Danish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adcirca (Tadalafil Lilly) (tadalafil) – Indlægsseddel - G04BE08

Updated on site: 11-Jul-2017

Medicinens navnAdcirca (Tadalafil Lilly)
ATC-kodeG04BE08
Indholdsstoftadalafil
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Indlægsseddel: Information til brugeren

ADCIRCA 20 mg filmovertrukne tabletter

Tadalafil

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

-Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-Lægen har ordineret ADCIRCA til dig personligt. Lad derfor være med at medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

1.Virkning og anvendelse

2.Det skal du vide, før du begynder at tage ADCIRCA

3.Sådan skal du tage ADCIRCA

4.Bivirkninger

5.Opbevaring

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.Virkning og anvendelse

ADCIRCA indeholder det aktive stof tadalafil.

ADCIRCA er til behandling af pulmonal arteriel hypertension hos voksne.

Det tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes phosphodiesterase type 5-hæmmere (PDE5- hæmmere). Det virker ved at hjælpe blodkarrerne rundt om lungerne med at slappe af, således at blodtilstrømningen til lungerne forbedres. Dette resulterer i en forbedret evne til at udføre fysisk aktivitet.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage ADCIRCA

Tag ikke ADCIRCA:

-Hvis du er allergisk overfor tadalafil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

-Hvis du tager nogen form for nitrater såsom amylnitrit, som bruges til behandling af brystsmerter (angina pectoris). ADCIRCA har vist sig at øge virkningen af disse typer medicin. Fortæl det til din læge, hvis du tager nogen form for nitrat, eller hvis du er i tvivl.

-Hvis du på noget tidspunkt tidligere har haft synstab – en tilstand beskrevet som en ”blodprop i øjet” (non-arteritis anterior iskæmisk opticusneuropati - NAION).

-Hvis du har haft et hjerteanfald inden for de sidste 3 måneder.

-Hvis du har lavt blodtryk.

-Tager riociguat. Dette lægemiddel bruges til at behandle pulmonal arteriel hypertension (højt blodtryk i lungerne) og kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (højt blodtryk i lungerne som følge af blodpropper). PDE5-hæmmere, så som ADCIRCA, har vist sig at øge den blodtrykssænkende virkning af denne medicin. Tal med din læge hvis du tager riociguat eller er usikker.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager ADCIRCA.

Før du tager tabletterne, skal du fortælle det til din læge, hvis du har:

-andre hjerteproblemer end din pulmonale hypertension

-problemer med dit blodtryk

-en arvelig øjensygdom

-unormale røde blodlegemer (seglcelleanæmi)

-knoglemarvskræft (myelomatose)

-blodkræft (leukæmi)

-nogen form for deformitet af penis eller uønskede eller vedvarende erektioner, som varer i mere end 4 timer

-alvorlige problemer med din lever

-alvorlige problemer med dine nyrer

Hvis du oplever en pludselig nedsættelse af synet eller tab af synet, skal du straks kontakte din læge.

Børn og unge

ADCIRCA er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med ADCIRCA

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tag IKKE disse tabletter, hvis du allerede tager nitrater.

Visse typer af medicin kan blive påvirket af ADCIRCA, eller de kan påvirke, hvor godt ADCIRCA virker. Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du allerede tager:

-bosentan (en anden behandling for pulmonal arteriel hypertension)

-nitrater (for brystsmerter)

-alfa-blokkere til behandling af for højt blodtryk eller prostataproblemer

-riociguat.

-rifampicin (til behandling af bakterieinfektioner)

-ketoconazol-tabletter (til behandling af svampeinfektioner)

-ritonavir (HIV-behandling)

-tabletter for problemer med potensen (PDE5-hæmmere).

Brug af ADCIRCA sammen alkohol

Dit blodtryk kan sænkes midlertidigt, hvis du drikker alkohol. Hvis du har taget eller har planer om at tage ADCIRCA, skal du undgå overdreven alkoholindtagelse (over 5 genstande alkohol). Dette kan øge risikoen for svimmelhed, når du rejser dig op.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage ADCIRCA, når du er gravid, medmindre det er absolut nødvendigt, og du har diskuteret det med lægen.

