67 33 24 51

 

 

Tel: +44 (0) 1483 505 515

salg

Lietuva

 

 

 

 

UAB sanofi-aventis Lietuva

 

 

 

 

Tel: +370 5 2755224

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

 

De kan finde yderligere information om ACOMPLIA på Det europæiske Lægemiddelagenturstil

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/

autoriseret

 

 

 

 

længere

 

 

 

ikke

 

 

 

er

 

 

 

Lægemidlet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet