Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Etikettering - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Medicinens navnAdasuve
ATC-kodeN05AH01
Indholdsstofloxapine
ProducentFerrer Internacional s.a.

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1.LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver, afdelt loxapin

2.ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver inhalator afgiver 4,5 mg loxapin.

3.LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver, afdelt

1 enkeltdosisinhalator

5 enkeltdosisinhalatorer

5.ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til inhalation

Kun til engangsbrug

Produktet er pakket i en forseglet pose og skal blive i posen, til det er klar til brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7.EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8.UDLØBSDATO

EXP

9.SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

10.EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFF ELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRING STILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12.MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/001 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdosisinhalator)

13.FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14.GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15.INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16.INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAG E POSE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 4,5 mg inhalationspulver loxapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver inhalator afgiver 4,5 mg loxapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4.LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver

Én enkeltdosisinhalator

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Brugsanvisning indlagt

 

Læs indlægssedlen før brug

 

Undgå at åbne posen, før produktet skal bruges

 

Til inhalation

 

Brugsanvisning

 

Læs følgende fem punkter, før ADASUVE administreres

til en patient:

1. Åben posen. Undgå at åbne posen, før produktet s

kal bruges.

Riv folieposen op og tag inhalatoren ud af pakningen.

 

2. Tr

ӕk fligen af. Træk plastfligen på bagsiden af inhalatoren af med et fast greb. Den grønne lampe lyser som tegn på, at inhalatoren er klar til brug.

Inhalatoren skal anvendes inden for 15 minutter, efter at fligen er revet af (eller indtil den grønne lampe slukker) for at undgå automatisk deaktivering af inhalatoren.

Bed patienten om følgende:

3. Ånd ud.

Hold inhalatoren væk fra munden og ånd helt ud, så lungerne tømmes for luft.

4. Inhalér.

Inhalér gennem mundstykket med en stabil, dyb indånding.

VIGTIGT: Se efter, at den grønne lampe slukker, når patienten inhalerer.

5. Hold vejret.

Tag mundstykket ud af munden og hold vejret et øje blik.

Bemærk: Hvis den grønne lampe bliver ved med at lys e, efter at patienten har inhaleret, skal patienten gentage punkt 3 til 5.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆ NGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må ikke anvendes til patienter med astma, KOL eller akutte luftvejssymptomer

En korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist bør være til rådighed til behandling af eventuel bronkospasme.

I den første time efter hver dosis skal patienterne observeres for tegn og symptomer på bronkospasme.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFF ELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRING STILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/001 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/003 (1 enkeltdosisinhalator)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ANORDNINGENS HUS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E )

ADASUVE, inhalationspulver, 4,5 mg loxapin

2.ADMINISTRATIONSMETODE

3.UDLØBSDATO

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DO SER

4,5 mg

6.ANDET

MÆRKNING, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE

KARTON

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver, afdelt loxapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver inhalator afgiver 9,1 mg loxapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLD (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver, afdelt

1 enkeltdosisinhalator

5 enkeltdosisinhalatorer

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Læs indlægssedlen inden brug.

Til inhalation

Kun til engangsbrug

Produktet er pakket i en forseglet pose og skal blive i posen, til det er klar til brug.

6. SÆRLIG ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFF ELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRING STILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/002 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 enkeltdosisinhalator)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

Receptpligtigt lægemiddel

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

Fritaget fra krav om brailleskrift

OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN INDRE EMBALLAG E POSE

1. LÆGEMIDLETS NAVN

ADASUVE 9,1 mg inhalationspulver loxapin

2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER

Hver inhalator afgiver 9,1 mg loxapin.

3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER

4. LÆGEMIDDELFORM OG ANTAL (PAKNINGSSTØRRELSE)

Inhalationspulver

Én enkeltdosisinhalator

5. ANVENDELSESMÅDE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E)

Brugsanvisning indlagt

 

Læs indlægssedlen før brug

 

Undgå at åbne posen, før produktet skal bruges

 

Til inhalation

 

Brugsanvisning

 

Læs følgende fem punkter, før ADASUVE administreres

til en patient:

1. Åben posen. Undgå at åbne posen, før produktet s

kal bruges.

Riv folieposen op og tag inhalatoren ud af pakningen.

 

2. Trӕk fligen af. Træk plastfligen på bagsiden af inhalatoren af med et fast greb. Den grønne lampe lyser som tegn på, at inhalatoren er klar til brug.

Inhalatoren skal anvendes inden for 15 minutter, efter at fligen er revet af (eller indtil den grønne lampe slukker) for at undgå automatisk deaktivering af inhalatoren.

Bed patienten om følgende:

3. Ånd ud. Hold inhalatoren væk fra munden og ånd helt ud, så lungerne tømmes for luft.

4. Inhalér.Inhalér gennem mundstykket med en stabil, dyb indånding.

VIGTIGT: Se efter, at den grønne lampe slukker, når patienten inhalerer.

5. Hold vejret. Tag mundstykket ud af munden og hold vejret et øje blik.

Bemærk: Hvis den grønne lampe bliver ved med at lys e, efter at patienten har inhaleret, skal patienten gentage punkt 3 til 5.

6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆ NGELIGT FOR BØRN

Opbevares utilgængeligt for børn

7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER

Må ikke anvendes til patienter med astma, KOL eller akutte luftvejssymptomer

En korttidsvirkende bronkodilaterende beta-agonist bør være til rådighed til behandling af eventuel bronkospasme.

I den første time efter hver dosis skal patienterne observeres for tegn og symptomer på bronkospasme.

8. UDLØBSDATO

EXP

9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER

Opbevares i den originale pose indtil anvendelsen for at beskytte mod lys og fugt.

10. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFF ELSE AF IKKE ANVENDT LÆGEMIDDEL SAMT AFFALD HERAF

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bort skaffes i henhold til lokale retningslinjer.

11. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRING STILLADELSEN

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanien

12. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/823/002 (5 enkeltdosisinhalatorer)

EU/1/13/823/004 (1 enkeltdosisinhalator)

13. FREMSTILLERENS BATCHNUMMER

Lot

14. GENEREL KLASSIFIKATION FOR UDLEVERING

15. INSTRUKTIONER VEDRØRENDE ANVENDELSEN

16. INFORMATION I BRAILLESKRIFT

MINDSTEKRAV TIL OPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE EMBALLAGER

ANORDNINGENS HUS

1. LÆGEMIDLETS NAVN, STYRKE OG ADMINISTRATIONSVEJ(E )

ADASUVE, inhalationspulver, 9,1 mg loxapin

2. ADMINISTRATIONSMETODE

3. UDLØBSDATO

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INDHOLD ANGIVET SOM VÆGT, VOLUMEN ELLER ANTAL DO SER

9,1 mg

6. ANDET

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    receptpligtig medicin oplistet