Du må ikke amme, mens du tager disse tabletter, fordi det er uvist, om medicinen udskilles i mælken hos mennesker.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin, mens du er gravid eller ammer.

Når hunde blev behandlet, så man en nedsat udvikling af sædceller i testiklerne. Der er også set nedsættelse i antallet af sædceller hos nogle mænd. Det er dog usandsynligt, at disse virkninger vil medføre manglende frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Svimmelhed er rapporteret. Vær opmærksom på hvordan du reagerer på medicinen, før du begynder at køre bil eller betjene maskiner.

ADCIRCA indeholder lactose:

Hvis du ved, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.Sådan skal du tage ADCIRCA

Tag altid ADCIRCA nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

ADCIRCA findes som en 20 mg tablet. Den normale dosis er 2 tabletter på 20 mg en gang om dagen. Du skal tage begge tabletter på samme tidspunkt, 1 ad gangen. Hvis du har let eller moderat nedsat lever- eller nyrefunktion, kan din læge råde dig til kun at tage 1 tablet på 20 mg om dagen.

Tabletterne synkes hele med et glas vand. Tabletterne kan tages med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget ADCIRCA

Hvis du eller andre har taget flere tabletter, end du eller de skulle, skal du kontakte din læge eller tage på skadestuen med det samme. Tag medicinen eller pakken med. Det kan være, at du får nogle af de bivirkninger, som er nævnt i punkt 4.

Hvis du har glemt at tage ADCIRCA

Tag din dosis, så snart du kommer i tanke om det, hvis det er indenfor 8 timer efter, du skulle have taget din dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage ADCIRCA

Du må ikke holde op med at tage medicinen, medmindre din læge har rådet dig til det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne er som regel lette til moderate.

Hvis du får nogen af disse bivirkninger, skal du stoppe med at tage dette lægemiddel og straks søge læge:

-Allergiske reaktioner herunder hududslæt (hyppighed: almindelig).

-Brystsmerter – brug ikke nitrater, men søg straks lægehjælp (hyppighed: almindelig).

-Forlænget og muligvis smertefuld rejsning efter indtagelse af ADCIRCA (hyppighed: Ikke almindelig). Hvis du får sådan en rejsning, som vedvarer i mere end 4 timer, skal du straks søge lægehjælp.

-Pludseligt opstået synstab (hyppighed: Sjælden).

Følgende bivirkninger er indberettet med frekvensen meget almindelig for patienter, der tager ADCIRCA (sker for flere end 1 ud af 10 patienter): Hovedpine, rødmen, tilstoppet næse, kvalme, fordøjelsesbesvær (inklusive mavesmerter eller ubehag), muskelsmerter, rygsmerter og smerter i lemmerne (inklusive ubehag i benene).

Andre bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelig (sker for op til 1 ud af 10 patienter)

-Uklart syn, lavt blodtryk, næseblod, opkast, øget eller unormal blødning fra livmoderen, hævelser i ansigtet, sure opstød, migræne, uregelmæssige hjerteslag (puls) og besvimelse.

Ikke almindelig (sker for op til 1 ud af 100 patienter)

-Kramper, forbigående hukommelsestab, nældefeber, overdreven tendens til at svede, blødning fra penis, blod i sæd og/eller urin, højt blodtryk, høj puls, pludselig hjertedød og ringen for ørerne (tinnitus).

PDE5-hæmmere bruges også ved behandling af potensproblemer (erektil dysfunktion) hos mænd. Visse bivirkninger er indberettet sjældent:

-Delvis, midlertidig eller permanent nedsættelse eller tab af synet på det ene eller begge øjne og alvorlig allergisk reaktion, som medfører hævelse i ansigtet eller svælget. Pludselig hørenedsættelse eller høretab er også indberettet.

Nogle bivirkninger er set hos mænd, som tog tadalafil for behandling af erektil dysfunktion. Disse bivirkninger er ikke set i kliniske studier for pulmonal arteriel hypertension, og hyppigheden er derfor ikke kendt:

-hævelse af øjenlåg, øjensmerter, røde øjne, hjertetilfælde og slagtilfælde.

De fleste, men ikke alle, af de mænd, som fik høj puls, uregelmæssig hjerteslag, hjerteanfald, slagtilfælde og pludselig hjertedød havde eksisterende hjerteproblemer, før de tog tadalafil. Det er ikke muligt at afgøre, hvorvidt disse bivirkninger var direkte relateret til tadalafil.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt. Må ikke opbevares ved temperaturer over 30° C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ADCIRCA indeholder:

-Aktivt stof: tadalafil. Hver tablet indeholder 20 mg tadalafil.

-Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium, hydroxypropylcellulose, mikrokrystallinsk cellulose, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat.

Filmovertræk: lactosemonohydrat, hypromellose, triacetin, titandioxid (E171), gul jernoxid (E172), rød jernoxid (E172), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

ADCIRCA 20 mg er orange filmovertrukne tabletter. De har form som mandler og er mærket ”4467” på den ene side.

ADCIRCA 20 mg fås i blisterpakninger med 28 eller 56 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelse: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

Eli Lilly

Holdings Limited atstovybė

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

Tel. +370 (5) 2649600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg/Luxemburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП "Ели

Лили Недерланд" Б.В. - България

 

Eli Lilly Benelux S.A/N.V.

 

 

 

тел. + 359 2 491 41 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél/Tel: +32-(0)2 548 84 84

 

 

Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyarország

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELI LILLY ČR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Hungária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.r.o.

Kft.

Tel: + 420 234 664 111

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 36 1 328 5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Danmark A/S

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles

 

de Giorgio Ltd.

 

 

 

 

 

 

Tlf: +45 45 26 60 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 356 25600 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly Deutschland GmbH

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Nederland B.V.

 

 

 

 

 

Tel: + 49-(0) 6172 273 2222

 

 

 

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

 

 

Eesti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Holdings Limited. Eesti filiaal

 

Eli Lilly Norge A.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: +372 6 817 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tlf: + 47 22 88 18 00

 

 

 

 

 

 

 

Ελλάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

 

Eli Lilly

Ges.m.b.H.

 

 

 

 

 

 

 

Τηλ: +30 210 629 4600

 

 

 

 

Tel: + 43-(0) 1 711

 

 

 

 

España

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilly S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

 

 

Tel: + 34-

91 663 50 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: +48 22 440 33 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

Portugal

Lilly France SAS

 

 

 

 

Lilly Portugal

 

 

 

 

Tél: +33-(0) 1 55

49 34 34

 

Produtos Farmacêuticos, Lda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel: + 351-21-4126600

 

 

 

Hrvatska

 

 

 

România

 

 

 

Eli Lilly

Hrvatska d.o.o.

 

Eli Lilly

România S.R.L.

 

Tel: +385 1 2350 999

 

 

Tel: + 40 21 4023000

 

 

Ireland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and Company (Ireland) Limited

farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

 

 

 

Tel: +386 (0)1 580 00 10

 

 

 

 

Ísland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

 

 

 

 

 

Icepharma hf.

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Sími: + 354 540 8000

 

 

 

 

Tel: + 421 220 663 111

 

 

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomi/Finland

 

 

 

 

 

 

 

Eli Lilly Italia S.p.A.

 

 

 

 

Oy Eli Lilly Finland Ab

 

 

 

Tel: + 39- 055 42571

 

 

 

 

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85

45 250

 

Κύπρος

 

 

 

 

 

 

 

Sverige

 

 

 

 

 

 

Phadisco

Ltd

 

 

 

 

 

Eli Lilly

Sweden AB

 

 

 

 

Τηλ: +357 22

 

 

 

Tel: + 46-(0) 8 7378800

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

United Kingdom

 

 

 

 

Eli Lilly

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdings Limited

Eli Lilly and Company Limited

 

pārstāvniecība Latvijā

 

 

Tel: + 44-(0) 1256 315000

 

 

Tel: +371 67364000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne indlægsseddel blev senest godkendt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://ema.europa.eu

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjælp
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 26581

    receptpligtig medicin oplistet